Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, Gemengd Nieuws. Zaterdag 22 Mei 1920 41e Jaargang. No 21 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland by vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAT. PRIJS DEK ADVERTENTIEN van 1—6 regels 45 c elke regel meer Ti c. vaD den Maandag; 17 Mei !9ÏO voorin, half 11. Afwezig de heeren Claas, Nelisseo en Stappers, de twee laatsten met kennis» gevmg. Oe Voorzitter opent de vergadering met gebed en stelt vcor punt 1 en 2 der agenda gezamenlijk te behandelen. 1 Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot toetreding dezer gemeente als lid van de Vereetiiging -Gemeenschappelijk bezit vau aaodeoleu in de Limburgsche tramwGg Maatschappij.M 2 Voorstel vau B. cd W. tot het nemen van een of meer certificaten van de in het bezit dier Vereenigiug zyade aan- deelen der N, V. L'mb Tramweg Mij. te vestigen in Roermond. De Voorzitter deelt mede dat het rap» port der Staatscommissie belast met bet instellen van een ouderzoek naar den aan leg van tramwegen in Limburg verschenen is, Aanvankelijk was bedoeld alleen Zuid Limburg, doob de commissie beefc bare werkzaamüeden over de de geheele pro vincie uitgebreid en zoo zal men geraken tot de oprichting van eeoe enkele tramweg Mij. voor geheel Limbnrg, die de bestaande tramwegen zal overnemen met uitzondering van den Maasbuurt Spoorweg Venlo-Ber» gen-Nijmegen. Het ryk, dat de groote belaDgen van de tramverbindingen in Limburg volkomen inziet, heeft dan ook voor Limburg eene andere wijze van subsidieeren voorgesteld daD tot dusverre gevolgd is. Het rijk draagt bij 50 pCt. en zoo kan dns ook Noord Limbnrg vaD deze gunstige voorwaarden profiteeren. Daar de gemeenten slechts 12 i/z pCt. behoeven bij te dragen is bet zaak met te wachten maar reeds na tot een werkzaam aandeel over te gaan. Er znlleD zich evenwel twee moeilijk heden voordoen. Ie de inkoop der bestaande tramwegen, Deze kwestie staat feitelijk buiten ons bestek en ia eeoe zaak die de betrokken tramweg Mjjen aangaat. 2» de iodeeling in bet te dragen aandeel der kosten voor elke gemeente. Het Rijk eischt evenveel commissarissen als da prorinoie en gemeente samen. Er zullen 20 commissarissen benoemd worden 10 door het rijk, 5 door de prov. en 5 door de gemeente. Da Voorzitter geeft een overzicht van bet bedrag door elke gemeente te storten, waaruit blijkt dat Weert. Nederweert en Venray gtzamnulyk voor 10 certificaten, elk van f 2500 totaal i 25000 geooteerd staan. De kwestie van toetreding is voor Ven ray absoluut noodzakelijk, bet D. B beeft dan ook gemeend toe te moeten treden en voorloopig 1 aandeel te nemen. Storting behoeft voor alsnog, niet te gasobiaden. De Voorzitter wyst er op dat Venray du de gelegenheid geboden wordt om aao- sluitiof ta krijgen aan het Limburgsche tramwegnet, dat overal op normale spoor breedte cal worden aangelegd en de be staande lijnen daarop worden omgebouwd Er zal voortaan aan geen enkele andere tramweg My in Limburg concessie worden verleeDd dan alleen aan deze Mij. De Heer Stoot vraagt of de plaoneii van de peel spoorwegen nog bestaan. De Voorzitter geefc een overzicht dier plannen. Aanvankelijk bestond bet plan Venray- Deurne-Helmond later kwamen de plaonen der N.B.D.S van midd. en oost. Noord- Braband. Nu ia er een commissie van voorbe' reiding tot stand gekomen om de regeering voor te liohten bij de oprichting van eene groote Maatschappij voor gebeel Brabant, welke de exploitatie harer lyuen boogst waarschijnlijk aan de S S zal overdragen behalve de lyo Deurne Roermond, die ge heel tot bet Limburgsche net behoort. De Heer StootDus die plannen be staan nog De Voorzitter. Zeer zeker. De Heer Stoot zou het gewenscht achten eerst af te wachten wat Horst en Sevenum doen. Wanneer deze gemeenten Diet mee doen blijft Venray afgesloten en kunnen wy niets uitrichten. Da Voorzitter boewei het met den beer Stoot eeDs zyode wijst er op dat Horst en Sevenum meermalen ban verlangen hebben kenbaar gemaakt om eenerzyds met Venlo en Venray, anderzijds *met de lyn Venlo Maasbree-Helden verbonden te worden. Nu staat het vast dat er voortaaD voor geheel L:mburg slechts eene enkele tram weg My zal bestaan. De Heer Stoot vraagt waarom er zoo'n haast gemaakt moet worden, we hebben - s|ageD eD dje beter gelegen zijn en grooter oiets geen zekerheid dat Horst sd Seveoum omzet bebbeo. Diet juist is vastgesteld, bij toetreden. De Voorzitter antwoordt dat van Venray den aandrang moet uitgaan, we hebben jaren geroepen om een tram en nu de kans geboden wordt om medezeggenschap te krijgen, moeteD wy die met beide banden aangrypen, Als Venray, Horst en Sevenum ieder slechts een aandeel nemen hebben wy acht dien onbillijk De Voorzitter: Zoolang de menschen geen vergunning hebben loopao ze by mij de deur plat als of bun leven en bestaan er van af hangt, zoo gauw ze de vergun ning hebben schreeuwen ze moord en brand over een paar galden verbooging. Als bet van my af hiDg stelde ik bet vergunningsrecht op f 80 of f 100. deze recht om mede te prateD en dat is wel konden op de consumptie verhaald worden, f i:500 waard. Jenever is een genotmiddel en niemand De Heer Stoot Maar als Horst en js varplic'Qt dien te gebruiken. Sevenum niet willen zitten wy afgesloten, Odeohoven wijst Dogmaals op Wethouder Janssen kan getuigen dat wij bet onbillijke der ongelijke belasting vaD die twee gemeenteD al vaker hebben leeren den een boveD deü auder kennen. De Voorzitter. Wij hebben do zoo lang gewerkt voor een tram en als wij onze boudiDg afhankelijk stellen van andere gemeenten en lang wachten, kan bet ge» benren dat ws bier in het noorden geen eDkele commissaris krijgen. De Heer Winters is ook voor toetreding. De Heer Stoot mesnt dat wij met ons aandeel Diemand zullen dwingen en drillen. De Voorzitter zegt dat er vaD geen drillen of dwingen sprake is, maar wij moeten werkeD en onze stem laten booreo. Da Heer Odenhoven vraagt of. indien Horst en Sevenum niet willen wij later ook Dog tot iets verplicht zijn als wij een aandeel genomen hebben. Hij wyst op het groote belang van eer# tramverbinding voor alle standen der samenleving en zou eelfs ter wille van onze zuidelijke broeders f 2500 *geven. 08 Heer Stoot zegt dat meu bet bem niet kwaiyk moet nemen by wil de Maat schappij niet tegeD werken, maar als Horst en Sevenum niet wiïlen. doen wij niets, by vraagt of het nu zoo Oodsnoodzakelyk is beden een antwoord te geven. De Voorzitter zegt dat er spoed noodig is, wij moeten medewerken. Dr. Janssan zegt dat de zaak nu geooeg gekauwd en herkauwd is en zou tot stemming overgaan. De Heer Strybjsoh maect dat wij er moe achterop zullen raken als wy de eerste zijn zonder Horst en Sevenum te kennen. De Voorzitter begrijpt dat Diet, De Heer Strybos Zoudt u het prettig viDden als u burgemeester van Horst of Sevenum was, te zien dat men u voorby ging zonder u te kennen De Voorzitter zegt dat Horst en Sevennm dezelfde aanschrijving van den minister gekregen hebben als wij. De Heer Winters ziet de bedoeling van Stoot en Strybosch Diet in. Horst en Sevecum zijn toch op de zelfde wijze ver wittigd als wy. De Voorzitter gaat tot stemming over. Alle stemden voor behalve de heer Stoot, die zijne stem motiveert. Hii is niet tegen de tramplannen, maar verlaDgt eerst zekerheid van de medewer* king van Horst en Seveoum ea kan onder de tegenwoordige omstandigheden zijne stem aan het voorstel van B en W. niet geven. J Pant 1 en 2 werden met 9—1 stem aangenomen. 3 Voorstel van B. en W. tot bet doen walsen vao den weg OosUumWanssum De Voorritter deelt mede dat de pro vincie dit jaar eene stoomwals en koleD gratis ter beschikking stelt, als er kiezel te krijgen is zou hij aanraden tot walseD over te gaan. De Heer Geurts vraagt of dit ook het advies is van den opzichter. De Voorzitter aDtwoordt bevestigend, de weg heeft veel geleden door bontvervoer. De Heer Stoot vraagt wat Wanssum doet, de weg is op het WaDsumscbe ge deelte nog slechter dan bij ons. De Voorzitter antwoordt dat wij daar niet over te beslissen hebbeD, by zal zich ecbter met Wanssnm in verbindiDg stellen. Wordt daarna met algemeene stemmen goedgekeurd. 4 Behandeling ingekomen schrijven vsn GedL Staten inzake de toepessiog van art. 4, 2e lid der drankwet tot verlaging van bet maximum aantal vergunningen. De Voorzitter zegt dat volgeDS dit artikel de gemeeDte besturen alle 5 jaren bet recht bebbeo bet max<mnm te verlagen. Venray telt thans ruim 9700 iowoDers. er mag dus 1 vergunning op de 250 inwoners zijn. Weldra zal de 10000 be reikt zijo, dan is de verhouding 1 300. Er is dus in de eerste jaren geen sprake vaD meerdere vergunningen en dus geen reden om in te grypeo. 5 Reclame van W Rullenraad tegen nenij worden aangehaald, die minder voor openbaarheid geschikt zijn, zon bij toch esrst eene besloten vergade ring laten voorafgaan. De Heer Stoot zag de zaak liever in bet openbaar behandeld. De Voorzitter meent dat de beer Stoot bem niet goed begrijpt, by beeft niets tegen openbare behandeling, maar bet zon kunnen gebeuren dat er een vraag of vragen gesteld werden, welke beantwoor- De Voorzitter antwoordt dat de zaak ia orde is en sluit, daar niemand meer bet woord verlangt de vergadering ten 12 uur met gebed. De Voorzitter zal met de opmerking van den beer Odenhoven rekening honden en zien wie er bet volgend jaar valt in de termen voor verhoogmg. De Heer Geurts zou het gawenscht ach- tee dat aaD de kinderen v. Rijswijk by de halte Oirlo zoo spoedig mogelijk vergun ning werd verleend, als er ergeDds een noodzakelijk is, dan is bet daar. Ze zul len er graag f 40 voor over hebben. De Heer Odenhoven Zonder iets ten nadeele van anderen te willen zeggen verklaar ik dat ik zelf graag bet dubbele zou willen geven om vergunniDg te kun nen bebben. Wordt afwijzend op het rekwest Rul lenraad beschikt. 6 Voorstel van B. en W. tot het ver- leentm van afwijkende bepalingen inzaken eischen voor verloflokalen der Wed. P. A. Rasters en Wed. P. J. Jacobs te Leunen. De Voorzitter zegt dat geen van beiden voldaan heeft aan den eiscb binnen 3 mnd. na bet overlijden van den echtgenoot de aanvrage in te dienen. Dit is maar blyven slingeren totdat op zekere dag de marecbanssee proces-ver baal gpmaakten en du wordt alles op onwetendheid en onbekendheid met de verordening geworpen, maar als er f 25 op het Raadhuis te balen waren, dan zou men bet wel weten. Het geldt bier een bijzonder geval, twee verloven die reeds lang bestonden voor bet inwerkingtreden der verordening, de voorzitter is daarom wel voor toestaan, maar vreest toch een precedent te schep pen, moD zal het aanvragen op de laoge baan schuiven, denkende dat de Raad bet gtpleegde verzuim door de viDgeis zal zieo en verlof toestaan. Spreker stelt voor de gevraagde afwij king te.verleenen, doch tevens een ernstige waarschuwing in de krant te plaatsen dat iD 't vervolg de band streng aan de ver ordening gehouden zal wordeD. De Heer Winters zal voor stemmen doob meent als lid van bet Kruisverbond zyne stem te moeten motiveereD. Hij beschouwt de bierhuizen, althans sommigen een grooter gevaar voor bet misbruik van sterkeD drank dan de vergun ningen en hy ju.chfc het daarom van harte loe dat art. 5 der verordening ods de macht geefc het verlof te weigeren. Hier betreft bet echter een bijzonder ge val. Vooreerst werden de verloven ver leend in den tijd dat er van deze plaats Biet de opvoedende kracht uitging van tbans en vervolgens betreft bet twee wed. die meenden tijd genoeg te bebben en dus in onwetendheid handelden. Beide verloven staan gunstig bekend en daarom is bij er voor, maar in de toe» komt zal bij niet medewerken. De gevraagde verloven werden met al gemeene stemmen verleend. 7 Besluit omtreot de toekenning der verhoogde subsidie 1919/20 aaD de vak- teekenscbool. De Voorzitter zegt dat dit punt de vorige maal is aangehouden om te onder- zoeten of by eene eventnesle weigering ook de rijkssubsidie verloren giDg. Dit bleek het geval te zyn, waarom de Voorzitter voorstelt, de gevraagde ver» hoogiDg te verleeDen, te betaleo na de uitkeeriog der rykstoelage. Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 8. De Voorzitter deelt mede, dat op de secretarie de jaarverslagen van berhaliDgs» onderwijs, vakteekecschoof enz voor de ledeD ter inzage liggen. Voor kennisgeving aangenomen. 9 Mededeelingen. De Voorzitter deelt mede, dat de post van f 3000 voor werken in de Peel wel licht zal overschreden worden, tengevolge der bestrijding der werkeloosheid. Hy vraagt of iemand der leden hiertegen be» Meikeverplaag. oAls een bijzonderheid meldt men ons, ding niet voor openbaarheid geschikt was uit Stevensweert. dat de schooljeugd aldaar en daarom stelt by voor eerst eene voor- in vier dagen een half millioen meikevers loopige bespreking in geheime zitting en beeft gevangen. xynen aanslag in het vergunningsrecht. De Voorzitter deelt mede dat Rullenraad zwaar heeft, is gebracht op f 40. j Niemand bad hiertegen bezwaar. Dit is in verband met de huurwaarde' De heer Stoot vraagt om als bet boekje en zyn omzet niets te boog. -Om de Peel'' door alle ledeD gelezen is, De Heer Odenhoven meent dat de aan- hierover een debat te willen toestaan, slag van Rullenraad in verhouding tot De Voorzitter beeft hiertegen geen be» andereD, die maar voor f 25 zyn aange- zwaar, maar wyl er sommige puoten kun- daarna bet gevraagde debat in openbare vergadering. Wordt goedgevonden. De Heer Odenhoven vraagt of de Voor zitter uiets kan doen om de positie der losse werklieden in gemeentedienst te verbeteren. De Voorzitter ziet niet in wat daarvoor te verbeteren valt. Ze verdienen nergends zooveel dan bier en de beer Odenhoven moet bedenken dat wij ze liever kwijt daD ryk zyn. Het is alleen wegens de heerscbende werkeloosheid in hun eigen vak dat wy ze werk verschaffen en ook in het belang van vrouw en kindereD. Die werklieden moeten begrijpen dat bun dienstverband met de gemeente los, uiterst los is en bun best doen om zoo spoedig mogelijk werk te krijgen in huQ oude vak. Hunne loonen mogen in geen geval hooger zyn dan elders, De Heer Odenhoven zegt dat hunne positie toch wel eenige verbetering be hoeft. De Voorzitter vraagt of de heer Oden boven weet wat ze verdienen. De Heer Odenhoven Ja f 18 per week. De Voorzitter Dit is onjuist, ik kaD n en den gebeelen raad de lijsten voorleggen dan znlt u zien dat er by zyn die f 24, 25 zelfs f 26 verdienen, de laagste blijft Dog boven f 18 De Heer Odenhoven Ja maar dat is accoord werk, geen uurloon- De Voórzitter Hot is een eerste eisoh dat de losse werklieden in accoord wer ken. Ze worden heusch niet onbillijk be handeld. maar ik heb reeds gezegd dat wij hen alleen te werk stellen om ben te belpen, om bun gang naar Vincentius of den Arme te besparen en bet is toch ook niet onbillijk dat een stoere werkman meer verdient dan een halve kracht. De Heer OdeDhoveD Dus eene halve werkman heeft geen kost noodig De Voorzitter Daar kan de gemeente niets aan doen. We kunnea geen volk iD uarloon aannemen om hier gemakkelijke dagen door te brengen ten koste der ge meente, Die bier komt om werk moet werken ook en nogmaals, slechts zoolang bet noodzakelijk is, ze moeten zoo spoed'g mogelijk aan hun onde vak. De Heer Odenhoven wenschte toch vas tere condities voor die lui. Dt Voorzitter Dat in geeD geval. De gemeente wenscht geen vaste ploegen vaD losse werklui. De Heer Odeohoven zegt dat vele kleinere gemeenten betere condities hebben dan VeDrsy. De Voorzitter vindt het vreemd dat wy ze daD op den bals krijgen, waarom gaao ze dan niet waar bet beter is. De Heer Odenhoven vraagt waarom er in de peel eenige werklieden zyn ontslageD De Voorzitter Omdat de beeren, toen ban werk was opgedragen, dat Diet ver kozen te doen en op eigen boutje weg bleven. De Heer Odenhoven sou toch willen zien vastgesteld dat de raad er in principe voor is dat ook de losse werklieden een voldoende loon genieten. De VoorzitterMaar de gebeele raad kan de lijsten iozieD, en dan zu't u zien dat wanneer u de D&men met de goede cyfers vergelijkt, dat de gosde werklieden een be hoorlijk loon genieten, maar het ia natuur lijk dat de prullen minder goed betaald worden Dat is overal zoo, op alle fabrieken en werkplaatsen. Esd goede werkkracht kan overal terecht en de voorzitter begrypt Diet waarom se zoo bedelen om werk als er elders meer te verdienen valt. De Heer Odeohoven Dan blyven er ten slotte de prullen over en daarom zou hy er voor zyn de werklieden meer vast heid te geven. De Voorzitter. Dat is niet waar, de prullen worden het eersc afgedankt en nooit zal de gemeente er toe overgaan van bet losse personeel een vaste ploeg te maken. Hij sluit hierover de discutie. De Heer Geurts vraagt of meu er aan gedacht beeft om er werk van te maken Een Ouderwetsche bruiloft. Onder GroeDlo is by een landbouwer e®d bruiloft gehouden, waarbij ongeveer 800 gaston genoodigd waren en waar voor dezen maaltijd o. a. twee koeien, drie pinken en drie schapen waren geslacht 1 Gemeentelijk faillissement. Te Nieuwatad gaat bet gerucht, dat net faillissement der gemeente zou zijn aange vraagd in verband met betalingsmoeilijk heden betreffende den aanleg van het electriscb net. Droevig ongeluk. Te Neer zou de schuttery Zondag haar jaarlyksch koniogscbieten houden Toen de schiethoorn naar beneden werd gelaten, brak by onverhoeds middendoor. De 8ohutter Leon, van Rooy, vader van vier kindereD, kreeg bet neervallend ge deelte op zijn hoofd en was weinige oogen» blikken later een lyk. Smokkelhandel. Te Kerkrade begint de smokkelhandel weer te bloeien de smokkelaars zieo er weer wat fleuriger uit. De styging van de mark is de beste bai ometer voor da herleving van de smokkelary. Voorname lijk in sigaretten wordt tbans een leven dige handel met de Duitschera gedreven. Heele karavanen vrouwen en kinderen trekken naar de grens, zwaar beladen met sigaretten, die ook op allerlei vehikels worden aangevoard. Aan de grens boort men ook duidelijk het accent van den Amsterdamschen schacheraar in alles. Verkieziug te Maastricht. Maandag bad alhier de stemmiog plaats voor de samenstelling van den nieuwe ge meenteraad wegens uitbreiding der gemeen te (tbans 50 000 iDwoners) waardoor het aantal raadszetels van 25 op 31 moest komen. By deze verkiezing maakten de vrouwen voor 't eerst van haar stemrecht gebruik Katholiek Maastricht heeft zich schitterend gehouden, ondanks de gewel dige propaganda, die Days. Kleerekoper, Troelstra, Suze Groeneweg en Vliegen daar gemaakt bebben. De nitslag der verkie zing is. dat gekozen zyn 22 katholieken, 7 socialisten en 2 vryzinDig democraten. De oude raad bestond uit 13 katholieken 9 socialisten en 1 Ec. Bond. Gasverstikbiog. Maandagmiddag is, naar de N. R. Ct. meldt, de gemeentewerkman Van Zanden te Hilversum, terwijl hy met zyn kameraad JoDgerdeu bezig was een zinkput op bet erf van den beer Kok, aan de Nassaulaan, *e reinigeD, bewusteloos geraakt door op» stygende dampen en op den bodem van den put gestort. Zyn kameraad Jongerden daalde onmiddellyk af om hem te belpeu maar geraakte eveneens bewosteloos en viel op bet lichaam van den eerste. De heer Kok waarschuwde den reinigings diensten, die met materieel spoedig ter plaatse was. Een derde gemeentewei kman zou met een reddingsgordel om afdalen, maar deze geraakte ook bewusteloos. Een arbeider, die bet ongeluk gadesloeg, bood zich aan om af te dalen met een doek met eau de-cologae om neus en mond. Het gelukte bem de beide slachtoffers naar boven te brengen, maar bet bleek, dat Van Zftnden reeds overleden was. De dok toren Stoel en Stieler brachten Jongerden weer by. Van Zanden laat drie j >nge kinderen na. Koyale auto tuffers. Men meldt aan de M s b. uit Bodegra ven Een tweetal jongelui vonden op dan Goudschen straatweg een tasch welke by Dader iDzien een groote som gelds bevatte. Na telling bleek een bedrag van 80 duizend gulden aanwezig te zyn. Nauwelijks hadden ey zicb op weg be ven teneinde aangifte te doen van hun vondst, toen uit de richting GouJa een auto in vliegende vaart kwam aangereden Het bleek dat de inzittende bet verloren baddeD. Het bedrag werd overhandigd ea de eerlyke vinders kregen tot belooning een sigaret De brand te Leeuwen. De schade, veroorzaakt door den braod voor de 4e leerkraobt aan de O. L school te Leeuwen wordt begroot op f 90 000 k te Oirlo. i 100.000.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1