Adverteert in dit blad Provinciaal Nieuws. Opening Landbouwhuishoudschool Gemengd Nieuws. Burgerlijken Stand VENRAY. Kerkelijke Diensten te Venray. Distributieregeling. Ingezonden. jongeren uit den arbeidersstand en niet uit andere standen. Hij zou daarom wenschen, dat de vakorganisatie hiertegen krachtig optrad, er bare openlijke afkeuring over uitsprak en bij herhaling zelfs met uitsluiting dreigde, want zulke persenen hooren in een degelijke organisatie niet thuis. Spreker noemt het ook schande dat er van een loon van 118 slechts 8 gulden kostgeld wordt be» eteed en de rest verbrast. In plaats van te sparen om op 25 of 30 jarigen leeftijd te kunnen huwen, bezit men dan niets ja moet vaak beginnen met schuld. De vrouwen moesten geen man willen, die dronk en hier meent hij ook een ernstige waar» schuwing to* de vrouwen te moeten richten om te sparen, want er wordt hier in Venray verschrik» kelijk veel gesnoept. Als men Zaterdags 's avonds voorbij de banket» bakkers wandelt ziet men daar heele bergen chocolade koekjes en taartjes uitgestald, maar komt men Zondags voor de hoogmis daar weer voorbij, dan is alles verdwenen* Cigaretten, drank en snoepen heeft reeds menigeen met de strafrechter in aanraking ge» braeht. Hij spoort daarom allen aan tot sparen. De Eerw. pater Amantius wijst er op dat van 1 October tot I April in de patronaats spaarbank voor een bedrag van f 1000 is gestort. Het snoepen wordt zooveel mogelijk tegen gegaan terwijl nimmer sterke drank wordt geschonken. Hij is ook voor propaganda en zou wekelijks in Peel en Maas eene spreuk willen plaatsen over drankbestrijding. De Z.E. Heer pastoor spoorde allen nog aan toe te treden tot de vakorganisatie. Het is jammer dat er nog zoovele zijn, die dat niet beseffen. Daarom zullen een groot aantal exemplaren van de Encycliek Rerum Novarum verspreid worden. Nog wees hij op het groote nut der Landbouw» huishoudschool, waar meisjes die de lagere school met vrucht doorloopen hebben gedurende 10 weken 3 keer keer per week alles leeren wat in 'n huishouden noodzakelijk is. Mej. v Cruchten hangt een heel tafereel op van haar huwelijksleven. Hoe zij en haar echtgenoot eerst wel drank gebruikten maar dit later ter wille van de kinderen nalieten. Zij spoorde alle ouders aan zoo te doen. Do Z.E. Heer Pastoor bracht allen dank voor de getoonde belangstelling, hij spoorde nogmaals aan tot geheel onthouding en sloot ten 10 ure de vergadering met den christelijken groet. In een der versierde lokalen van de meisjesschool der Eerw.Zuste's Ursulinen had Donderdagmiddag om half 5 de feestelijke opening van bovengenoemde cursus plaats. Onder de belangstellenden merkten wij op de geestelijke en wereldlijke overheidsper sonen der gemeente, de Eerw. pater Gardiaan der Franciscanen, verschillende heeren Rectors en Kapelaans, heeren Hoofden en onderwijzers de- O.L. scholen, raadsleden, het bestuur der Land bouwbonden, den heer Tops. afgevaardigde van den LimS. Landbouwb. en de besturen der Maria en Elisabeth8vereeniging. Het eerst werd het woord gevoerd door den E.A. Heer v.d. Loo, burgemeester van Venray. Spr. bsgon met er op te wijzen, dat er heden een gewichtig feit plaats heeft in de geschiedenis van Venray. Het is hier toch, dat voor 't eerst in Limburg een dergelijken cursus geopend wordt. Het past daarom een woord van dank te brengen aan den Limb. Landbouwbond. die officieel bij de regeering alle stappen deed om dien cursus te doen oprichten en hem finantieel van regeeringswege te doen steunen. Een bijzonderen dank verdienen ds heeren Robijns en Bulder voor hunne krachtige medewerking. Een enkel woord wil Z.E.A. richten tot de kinderen. Zij moeten de gelegenheid te baat nemen om bier practische, flinke boerinnen te worien. Willen zij dan ook goede vruchten plukken dan dienen zij de lessen trouw bij te wonen. He' bestuur heeft daarom gemeend te moeten bepalen, dat er bij een tweede verzuim zonder geldige redenen ontslag zal volgen. Ten slotte brengt hij een woord van dank aan de Eerw. Zusters Ursu linen voor hare geheele belanglooze medewerking, zij hebben ook thans weer getoond met Venray te zijn samen gegroeid. Hij hoopt dat de cursus moge werken tot bloei van Venray, tot vorming van degelijke katholieke huisvrouwen. Applaus. Rector Rijs, adviseur v.d. Limb. Landbouwbond heeft met genoegen de openin van dezen cursus bijgewoond en gezien dat dit werk van den bond geappricieerd wordt. Hij brengt dank aan de geestelijke en wereldlijke autoriteiten in Venray en aan allen, die tot het instandbrengen van dezen cursus hebben medegewerkt. Hij wenscht Venray geluk en hoopt, dat deze cursus voor de 20 meisjes die hem volgen de ruimste vruchten moge dragen. Dit zal de beste belooning zijn voer allen, die hebben medegewerkt. Applaus. De Heer Peeters, onderwijzer te Oirlo, tevens hoofd van den cursus, brengt ook een woord van dank aan allen, die hebben medegewerkt om dezen cursus tet stand te brengen. Aller verwachtingen zijn hoog gespannen en hij kan hieraan toevoegen, dat de leerkrachtèn niets na zullen laten, om hem te doen slagen. Hij geeft een overzicht van de te onderwijzen vakken le Natuur- en scheikunde, vormende den grondslag van het landbouwonderwijs, wordt ge geven door den heer J. Wijnhoven. 2e Plant» en tuinbouwkunde, dierkunde, vee» teelt en zuivelbereiding. 3e Verstellen, stoppen enz. door de Ew. Zusters 4e Huishoudonderwijs, al wat een goede huis» vrouw kennen moet van huis en keuken, door Mej., Hendriks. De lessen worden gegeven: Dinsdags van half 4 tof 7, Woensdags van half 2 tot 7, Vrijdags van half 2 tot 7, met eenige tusschenruimte voor ont» spanning. De Burgemeester deelt nog mede, dat de heer Jan Pools hem opgedragen heeft hier mee te deelen, dat hij verhinderd is te komen wegens een belangrijke Kamerzitting. Gaarne was bij ook hier tegenwoordig geweest, want ook zijne meening is, dat dit feit in de Venraysche annalen dient geboekstaafd te worden. Spr. deelt nog mede, dat het bestuur van den Limb. Landb. eene commissie van toezicht zal oprichten bestaande uit 7 leden, waaronder 3 vrouwelijke, allen uit den boerenstand. Hij spoorde de leden nogmaals aan den cursus trouw te volgen, want er staat niets op 't program wat niet noodig is. Tenslotte sprak de Z E. Heer Pastoor een enkel woord. Het is alles heel mooi wat hier geleerd wordt, landbouw en kookkunst, want een goed gekookte pot is niet te versmaden, maar ons gees» telijken gaat iets meer ter harte dan enkel het stoffelijke. Hij hoopt daarom dat deze cursus moge bijdragen om goede moeders te vormen en het zal hem een groote troost zijn, zoo deze lessen het drankmisbruik moge verminderen. We moeten het gesprokene over levensernst op den jongsten Roermond6chen Katholiekendag allen ter harte nemen. Spr. stelt daarom deze onderneming onder de bescherming van God, Zijne H. Moeder en alle heiligen, opdat zij worde een zegen voor deze parochie. Daarna sloot de Burgemeester met een woord van dank aan allen, die door hunne tegenwoordig» heid van hunne belangstelling getuigden, de plechtigheid met den christelijken groet. (Wegens plaatsgebrek verkort.) VENRAY, 29 Mei 1920. Belangrijke vergadering. Blijkens vorenstaande bekendmaking zal a.8 Woensdagavond in het Patronaat eeoe belangrijke vergadering gehouden wordeo waarin de HoogEdelGestr, Heeren Bon» gaerts en Poels zullen spreken over de plannen der Peel en bet sticbteu van boer» derden aldaar. Niemand verzaime deze vergadering by te wonen. De trekkingslijst der H. O. R. A.- verlotiog ten bate van een Sanatorium voor Ambtenaren, ligt ter inzage by Joh. Schaeffers, Schoolstraat. Door de marechaussee is te Casten- ray aangebonden L v. R wonende al daar. Hy wordt verdacht van misbaodeliog van J. van den Bereken, door dezen met een knuppel verschillende slagen op bet hoofd toe te br9Dgen, tengevolge waarvan v. d. B. bewusteloos is neergevallen. v. R. is naar Roermond overgebracht. Te Wijchen werden Dinsdag aange bonden de twee veekoopers die op de markt albier de gebr. D. voor een bedrag vao f o80 oplichtten. Beide personen werden naar Veorsy gebracht alwaar zij bekenden beloofden bet bedrag terug te geven. Ze zyn naar de gevangenis te Roermond overgebracht. Woensdagnacht werden op een terrein van bet St. Annagesticht eeo 50 paar konsen gestolen. Zondagmorgen werden uit bijgebouw van bet St. Jozefsgestiobt eenige kleederen en eeo bears met f 12 gestolen. Hoewel men bier den dief zag loopen, beeft men hem Diet kunnen achterhalen. Vaandelfeest (e Merselo. Begunstigd door eeo prachtig zonnig lenteweer bad bet Maandag alhier ge houden Muziekfeest een schitterend verloop Om 3 uur waren alle medewerkende ge zelschappen op bet appél verschenen io de zaal van de Wed. Arts. Nadat bier om de volgnummers in den optocht geloot wss trok deze door bet dorp naar de Det ver sierde feestweide van wethouder Michels Hier aangekomen heette de beer J. H Jaspars, President der Feestcommissie alle gezelschappen bertelyk welkom en Dam de u ivoering een aanvang. Wy dorven en willeo niet beslissen, welke gezelschappen bet best voldeden, wij zeggen enkel, dat na elk stuk een davereod applans losbrak, wel een bewijs, dat alle zeer in den smaak vieleo. Het talrijk opgekomen publiek beeft dan ook eenige nren kuooeo genieten. Er beersebte den beelen middag en avond eene gezellige en vrooiyke stemming, door niet den minsten wanklank gestoord Om 8 uur werden door den President benoneringsmedailles uitgereikt en begaven zich voor en na de verschillende gezelschappen bniswaarts, allen voldaan over het gemaakte uitstapje De fanfare St. Oda mag met voldoening op baar goed geslaagd muziekfeest terug» zieD. Directeur en leden een woord van dank voot de flinke uitvoering en de eendrachtige samenwerking, maar tevens een woord van lof aan bestunr en feest commissie voor de degelijke voorbereiding, waaraan bet mede te danken is, dat dit feest zoo glansrijk is geslaagd. Maandag onder beide H. Missen hield de Eerw. Pater Viucentias v. Cleef, geboortig uit Belfeld, eeoe predicate over de Misaieg in de heideDSche landen. De Pater, bij familie albier op bezoek zijnde, hoopt binnenkort naar de Missie te ver trekker, Onder de H. Diensten werd eene collecte gebonden. welke ruim f 200 op- braobt, eene respectabele som voor ons klein dorp, vooral als men iD aanmerking neemt, dat de liefdadigheid den laaisten tijd dikwijls voor eeo of ander verbeven doel werd iDgeroepen. Wij wensoben den Eerw. Pater eene voorspoedige reis Limb. Katholiekendag. Pinkster-Maandag bad te Roermond de 18de Limburesche Katholiekendag plaats. Het heele Limburgscbe volk in al zijn geledingen nam er aan deel. Ook de Commissaris der Koningin verscheen in de afdeelingsvergaderiDgen en voerde bet woord. De aigemeene vergadering had plaats in de kathedraal. waar Mgr. Sohrjjneo, baron van Hovell tot Westerfiier en tal vaD Kamer* en Statenleden eveneens tegenwoordig waren. Alpbons Laudy en de Bisschop voerden er bet woord. Openlucht-theater. VALKENBURG Het bestunr der N. V. -Valkenburg Omhoog'* is met de directie van Het Schouwtoooeel, Adr. v. d. Horst 90 Jan Musch overeeogekomeD, dat in de maand Juli 5 maal per week en in Augustas 6 maal per week Voorstellin gen io bet Openlucht Theater zullen worden gegeven. Afwisselend znllen worden ge geven Landy'8 De Paradijsvloek en Pieter Laogendijk's blijspel Dod Qu'ohotte of de bruiloft van Kamacba. Kloosterzusters en de verkiezingen. Aar de -'sHert. Crt." wordt het volgen de gemeld Lang en breed iB er gesproken of, nu er vrouwenkiesrecht is. de Carme» litessen, ook wel Tie éaianen genoemd, en de Zusters van de -Ado ration Per- pó'aelle.'' beide Ordes wier leden voor het leven afscheid van de wereld nemen, vao bun stemrecht zouden gebruik maken. Z.D.H. de Bisschop van Roermond wiens oordeel gevraagd wed, besliste, dat stemrecht, stemplicht was en zoo werden de Eerw. Znsters dier beide kloosters te Maastricht, in gesloten auto's Daar bet stembureau geleid, bno gelaat met de kloostarvotlle bedekt, VaD de Zusters Carmelitesscn waren ei twee. die meer dan veertig jaren biDDen de klooster muren verwijlden. Cuyksche vliegtuigen. Men scbryft u t Cuijk De onlangs albier opgerichte N A.V.O. (Nederlandsche Automobiel- en Vliegtu g- onderneming) ïb openergieke wijze met bare werkzaamheid begonnen Reeds zijn een 7tal vliegtuigen aanwezig, terwyl ervaren Dmt- scbe technici aan den bouw van een nieuw type bezig zjjo. waarmede men reeds over eenig maanden proefvluchten boopt te doen om de voortreffelijk beid van bet nieuwe model aan te toonen. Mond- en Klauwzeer. Het mond» en klauwzeer in bet S'icht breidt zich 8'erk uit naar de -Tel." ver neemt. Enkele gevallen zijn gekonatateerd te Amersfoort, Driebergen, Woudenberg, Lversum Nigtevecht, Vreeland, de Bildt, Loenen Baarn en Bonten. Ook beersebt bet mond» en klauwzeer in de streken van Wolvega weder in hevige mate Vele koeien, die de ziekte verleden jaar hebben gehad, lijden er nn weer aan. De sterfte onder de jonge kalveren is zeer groot. Al« voorbehoedmiddel wordeo de Dog niet aangetaste kalveren door den veearts ingespoten met bloed, afkomstig van een koe. dte pas van de ziekte ge nezen is. Dit nieuwe middel schynt voor- loopig goede resnltateD op te leveren. Onverbeterlijk J. D. te Uden was reeds 36 maal ver oordeeld Op 22 Febr. 11. sloeg bij in café Latonr te Eindhoven 4 ruiten stuk. even zoo giDg hij te keer te Oss waar hij 7 ruiten vernielde. Hjj was veroordeeld voor bet eerste feit tot 3 maanden, voor bet tweede tot 4 maandeo gevangenisstraf In booger beroep was bekrachtiging van het vonnis geeisebt. Verdronken. Te Tilburg is Zaterdag de 17 jarige W. by bet badeD in de Ley verdronken. zwemmen in de Delfhaveosche By bet [Sobie te Rotterdam is verdronken de 12 jarige L. O. L uit de SobaDS. VENLO De woD.nger, voor rekemog j deD ,5jari j R ia eeDj di, der gemeente w,ervoor la8g8te .o.chry.ait trokk'en Ü,d om oaar den dreoke- vere waren dhrn Oebra. N. >n P. Tnm.|^g ,6Bduike„ gestol,0. Onweer. Te Huisseling is een vierjarig dochtertje van J. G. door den bliksem gedood. Te Twello is de laodbonwer P door den bliksem gedood. Hij laat een vrouw en 6enige kinderen na. Dinsdagmiddag is te Eersel tijdens een hevig onweer de woniDg van den land bouwer A. Bloks door het hemelvuur ge troffen en met de stalling totaal afgebrand. Inboedel, werktuigen en vee werden gered. Spoorwegtarieven Naar de Msb- verneemt, znllen de spoorwegen binceDkort weer goedkoope uitstapjesbiljetten voor schoolkinderen e, d- verkrijgbaar stellen. Zuinigheid, Door de regseriog is aan de gemeenten eeD circulaire gericht, daario wordt op nieuw aangedrongen om de grootst moge lijke zuinigheid te betrachten, zoo min mogelijk leeningen te sluiten, den hoofde- lijken omslag vooral niet te boog op voeren, en bovenal geen andere uitgaven te doen. dan die door behoorlijke inkom sten kunnen worden gedekt. De boselibessenpluk. De boschbes8enoog8t in het rykswoud by Kleef is begonnen. Honderden bewo» vers mere te Sitlard voor f 214.000 zijo niet gegund. Op 4 Juni a.s. beeft eene berbe- 8-ediDg plaats. Op de Coöperatieve Veiling Ver. te Venlo waren Maaodag aangevoerd 152 500 j eieren. Kippeneieren van f 10,60 tot f 11,70 Extra zware f 15 20 Eendeneieren f 10 60 tot f 10 90 Ganzeneieren f 25 20 Kalkoeneieren f 18 VENLO. Bij onderbandsche aanbe steding werd aan den aannemer F. Pass Sr. alhier gegund het vergrooten der R K. kerk te Maasbree voor de som vaD f Smokkelhandel. Men sebryft nit Venlo De smokkelhandel, die maanden lang niets beteekeDde, bloeit plotseling weer. Vrachten kaas gaan de grens over en massa's boter, meel, koffie, brood, vleesch enz. Troepen kinderen met groote witte» broodeo beladen trekken naar de Heimat. En tocb moeten wy nog steeds met 2800 gram brood 8 dagen uitkomen Het is juist alsof van Hollandsche zijde elke uit voer vrij mag geschieden. In de stad wordt voor de Duitscbêrs alweer extra worst gemaakt, enz, enz, Ze slikken 't allemaal I iters der Nederlandsche grensgemeenten trekken er weer been om met bet plokken een flinke bijverdienste te maken. Windhandel. Een ingezetene te Drnteo verkocht bet frmt uit zijn boomgaard voor de kapitale som van f 3200. En bet fruit moet nog groeien Meegesleurd. Te Babberich is Dinsdagavond een droevig ongeluk voorgevallen. Het 7jarig zoontje van den arbeider Sales liep als gewoonlijk langs den weg esn koe te boeden Het knaapje bad het koetonw om zyn lichaam gebonden, t >en onverwacht bet anders zoo kalme dier np den loop ging. Over wegen en heggen, door slooten en greppels liep het raad in wilde vaart verder, bet arme knaapje met zich s'enreod. ToeD na een laDge jacut eindelijk het kmd bevrijd werd, 'was het overdekt met wonden. Het kind is in bet ziekenbms opgenomen. Men vreest voor zijn leven. De smokkelhandel. De inspecteurs der directe belastingen, enz, te Nijmegen, Lobith, Doetincbem en Winterswijk, hebben du ook, evenals reeds voor kaas is geschied, bet vrije vervoer van vet, spek, margarine en boter in de grensgemeenten van bun gebied verboden. Alleen wat noodig is voor normale dage» Iijk8che behoefte mag vervoerd tnsscben 'a morgens 6 en 's avonds 8 uur. De 45 urige werkweek. In verband met loopende geruchten, dat de wet op de 45-urige werkweek met 1 Juli a.s zal worden ingevoerd, verneemt Bet Volk, dat daarvan geen sprake zal zijn. Het blad boorde de meening nit» spreken, dat het stellig 1 JaDnarj, mis schien 1 April 1921 zou worden. Broodkaart Van 28 tot 5 Juni tollen gelden de wittebroodskaarten in brninen druk op groenen oodergroDd. In vreemde handen Een Eogelscbe maatschappij beeft het grootste koffiehuis van Kenlen in de Hobestrasse aangekocht om er een warenhuis vao te maken. Naar men uit Essen meldt is bet Palasthotel te Du sberg aangekocht door een Nederlandsche combinatie. Geld smokkelen. Een Duitscher uit Mulbeim S yrum trachtte by de visitatie te Elten sen een Nederlander een pakje toe te scb ppeo, dat 43400 maik bevatte en door laatst geuoemde naar Nederland gesmokkeld zon worden. Het geld werd in beslag genomen en beide smokkelaars zijn ge arresteerd. Op zijn fiets gestorven. De 50 jarige beer G. J. HeiDig, wonm de te Het Loo, maakte 2en Pinksterdag een fietstocht Daar Radio Assel. Op den terugweg storte by van zijn fiets en was onmiddellijk dood. Een juist passeerend geneesheer constateerde hartverlamming Doodgereden. Bij de uitspanning -De Groene Jager*' onder Warnsveld is de rijwielhandelaar G. Beek uit Brammen met zijne moto: fiets tegen een boom gereden en op slag gedood Pas op uwe kinderen. Het anderbalfjang dochtertje vao de wed. BarteD op bet Middegaal te Vegbel is in een onbewaakt oogeoblik vlak achter de ouderlijk woning in een kuil vordron- keu. Vroeg Bij een eierbandelaar en p'u mveebonder te Landsmeer heeft een jonge hen, welke op 18 Januari van dit jaar is geboren, 19 Mei baar eerste ei gelegd. Eigenaardige voorwaarde. Door de veehouders in de gemeente Scboterland, die- een buis te bunr hebben, wordt de voorwaarde gesteld, dat eeD doohter van deD bnurder bij bem als meid in dienst moet treden. Ongelukken. Bij de bad en zwemimichtjog to Arn hem is een 16 jarige jongeD, die met een vriend een roeitochtje op den Rijn maakte gaan zwemmen Hij verdween in de diepte 6d is verdronken De 56 jarige juffrouw L uit Haarlem, is op den Duinlnstweg te O'erveens door by bet fittsen verkeerd uit te wijkeh door een auto overreden en gedood. De warmte. Dinsdag was het te Londen de warms'e dag van bet jaar met 81 gr. in de schaduw. Tengevolge van de warmte werden verschillende personen onwel. Prijsdaling in Engeland. In Ecgeland is sinds eenige dagen een flinke daling in de pryzen van verschillen de artikelen ingetreden. Deze prijsdalmg is eeD gevolg van bet handelend optreden van bet publiek, dat in plaats van tocb te koopen en te mopperen over de dure prijzen, eenvoudig weigerde te koopen. De boogere standen gaven bierin bet voorbeeld en bet voorloopig succes is een prijsdaling in alle branobes Met belang stelling zieo we tegemoet wat deze stryd tegen de dnnrte zal uitwerken, i HouJt bet publiek voet by stuk, dan is de uitslag niet twyfelachtig, maar zal het publiek ook zegevieren en een einde maken aan de enorm booge winsten, die in sommige I levensmiddelenbedry ven worden gemaakt, en die tot een derde uf een vierde, ja tot nog miDder zelfs gereduceerd nog een millioenenoyfer zou aanwyzen. Voor Holland was bier van Engeland nog wel iets te leeren. Ingezonden Mededeelingen j Vermeerdering In jaren. j Velen zien op tegen den ouden dag. Tocb dient die een tijdperk van rust ce I zijn, vry van rngpijn unnekwalen en rheu- matiek. Veel haDgt af van denieren. Als deze organen verzwakt zijo, knonen ty hst bloed niet rein benden en worden urinezuurver» giften door de bloedsomloop naar de tenawen, spieren, gewrienten en aderen gevoerd. Dan schijnt de onde dag een last het gehoor en gezicht beginnen af te nrmen bet geheugen te verminderen, en de rug en leden worden pijnlijk en styf. Een van de beste diDgeD, die van Foster's Rngpijn Nieren Pillen gezegd worden is. dat zy een zegen voor menschen op leefiyd zyn, en juist ouden van dagen zeggen dit zelf. Uit e'gen ondervtndiog bleek bun, dat dit geneesmiddel blyvende baat geeft. Dit speciale niergeneesmiddel belpt by nier- en blaasaandoeningen. rbeumatiek, graveel, rugpyD, nier-waterzucht, spit eo steen, Foster's Pillen wekken de nieren op en ve(8terken baar, beelee en verzachten de blaas, en bonden bet lichaam vrij van overtollig urinezuur. Zy werken niet op de ingewanden. Dit is een dor redeoen, waar om zij geschikt zyn voor oud en jong. E-scht de echte Foster's Rngpijn Nieren Pillen, voorzien vao de bandteekenirg van James Foster op de verpakking. Te Venrsy verkrijgbaar bij H J. Heliog a f 1.75 p doos of f 10.p, zes doozeD. 3Q 21-28 Mei GEBOREN: Lanra M. Deriet, Zwarte klef. Aioysius J. M. van de Pascb, Eind. Petronella C. Ewals, Heide. Josephina P. J. Duykers, Hoogriebr. GEHUWD Petrns J. Janssen, 33 j en Anna C W. Wynboven 27 j. belden Venrsy Franciscu8 G. ScLaeffers 29 j. en Maria A Verbeek 26 j beiden Venray. OVERLEDEN Maria M Verhaag 62 j. St Josephge slicht. Parochiekerk Morgen Drievuldigheidsprocessie van de H Familie en de Werkliedanv«re*niging naar Oos trum, kwart voor 8. half 3 herhalingscatechismm Maandag 6 uur zieluis, waarna processie over het kerkhof, half 8 jaarg. voor M. Camps Hermken8, 8 uur jaarg. voor H. Foei»Voesten, half 8 Lot. Dinsdag opening van de maand Juni toegewijd aan het hl. Hart, om half 8 speciale mis, om 9 uur huwelijksmis Woensdag half 7 mis te Veltum, half 8 jaarg. 2e klas voor L. Thielen en ouders, 8 uur jaarg. voor M. Derks Woensdag opening van de Sacramentsoctaaf, om half 8 Lof, evenals gedurende de octaaf Donderdag, Sacramentsdag, de diensten als op Zondag Vrijdag le der maand, om 6 uur bestelde hoog mis ter eere van het hl. Hart, half 8 leesmis, onder beide Missen gelegenheid tot communicee» ren. Paterskerk, Morgen 5, 6 en 7 uur H.Mis met onderrichting om 8 uur de Hoogmis met preek Vergadering voor de leden der 3e Orde om 9 uur voor de mannen, om 2 uur -oor de vrouwen. Om 5 Lof en Rozenhoedje. Generale absolutie voor de leden der 3e Orde, welke gegeven wordt na de H.H. Missen en het Lof. Maandag feestdag van den Z. Felix van Nicosië volle aflaat o g v. Tevens laatste dag der Meimaand om half 8 Hoogmis *s avonds om 5 uur plechtig Lof, Rozenhoedje en Te Deum tot sluiting der Meimaand. Dinsdag cm half 8 Hoogmis ter eere van St. Antonius, om 5 uur lof. Woensdag om half 8 de uitgestelde uitvaartdien sten voor Elisabeth de Haenvan Well als lid r/b Broederschap van het Koordje. Donderdag Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament des Altaars de H. Missen als Zondags. Om 8 uur plechtige Hoogmis waarna plechtige processie.Volle aflaat o g v. Generale absolutie voor de leden der 3e Orde, welk gegeven wordt na de H.H. Missen en het Lof, om 5 uur Lof. Vrijdag eerste Vrijdag der maand toegewijd aan de vereering van Jesus H. Hart om half 8 hoogmis, om 5 uur Lof waaronder Litanie en toewijding aan het hl. hart. Zaterdag om 5 uur Lof. Mariakapel Oostrum. Morgen om half 9 hoogmis, om 3 uur Lol met preek waarna processie om de kapel Sacramentsdag om 3 uur processie naar Trans Cedron, alwaar bij aankomst Lof met preek. Geldig van 31 Mei—*6 Juni Rykssnikerkaartbon 33 eo 34 half pond suiker a l5 eest Buittn verantwoordelijkheid der Redactie, Toepassing Gemeente- Verordening;* Mr. de R. De Raad beeft :n zijne laatste vergade ring een verbod uitgevaardigd tegen anto's met ijtereD velgen enz. Zal dit, als bet verbod is afgekondigd, gehandhaafd wordeo T Als ik naga, dat aan alle toegangs wegen tot bet dorp fraaie paaltjes staao met bordjes -msx mam snelheid 15 K M. per nar" en ik zie aan vooral Zondags 's middags de auto's in razende vaart voor-1 bij vliegen vooral tuiscben Café Goumaos en de Gasfabriek eu in Sobool- en Eind» 1 straat, dan denk ik aan bet Hollandsche spreekwoord -Tnsscben doen eo zeggen, i vele mijleD leggen", wat men bier juister uit kan drukkeu door -tnsscben verbieden en laten is een groot verschil".

Peel en Maas | 1920 | | pagina 2