Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Dit nummer bestaat uit twee bladen. Het zoogenaamde voorschot aan de Handelskamer. ÏTETJUjLETON. Drankbestrijding. Gemengd Nieuws. Zaterdag 24 April 1920 Ale Jaargang. Ne 17 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzondert, nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—6 regels elke regel meer 45 c. 1\ c. Ook wij hebben indertijd het bericht opgenomen over grootscheepsche plannen van dé coop, groothandel de Handels- kamer te Rotterdam inzake het verkrijg baar stellen van kleeren, daartoe in staat gesteld door een regeeringsvoorschot van vijf millioen. Reeds werd gemeld, dat dit regeerings voorschot niet verleend is. En thans wordt medegedeeld, dat ook van de verstrekking van kleederen in het groot niets komt. De heeren van de Handelskamer, die aan Het Volk in een interview daarover raededeeling deden, hebben blijkbaar hun fantasie wat royaal laten werken. Naar aanleiding van de dagbladberichten heeft minister van IJsselstein, zooals hij in een onderhoud met den Middenstands- raad mededeelde, den heer Mirrer, presi dent directeur van de Handelskamer, verzocht bij hem te komen. De heer Mirrer heeft den Minister toen gezegd niet aansprakelijk te zijn voor de berichten, welke geheel buiten zijn voor kennis waren geplaatst en dat het verder geenszins in het voornemen van de Han delskamer lag (zooals de dagbladberichten het hadden doen voorkomen) terstond handelstransacties in manufacturen op groote schaal te ondernemen; hij wenschte integendeel ,klein* te beginnen. Wat het uitoefenen van toezicht betreft, op de gestie van de Handelskamer, merk te de Minister op, dat uit den aard der zaak het Departement van Financien vol komen bevoegdheid heeft om zich te vergewissen van de wijze, waarop de Handelskamer hare zaken drijft. Mocht blijken, dat dit lichaam inderdaad overgaat tot het doen van gevaarlijke handelstransacties, zoo zou ongetwijfeld door het Ministerie van Financien daar tegen worden opgetreden; de Minister zegde toe, op deze aangelegenheid nog expresselijk de aandacht van zijn ambt genoot van Financien te zullen vestigen. By het verdere onderhoud wees de Middenstandsraad ook op de onjuiste voorstelling, door een tweetal ieden der directie van de Handelskamer gegeven, omtrent de resultaten, die dat lichaam, dank zij den verkregen Regeeringssteun, zou kunnen bereiken. Deze leden hadden n.l. in uitzicht gesteld dat zij prima maatcostuums, welke thans f 150 kosten, zouden leveren voor f 65, welke costuums dan gemaakt zouden zijn van eerste kwaliteit Engelsch stof, prima voering enz. Zulks nu was, oordeelde de Midden standsraad, absoluut onmogelijk. Alleen volslagen ondeskundigen op het gebied van de kleedingbranche zouden zoo lichtvaardig beloften kunnen afleggen als bedoelde directieleden. De prijs der grondstof speelt bij de prijsbepaling van het costuum slechts een ondergeschikte rol. Al mocht de Handelskamer dus, zooals zij ten onrechte meent, prima Engelsche •tof in het buitenland kunnen aankoopen, 16 Pist bad echter zulkcn nachtelijken carnaval van ratten en muizen reeds meen malen gehoord en daaraan liet bij cicb slechts seer weinig gelegen liggen. Ik weet niet, aldus sprak Piet tot xiobzelven, maar bij schijnt toch te ban delen ala een eerlijke neger. Misschien beb ik niet goed gezien. Het was Piet baast onmogelijk zyne oogen nog langer open te houden. De ratten an muizen konden hem niet langer doen wakker blyven en daar zijne verdenking langzamerhand verdween, begon de jongen zijn waakzame overweging met zyne droom visioenen te mengen. Eindelijk riobt de jongen zich balf over eind, wryft zich de oogen en neemt bet besluit niet weer in slaap te vallen, doch de eiicben der natnur zijn sterker dan zijnen wil en de zware oogleden slniteo zich langzaam maar zeker. Piet elaapt. Men kon zich in den toestand van den stalknecht niet vergissen, want zijne ademhalingen waren van dat soort, welke •en wakende onmogelijk nabootsen kan. Langzaam bief Tim Banker bet hoofd op •n luisterde met gespannen asodacht. Een glimlach van voldoening speelde •ver zijn zwart gemaakt gelaat, zijne lippen aioten ziob vast en bij zag er zoo brntaal uit, alsof by pas uit de hel gekomen was. tegen ongeveer de helft van den hier te lande gevraagde prijs, t.w. resp. f 11 en f 7, welke prijzen beide foutief zijn, dan zou zulks den prijs van een costuum met slechts circa f 15 doen dalen; op zeer belangrijke onkosten toch als de bij collectief arbeidscontract geregelde werk- loonen, kan ook de Handelskamer geen invloed uitoefenen. Het hoofdbezwaar van den Middenstands- raad was echter hierin gelegen, dat de Handelskamer wel gouden bergen in het vooruitzicht stelt, doch tegelijk toegeeft, dat zij op dit oogenblik hare voornemens nog niet zal kunnen uitvoeren. Men meende, dat de Handelskamer zich van het doen van schoone voorspiegelin gen, welke bij het publiek een volkomen onjuisten indruk wekken, had te onthou den, of wel deze voorspiegelingen tot daden had om te zetten en dus aanstonds behoorde aan te vangen met het verkrijg baarstellen van prima maatcostuums tegen den in uitzicht gestelden prijs van f 65 of daaromtrent. Zoolang de Handelskamer niet overging tot het inlossen van hare beloften, moet men deze beloften beschouwen als grove reclamemakerij en zand strooien in de oogen van het publiek. De Minister achtte dit bezwaar van den Middenstandsraad alleszins gegrond en en zegde toe, aan de Handelskamer nader inlichtingen ter zake te zullen vragen. Ten «lotte stelde de raad aan den Minis ter de vraag, of ook aan Coöperatieve In- koopvereenigingen uit den Middenstand niet eenzelfde steun zou kunnen verleend worden als aan de Handelskamer in uit zicht is gesteld [bankgarantie.) De Minister antwoorde hierop, persoonlijk voor zoo danige steunverleening veel te gevoelen echter kon Zijne Excellentie ter zake geen toezegging doen, alvorens daaromtrent met zijn ambtgenoot van Financiën overlegd te hebben. Een gelegenheid die nooit meer terugkomt. Waarde Beitureo en Leden van Kru sverboDd en Mariavereenfging Andermaal zijn wij genoodzaakt een be- roep te doen op uwe Christelijke liefde. Na •Heidhaueeu'' de Noordelijke Centrale der Duilsobe Katholieke Drank» bestrijding it -Leatesdorf de Zuidelyke Centrale tot ons gekomen met een driogeDde bede om bulp. Leutesdorf is aan den rand van den afgrond gekomen door den oorlog, die vele inkomsten deed te loor gaan; de overstronmiDg, die veel kosibaar materiaal in de golven deed verdwjjoeD de bezetting der Americanen, d;e een dure verhuizing naar Frankfort a, M. buiten bet bezette gebied, noodzakelijk maakte. In dezen uitersten nood zien once Duit» sche broeders en zusters maar ééue ster van bopa flikkeren: bet centrale buiten» land en in bet bijzonder Holland Holland met zijn machtige Sobriëtas 1 Holland, dat by den buidigen geldkoers wondei en kan doen, omdat 1 galden van ons 20 gulden voor ben beteekent, xoodat wij met f 1000bun al een waarde van StalkDecbt Piet wae door menachliavend beid bewogeD geweest, voedsel en schuil plaats te bezorgen aan iemand, dien by als lydende van honger en vermoeienis bad beschouwd en diezelfde man zocht na naar eene gelegenheid om zyn weldoener bet leven te benemen. Ja, evenals aatan al bet mogelijke doet om eene ziel te veroveren, zoo ook, op dnivelaobtige wyze wai Tim Bunker bereid, den knaap bet bart te door boren om zijne wraak te koelen. De schurk richtte zich overeind en nam eeDe z tiende houding aan. Bij meende, dat de joDgen nieti kwaads vertnoedde en veronderstelde, dat hy even als alle groeiende knapen, vast zou slapen, maar toch bewoog Bunker zich met veel omzichtigheid, want by wat vast besloten ditmaal geen misslag te begaan, Piet sou bem niet meer ontsnappen. Tim Buoker zat reeds op de knieën en wilde zich geheel oprichten. doch hy be* dacht zich en strekte zich weer uit op bet hooi. By meende dat by den jongen man ziob op zijn bed bad booren bewegen. Daar bet venster aan den kant was waar de deugniet zich bevond en hy bygevolg noch den knaap noob diens bed duidelijk kon zien, wist by niet wat de jongen bad gedaan. Het mag misschien eene rat zyn ge* weest dacbt de soburk, sy hebben den geheelen nacht op en neer geloopen. Na vyf minuten richtte Buoker ziob weer op, want by had geen verder gelmd geboord. j Met zacbteo tred verliet de deugniet het stroobed, en bij naderde bet bed van Piet. Zoodra hy dichter by kwam. kon hy bet bed en hetgeen er op lag duidelljktr f 20.000verschaffen. -Deze gelegenheid zegt Rector Haw, die hoofdleider is van het Zuid-Duiteche en dit jaar ook van het geheele Duitsebe Kruisverbood komt nooit meer terng, is misicbien over eeD paar maanden al verdwenen- Zon Holland ze niet met beide handen moeten aangrijpen en aldus met weinig moeite eeo geheel groot werk de redding der Duitsobe Katholieke Drankbestrijding tot stand breogen Eerlijk gesproken, zyn wy, na aan» vankelijke aarzeling, voor het klemmende dezer redèoeeriog bezweken, Wie wil zich niet voor ééamaal bet genoegen gunnen, zija geld 20 maal ver menigvuldigd te zien Maar er zijn nog meer redenen, die ons tot toegeven gedwongen bebbeo. Z.D.H. Mgr. Diepen, de vroegere onder voorzitter van Sobriëtas, by wien Rector Haw persoonlijk zijne zaak kwam beplei ten, schonk terstood f 1000 Mogen we niet vertrouwen, dat dit illustre voorbeeld op onze Besturen en leden aanstekelyk zal werken. En dao komt er nog ieta by: Het is niet alleen de drankbestrijding, die by de bulp aan Duitscbland gebaat wordt maar ook bet Retraitewerk. Rector Haw is er diep van doordron gen, dat Duitscbland alleen kan geholpen worden door een terugkeer tot Jezus Christus, door de volle toepassing der katholieke begiDseien. Daarom beeft by al twee Retraitebuizen opgericht en beoogt bij biervoor bet Dnüsche Kruisverbood mobiel te maken, door middel van een georganiseerd re» traita-apostolaat. Het is zelfs voornamelijk lot dit doel, dat by steun vraagt opdat door gebrek aan middelen deze actie voor opleving vsd bet volle echte Katholicisme niet met lam beid geslagen worde. Om al deze redenen voelen wy ons werkelyk verplicht, de bede van Rector Haw, d.w.z. vao de Katholieke Drankbe» strijding in Duitscbland, tot de oDze te maken eo de hulp der Nederlaudsche KruisverboDden en Mariavereenigiogen met allen aandraag ia te roepen. Ziehier wat wij zonden weoacheu. Wy zonden gaarne zien, dat zoo spoedig mogelyk uiterlyk binnen 3 weken in elk Kruisverbood en elke Mariavereeniging een collecte tot dit doel gehouden werd. Het moet spoedig gebeuren, omdat nu éè.i galden f 20,waard is. over een maand misschien nog maar f10,1 Zoodoende zouden de zaak en de per* 8onen die de zaak moeten dry ven, op afdoende wijze geholpen worden. Met |1 2500,bezorgen wy ban feite lijk f50.000,met f5000,niet minder dan een beele ton. Laten we Diet vergeten, dat wy van Roomscke adel zyn Wij voeren bet kruis in ons wapen» schild en ODze wapenspreuk is -De liefde van Christns dringt ons." Maar noblesse oblige, sdel legt plich ten op en de hoogste dus Chriatelyke of algemeeue, offervaardige liefde. Dr. ALPH. ARIENS. Dir. L. SIMONIS. N.B, Men gelieve alle giften op te Eendon aan SOBRIiTAS, 's BOSCH, ODder motto -Duitschlaud." Tiende algemeen* volkstelling;. De tiende aigemeene volkstelling beeft en doel de aanwijzing van alle die telmid- dernscht tnsscheo 31 Deo. 1920 en 1 Jan. 1921 bus werkelyke woonplaats binnen Nederland hebben, onverschillig of zy op dat tydstip in hnn woning al dan niet aan wezig zyn of zich tijdelijk bniten het Rijk in Europa bevindeD, alsmede van ben, die zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te bebbeo, op dat tydstip aldaar aauwezig zyn. Het houden der volkstelling is opge dragen aan de gemeentebesturen. Uit 's-Ryks kas wordt aan iedere ge meente ter vergoeding van de kosteD, 'n nader te bepalen bedrag verstrekt. Belasting; op speelkaarten. By koo besl. van 3 April is bepaald, dat met uitzondering van art. 18 en 19: welke drie maanden later in werking treden, de wet van 25 Joli 1919 tot bef ing eeoer belasting op speelkaarten, in werking treedt met iDgang van 1 Mei a.s( Broedeleren a f 37.&0 per stuk Avionltura" van deze week bevat uit Amerika eeo bericht van Mr. Parker uit Altooro (H S die reoordlegeters van koekoekpljmonthrocks beeft welke 325 eieren in 365 dagen legdeD. Hy biedt daarvan broeiereo aao a f 37.50 per stak. Als alle eieren bsvrncbt zyn en de belft baantjes, dan kost elk beokuiken dus al f 75 aan broedei. Dat zijn do eens ecbt gouden eieren. Verzet tegen de Invaliditeits wet. Het lijdelyk verzet tegon de Invalidi teitswet ten piattelaode maakt de meDsoben vindingrijk, zoo scbryft men uit u t L'm burg. Lzndbonwere, die er terecht bezwaar in zien boo bezittingen aau bun kinderen te verkoopen, verbaren al bno vaste eu roe. rende goederen aaD hun kinderen en hopen ook door die eootracten van bet zegeltjes plakken af te zyo en nemen als bijkomend voordeel cog de kans op mindere belastiog op den koop toe mede. Navolgenswaardig- Het gemeentebestuur van Gassel bl Grave gaf aan de Burgerwacht en deD Landstorm eene subsidie van f 500 Wel eeo bewijs, boe de vroede vaderen aldaar buo tyd begrijpen. Aangezin dergelijke handelingen een kolossale ergenis zyn in de oogen der roode beeren, zal elk ordelieveode bet van barts toejucheu wanneer bet voorbeeld van Gas- sei overal in deD lande wordt nagevolgd. onderscbeideo, daar meeode by Piet inge- kruid te zien liggen. Uitstellen kon gevaarlijk zljo, derhalve besloot bij zijn werk spoedig te verrich ten. Hij nam een lang mes van ODder zijn in flarden baDgeode jas, doch toen bij bet beft in zijoe rechterband hield, gereed om zyo belscb werk uit te voeren, sobrikte hy er van terng. Tim Bunker's moed xoDk in zyne schoenen, zijn hart feilde bem jnist op bet oogenblik dat hy sterk meeode te sulleD zijn. Hij stood op bet pnot eene misdaad te bedryven, welke een duivel zelfs zou doen beven. De baod die bet lange scherpe wap9D omvatte bicg als machteloos aan de zyde van den moordenaar. Dan dacbt by aan de mannen in de schuilplaats. Hoe zouden die hem niet uitlachen en beschimpen, indien bij onver riobterzake terugkeerde. Neen dat kon, dat zou Bunker niet duldeo, en door zijne vrees om bespot ts worden met zynen baat tegen den stalknecht te vermengen werd hy op eenmaal weer sterk. Hij stoot zyne band vast om bet heft der wspeuz en bief hetzelfde in de boogie. Een verschrikkelijker eed ontviel zyn mond en alles bijzettende braobt by bet mes neder. Ditmaal bad by niet gemist. Het wapen was tot het beft op bet bed liggende figuur gedreven, een zacht en I een gegorgel volgdeo, die het koude zweet! op voorhoofd van den wreedaard öracbteo.1 Hy kroop weg van de plaats zyner mis daad, bet moordtuig in het nu levenloos en bewusteloos slachtoffer acbter latende. Het gegorgel was spoedig over. Nog eene kleiDe beweging op bet bed en allee was gedaan. Ab, na is bet met bem afgeloopen, sprak de zwartgemaakte tot zicbzelven. De kleine wslp zal geen kwaad meer doeo en ik sal my zoo spoedig mogelyk nit de voeten maken. Bunker zocht naar de lantaarn. By weDschte te zien of zyn werk goed was gedaan. Doob de schrik beving bem weer zoo bij het verwrongen gelaat zou aaD» schouwen, zon dit bem dan niet aityd ver volgen, zou bet niet een beeld zijn om bem niet tot t'n laatiten dag te pijnigen! Neen, hy zon de plaats maar ontvlochten. Ik weet waar bet paard is, dat ik hebben wil, en ik kan bet wel in den doDker> vinden, zei by. Bovendien een licht in den stal, moobt nog iemands aan dacbt wekken. Hij trad vooruit tot aan het boofd van den zoldertrap. Nog eens bleef by staan. Hy hoorde Diets meer, tensy de slagen van zyn eigen hart dat hevig klopte. Gij «yt overwinnaar, Tim Bunker en de bende zullen u kapitein maken, zeide bij op een Isgeo toon tot zicbzelven, en by ging den trap af. Toen by den beoedeo vloer bad be reikt. werd by door wat meer licht om ringd aangezien de flauwe morgenscheme ring er door twee vensters binnen drong. De leurderswagen stond daar nog. en paardentuigen en zadels biogen van weers zijden aan groote bonten piDoen. De soburk kende bet eeDe paard niet van Een politie-agent doodgeschoten Men meldt uit Amsterdam Zondagnacht is by een inval door de politie in 'o zeer ongunstig bekend staand nachthuis aan de Z.O. Achterburgwal de politieagent F. J. Draad doodgeschoten. Een aDdere agent F. J. Breaker, is door een kogel getroffen in bet dijbeen. Deze is echter buiten gevaar. De moord te Milllngen. Dinsdagmorgen deed de Arnbemsohe Rechtbank uitspraak inzake de dubbele moord op de gezusters Makaay te Miilin» gen. Leygraaf werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Doe naar mijn woorden. Mevrouw Henriëtte Roland Holst, de bekende kommuniste en revolutie-predik ster, onzer nederlaDdscb9 petroleuse, zoo als ze gebeeten wordt, bewoont des zomers een landhuis in de buurt van Zaodert, ten ZnideD van Breda. En aao baar voeten, zoo meldt bet -Dbl. v. Nbr.'' wroet bet proletariaat, dat moet worden geheven -uit den poel van zyn ellende," in den onvrncbtbareu bodem. luister goed van 's morgens 6 tot 's middags 12 nar met 1 uur schaftyd en vervolgens vau 1 uur nam. tot pl.m, 7 nar 's avonds.... voor f2 50 per dag. "t Is ook hier doe oaar my u woorden, maar niet naar myn werken. Boring naar zoutlagen. Te Winterswijk worden proefboringeu gehouden van wege bet Ryk, welke ge schieden zullen door de Nederl. Maatschap pij, te Heerlen gevestigd. Men is bezig een boortoren op te richten en binnenkort zal met het werk worden aangevangen. Daar vroeger alhier f reeds boringen wer den ondernomen aan de Dnitsche grens te Kotten, waar zoutlageD voor den dag kwamen, bestaat bet vermoeden, dat thans een nader onderzoek cal worden gehouden tot vaststelling der richting en boeveelheid der lagen. Uitvoer van groenten. De Reicbsstelle fur Gemnse uod Obst heeft voor invoer van Hollaudsobe voor» jaarsgroeoten in Duitscbland de volgende bepaliogeo vastgesteld Ten uitvoer zyn voorloopig sleobts toe gelaten de volgende producten spinazie, sla, komkommsrs, rbabarber, tomaten, radys, raapstelen en bloemkool, onder voorwaarde dat de producten uitsluitend in koDsignatie worden gezonden zooder vast» gestelden prijs. Invoerbewilligiogen zijn noodzakelijk. Deze regeliog loopt van 15 April tot 13 Juli, waarby de Reichsstelle zich de vrijheid voorbehoudt den invoer op 'ieder oogenblik stop te zetten of te be perken, zoodra zon blijken, dat de prys der Holland8cbe groenten te hoog zou zyn. Duur papier. De firma Dufónr en Co. te Amsterdam beeft san deD minister van laDdbouw, Dy verheid en handel geseind In bet belang van alle groote papier bet andere, maar eerige uren te voren bad hy Piet de dieren zien verzorgen en by wist daardoor, dat Dart, bet beste in de stal. bet vierde was tellende van aan de voordeur. Dart werd met zorg eo spoed gezadeld en opgetuigd Hij zou bet paard, waarmede Harrigan Morris en by daar waren gekomeD, wel hebben genomen, docb dat wa« bem te lui af, Dart kon harder loopen en by kon niet te spoedig bet stof van Seville van zyne kleeren schudden, en bet gekozen paaid was in staat bem voor het aanbre ken van den dag verre, zeer verre van bet tooDeel zijner misdaad te verwijderen. Traagjes werd bet zcboone jonge paard naar deur geleid, de moordenaar-dief deed dezelve open en keek eventjes naar buiten. Kom myn schooctje, de weg is on belemmerd, en na korten tyd zyn wy tus- schen de heuvelen, sprak by tot Dart. En de donder bale je, zoo ge bet waagt, Tim Banker De scbnrk verschoot geweldig, bij bet booren van die woorden, hy gevoelde zich alsof bet wapeD daar even door bem ge bruikt, nu zyn eigen vleescb badde door boord, hy zag op en daar stond Piet met eeo revolver uaar Bunker's borst gericht. Laogzasm eo met veel nadrnk herbaalde Piet de woorden Gy solt het wel laten. Vuur en brand, wat beteekent dit t Het meent dat gij dezeD sapling niet kuD* bedriegen door den armen neger t» speleD, das, uwe klaawen omboog Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1