Premietrekking 15 Juni 1920 8 8 M A 72.000 Stempels CREM0KAL A. THIBIjEM. CU H. LITJENS Portretten Jos. Strijbosch Balsem op de wonde KLOOSTERBALSEM N.V. Bertels Oliefabrieken Amsterdam. WAAROM OMDAT Mond- en Klauwzeer- solied Schoenwerk, j JOS. HENDR1KX vlekziekte der varkens. S W O s Hoofd premie Gulden. Tilburgsche Crediet- eu Effectenbank 3 pGt. Premie-Obligatien a flö contant Meubel en Timmerwerk 9. Sijbers. cd 3 T3w c 1 CO i «f <D CO STROOHOEDEN ®er*e's' fflurwe Lijnzaadkoekjes met suiker Koopt Uwe stroohoeden 1NU! thans is er ruime sorteering. LAGE PRIJZEN. 1 a S.E.T.A. TABAKKEN Voorbehoedende enting Piet Bom. Voerman. o <u o s s «Sb Dames- en Heerenkleeding Dames- en Heerenstoffen Wij hebben in voorraad Gebr. Lucassen, Leunen. TILBURG. Bestel nog heden, opdat U deelneemt aan de trekking van 15 Juni a.s. Tilburgsche Crediet- en Effectenbank Tilburg Actieve Vertegenwoordigers gevraagd. Vergrootings- Portretten Alle Koloniale Waren CD co3 cd E Z ra X XJ OU "5 is heerlijk, weldadig, verzachtend, als het de echte Kloosterbalsem is "Schoolgaande kinderen" succes zij inderdaad beantwoorden aan alle eischen, die aan een prima Tabak mogen gesteld worden. ROEMEN en TOPHOVEN STEIJL. JOS. VAN BREEMEN, Gediplomeerd Drogist Verkrijgbaar alle soorten in Bruin en Zwart aan scherp concurreerende prijzen bij SCHOENHANDEL. EINDT. REPARATIën worden SPOEDIG en NETJES uitgevoerd. EERSTE KWALITEIT tegen de in balen van 50 en 100 pond bij o h CS z-3 O o 55 H 2 «5 co-S t< 2 -S s k-U rH ,5 T3 erj a 'd O _.o d 9) a> ns I—H o; h O) 'ö.-. 0 rl H d -o D>' M to 'fc C *.Sc 04 O o"^_ O CD O 3 P3 6JD a iH a> t- O e. x 42 08 S co O peexiooA UI Sp33}S U9JBUJ 9IIB UI U9||ua Degenen, die hunne varkens tegen de vlekziekte willen laten enten, gelieve hier van ten mijnen huize aangifte te doen. H. Sala, 3—14 Dierenarts. Pracht-Catalogus aan iedereen GRATIS en FRANCO op aanvraag N.V. Karei Lengs&Zn. Rijwlelfabrlek „Leonidas" T EG E LE N LANGSTRAAT VENRAY naar maat. Ontvangen eene ruime keuze STALEN in zeer fijne aan zeer lage prijzen. Minzaam aanbevelend. 5-13 karraderen met en zonder beslag wendelploegen, gierpompen. puntdraad, prima machineolie, carboliDeum en verder alles wat tot het vak behoort. LAGE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP De Bank verstrekt gelden tegen zakelijken waarborg, verricht alle Banktransacties en geeft uit op afbetaling van f 2 .20 per maand gedurende 5 md. Zes trekking'sjaars. Geen nieten. Verlies uitgesloten daar men minstens terug ontvangt I Zekere premie binnen vijf jaar. II Drie procent rente per jaar. III Eigen geld. Hoofdpremiën f 72 000-, f60.000-, f 30.000-, f 120.000- f 48.000—, f 36.000—. Voorts verschillende premiën van f 4800-, f 1200—i f 480—, f 240—, f 120- enz. Uitbetalingen in contanten volgens voorwaarden op prospectus en obligatiën voorkomend, direct na de trekking. Trekkingscourant van diverse fondsen en deze obligatiën wordt gratis en franco toegezonden. De premietrekkingen geschieden in het openbaar door tusschenkomst van een Notaris. Inlichtingen en prospectussen gratis en franco. Generaal-Representant voor LIMBURG JOS. GROOTEN, HEERLEN. Directeur Continentale Hagel verzekering Mij. van Modern Photografisch Atelier VENLO Nieuwtraat 24 Telef 477 SPECIALITEIT in naar elk portret Overal aan hui! ontbieden zonder prijs- verhooging. 24 II. SMITS, GROOTS MARKT. Vertrouwd adres voor Lijsten voor Portretten en Schilderyen in alle modellen en prijzen. Alle voorkomend Reparatiewerk wordt degelijk en billyk uitgevoerd. Handel in Sigaren. Sigaretten, Rook- en Rol tabak. Puike Plokworst 80 ct. p. pond. Prima SPEK van f 0,90 per pond ROOKVLEESCH fl.OO per pond GEROOKT SPEK 10.90 p. pond. BOEKWEITMEEL 30 ct. p. p aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, 15 u fl Ld (M fa 33 o s_ O O (O CD s_ -O H CS c <u (O d> O 2 H Öfl I'S B C.EÜJ O tl) Q. O O J* TJ r= <33 O O o bfl c M C d 8 "C CSE a gis ►h lm e P 2 CD -Ss PS O <D S C 3 w a> -V—t -Q Z3 3 O O I CS M a dSBIB^a 9!Z 9§B|Bt9 9g d (O fc CU co co CD 42 mm A nESüïm m K0UD „eslavm van ZUIVER LIINZAAD M het voedsel bii UITNEMENDHEID oo Het onvolprezen middel by brand- en snywonden, aambeien, winter handen en voeten, rheumatiek, j okt, spit in den rug, ischias, stram» heid in de ledematen "is de Alleen echt met den rooden band met onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. Prijs per pot van 20 gram 65 cent. van 50 gram f 1.50 van 100 gr. i 2,50, van 250 gram I 5,00. Alom verkrijgbaar. Eisobt rooden band met ome baodteekening L. 1. AKKER Rotterdam. Verkrijgbaar te VENRAY by G. Ambrosius.v.'t. Velden; te;H0RST bii Jac. v. WelleVerriette BERDEN bij van Di.ick-Achten, MAASHEES by Fr. Bekkers- d. v. Heuvel, te WANSSUM by J. v. Bracht en by do meesten apothekers, en alle drogisten. KOUD geslagen van ZUIVER LIJNZAAD is het voedsel bij UITNEMENDHEID op STAL en in de WEIDE en voor dieren die aan MOND- EN KLAUWZEER lijden. De prijs hiervan is niet hooger dan van de primn merken murwe Lijnkoeken. Dieren die alle ander voedsel weigerden namen deze koekjes nog met graagte. Vergelijkende voedingsproeven door vele veehouders sedert 1907 nauwkeurig en herhaaldelijk om en om genomen, hebben aangetoond dat de vermeerdering aan melk en melkvet, die door vervanging van gewone murwe Lijnkoeken door de smakelijker Bertels' Lijnzaadkoekjes met Suiker of meel daarvan, bereikt werd, gemiddeld bedroeg 11 PROCENT MELK en was de melk van HOOGER VETGEHALTE. Het erkende feit, dat de smakelijkheid van een voeder van grooten invloed is op de productie van melk en vleesch en op den groei der dieren wordt hierdoor be vestigd. STIEREN die in de weide de-gewone murwe Lijnkoeken weigerden en vermors ten. namen deze koekjes met graagte en verwierven EERSTE PRIJZEN. KALVEREN, BIGGEN. VEULENMERRIES, DEKHENGSTEN en PAARDEN zijn verlekkerd op deze koekjes en groeien er beter van dan van eenig ander voeder. Levering onder A. H. V. met garantie voor zuiverheid en gehalte. Men gelieve te letten op het merk BERTELS, dat geperst is in de koekjes en is aangebracht op de piombeering van de zakken. Verkrijgbaar bij de voornaamste handelaren en organisaties. Waar niet verkrijgbaar, bericht ons naam en adres van Uw leverancier en de hoeveelheid die U verlangtwij zorgen dan verder dat het bestelde spoedig in Uw bezit komt. BEKROOND met 22 EERE-DIPLOMA'S en GOUDEN MEDAILLES op de LAND BOUWTENTOONSTELLINGEN van 1907-1913. 68 staan voortdurend bloot aan verontreiniging van het hoofd. Moeders die eiken Woensdag en Zaterdag het hoofd van haar kinderen was* schen met LAX, zorgen daardoor dat haar kinde* ren zuiver blijven. Pry» 25 cent per doosje, vol doende voor '/2 Lr. heerlijk ge- parfumeerdehoofdwa&achmg FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Groote Straat 55 jmtmm Eiseht afsluitband mat 'onze handteekening Verkrijgbaar by de meeste drogisten. L. I. Akker, Rotterdam hebben de 70 jElk rooker behoort ze te kennen want kennen is in dit geval WA ARDE EREN. krachtdadig desinfecteerend en ONFEILBAAR MIDDEL ter voorkoming of bestrijding van Proefondervindelijk bewezen Voor veehouders van onschatbare waarde. Handel in Chem., Veepoeders enz., OIRSCHOT, Telephoon 13. 36

Peel en Maas | 1920 | | pagina 4