wimmi Extra lage prijzen. TT Abdijsiroop Kruïsverbond. nette vlugge Jongen Onze Prijzen PLANTEN. gebruikt Fornuis Burgerwacht Venray. schoone biggen Verzekeringsagenten of Correspondenten 5 pCt. extra korting ASTHMA Groote en kleine Landbouwbond Venray. Algemeene Vergadering Landbouwbond Oostrum een burgerkosthuis Firma H.M.van Haaren een boerendienstmeisje gramafoon en 15 platen 3 schoone scheutelingen 4 zware biggen een roodbont maalkalf Zondag 30 Mei a.s. A-dvertentiën. H. Sacramentsdag 3 Juni Nog voorradig Chilisalpeter als magazijnbediende Vanaf 1 Juni gelegenheid tot gymnastiek voor jongens Terstond gevraagd prima stekrubenzaad J. Bekkers, Schoolstraat. TARIEFVERHOOGING in het Kappersbedrijf. Gevraagd TE KOOP Te koop groote uittrektafel, groote linnenkast en groote waschtafel Notaris Pluymaekers 50 perc. slijkturf Notaris Pluymaekers Te Koop 3 solide gebruikte fietsen ook nieuwe merken TE KOOP 2400 droge dennen schanssen TE KOOP huis met stal en schuur Notaris Pluymaekers Te Koop TE KOOP TE KOOP TE KOOP Verkrijgbaar G. STOKS, Molenaar. Notaris Pluymaekers op de schiethaan Boschhuizen. Zondag 20 Juni zullen dé Kringwedstrijden plaats hebben. Notaris Pluymaekers Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, In het gebied van den Raad van Arbeid te VENLO WORDEN GEVRAAGD Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan Markt VENRAY. jdnreo. Zoolang tot lord "jo r. en steeds io angst ijs zijnde kinderen. 00 dat de politie hier en maakte voor het IIND3EW0NER. ibeurs %enray evraagd i-i bij een geestelijke 15-16 jaar :ht winkelbediende itend met machine yenray 60 c. p. uur oh aan Kleinhouden van Stralen De Burgemeester van Venray, vestigt nogmaals nadrukkelijk de aandacht op het bepaalde bij de artikelen 14 en 15 der algemeene politieverordening, luidende als volgt „De straten en goten in de kom der gemeente moeten tenminste éénmaal in de week op Zaterdag worden gereinigd en wanneer die dag op een wettelijk erkende feestdag valt, daags te voren. Deze werkzaamheden zullen gedurende de maanden April tot en met Augustus des namiddags tusschen VIER en ZES uur en gedurende de overige maanden in het jaar tusschen TWEE en VIER uur moeten worden verricht. De goten moeten opwaarts en niet af waarts geveegd en met schoon water gespoeld worden. De daaruit komende vuilnis mag niet worden doorgeveegd, maar moet alsook dus van de straat worden weggeveegd Bij overtreding zal procesverbaal worden opgemaakt. Venray 26 Mei 1920. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. iriekarbeider metselaars necht 4 dagen in de week i aar i lulling. o zooverre onthef bodabepalingen der Winkelsluiting in de hij zijd winkel. w 30 Mei 1920 voor )end honden tot des 2)20 tihouders voornoemd, VAN DE LOO e Secretaris, VAN HAAREN. lofgnngers der lie. van Venray, ijke bepalingen der no. 21 en van het >12 no. 276; alsmede den Heer Commis- brengt ter kennis der Militie te land e 916 en 1917, inge- ngersregisters dezer larlijksch onderzoek b het Oude Raadhuis, en wel voor de 8 Juni ten 12 uur, 8 Juni ten 2 uur ny oensdag 9 Juni ten J aandacht der ver- ijmoeten verschijnen van de tot hunne verder behoo rde wapenen, het en dienstvoor- en van hun zak- Itingen zie men de ten Raadhuize, of iretarie. eester van Venray IN DE LOO. voorm. van 11 tot 12 uur betaling der premie's van de Hagelverzekering, Ongevallen- en Ziekteverzekering. 13 HET BESTUUR. nam. 7 uur in het Alcoholvrij Lokaal AGENDA Verslag afgevaardigde Katholiekendag Behandeling Bestuursvoorstellen. Wijziging contributie. Rondvraag en sluiting. Vrije toegang voor alle belangstellenden Trouwe opkomst verzocht. 20 HET BESTUUR. Voortaan geregeld iederen Donderdag van 1—4 uur gelegenheid tot het doen van betalingen en bestellen van alle soorten kunstmest voor de Herfstbemesting bij Ed. CAMPS, 14 HET BESTUUR GEVRAAGD begin Juli a.s. tegen flink loon een Leeftijd 16—18 jaren 12 WILLEM WINTERS, D 82, Venray beneden 12 jaar. Prijs 60 cent per maand. Aan te melden 13 C. v. d. Mast St. Josephsgesticht. SIAG VOOR (PlüEKK. ea Wethouders 'ray, ter kennis 0 dat de bepalingen i\ dening, waarbij de it oppervlakte moet n50 M2 en eene ge- 4 Meter, ALLEEN ^ing is ten aanzien liederen (aangehuwde b?an den vergunning- ïoa diens overlijden, g renschen voort te of lokaliteiten, e ge om verlof voor plolhoudenden drank 1 ank voor die loka- alienen, UITERLIJK d vervallen van de ;r het vroegere verlof, e maanden na het lof- of vergunning- otiwe of degene der iti wenscht voort te n termijn GEEN aan- 't ingediend, kunnen e houders dan nog r kaliteit verlof ver- jikaal voldoet aan de :re verordening, dus eiakte heeft en vier kaliteit kleiner, dan e GEWEIGERD. vaarschuwd en be den sterkste aange- ic het overlijden van o te vervoegen bij tó alle verlangde ii /cpekt en de benoi worden in orde is^thouders zullen bij binnen drie maan- eigen schuld is te indienen aan den de bepalingen der in, terwijl de Raad efikengeen afwijking al eenen. ;e ouders voornoemd AN DE LOO Secretaris, AN HAAREN. er knippe deze haar zorg- Inlichtingen geeft de Directeur der Gem. Gasfabriek. 9 KOFFIE van 74, 90 ct. en f 1 per pond THEE van 16, 18, 20 en 30 ct. per ons BOTER 65, 70, 80 en 90 ct. per pond Planta 80 cent per pond BAK en BRAADVET 70 ct per pond GRIESMEEL 30 ct per pond PUDDING 12 ct per groot pak MAÏZENA 18 ct per pak J. G. 14 ct per pak KINDERMEEL 20 ct per pak Zelfrijzend BAKMEEL 376 ct per pak PRUIMEN 55, 65 en 75 ct per pond KRENTEN 50 ct per pond RAAPOLIE f 1.20 per liter BOTEROLIE, SLAOLIE per heele en halve llesch GORT, HAVERMOUT, SAGO, JAM, AZ1JNESSENCE, MOSTERD, Lolmans MOSTERDMEEL enz. enz. GELE en GROENE ZEEP 40 cl per pond ZEEPPOEDER Hollandsch Waschvrouw 18 ct per pak STIJFSEL 325 ct per pond BRALSO 15 ct. per busje, ZEBRA 8 ct. per doosje. GLOOR, KAARSEN, NACHT LICHTEN. Zwaluw LUCIFERS. MAÏS, GRUT, OCHTENDVOER, KUIKEN VOER, TAÖAK. BORSTEL- WERK. SPONSEN. ZEEMLEER, DWEILEN enz. enz. 38 Witte, Roode, Savoye, Spruit, Koolraap Bloemkool en Stekrubenplanten Weder te bekomen mijn bekend Gele Blauwkop. Aanbevelend, 3—13 Ondergeteekenden hebben in hunne vergadering van Donderdag 20 Mei het minimumtarief in hun bedrijf met ingang van dien datum vastgesteld als volgt Abonnementskaart 12 nummers f 1,50 geldig als volgt: 1 nummer voor scheren en 2 nummers voor haarknippen. Maandabonnement met inbegrip van 1 maal haarknippen, voor 2 maal scheren p, week f 1voor 3maal scheren per week f 1.50. Scheren per keer 15 ct. Haarknippen (model) 25 ct. Machinaal 20 ct. Haarknippen voor kinderen (model) 25 ct, met korte scheiding of kuifje 20 ct, geheel machinaal 10 ct. Hoofdwassehen met Eau de Quinine of Eau de Vegeiale 20 ct. Voor bediening aan huis wordt dubbel tarief berekend. VENRAY 20 Mei 1920. 31 JOH. KUSTERS. Schoolstraat, JOH. KENNIS, Patersstraat, W. SEUREN, Maasheezer weg M. LITJENS, Frontonspiestraat. I Waar zegt de Uitgever. Te koop gevraagd Brieven met prijsopgaaf aan Bureau dezer Courant onder letters B. H. bij A. WIJNHOVEN, Langstraat. Adres Bureau dezer Courant 1 Brabander voor den heer W. van Gerven- Croymans publiek verkoopen i Gemeente Venray Koop 1 Huis, ^stal, bouwland in den Nieuwmolen sectie C 3319 en 3320 groot t 70 a. Koop 2. Heide en bouwland aldaar, sectie C 3323 groot 53,30 a. Koop 3. Massa van koop 1 en 2. Koop 4. Weiland aldaar sectie C 3318 groot 36,70 a. Koop 5. Weiland aldaar sectie C 3316 groot 7,80 a. Koop 6. Bouwland aldaar sectie C 165 groot 28,20 a. Koop 7, Weiland aldaar sectie C 2911 groot 25 a. Koop 8 Massa van koopen 5 tot en met 8. Koop 9 Afgekapt dennenbo9ch in het Venraysch Broek sectie C no 3016 groot 30,47 a. Aanvaarding; Huis, stal en tuin Paschen 1921, bouwland stoppelbloot 1920, weiland 1 Dec. 1920 Lasten vanaf 1 Januari 1921. Betaaltijd 2 Januari 1921. 33 te VENRAY zal Maandag 31 Mei 1920 nam. 4 uur voor de N. V Venraysche Stoomateen» fabriek, ter plaatse publiek verkoopen^: io het Venraysch broek 12 te VENRAY zal op Woensdag 9 Juni 1920 oam. 2 uur ten huize en ten verzoeke van de erveD MaasseD Crooymans inden Nieuwmeulen te Venray publiek verkoopen: beate melkgevende koe, beat rnnd, 30 kippen en haan, kloek met kuikens, 20 korven byen, poooytuig. verschillende karren, omgaande ploeg dienstig ook voor 2 scharen, wanmolen, aardappelenmolen, kam, bascule met gewichten, hakaelbak kruiwagen, weiboom, mantelketel 50 byenkorven en scbuur en akkergereedscbap partij aardappelen, booi en s'roo, een partij schansen en weidepalen. nieuwe plaDken. afgekapte kersenboom, 1300 kilo gelesohte kalk, partij oude steenen, balk 8 Meter lang. scheeren, muurplateo, 60 keepers, 500 pannen, huismeubels 3 ledikanten, tafels, stoelen, kasten, 3 kook kachels, wasch en andere kuipen, moeston. honiDgton, spinnewiel. 24 aan concurreerende prijzen bij 2—10 G. THELOSEN, Landweerd. ook in kleinere partijen bij Th. MICHELS Heijde—Venray. 10 en 3 morgen bouw- en weiland. Direct te aanvaarden. Adres Bureau dezer Courant. 8 te VENRAY zal op Maandag 7 Juni 1920 nam. 6 uur in de zaal van de Wed. Arts te Mergelo publ'ek verkoopen. Voor den beer H. Kemps, 12 pero. beste klaver te Weverslo 8 bij FR. VAN LIEROP op de Kemp. 8 bij M. GEERETS, Brienshoek—Leunen 8 bij Kinderen DERKS, Blakt bij P. TONEN, Vlakwater. i MAIS f 23,50 HAVER f 24 OO SESAMKOEK gebr. i 19,00 Cocoskoek f 14 00 Voertarwe f 16.00 Zemelen f 13.50 Boekweitemeel ongezeefd 50 ct Eerstdaags puike lijnkoek f 24,00 Aanbevelend, 18 te VENRAY zal op Maandag 31 Mei 1920 nam. 5 uur in het Café van Dyck te Venray in den REGELING ZONDAG 30 MEI Afd. OOSTRUM en SMAKT verzamelen voorm. 9 uur op de appelplaats te Oostrum, vandaar afmarsch naar het schietterrein. Afd. VENRAY en HEIDE nam, om 2 uur verzamelen op de appelplaats terrein Patronaatshebouw, vandaar naar het schietterrein. DONDERDAG 3 JUNI Sacramentsdag Afd. MERSELO nam. 2 uur present op het schietterrein. Afd. OIRLO nam. 5 uur n ZONDAG 6 JUNI. Afd. LEUNEN nam. 2 uur present op het schietterrein. Afd. CASTENRAY nm. 5 uur Een flink bedrag voor prijzen is door de Regeering beschikbaar gesteld. Voor een regelmatig verloop der wedstrijden is 't dringend noodig, dat afdeelin- gen en leden zich nauwkeurig aan boven aangegeven regeling houden. Trouwe opkomst van alle leden der Burgerwacht is gewenscht. I DE REGELINGSCOMMISSIE. te VENRAY zal op Woensdag 16 Juoi Dam. 7 nur! in het café van G. Friezen te O rlo voor den beer L H. Jtnneskens te Oostrum publiek verkoopen Gemeette Ven'ay.^ Een best perceel weiland in hot Rot- Ven <e O-ilo Sectie F no. 2058 groot 4 84.70 H.A. Te veilen in twee perc en massa. Begrensd door Joe JeoDeakeoB. weg naar Wan88nm, M Verbeiijen, Jac, Wijnhoven Mart. PbiltpseD, en Peter Jao Pbilipsen. Aanv&ardmg ca ru miDg der 1ste soede gras. Betaaltijd 16 S ptember 1920. 22 Lasteo vanaf 1 JaDnari 1921. Vooraf wordt verkocht bet gewas (gras en klaver) van voormeld weiland in 4 p«rc. zal op Maandag deD 31 Mei 1920 nam 1 uur bij G. Tax op de Kooi te Warssnm publiek verkoopen; A voor den We'Ed Heer Th v. d. Boogaart. voorgras om te hooien, waardje Aijeröeek 1 slag Waardje tegenover Maas hees 2 slagen Waard in den Bsnd 3 slageo. De groote We de in den Baod 9 slagen. De Waard a/a H. Huisje 5 slagen De Sohoolwaard 4 slagen nagras om te hooien. Waardje Aijerbeek 1 slag. Waardje tegenover Maashees 2 slagen. De Waaid ia den Band 3 slageo. De Sohoolwaard in 4 slagen. B Voor bet Burgerlyk Armbestuur van Horst. Het voorgras, Begyoenwaard te Well in 3 slagen en naweide in 1 slag GrooteD waard te Wansaum in 9 slageD en Kleine waard aldaar in 3 slageD. C voor den beer Jos, Poela te Over» loon. Het voorgras van de Waard nabij de Kooi, groot 64 a. in 2 slageD en Dagras in 1 slag. D Voor mejuffr, Lucia Peeten. Het voorgras van de Haal of Koeweide in 4 slagen cd nagras ter beweid ng in 1 sl. zal op Maandag 31 Mei 1920 nam. 4 uur bij M van den Homberg te Blitterswyk, publiek verkoopen A voor de kinderen Poell. 2 slagen voorgras en 2 sl. nagras bij Henckens om te snijden en 2 slagen voor gras op de Waard by bet Veerhnis. B. voor bet Burgerlek Armbestuur te Blitterswyk 2 slageD voorgras eo de na» weide in 1 s'ag op de Waard naast kind. WijnhovenPotten. C voor de kiDd. WynhovenPotten te Blitterswijk 5 slagen voorgras op de Waard in de Mars, en de naweide ter beweiding. Raad van Arbeid te Venlo, Afd. Vrijw. Verz. De Voorzitter van den Raad van Arbeid, W. P. M. PENDERS. 54 Prima kwaliteit Appelsiroop 30 cent per pond Losse Jam 60 cent per pond PRUIMEN 60 cent per pond KREATEN 40 cent per pond PERZIKEN 85 cent per pond PEREN f 1 per pond Hoogfijne Honingkoek 25 cent per stuk Pudding Hl v G. Amandel, Vanille, Citroen, Frambozen, Chocolade 1'2Va cent per pakje, 1 pakje is voldoende voor 1 halve Liter melk Biscuits en Suikerwerken in alle prijzen in alle soorten voor 10 gulden bons ontvangt men 50 ct. terug, f Wanneer gij wakker ligt met dal afschuwelijke beklemmende gevoel op de horst wat dikwijls door vastzittende slijm veroorzaakt wordt, neem dan eens de welk. elijmoploasende, versachtende eigenschappen heeft ea U veriich. ting gevea kan. De Abdijsiroop is een veel beproefd eo veel gepreieo geneesmiddel in gevallen van catarrhal» aandoeningen dep ademhalingsorganen, verkoudheid, hoest, heeseh- beid, keelpijn, asthma, bronchitis, influenza, griep kinkhoest, slijmhoest, hooikoorts ete. Prijs per flacon van ongeveer 230 gr. f 1,60 vaoongev. 550 gram f 3.25, van ongeveer 1000 gr f 5. Alom verkrijgbaar. Ëischt rooden band met ome bandteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar te VENRAY bij Q. Ambrosios. te HORST bü J. van Well—Verriet, te BERGEN bij van Dijk—Achten, te MAASHEES bü P. Bekkers— v d. Henvel te WANSSUM bij v. Bracht en by alle drogisten en de meeste apothekers.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 3