.TncovPTp»« ™cc Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De toekomst van de Peel. De paardendieven ffw Dit nummer bestaat uit twee bladen. FEUILLETON Gecombineerde Vergadering Zaterdag IB Mei 1920 Ale Jaargang. No 20 PEEL EN MAAS ADVERTENT1EN voor het buitenland 7 bii vooruitbetaling 90 c. elke regel meer 1\ c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAT. 't Was met zonder schrik en ver bazing, dat ik kennis nam van een artikel, dat in de Maasbode van 27 April stond, overgenomen uit bet Eindhovensch Dagblad. Daarin toch wordt gezegd, dat te Ilest, in het hart van ons goede en Roomsche Brabant, 120 H A. heide zijn aangekocht om te worden ont gonnen onder bestuur en leiding van bekende Communisten. En dat moet dan worden een mid delpunt van Communistische propa ganda en 'n toevlucht der communis ten of bolsjewisten, die uit andere streken zijn uitgezet. Iemand, die iets weet over bolsje wisme, communisme of sparlacisme 't komt allemaal op betzelfde neer - zal het met mij eens zijn dat is een ramp voor het Katholieke Bra bant! Maar onwillekeurig gaan hierbij onze gedachten naar onze eigen duizenden H A. heide, de Peel, waarmee biDDenkort gebeuren gaat, wat we al zoo lang gehoopt en ge hoord hebben, die binnenkort wordt ontgonnen. Kan ook hier niet gebeur an wat wij van Brabant lezen Is ook hier de invasie niet te vreezen van de bolsjewisten Als dat zijn zou, dan lievei geen PeelontginniDg, dan liever de dorre heide dan de meest welige gewassen, liever die groote woeste vlakte dan de stoffelijke, zedelijke en gods dienstige verwoesting van de bolsje wisten Wat echter rondom Eindhoven gebeurt, behoeft in onze Peel niet te geschieden en zal ook niet plaats hebben, als men doorwerkt in de richting, welke men in deze streek van Venray, Deurne en Horst wil uitgaan. Van den beginne af aan is men er op uit geweest, om het klein-grond- bezit zooveel mogelijk te bevorderen. 19 De hotelhouder wae over die antwoor- deo hem gegeveD niet tevreden eD hij waagde nog eeo vra?g Waarom reiet gij toch zoo laat Uwe taken moeten wel vao belangrijken aard zijo. Dat ia zoo, of ten mioale, bet wae, antwoordde de man, terwijl een glimlach om zijo mond speelde, die vao wreedheid tn zijn binneozte getuigde. Ik heb ver nomen dat er morgen alhier groote wed renoen pieste zullen hebben, en daarom ben ik zoo hasstig en nog zoo laat her waart! gekomen. Ik heb een paard dat nog al wel kan loopeo. en miaacbieo kan ik bet we', laten medediogen. Lange Marten schudde het hoofd en zet Ik heb niets gehoord van wedrennen, die, zooals gij segt morgen bier plaats zouden hebben, en indien het waar kon lijn zon ik dzt zeker zoo ganw weten als iemand anders, Zekerlijk men moet mij dan ver keerd hebben ingelioht. Het spijt mij, want heden heb ik vijftig mijlen afgelegd om hier te zijn. Matr, het is waar ook, ik heb een knap zak op den zadel van mijn paard, walken ik tp mijne kamer zon noodig hebben. Die lsmpe neger zal dien tooi) wel binnen Wat zou het onverstandig geweest zijn, geheel onze Peel te laten weg- koopen door groote combinaties, door maatschappijen uit den vreemde, uit andere provincies, waarvan de bestuurders onze menschen en onzen aard niet kennen en vaak niets voelen voor de waarachtige belangen stoffelijke en zedelijke van deze streken, menschen zelfs zooals de opkoopers te Best geen hooger doel hebbend, dan staat en maat schappij omver te werpen En wat is bet goed gezien ge weest, deD jongen en kleinen boer van deze streken, die gehecht is aan zijn bodem en zijn voorvaderlijke zenen, evengoed staatsburger als zoon der katholieke kerk, de gelegen heid te geven een eigen bedrijf te vestigen. En als er eeD zaak is, die in deze onze onverdeelde sympathie ver diend, dan is het de vorm van organisatie, weike men hier bij de ontginning van de Peel schijnt te kiezen, een vorm van organisatie, die, het is bekend geworden zoo goed als zeker de volle goed keuring heeft der Staatscommissie voor de Peelontginnlng en dus ook van onze wakkere Regeering. Men zal namelijk in het leven roepen, eene stichtiDg, die bet beheer over de ontginning voeren zal, die bet stoffelijk belang van de streek zal behartigen naast bet belang van het geheele land en die er steeds op uit zal zijn, opdat slechts goede staatsburgers komen en leven in de streken, die eerlang mogen staan bloeien van kostbare gewassen, waar men tot heden toe slechts kende den mooien, maar onvrucht- baren bloei van hst heidekruid. Een woord van hulde komt daar om toe aan de vooruitziende man nen, die de besturen vormen der vereenigingen, welke het initiatief oamen tot ontginning van onze Peel aan alle leden van den Venrayschen Raad ook, die door bun medewet king met genoemde plannen getoond heb ben het ware belang van Venray en omgeviDg te begrijpen. Doch dat ook allen, die kunneD, zooveel mogelijk daarin meewerken Dat zal van de andere voor- deelen gezwegen bet beste middel zijn om te weren een onheil als over een deel van Brabant kwam, bet brengen. Zeer waarschijnlijk cal Oom Steven dat doen waDneer bij binDen komt. De twee mannen bleveo Dog oDgeveer tien of vijftien minuten aan bet redekave» len. waarna de gaat erg ongeduldig begoD te worden, Die neger is een trage duivel, grom de bij. Ik ben niet van plan den ge» heelen nacht op te zitten. Hij stapte Dog een wijle op en Deer den vloer, gednrig een onverstaanbaar gegrom en nn en dan een vreeselijken vloek latende booreo, eindelijk verloor bij sijn geduld, verliet de gelagkamer waarin bij zoolang bad gewacht en ging recbt op deo stal aan. Hij bad geen vertrouwen in den Deger. daarenboven was bij zeer beangstigd be» treffende de veiligheid van zijn knapzak, welken bij. zooals hij zelf reeds heeft ge» zegd, naar zijn slaapkamer wensobte te nemen. Het was Oom Steven's geluk dat de ZuiderliDg niet vroeger was uitgegaan. Zoodra bij bet paard bad verzorgd nam bij den knapzak van deD zadel, en onder vindende dat bet bundeltje in verhouding zijner grootte buitengewoon zwaar was. werd zijne nieuwsgierigheid opgewekt, bij legde den zak op den vloer, maakte de riempjes met veel omzichtigheid los en opende den zak. Oom Steven's oogen puilden, om zoo te zeggen, uit hnnne holten van verwonde ring toe bij den inbond van den zak be schouwde. Dan deinsde bij terug, een ijzingwek kende schrik beving hem. Och Heer, och Heer tocb. riep de neger nit, dat gaat nn alles te boven van betgeen ik nog ooit gevreesde Bolsjewisme V. fr. Bertinus o.f.m. der Werkliedenvereeniffing en Coöperatie op Zondag; 2 Mei Een half nar over tyd opende de Voor zitter der coopera*ie de vergadering met den cbristelyken groet, zijo spijt afdruk kende over de slechte opkomst der werk- liedea. Het bestuur der R K. werklieden» vereenlging heeft in overleg met de coöperatie deze vergadering belegd, om eens bet zuivere standpunt dezer instel» ÜDgeo u<t elkander te doen zetten door den heer Fonrage uit Maastricht. Er zyo, wijl hier de coöperatie geen ouderafdeeliog vormt van de werklieden» vereeuigiog, nog verschilleode leden die buiteD deze vereeniging staan en bij geeft bet woord aan deo beer Fourage. Spreker beeft volgaarne de reis van het zaïdeD naar het noorden van Limburg ge maakt, om op te tredeD voor de werk« liedenvereenigiDg. Het grootste gedeelte van den arbeiders stand te Venray beseft gelukkig den ern- stigeo toestand, waario wij leven. Wat is nu onze taak in de 20e eeuw» Eenerzijds den werkman eeD goed be staan te verzekeren, anderzijds den ar beidersstand hooger op te voeren op de maatschappelijke ladder. Spreker zal dit aantooneD - In den tijd der gilden, toen de grootindustrie haar slavenjuk nog niet op dea werkman drnkte was de coöperatie Diet zoo bard noodig dan in de 20e eeuw In den tijd der gilden werkte da arbeider naast den patroon, die bet werk der arbeiders waardeerde. Alle arbeiders hadden recht en kans patroon te worden. Maar thans f Hij wijst op bet mjjndistrict, waar dui zenden werklieden werken voor een naam- looze vennootschap, met een directeur aan bet hoofd, die de arbeiders slechts by bun cummor kant Hy wyst op Maastricht, waar in de grootindustrie ook dnizenden arbeiders samenwerken als de onderdeelen van eene machine. De patroon weet weinig of niets van het bedrijfsleven zyner arbeiders dat is geheel anders dan vroeger, toen baas en knecht samsnwerkten. De laatste 50 jaren, het overgangstijd perk, hebben voor de arbeiders trenrige omstandigheden in bet leven geroepen. Vroeger, iD den tyd der gilden, beston den er reeds verschillende reglementen ten vnordeele der arbeiders, als by ziekten, enz., maar d&dien kwam stoom, electrici» teit en fabrieksscboorsteenen en waar schoorsteeoen dampen heerscht ellende voor den arbeider. Spreker wijst op de ellendige toestanden der arbeiders in de grootindustrie, die bet gezinsleven ontwricht, niet alleen in Belgii Frankrijk, Doitsoblaod en Eogeland, maar zelfs in ons eigen land. Men behoeft niet verder te gaan daD Maastricht, waar in de grootindustrie per beo gezien, of ik moet mya verstand heb ben verloren I Hij stond daar met opengespalkte oogen de voor hem liggende zaken aan te staren, toen bij eensklaps voetstappen op de veraDda van het hotel hoorde. Haastig rolde bij het pakje op en gespte de riemp jes weder vsst. Dan greep by het en s'apte naar de dear om het Daar den eigenaar te drsgeD, doch dien ontmoette hy reeds aan de deur. Komt gij nu eerst vroeg de vreem deling. Ik bad jaist gedaan met de verzorging van uw paard, meneer Nu is bet zoo goed mogelyk verzorgd. Charles Tbundermao greep den zak uit de band des dienaars en die op hetzelfde oogenblik naar bet licht van de lantaarn keereDde. bemerkte by dat de riemeo waren gekeerd Van woede ootstoken liet by deo zak ten gronde vallen om deD Afrikaan by den keel te grypen. terwyl hij eene aaneen schakeling van verschrikkelijke godslas teringen uitspuwde. Hij had den armen neger zoo geweldig bij den keel gegrepen dat deze wel niet lang zou hebben kunnen doorstaan zooder den geest te geven» Zijne oogen draaiden op vreeselyke wijze. Zijoe tong hing bem nit den mood zijne breede lippen gingen open en toe, en juist op bet oogenblik dat Oom Steven aldus naar adem sobeen te snakken, werd de wang vap den woesten Yirgioiér door een revolver aangeraakt, terzelfdertyd weergalmde deze woorden in den stal - Laat los, of ik trek 1 soDen van 40 jaren werkzaam zijD, die daarvan 30 op de fabriek doorbraobten. Op dit oogenblik werkeo te Maastricht nog 500 gehuwde vrouwen op de fabriek. Het ia dus noodig al hetgeen de groot- industrie ons ten nadeele bracht, op te heff'D en den arbeider op bet peil te breogen van den tijd der gilden. Verschillende groote mannen, bu ten de arbeiders staaDde, hebben daartoe mede gewerkt. De groote Leo XIII wees 30 jaar geleden den arbeiders reeds in zyn omzend brief den weg ter verbetering, namelijk de organisaiie. Dnizenden arbeiders zyn nog in gebreke gebleven zich aan te slniteD, zeer ten na deele hunner ontwikkeling. Grootsch is de taak die de arbeiders te vervullen hebben, maar zij moeteD de beweging steunen, bet is niet voldoeDde lid te zyn eener vereeni ging, neen. men moet ook propaganda maken voor bet voreenigiogsleven. Hoe kan nu de werkman geholpen wor den Ie door stands- en vakorganisatie. De eerste zorgt in hoofdzaak voor de godsdienstige en zedelyke belangen van deD werkman, de laatste voor de vakbe langen als loonvraagstuk, arbeidscontract enz. 2e door de coöperatie. Spreker beeft geboord, dat deze hier besneden wordt, dit moet echter op eeD misverstand berusten en daarom zal by in enkele korte trekken dit trachten op te lossen. De arbeiders hebben buone coöperatie, de andere standen bunoe organisatie, welke best harmonisch kunnen samenwerken. Spreker begint met een overzicht te geven over bet ODtstaan der coöperatie in Eogeiaod en boe tbaos deze over geheel de wereld een groote vlucht bebbeo geDomen. Wil men deze tegenwerken, dat is tegeD den stroom inroeien en dat gaat niet. Er zijn patroons geweest, die jaren lang de vakvereeniging vijandig gezind wareD en tocb moesten toegeven. Eq om goed te werkeo moet de coöpera tie en werkliedenvereniging onafscheide lijk aan elkaar verbonden zijn, omdat deze de bakermat is der coöperatie. Werklieden, roept spreker uit. steunt uwe coöperatie, al verkoopen de filialen van bet groot kapitaal ook beterkoop dan de eooperatie, iaat deze niet in den steek, laat haar niet ter neer slaan door bet grootkapitaal. Hoewel de coöperatie alhier niet recht streeks is eeo arbeidscooperatie, zal spr. toch aangeven wat ze kan doen om zich te ontwikkelen. De coöperatie moet zorgen, dat de ar beidersstand door coöperatie komt te staaD op een bem waardig standpunt. De coöperatie bestrijdt de pofwinkels, wijl zy bet beginsel is toegedaan de ar beiders te laten koopeD voor eigeD geld. De coöperatie of altbaos de neatrale Handelskamer besft in den oorlogstyd ge zorgd, dat de zoogenaamde -ersatz" artike len werden geweerd eD slechte waar leveren zooveel mogelijk tegen gegaan. De coöperatie trad prijsregelond op, bijv. te Heerlen, waar door baar toedoen de Stalknecht P.et was daar 1 XI. Meer Listen. De Zuiderliog was zoodanig in gram schap vervoerd dat hy de osderiDg van eeD derden persoon niet bad bemerkt. Hij was dan ook een man die niet zoo beel spoedig schrik kon worden aange jaagd, zelfs by bet zien van een revolver, die niet meer dan een bandbreedte van zyo hoofd werd gehouden, verbleekte bij niet. By waagde bet ecbter niet, het bevel van los te laten geheel eo al te minachten. Hy keerde zyne oogen naar degenen die bet wapen in de baod hield, zyoe vingers klemden niet al zoo vast om de keel van den neger, by liet los en de zwarte zonk ten gronde, sobynbaar meer dood dan levend. Tbnnderman stond daar du alsof by van plan ware geweest, oogenblikkelyk zyne zware vu'stan op bet hoofd van den knaap, die voor bem stond, te laten Dederkomen, maar Piet was op zijne hoede. De haan van zyn revolver stond overge trokken en de wyavmger vao eeo vaste baod bevond zich aan deD trekker. De woeste kerel zag dat alles goed ge noeg. Het jongensgezicht, daar voor hem, droeg den stempel van moed eo onversaag» beid. Thunderman wilde zyn rechterhand in een binnenzak van zyn jas steken, maar een veelbeteekeneDd gebaar en eene haas tige beweging van Piet deed hem die in een oogwenk weer ledig terug trekken. groenten goedkooper werden en de mid denstand gedwongen was deD pry's der schoenen te verlagen, toen de coöperatie ze uit Duitschland deed komen. Door de instelling van bouwverenigin gen kan de coöperatie zorgen voor betere woningtoestanden, by wyst op Maastricht waar meer dan 1800 ééokamerbewoners zyo. In de mijnstreek bouwde de coöperatie een tehuis voor jeugdige personeo, stichtte gaarkeukens, te Heerlen een getellenbnis, waar dagelijks 2500 personen voor 30 ct een warm maal verstrekt wordt. Verder wees spreker op bet nut van het secretariaat van den arbeid, waar te weinig gebruik van gemaakt wordt Op het nut der arbeidsbeurs. Hy be pleitte de oprichting *ao spaarkassan. Het is zoo jammer, dat de werklieden bun geld naar de Rijkspostspaarbank breogen of naar andere banken, die misschien minder te vertrouwen zyn, en waarvao de over winst terecht komt niet in de zakken der arbeiders, maar der aandeelhouders. De Ryksspaarbank geeft maar 2,6 en onze bank 3 pCs, en by ons komt de overwinst in uw zak terecht of wel wordt gebruikt tot bet opriobten en in stand houden van sanatoriums, waar zieke of zwakke werklieden herstel van krachten kannen bekomen Hij hoopte dat te Venray spoedig een agentschap zoo worden opgericht Nog besprak bij de ziekeokas, de klein- veeversekering. zoo Dnttig teD plaltelande en de oprichting van eeD voorsebotkas, opdat de werkman wien iets overkomt, of die in nood zit, niet aanstonds de hand naar anderen behoeft nit te stekeo. Ook drong hij aan op de oprichting van een liefdewerk. Dit is gewoodijk aan den midden» en -hoogere standen overgelaten. Maar ook de werkman beeft een edel bart. Wanneer er in een arbeidersgezin nood heerscht. dan moet de leoigiog daarvan niet overgelaten worden aan anderen, maar moeten wy ods zelf helpen. Spreker bedoelt hier niet de misken ning vaD hetgeen anderen dedeD, Ly is daar dankbaar voor, maar de werkman moet laten zien, dat hy eergevoel bezit en by ziobzelf helpen kan. 'Ten slotte moet de arbeidersstand laten zien, dat by waardige mannen leveren san, die dooi bun gedrag toonen. dat *y bekwaam zyn voor de taak, die voor hen is weggelegd in bet aanvaarden van zetels in verschilleode openbare instellingen of van sociale betrekkingen. Daarom moeten allen eendrachtig sa menwerken, ijverig propaganda maken tot heil vau den werkman en van de gebeele maatschappij. Luid applaus. De voorzitter bedankt den spreker, bet applaus bewees, dat de vergadering het eeDS was met den spreker, die ons zulken helderen blik deed werpeD op de stands- organisatie. Hy betreurt de geriDge opkomst der werklieden op deze 7ergaderiDg. spoort daarom de aanwezigen aan by bnoDe makkers propaganda te maken en geeft daarna gelegenheid tot debst. Gy zoudt u beter met uwe eigene zaken bemoeien, zei de Zuiderling tot Piet. Dat is jaist wat ik doe, antwoordde Piet. bet wapen nog altyd gereed houdende om, zoo noodig hetzelfde te laten losbran den» Ik meende u daar zoo maar neer te slaan, ja uw hoofd van den romp te vegen maar ik zie, dat gij slechts een kind zyt, en daarom zal ik u maar laten gaan. Gij rijt wel goed, antwoordde Piet op half schertsenden toon. Ik zou niet gaarne een jongen slaan. Dat is eene goede hoedanigheid in u. Piet was gereed met zyne antwoorden, maar terzelfdertijd hield by zyne oogen op den kerel gevestigd, zonder zijne boudiDg of de positie van bet wapen eenigsiins te veraoderen. De jongen meende, en wellicht te reobt, dat de kerel, door zijn gematigd praten, hem wenscbte van zyn stuk te krygea. docb hy was niet van plan dat te laten gebeuren. De Zuiderling, indieD by daD ook zoo iets bad mesneo te doen, gaf dat plan spoedig, als eene gevaarlijke pogiDg op. Hij wist meer vao deD stalknecht dan men wel zon hebben vermoed, en de voor zichtigheid, indien niet da vrees, maakte bem zeer oplettend om zich niet al te zeer bloot te stellen. Een paar stappen terug tredende nam by zyn zak op, waarna hy zich naar bet hotel begaf. Wordt vervolgd»

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1