ZcoT'p- Tc. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. -t_( rege,8 De komende strijd. De paardendieven FEUILLETON Gemengd Nieuws. Zaterdag 1 Mei 182041e Jaargang. Na 18 =.PEEL EN MAAS - PER KWARTAAL. ADVERTENT1BN voor het buitenland elke rege, mcef T< c ïLnderi! num'mlrs5?! Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY. R. H. Benson ontwerpt in zijn roman .de Heer der wereld" een beeld van de laatste dagen der wereldgeschiedenis, de naaste en laatste voorbereiding voor het einde der tijden. De oorlog behoort tot het verleden. De techniek bebeerscht met haar wonderbaar lijke toepassingen geheel het leven, geheel het verkeer, geheel de nijverheid. Grenzen, die - landen en volkeren schei den en verdeelen, bestaan niet meer. De tanscbe aarde met al haar volkeren is én groote wereldbond. Eén president, wiens magische invloed alles en allen bezielt en beheerscht, is de stuwkracht, de motor, ja, de ziel van den nieuwen geest, die de bestaande maatschappij zal be- heerschen. Die geest zal in zijn diepste wezen een anti-christelijke zijn en zijn vertegenwoor diger de anti-christ. Zoo staat de nieuwe tijd naar oorsprong en beginsel rechtstreeks tegenover de katholieke kerk. Zij. de kerk, is de vijandin en zij alleen. Want alle Christusbelijdende secten zijn meegesleurd en opgelosd in de overstrooming van het modern heidendom. Tusschen twee grootmachten aldus Benson breekt dan de alles beslissende worsteling los. De eerste eeuwen van het christendom herleven weer. Vervolging breekt weer uit. Christen zijn beteekent gewijd zijn ten dood. Rome, waarheen de christenheid ter beschutting is heengevlucht, wordt door een ontzettenden aanval uit de lucht ver nietigd. Paus en kardinalen ontkomen aan den algemeenen christendood en vluchten naar Bethlehem. Van B. uitgegaan keert de kerk naar B. terug. Maar ook nu ontbreekt Herodus nier. De schuilplaats van Paus en Kardinalen wordt ontdekt. Een eskader van vliegtuigen wordt uiige- zonden om den Paus en zijn Kardinaien te dooden en zoo de kerk den genadeslag toe te brengen. Maar voordat de slag valt, is het einde daar. In de ontzettende catastrophe welke het wereldgericht en de toekomst van den Rechter aankondigt, worden de vijanden der kerk neergeslagen en uit de vlammen der brandende wereld redt Christus zijn kerk voor de eeuwige zegepraal Deze voorstelling van den loop der gebeurtenissen is, vat de bijzonderheden betreft, uitsluitend fantasie. Het is niet meer dan een poging om uit het heden, met behulp van de lessen uit het verleden en voorgelicht door de openbaring, de toekomst te voorspellen. Vast lean alleen staan dit ééneChristus kerk zal trium- pheeren. Maar toch zijn de feiten van den tijd dien wij beleven, de heraut» n die de wereld den geweldigen strijd aankondigen, die eens komen zal. En al moge dit wel niet de eindstrijd wezen, al moge hij in werkelijkheid niet verloopen zooals Benson hem fantaseert, doch de feiten, die hem hebben ingeluid, zij zijn er. En welke zijn die onmiskenbare feiten? De christelijke belijdenissen buiten de kath. kerk vervliegen aan kracht en invloed. Zij hebben niet meer de kracht zich sterk te toonen en te doen gelden tegenover de geweldige gebeurtenissen Zij verdwijnen, zij lossen op in de groote dwalingen van den tijd egoisme, zingenot en slavernij. Van den anderen kant de strijdkrach- 17 Tim Bunker keek haastig in de ronde, •r wat niet veel kans om te ontvluchten, by too dns nog eens een aanval wagen. Wil hier gaan mijne handen omhoog, ale 1 Op beielfde oogenblik sprong hij voor- uit. by meende den stalknecht neer te vallen. Eene vltm verlichtte den stal, even als aan bliksensohicbt zulks doet. een knal ward gehoord, ten de wetverbreker zonk nader ondr bet uitsn van esn vloek. Piet, d» den slag naar zijn boofd ge richt had afgeweerd, had een schot ge lost tn niet gemiit. Tim Bmker scheen een oogeDblik be dwelmd doh al spoedig kwam hy weer by an daotraohtte by zich op te richten Blijf laar liggen, gij arme, vermoei de, weggloopene, gekleurde broeder, of ik geaf u n>g een andere pi) uit awe eigen doos. Het püool werd naar Banker's boofd gerioht en deze zonk laDgzaam, en schijn baar veel rerzwakt neder, De kna van bet schot was tot in het Chedder lotel gehoord, en binDen weinige seconden werd daarbinnen lioht aange stoken, htfwelk spoedig door verscheidene venetera mar buiten droog, en uiet lang daarna Iwamen Lange Marten, Orian ten van het ongeloof vereenigen zich en verspreiden op honderd verschillende wijzen den alles doordringenden geest van ongeloof. De vrijmetselarij is meer werk zaam dan ooit. De geest der wereld, die tegen Christus is, dringt door alle lagen der maatschappij en in alle uitingen van het bijzonder en openbaar leven. Maar daar tegenover en dit is ook een feit staat de katholieke kerk tot op den dag van heden in onverwoestbare levenskracht. Zij is een grootheid, die eeuwen heeft getrotseerd en in altijd heer lijker luister opbloeiend, het teeken der onsterfelijkheid draagt. Ontzettende stormen en onweders zijn in den loop der eeuwen om haar heen gevaren en hebben baar bouw doen schudden en beven- Maar toch zij staat nog ongeschonden en onverwricht, hecht en sterk, niet te overwinnen en onvergankelijk. De katholieke kerk staat tot op den dag van heden in onverwoestbare levenskracht. Ook zy organiseert. Ook zij trekt haar krachten samen, ook zij heeft getuige de vele bekeeringen haar werkkracht niet verloren. Zij, die hemelkoninginne, laat zich van het terrein van het openbaar leven niet verdringen door anarchie en revolutie, en getuigend op straten en pleinen, roept zij tegelijkertijd haar kin deren op tot de eenzaamheid van retraite en gebed, tot het verkeer met den hemel door altaar en communiebank, om in hen den geest te doen leven en herleven: den geest van liefde en genade, die den geest der wereld uitdrijft. Buitenstaanders en zelfs tegenstaanders, al zien zij den diepen grond en de oor zaak niet altijd zij zijn niet blind en kunnen niet blind blijven blijven voor deze feiten. Opmerkelijk is in dit verband, de actie, welke men, zoo niet direct, dan toch indirect in ons land en daar buiten ziet voeren tegen de kerk, doch tegelijk levert die actie een bewijs hoe machtig de invloed van de kerk wel zijn moest. Wil men slagen, dan moeten de Room- sche banieren niet de wegwijzers in onze dagen zijn op hoeken van straten en pleinen, wegwijzers, die het volk alleen den weg toonen naar onze kerken en R K. vergaderzalen. Neen t dan moet het geloof verbannen worden uit het hart der men- schen, dan moet eerst het moderne heidendom bloeien. En zijn wij op weg naar dat modern heidendom in dezen feilen tijd van enorme drijf- en spankracht, waarin alle processen worden bespoedigd Is de strijd dien wij thans medemaken, de vaak voorspelde wereldworsteling tusschen socialisme en katholicisme. Zoo ja, zal dan het resultaat hetzelfde wezen wat Benson voorspelt Wij constat eeren alleen het feit. De katholieke organisaties hebben tot nu toe den rooden invloed tegengehouden. En moge de vloed stijgen, dat dan ook de opgeworpen dam versterkt en verhoogd worde; dat dan nieuwe organisaties ver rijzen en bestaande worden uitgebreid. Wij mogen goede hoop hebben, niet slechts van niet te bezwijken en onder te gaan in den strijd, doch ook van beter resultaat te bereiken dan R. H. Benson meent te moeten voorspellen. Wij strijden niet slechts om te leven, doch om te overwinnen Maar die overwinning komt slechts, meenen wij, als twee voor waarden worden vervuld niet slechts afweer van het socialisme moet ons doel wezen, maar ook en overal de opbouw der christelijke maatschappij. Onze eigen heilige beginselen moeten in het openbaar leven met al zijn uitingen worden toegepast. Onze regeering is van Russell en Osm Steven naar buiten. Zy spoedden zich naar den stal. Stalknecht Piet stond daar, met het wapen in de band, zijn gevangene aan schouwende, met zulk eene tegenwoordig heid van geest, alsof by met eene gewone alledaagsobe zaak bezig was geweest. Wat hebt gy daar t riep de buis baas eenigszius opgewonden, -een gekleur- den dief Zijn kleur is niet beel diep. het gaat niet door de buid, antwoorde Piet. -Het is slechts gebrand kurk en zit alieen van buiten op." Wat wilde hy aanvangen t Moorden en paarden stelen. Moorden 1 Wie beeft hy vermooid Mü. U? Ja. Gy zult mijn iyk vinden in myn bed. of ten minste iets wat de schurk voor my beeft aangezien, met een lang mes stekeDde in bet hart. Kent gy hem Of ik hem ken Wel zeker ken ik hem. Ik heb hem tot «ichzelven hooren zeggen, nadat hy zyn werk bad verricht, dat Tim Bunker zyn aanslag goed en slim had overlegd en dat hy nu zeker aanvoer der der paardeudievenbende zou wordeo. Oom Steven bracht een lioht aan en terwyl dat geaprek tusschen Piet en den baas voortduurde, deed Mr, Russell onder zoek naar den toestand van den gewonde. Hy is erg bezeerd, maar toch wel niet doodelyk, zei de Ohiottr, toen hy zich, na zyn onderzoek te bebbeu voleindigd, oprichtte. O, ik ben blyde, zeide Piet. dat by niet dood is, want waarlyk, de gedachte die waarheid diep doordrongen en daarom is het onze plicht haar met alle kracht te steunen; daarom moet de sociale vooruit gang, die ons het laatste jaar zulke diep in 't openbaar leven ingrijpende wetten schonk, ons niet ten ondergang voeren, maar ons juist strijdvaardiger maken. Maar ook de tweede voorwaarde moet verwezenlijkt worden en deze is in dit woord gelegen: „Het Rijk Gods is in u". Die Christen heet, moet in onze tijden meer en beter Christen worden en niet iemand die om een grootere boterham of om een zilverstuk meer in zijn hand socialist wordt. Neen, Christen zijn is met Christus leven, maar is ook met Christus te sterven. Daarom God beleden nu zoovelen hem loochenen. Daarom uw kerk geroemd nu zoovelen haar bespotten. Waar wij alleen over rechten hooren sproken, daar moeten wij van plichten spreken. Waar zoovelen tot oproer aan zetten, daar moeten wij onderworpenheid aan het gezag toonen. Waar anderen omverwerping beoogen, daar moeten wij geheel ons doel en laten heenrichten op duurzame hervorming en blijvende verbetering. Waar zoovelen ver deeldheid tusschen ons trachten te zaaien, daar moeten wij als kath. nauwer aan elkander aansluiten. Daarom moet ook beter geloofkennis, inniger geloofsleven, dieper overtuiging ons allen doordringen, wij katholieken, die alien zonder uitzondering geroepen zijn den grooten strijd te strijden. Vele onzer vereenigingen bloeien en groeien sterk in ledental, maar de groe: van een leger verhoogt dan alleen de kracht, vergroot dan alleen zijn gevechtswaarde, wanneer niet alleen de geest goed is, doch ook die goede goest versterkt wordt en die geest is alleen te vinden in die ééne, aan welke wel de strijd was voorzegd, maar die ook de verzekering der eindoverwin ning had de kerk van Christus: „de poorten der hel zullen haar niet over weldigen." V. fr. B. o.f.m. Vergadering Mariavereeniging. Op de jl. Zondag gehouden vergadering der Mariavereeniging werden Mej. FonckVerriet en Mevrouw Esser van Geffen bij acclamatie als be stuursleden herkozen. De ZeerEerw. Heer Pastoor als geestelijk adviseur, bedankte de herkozen leden voor het op nieuw aanvaarden van het be- stuursschap. Presidente deelde mede, dat Mevrouw Wed. Dr. Poels—Wentho!t, ontslag had genomen als be stuurslid en bracht haar dank, mede in naam van het Bestuur, voor betoonde ijver en toewijding. Aangekondigd werd de feestelijke herdenking van het 12i/* jarig bestaan der Mariav. in Oct. a.s., bij welke gelegenheid de Vereeniging in het bezit hoopt te zijn van een vaandel. Met goed vinden van den adviseur, zal ook bij niet ledeu om e«n bijdrage worden aangeklopt, opdat Venray toone het streven der Mariavereeniging op prijs te stellen. De collecte voor Heidhausen en Leutesdorf (zie artikel Peel en Maas van 24 April jl.) bracht ruim f 13 op. (Giften worden nog steeds in ontvangst genomen door de bestuursleden en ook door den adviseur.) President verzocht de leden het jaargetijde van wijlen den geestelijken adviseur, den Zeereerw. Heer Pastoor Schmeits, op 26 April bij te wonen. Twaalf jaar geleden werd op dien datum, feest van O.L. Vrouw van Goeden Raad, de Mariaver eeniging alhier opgericht. Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor de leden had aangespoord tot trouwe opkomst op de jaarlijksche bedevaart naar Oostrum. hield hij de aangekon digde rede «Het is de roeping van een pastoor, van een iemaud te hebben gedood zou mij zeker myo geheel leven zyn bygebleven, maar ik moest bem toch peperen ten einde hem het uitkloppen myuer hersenen te beletten, want ik wou ook nog Diet graag sterven Hebt gy bem naar buiten gevolgd vroeg de hotelhouder, die de toedracht der zaak Dog steeds als een onbegrijpelijk raadsel beschouwde. Neen. Ziet u ik bad de witte vlekken op zyn zwart aangezicht ontdekt, en ik wist al dadelyk dat by geen weggeloopen slaaf was, zooals by voorgaf, maar dat was echter, nadat ik bem had gevoed en hem had gezegd, dat hy eenigen tyd in den stal koD uitrusten, daarom bield ik my op mijne hoede, want ik begreep goed ge noeg dat bij van plan was leo of meer misdaden te begaan. Ik liet hem op het hooi slapen, of liever liggen, want slapen deed by niet al ronkte by dan ook nog zoo bard, en ik nam eene rol paardendekens mee naar myn bed. Na lang wakende te hebben gelegen viel ik tegen myn wil in slaap, doch ik ontwaakte weer sposdig want de kerel had zich op bet hooi bewogen en dus een weinig gernobt gemaakt dan kroop ik zoo zachtjes mogelijk uit eo oodor myo bed en liet de rol paardendekens in myne plaats liggen. Hy dreef het mes diep in de dekens, want bij bad daartoe al zijne krachten ingespannen, eo ik zuohtte en snakte naar adem, en Lij meende, zooals hij daD zelf zei, dat hy den kleinen duivel bad afge maakt. waarna by naar beneden ging en een paard zadelde om er mee weg te rydeo. Terwyl hy dat deed, sloop ik zachtjes door het aobtervenster en sprong op den priester het drankmisbruik te helpen bestrijden, omdat de drank een machtig middel is in de handen des duivels, om het mcnschdom ongeluk kig te maken. Wanneer ik als pastoor, als priester tot u spreek, is dat niet beinvloed door anderen, maar als drankbestijder, uit ondervinding, uit overtuiging. Ook door de vrouw wordt nog veel misbruik gemaakt van sterkon drank, ook voor de vrouw is dus de strijd daartegen noodzakelijk ook zij moet helpen om de oorzaken van drankmisbruik weg te nemen. Verschillende ware gebeurtenissen en voorvallen Werden aangehaald, om te bewijzen, dat drank-1 misbruik nog voorkomt zoowel, zooals spreker zeide, bij de jongedochters, vooral dienstmeiden, bij de gehuwde damee uit den beteren stand, die zoodoende de oorzaak worden van den ondergang der families, alsooic bij de vrouw uit het volk, die door den drank haar man in het ongeluk drijft en ds opvoeding der arme kinderen verwaarloosd. Als oorzaken kan mon aanhalen, aldus spreker, den invloed der duivels, de genotzucht en de drink gewoonte. Vooral deze laatste oorzaak kan en most door de leden der Mariavereeniging worden weggenomen. Men geeft drank aan kinderen en dienstpersoneel Een tas koffie of iets anders zou, wanneer men iets geven wil, -eel meer goed doen en ook voor de meesten aangenamer zijn en de gewoonte tot drin ken niet bevorderen. Men drinkt bij iedere gelegenheid, bij iedere gebeurtenis, bij blijde voorvallen om de blijdschap te verhoógen, in droefheid om de tranen te drogen. Vooral bij gelegenheid van kerkelijke plechtigheden is de drank minder passend en zal zeker bi, andersdenkende tot aanstoot dienen. Wij moeten hst zoover zoeken te brengen, dat de sterke drank uit alle fatsoenlijke huisgezinnen verdwijne en alleen nog worden aangetroffen in de apotheek, waar de alcohol nog tot «enig nut kan dienen. Zoo beweerde reed» voorjaren de ZEerw. Heer Pastoor Schmeits zaliger, op eene groote vergadering te Maastricht, onder voorzitter schap van den tsgenwoordigen minister—president Jhr. Ruijsde Bssrenbrouck. Als slotwoord haalds spreker de geschiedenis aan van Job, die door een duivel bestookt, .door vrienden en bekenden bespot, eindelijk overwon en hoog werd verheven. Zoo ook zal het gaan met onze vereenigingen van drankbestrijding, die niettegenstaande de verwoedei aanvallen des duivels, niettegenstaande de tegenwerking van hoogstaande personen, niet tegenstaande het l^hen en spotten van bekendbn en vrienden, toch eindelijk zullen zegevieren in huane weldoende beweging. Er werd van harte geapplaudisseerd. Presidente bedankte in naam van allen en Bpoor- de de leden aan zich vooral dankbaar te toonen door daden, door namelijk de raadgevingen van den beminden herder, die niets anders dan aller geluk beoogt, trouw op te volgen. De Vergadering werd gesloten met den christe- lijkeu groet. Oe slaking hi hel havenbedrijf geëindigd. Eindelijk is na een staking van 10 weken bet werk in bet havenbedrijf weer hervat De oplosiiDg komt neer op een nederlaag van de arbe'ders. Het is do slechtst denkba-e wijze van beeind giog van het conflict. Want de arbeid wordt hervat, zonder dat de partyeü tot elkaar gekomen zijn. De me^scheo gaan aldus Sneevliet ïd de Tribune met verbittering en feilen baat io 'c hart naar bun werk terug. Het einde der staking is er thans, maar geen einde van bet conflict. Een treorig vooruitziobt Eo dat danken we aau de Federatie vbd Transportarbeiders eo aan de werkgevers. Da werkgevers hebben aller sympathie mesthoop, dsn liep ik zoo spoedig moge lijk naar deze plaats om bem bet weg- rijden te beletten en deed het zooals ge ziet. Ja inderdaad, gy hebt bet gedaan, ik b«d benieuwd te veruemen boe veel anderen banner bende zy nog zullen zen den om u in hunne macht te krygen t «prak Lange Marten den kleinen stalknecht van onder tot boven beziende en hem ten zeerste bewonderend, Piet smeet de dear open, zonder acht te slaan op bet gezegde van zyn meester, en een uitroep van verwondering ontviel zijne lippen, toen bij bemerkte dat de dief Dart bad gezadeld. Wel bemel8cbe deugd 1 kijk, Mr. Chedder, de kerel was nog slim genoeg bet beste paard uit den stal te kiezen Het scbyot soo, zei de baas met een glimlach Nadat Dart weer op zyn plaats in den stal was gezet werd Bunker door de vier manoeo in een kleine bovenkamer van bet hotel gedragen. Het is *t best dat wy hiervan in den morgen niets zeggen, aldus sprak de beer Chedder, «want do mao is tocb reeds in hechtenis genomen, waohtende op een verhoor voor bet gerechtshof voor den avond sollen wy hem, tonder eenig gebaar te maken aan de overheid overleveren zoo er iets anders werd gedaan, waardoor bet publiek kennis van dezen aanslag zou kuonen krygen, zou men waarscbynlyk aaaieiding geven tot een nieuwen opstand. Het volk zou zich van den dief meester trachten te maken en hem ongetwijfeld ophangen, even als men zyn vorige mak» vao zich vervreemd door aan Minister Aalberse's poging tot een bevredigende oplossing hooghartig hun medewerking te ontboudeD, Indien de werkgevers bet tekort aan toescbietelykbeid. tot beden betoond, om zetten in een daad van wijs beleid, kunnen zij den toestand redden en te gelijker tyd den revolntionnairen leiders bet machtigste wapen uit banden slaan. Een aardig; sommetje. De verpachting van de staanplaatsen voor de verschillende amusementen op de Nijmeegscbe kermis, welke dit jaar van 4 tot 11 October gehouden wordt brscht de niet onaardige som op van ruim f 35 000. Inbrekerebende. Men bericht uit Breda aan de Msb. Het is thans gebleken, dat nagenoeg alle diefstallen tydecs de mobilisatie in bet zoiden van ons land bedreven, op rekening komen van den onlangs te Etten gearresteerden van Es en zyn roofgenooton. De geheele bende, bestaande uit ongeveer 50 mao, zit tbaos in veiligheid opgeborgen. Van Es heeft bekend, dat by alleen meer dan 500 diefstallen, groote en kleine, op zyn kerfstok beeft. Onderwljsbenoeming. De heer Mart. Joh. Eykmans te Cuyk werd met ingang van Maandag 26 April benoemd als tijdelijk onderwyzer aan de openbare lagere school te Maashees. Gebrek aan onderwijzer». Aan de Chiistelyke Kweek- en Normaal scholen ie bet aantal kweekelingen van 15 Januari 1916 tot 15 Januari 1920 geloide» lyk geslonken van 2877 tot 1861. Alzoo e|p vermindering van ruim 1000 kweeke lingen of meer dan 1/3 gedeelte in 5 jaar tijds. Eq de groote vermindering is pas ingetreden na 5 Januari j l. Bij Ce ryks normaal en kweekscholen is de daliDg oog sterker. Ook zoeken er boe langer hoe meer onderwyzers eene betrekking buiten bet onderwijs. En nu komt het 7de leerjaar ook nog 'n 1000 onderwijzers meer vergen. Als de salarissen niet flink omboog gaau, staan Tele klassan en zelfs beele scholen beslist weldra zonder leerkrachten Eo dat zou 'n nationale ramp zya. IVoelstra zestig- Verleden week vierde Troelstra zyu zes tigsten verjaardag, We dachten dat het Nedarlandscbe volk hem in November 1918 al had toegeroepen »Ben je zestig Maar misschien is by nou «heelemaal zestig" scberst de Msb. Zomertijd. De zomerdienst op de Nederlaodscbe spoorwegen zal 1 Jnli in werking treden. Het verkeer met Dultsehland. Er wordt du weer zeer druk gereisd. Nadat in Duitscblaud de rust is teragge» keerd neemt het iaternationaal verkeer band over band toe. Eigenaardig genoeg echtar wordt, zoo vernemen wy van Duitsobe zijde voor uitbreiding van bet grooepasseereu een stokje gestoken, door voor ieder pasvisum eventjes 18 gulden kosten te verlangen. Indien dit waar is, kers deed. Het is best dat wy zoo iets vermijden laat de wet deze man bestraffen. Dat word besloten. Toen de morgen aanbrak w?s Tim Banker reeds zooveel bygekomeo, dat by gemakkelijk vervoerd zoa kannen worden. Orian Russell, bad hem gedureude bet overige van den nacht bewsakt, De dief moordenaar bad gedurende die uren geen enkel woord gerept, tenzy nu en dan eene vervloeking, welke hy op bet boofd van den stalkneobt laadde overigens hield by zich als versuft en droomerig. Reeds vroeg in don dag werd by door een sterk geleide naar de hoofdplaats der county getransporteerd en in de gevaogenis opgesloten. Voor den raiddag nog was bet voorge vallene aan ds inwoners vaa Seville be kend en eene andere ovatie ter eere van den stalknecht was bet gevolg. Eenige der burgert waren zeer onte vreden omdat men de schurk naar de gevangenis bad gebracht. In Seville zoo redeneerden zy, -hangt men een mtn op wanneer hy slechts paarden gestolen heeft, doch wanneer een deugniet een joDgen steelt en dan nog probeert hem te vermoorden, dan zet men zulkeen slechts in de gevangenis. X. Oom Steven verrast. He daar 1 He daar zeg ik 1 Het was na middernacht, slechts eenige dagen nadat betgeen in het voorgaand hoofdstuk beschreven voorviel, dat de woorden, boven aangehaald, voor bet Chedder buis te Seville door de lucht klonken. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1