ïïoTpos, tl Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, FEUILLETON. Zaterdag 8 Mei 1920 41e Jaargang. No 10 „PEEL EN MAAS ADVERTENTIEN voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. elke regel meer 7| c. afzonder!, nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. festó 9zX9 van den op Vrijdag 30 April 1920 des namiddags om 4 uur. De raad was voltallig, 1 Notulen, De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den seoretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen. Deze wordeo ongewijzigd goedgekeurd en daarna overgegaan tot behandeling der ageDda. 2 Kasopname treraeenteonlvacger eerste kwartaal 1920. Blijkens procesverbaal van kasopname was op 31 Maart aanwezig een bedrag van f 1614 85. Voor kennisgeving aangenomen. 3 Vaststelling der afschijvingen op het bedrijf der Gasfabriek over het dienstjaar 1919 overeenkomstig artikel 21 der verordening. Ds Voorzitter deelt mede. dat dit jaar •eo bedrag van f 1000 wordt afgeschreven. De aocontant. die de rekeniDg Leeft nage- zien. vond dit bedrag wel wat laag. Bij drong er op aan iets meer af te schreven, dan volgens art. 21 verplichtend is Hiervan zal nota genomen wordeo, maar dit jaar gaat bet niet. De beer Stoot vraagt of de rekeDing ook ter inzage ligt voor de leden. De Voorzitter aotwoordt bevestigend. Dc hser Winters vraagt inlichtingen over eeDige nieuwe materialen, die door den Voorzitter gegeven worden, onder op» merking dat dit eigenlijk met de afschrjj» ving niets te maken beeft. De afschrijving ad f 1000 wordt daarna goedgekeurd. 4 Vaststelling van het kohier der hand en spandiensten dienst 1920-1921. De Voorzitter deelt mede. dat het kohier der band- en spandiensten is vastgesteld op; 1985 band- en 1442 spandiensten. Goedgekeurd. 5 Benoeming van een onder wij» geres in de nuttige handwerken aan de o.l. school te Oirlo. De Voorzitter zegt. dat de heeren weten, dat deze betrekking lijdelijk is waarge nomen door Mrj de Ponti, dochter van het hoofd der school. Zij was niet gediplomeerd, maar beeft du bare akte gebaald. De schoolopziener adviseert du tot bare vaste aanstelling. Het salaris bedraagt f 75 voor ODgsdipl. en f 100 voor gediplo» meerden. B. en W. advi8eereD nu om Mej de Ponti vast aan te stellen op «en tijdelijk •alaria van f100, in afwachting welke rechtspositie de nieuwe onderwijswet aan onderwijzeressen in de nuttige handwerken 18 Na een balve minnot werden de woorden herhaald en Dog verscheidenen malen daarna, doob te vergeefs, er kwam geen antwoord. De bewoners vso bet hotel schenen m een diepen slaap te zijn gewikkeld. De persoon die had geroepen zat op een sohoon paard, en het zwakke licht van de lantaarn, die tmscheD een paar posten van de veraDda bing, toonde dat het dier met stof was bedekt en zeer vermoeid moest syn geweest. De ruiter was een man van middelbare leaftb'd en bad een zeer treffend voorkomen. Hij sag er nit als iemaod die men niet gaarne zou beleedigen, want bij scheen de hoedanigheden Van iemand die wraak kon en zon nemen te bezitteD. Daar by hoegenaamd geen antwoord op zyn herhaald roepen ontving, werd hy eindelijk zeer gram, sprong van zijn paard en liep over de veranda tot bij de voor» dear. Met den etok zijner zweep, die met lood geladen scheen te zyn, sloeg by verschei- dene malen op de denr en wel zoo hard dat ieder elag een teeken in het harde bont achterliet. He daar onfatsoenlijke domkoppen ontwaakt Die woorden werden geuit telkenmale dat toekent. De heer Nelissen vindt f 100 eig weinig De Voorzi'ter antwoordt, dat de arrood. schoolopziener bet raadzaam oordeelde zoo te doen. met het oog op het peosioeo. De f 100 salaris worden gegeven io af wachting van wat de nieuwe wet brengt De Yoorzltter vraagt of een der leden stemming met briefjes verlangt. Niemand verlangde stemming, zoodat Mej. de Ponti by acolamatie benoemd is. 6 Voorstel tot aflossing van een gedeelte der hypotheek van van Wy- lick. De Voorzitter zegt, dat bet den heeren bekend is, dat aan van Wylick f 26000 geleend ia op hypotheek. Deze wil nn een Huisje nit bet bypoticair verband losmaken. En bestaat zijn iDziena geen bezwaar tegen, er blijven nog twee groote heeren» huizen in Venlo.over. Ook biedt v. W. aan, f 6000 af te lossen de rente van de gebeele f 26000 tot den eerstvolgenden termijn te betalen, be nevens 1 pCt of f 260 vergoediDg. De Voorzitter vraagt of iemand hiertegeD bezwaar beeft. GeeD der leden heeft bezwaar. Goedgekeurd. 7 Voorstel tot het onderverpach» ten der boerderij, verpacht aan de Maatschappij Kempkensberg. De Voorzitter deelt mede. dat van de Maatsohappy -Kempkensberg*' bet verzoek is ingekomen om de boerderij te mogeo ooderverpachten aan den heer Toonen nit MookMiddelaar. De Voorzitter beeft informaties ingewon» neu, welke alle zeer guDctig zyn. De heer Stoot vraagt hoe 't etaat met de te storten f 10 per H.A. De Voorzitter wyst er op, dat er thans geen overdracht van paoht plaats heeft, maar alleen een onderverpaebting. Kempkeosberg blijft verantwoordelijk tegenover de gemeente. Men moet het verschil tusschea over dragen eo onderverpaebteo goed in het ook houdeo, voor ODderverpachting zyn f 10 per H.A. Diet verschuldigd. De heer Wioters vraagt op welke voor waarden de boerderij ooderverpacht wordt De Voorzitter zegt de juiste voorwaar den niet te kenneD, maar bij heeft den pachter gesproken, deze is er ove' tevre den, bij zal er wel sen goed bestaan vinden. De heer Winters zon liever cijfers zien, de tijden zijn wisselvallig, als bet misschieD spaak loopt is bet te laat en daarom zou hij er voor zyn te trachten de boerdery zelf te verburen, als Kempkensberg er graag af is, dat is in aller belaDg, De Voorzitter zegt, dat er voor die meeniog wel iets te zeggen valt, maar nogmaals, er beeft bier geen overdracht van pacht plaats, slechts onderverpsebtiog en de nieuwe pachter is niet voor zoo'n langen tijd gebonden als Kempkensberg zelf, deze heeft oog 18 jaar en de nieuwe pachter missobien 6 of 9. De heer Winters houdt een heel betoog hij op de dear bad geslagen. Eindelijk hoorde bij iets in bet bnis, waarschijnlijk was Oom Steven begonnen de ijzereD bouten los te maken, de reiziger stapte een weioig terug. Een paar seoonden later later werd er eeD soort van kykgat geopend eD de oude neger stak zyn kroezebol naar buiten, terzelvertyd zeggeüde Donder eo bliksem wat scheelt er met u 1 Waarom maakt gy znlk spektakel mynheer Waarlyk. als gy met dat lawaai niet eindigd zal er bier nog iemand bezeerd worden Hoort gy Is dit geen hotel Knnt gy. bet uithangbord daar niet lezen Ja veDt, dit ia bet Chedder hotel, een fatsoenlijk buis. meneer, maar wij laten hier zulke boeverij als gy aan deD dag legt niet toe neem dit in aebt. Hm zoo. zoo, dat ie fraai, maar zoo dit een afspanning is, waarom antwoordt gij niet op het geroep van een reiziger, die zoowel als 't paard dat ik medebracht, verzorgd wenso'nt te wordeD Wat zegt gy slaven rat. gy onbeschofte wolkop Wij hebben hier al paardendieven genoeg gehad, wy willen er geene meer, dus maakt dat gy weg Er was een schielijke verandering. Houd n terug kerel, ging de neger voort, ik ben geen kind, dat zu't gij spoedig ondervinden. Ik ben hier nacht waker, ik versta myne zaken daar zal ik oppassen. Houd u terng zeg ik De man buiten bad zijne banden op de deur gelegd en probeerde dezelve door ge weid open te breken. Neen, kerel, dat doet gij niet, gij zyt daarvoor niet in staat ten gncste van den nieuwen paohter en komt hierop neer, dat bet Diet aaogaat de meDscben over te leveren aan maatschap- pijeu. die ten slotte op woeker zyn aan» gewozeo. De Voorzitter klopt Mynheer Winters dat mag u niet zeggen. De beer WiDters Nu ja, laten we dan zeggen grove winsten. Hij dringt er op aan, zelf te verpachten en vraagt of de Voorzitter weet welke huur de nieuwe pachter betalen moet. De Voorzitter My is daarvan niets bekend. De beer Winters vindt bet trenrig, overgeleverd te worden aan den woeker. De beer Stoot vraagt of Wioters de pachtsom bekeod is omdat by steeds spreekt van woeker. De Voorzitter De heer Winters beeft dat zoo niet bedoeld, bij meent winst- De beer Winters Ik bedoel wel degelijk woeker, er is bier in Venray schandelijke woeker gemaakt. De VooizitterVoorzichtig, mijnheer Winters, De beer Winters Ik boud vol woeker, wat ik zeg, kan ik verantwoorden, ik beb niemand beschuldigd en beschuldig ook de Maatschappij Kempkensberg niet. De Voorzitter Iedereen wil graag beter worden met zaken doen en daarom beeft Kempkensberg toch ook bet volste reebt er zooveel mogelijk winst uit te slaan. De Maatschappij vraagt onderverpaebting er is een geschikte pachter, wat is daar op tegen De heer Winters: Ik zeg maar, dat wij de voorwaarden moeten kennen. Wetbonder JaDsaen De Burgemeester vindt alles in ords, er is van geen woeker winst sprake, alles ia in orde. Als ik iets koop voor f 5, mag ik bet gerust voor f 7 verkoopen. dat is geen woeker. Wy knnneD nn een goede boer op de ontginning krijgen, laat ods de mensoben bier halen en niet afscdrikken door booge eischen. De beer Winters Maar we weten niet welke de pachtsom is, wat te betalen moeten, ik zou cy/ers wiilon.- De Voorzitter merkt op. dat bet nog lang niet zeker is, dat de pachter en verpachter genegen zyo cijfers te geven, ledereen is er niet van gediend om zyn zaak in bet publiek besprokeo te zien, maar nogmaals verzekert de Voorzitter, dat de pachter zeer tevreden is. De beer S oot vraagt als Kempkensberg ontbonden zou worden, loopende bet con tract, boe staat het dan voor de gemeente. De Voorzitter zegt, dat er ten allen tyde eene bankgarantie is van f 3000 De beer Nelisseo vraagt boe lang de pacht loopt van Kempkeosberg, De Voorzitter antwoordt tot 31 Oct. 1938. De heer Winters is niet tevreden. Als de contractanten er tegen opzien hunne cyfers pnbljek te maken, zijn er toch nog gebeime vergaderingen. Hij zon de paebt van Kempkensberg terugnemen. Wetbonder Janssen zegt, dat de beer Winters bier de belangen van den aan- Die woorden werden weer onderdrukt, wam een vreeselyken vuistslag was op het boofd van den neger neergekomen Een oogenblik later vloog de deur open de neger werd opgenomen en door den indringer halverwege op des vloer van de gelagkamer geworpen. Daar, gij Afrikaanscbe duivel f zie eeDS boe u dat aanslaat, aldus sprak de rnwe inbreker, en zoo gy uw leelyke dikke lippen nog eens durft verroeren sla ik u de tanden uit den mond. De verschrikte neger kroop op banden en voeten weg en wierp terzelfdertyd een blik op den booswicht, die gereed sobeen zyne bedreigiog ten aiivoer te brengen, waarin bij eene groote vreesachtigheid verried. De kleurling scheen in bet geheel niet begeerig oog langer met den aangekomene te dispnteeren, by zon veel liever de kamer bebbeo ontvlucht. Tot zyn groote verliobting werd eene dear achter in de gelagkamer geopend, en de hoisbaas trad half gekleed te voorsobyn Wat hapert er hier nn weer t vroeg by. toen by biDDen kwam. Die schoft van een kerel wist niet genoeg om my binnen te laten, vooraleer ik bem een (grove scbndding gaf. zei de vreemdeling terzelvertijd naar den neger wyzeade die nog altyd op de knieën in een boek zat. Oom Steven is niet gewoon van dom te bandelen, anwoorde de baas, den kleur ling op een vragende wyze aanziende. Steven scheen niet geoegen iets te zeg gen, en de vreemdeling vervolgde Ik heb daar voor de deur staan roepen tot ik er heesch van werd, maar pachter zit te bepleiten, maar deze is toch maar voor 6 of 9 jaar gebonden en wordeo de pachten io dien tijd lager, dan komt by er beter af dan Kempkensberg, die voor 20 jaren gebonden is. De beer Winters Ik zeg maar, dat ik niets wil toestaan zonder de noodige in lichtingen die ik hier niet krijgen kan. Nu pis boor ik van Wethouder Janssen, dat de onderpacht 6 jaar dnnrt, dat is alles wat ik te weten kau kom*n. Wethouder Janssen 6 of 9 jaren, dat weet ik ook niet zeker. De Voorzitter zegt, we moeten bet de meoscben nie* te lastig maken, anders komen ze niet naar Venray, De heer Odeoboveo zegt, dat luidens ingewonnen informaties Toonen een goede boer is, maar er zyn wel vaker goede boeren naar Venray gebaald, die dan later bedrogen uitkwamen. Het spijt bem, dat bet niet meer be kend gemaakt ia, dat deze boerdery on» derverpacht werd, dan waren er in Ven ray misschien ook wel goede boeren te vinden geweest. De Voorzitter antwoordt, dat dit alom bekend was, het beeft zelfs in de oourant gestaan. De beer Winters stelt voor afwijzend te beschikken De heer Stappers zou de noodige inlich tingen inwinnen. De beer Stoot vraagt of Kempkeosberg zich onder onze voogdij zal willen stellen door de boeken open te leggen. De beer Winters Stoot praat van voog dij, maar Kempkeosberg beeft een con tract van 20 jaren en nu zij inbreak op dat contract wil maken De Voorzitter Pardon, Myobeer Win ters, dat is geen inbreuk, zy vraagt slechts onderverpaebting toe te staan. De beer Winters Nn goed, dan hebben wy bet recht en den plicht te weten, boe de vork aan den steel zit. Wetbonder Janssen De boer, die het paebt, zegt ik ben er mee tevreden, er is geen sprake van woekerwinst Wy kunnen nu inlandeche boeren hier krygen, dit is eens aanwinst voorde streek. De Voorzitter leest bet concept contract voor De beer Wintersik stel voor afwijzend te beac^ikkeo. Wie steunt myn voorstel De beer Steppers steunt. De heer Strybos vindt bet onzin De beer Winters Strybos vindt myn redeneeriDg onzin, maar ik vind bet geen onzin, ik zit bier om voor aller belang te waken. De Voorzitter verzoekt de heeren op hunoe woorden te letten, eerst Winters met zijn woeker, nu Strybos met zijn -onzin". De Voorzitter vraagt wie bet voorstel Winters nog steunt. Aangezien niemand biertoe bereid was, kon bet niet in stemming komeo. De Voorzitter stelt voor de onderver» pachtiDg toe te staan. Met 9 tegen 4 stemmen werd de onder- verpachting goedgekeurd. Tegen stemden Winters, Nelissen, Odeoboveo eo Stappers. niemand scheen te willen booren, dan klop te ik op de deur. en in plaats van my binnen te lateD begon die wolkop my uit te sobeldeo by sprak of raasde over paarden dieven, eD om mij over dien boon te wrekeD drong ik binnen en gooide den kerel daar Deer. Jawel, zei Lange MarteD, den vreem deliDg zeer nauwkeurig beziende, ja. Zijt gij een reiziger Ik ben van Virginia, ik ben recht streeks van daar gekomen, ik beb lang en snel gereden. Mijn paard, dat ook zeer ver moeid is. staat,daar voor de dear, en bet zon graag op staf staan, dat verzeker ik n, Verlangt gy bier te logeeren Ja dat ia mijn verlangen. Lange Marten opende bet hotel register, nam eeD pen op en overhandigde die aaD de vreemdeling dan keerde hij zich tot den neger en beval Oom Steven, zet het paard van dien heer op stal eD zie toe dat bet goed ver zorgd worde. Gi] behoeft Piet niet te roepen. Piet was laat op geweest en de baas wensebte bem te laten ruiten. Oom Steven stond op, en den hotel houder gehoorzamende, nam by een lan taarn eD ging naar bniten. Toen by den dorpel overschreed mom pelde bij tot ziobzelven dat heerschap is geen beer, neen dat is by niet bij is een ruwen "ezel. De vreemdeling wierp een zydelingscben blik op den nitgaanden buiskneoht, en Lange Marten zei, by wyze van ver» scbooning Oom Steven ie een edelhartige onderling, by meent bet wel, maar tenge- De Voorzitter merkt nog op, dat de f 10 per H.A. in dit geval, niet versobul» digd zyD. 8 Aanvrage tot het toekennen van subsidie aan de politieschool te Hilversum. De Voorzitter deelt mede, dat er te Hilversam eene vakschool voor de politie zal worden opgericht. Aangezien dit voor onze gemeente echter van weioig ent is en er tocb al zooveel subsidiegevraagd wordt, stellen B. eu W. voor afwijzend te beschikken. De beer Stoot vraagt of er misschien schriftelijke cursussen gegeven worden. De Voorzitter antwoordt, dat die bier in de buurt reeds zijn. Met algemeene stemmen afwyzend be schikt, 9 Voorstel van B. en W. tot wijziging der verordening regelende het verkeer met motorrijtuigen in de gemeente. De Voorzitter wijst op het groote ge vaar, dat de zware vrachtauto's, vooral de Dnit8che, met ijzeren velgen en zonder veeren, voor onze wegen «yo. Wij hebben hier, zegt de Voorzitter, een groot aantal wegen te onderhouden en moeten maatregelen nemen, dat die niet beschadigd worden. De beer Stoot zou onderling overleg der verschillende gemeenten willen. Ook wijst hij er op, dat zulke veror dening groote stoornis ip den handel kan brengen. Hjj is niet tegen maatregelen, maar wenscht eerst behoorlijke waar schuwing en zou daarom er bijvoegen, dat de verordening op nader te bepalen datum in werking zal treden. De Voorzitter heeft hier geen bezwaar tegen. De heer Geurt» vertelt, dat te Tiemay een anto arriveerde, beladen met 5000 kilo kunstmest. Waar moet dat heen met onze wegen. Bet wordt hoog tijd iets te doen. Wordt besloten de verordening in dier voege te wijzigen, dat alle wegeo gesloten worden voor motorvoertuigen met ijzeren velgen en zonder veeren en zwaarder dan een te bepalen asbelasting. 10 Request van den onderwijzer Voileberg inzake de uitbetaling van zijn salaris, gedurende zijn verblijf onder de wapenen. De Voorzitter leest dit adres voor, waar in de onderwyzer Vollebergh vermeent nog aanspraak te hebben op eene uitkeering van f488 25 De Voorzitter legt de zaak nit. Toen Voileberg gemobiliseerd werd was de oude verordening nog van kracht, vol gens deze verordening genoten de in dieGst zijnde onderwijzers lydens de mobilisatie huo volle salaris. In dien tnsschentijd kwam echter de nieuwe verordening tot staod, welke be paalde, dat aan gemobiliseerde ouderwijzers geen kostwinners zijnde, 25 pCt. van bun salaris zou wordeD uitgekeerd. Aangezien deze verordening terzake van volge van velerhandegebeurtenissen welke zich alhier gedurende de laatste dagen voordeden ia bij zoowat uit zyn lood ge slagen. Vier paardendienen werden aan de boomen by den stal door de burgers vao Seville opgehangen. 6n Steven stelt zich du voor dat allen die zich laat in den nacht aanmelden gevaarlijke lieden zyn. hy schiet wat te kort aan voorzichtigheid. Daarom moest gij wat meer verstand in zijn kop kloppen, of een beteren knecht aanschaffen. Menschen, die zioh op reis beviDden en, Da eeo publiek buis te heb ben gevonden aldaar aankloppen worden niet gaarne aldus beleedigd. Steven werd uit een vasten slaap gewekt, zei de baas tot verdediging. Wel, dan is by nu toch goed wak ker, daar kuDt gy op rekenen. Wilt gij morgen vroeg ontbijten, vroeg Lange Marten, die het onderwerp wenaohte te veranderen. Zekerlijk. Missobien wel verscheide ne keeren. Ik zal zien. Denkt gy hier eenigen tijd te ver toeven Ja. Van avond kan ik dat echter nog niet met zekerheid zeggen. De hospes bezag het register en las Charles Thunderman, van Norfolk, Virgmia. Een zeer eigenaardigen naam, dacht de heer Chedder, Zeer overeenstem mend met zijn gedrag. Mr. TuDderman. aldus sprak de haas, gij hebt een lange reis afgelegd, dat is zeker. Gaat u nog verder. Missohien niet. Ik zal morgen eens zien. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1