Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Naar den toekomststaat? ie paardendieven Dit nummer bestaat uit twee bladen. FEUILLETON. Gemengd Nieuws. Zaterdag 17 April 1920 41a Jaargang. No 16 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN t van 1—5 regels 50 c. elke regel meer 1\ c. Opheffing, vernieuwing der wereld: ver betering van toestanden zijn de onder werpen van den dag- Van alle kanten wordt er om geroepen, van alle kanten wordt er beloofd 1 Zooveel partijen zooveel program ma's zooveel redenaars doch in dat koor van vragers en praters en be- lovers hebben de socialisten het groote woord. „De toekomststaat" van enkel geluk en welvaart is volgens hen het eindstation der wereldontwikkeling; de xeuzeneierkoek bereid volgens socialistisch recept. Geen gebrek en geen strijd: geen onge rechtigheid en geen onrechtvaardigheid: gelijkheid voor allen 1 Wie durft zeggen, dat ze niet veel geven zullen Voor 't oogenblikheel weinig van die voorspelde heerlijkheid. Herinnert u slechts wat er in Rusland en Duitschland gebeurd is, leest wat er nog gebeurt en gij krijgt een beeld niet van .Luilekkerland', maar van namelooze ellende en rechtsverkrachting, geweld pleging en moord, roof en vuur. Het zijn waarlijk niet slechts „kapitalis ten" die meenen, dat het oude stelsel, met al zijn fouten, nooit iets te zien ge geven heeft, dat geleek op die verschrik kelijke toestanden welke nu heerschen onder de gezegende revolutie. Komt gij bij een socialist met dezelfde opmerking: menigvuldig zijn dan de ant woorden. De een praat Domela Nieuwenbuis na, die bij de staking van 1903 zeide «Men kan nu eenmaal geen eierkoek bakken zonder eieren stuk te 9laan", dat beteekent de boel moet eerst kapot, willen wij er iets goeds van maken. Goed, maar als degenen die de eieren stuk slaan, nu eens geen eierkoek kunnen bakken Als ze met de brokstukken eener verscheurde maatschappij eens niets kun nen aanvangen Wat dan Dat een bende woestelingen een huis kan neerhalen en in puin doen neerstorten is nog geen waarborg, dai ze met de stukken een nieuw en beter kunnen op bouwen. En zou dan e n revolutie, geboren en grootgemaakt in geweld en misdaad den weg banen naar welvaart, vrede en geluk? Maar daar is nog meer Een ander veroordeelt tenminste met woorden die moord- en roofpartijen. Neen, zij willen wel revolutie, maar niets van die buitensporigheden. Zij willen zooveel alseen eierkoek bakken, zonder de eieren stuk te slaan Alsof dat mogelijk was Alsof revolutie en misdaad van elkander te scheiden zijn De eene gruweldaad roept de andere te voorschijn en omver werping van bet gezag geeft vrij baan aan allerlei ongerechtigheid. Als vandaag een socialist het gezag op onwettige wijze rooft, staat morgen de anarchist met al het geboefte der maat schappij klaar, om datzelfde gezag met handgranaten en mitrailleuses voor zich op te eischen- Neen, „wie wind zaait, zal storm oog sten" er. wanneer de socialisten ooit mochten getwijfeld hebben aan de waar heid van dit spreekwoord, dan kunnen ze het nu door de gevolgen van hun eigen daden bewezen zien. Ze hebben inderdaad „wind gezaaid." Jaren lang hebben zij ontevredenheid gekweekt en haat gepredikt: den eerbied voor het gezag hebben zij ondermijnd; den godsdienst uit de harten weggespot dat was hun zaaitijd; nu rijpt de oogst en de vrucht is anarchie 1 Maar veroordeelen en verwerpen wij Katholieken, die ons schrap zetten tegen revolutie, dan iederen eisch tot ver nieuwing der maatschappij Integendeel Door alle eeuwen heen was het program j der Katholieke Kerk: verheffing, verede ling van den mensch en de maatschappij, maar in Christus, d.w.z, naar Christus wil, I naar Christus wet, in liefde en gerechtig- j heid. De beginselen van het Christendom moeten als een zuurdeesem heel de maat schappij doordringen: te beginnen met het huisgezin aldus Paus Leo XIII z.g. in zijn wereldbrief „Sapientae Christianae" „de wieg der maatschappij is het chris telijk huisgezin" en de Paus verklaart daarbijhet lot der staten en der landen voor een groot deel gelegen in het huisgezin. En later in 1892 zegt dezelfde Paus in zijn apostolisch schrijven „Nemi- nem fungit" „het heil van het bijzondere en openbare leven hangt hoofdzakelijk af van het huisgezin". En ook Paus Benedicts XV verklaart uitdrukkelijk in zijn vredes-encycliek de vernieuwing der maatschappij ligt in den terugkeer tot God. Ja l Wil er vernieuwing, veredeling komendan moet de samenleving tot Christus bekeerd worden; niet slechts tot geloof aan zijn woord, maar ook tot op volging van zijn wet. En eerst uit deze herboren maatschappij Christus groeit als een natuurlijke vrucht: vrede en welvaart, rechtvaardig heid en geluk. Maar zal de Kerk ooit deze taak kunnen volbrengen Zal haar invloed van zulk een kracht zijn, dat de samenleving zich richt naar haar geest? Het antwoord op deze vragen ligt in deze andere vragen Is er wel ééne in stelling in de wereldgeschiedenis, waarvan zulk een wereldhervormende kracht is uitgegaan Kan ook maar ééne instelling wijzen op een roemrijk verleden en suc cesvol optreden als juist de Katholieke Kerk? Sla open de geschiedenis der Kerk Negentien eeuwen geleden: de wereld was heidensch. Zij was overgegeven aan een misdadigen afgodendienst. Zij was verzonken in schandelijke goddeloosheid. De vrouw een minderwaardig wezen; de opvoeding werd verwaarloosd. De handen arbeid was in verachting. Een groot deel der menschen verzuchtte in onteerende slavernij. De Kerk werd gesticht en door haar werd de wereld christelijk. Waar de ééne, ware God werd aanbeden en gediend; waar reinheid in eere was en maagdelijk heid bloeide; waar de vrouw haar eigen gelijkwaardige plaats had aan den huise- lijken haard, niet als slavin, maar als levensgezellin; waar de arbeid werd ge- 15 Ik begrijp niet wat gy bedoelt, zei Morris, een onschuldig gezicht snydende. Ach, maakt tocb zulke verloren praatjes niet, ik was zelf in den omtrek en weet er alles van. Qet is de kluchtig* ste geschiedenis die in laDgen tijd voorviel. De twee mannen bloosden tot de toppen hunner ooren. en Rooker, een zware ruwe karei dia daarbij nog een buitengewoon grove keel bad, welke, telkens als zyn mond open ging, een gelnid liet booren dat veel overeenstemde met den klank van eeoe verroeste stoomfluit, welke oorspronkelijk bestemd was om de beneden »b mol' aan te geven, liet zijne zwarte berookte tanden zien en lachte hen uit. Da twee aldus blootgestelde gasten waren wel geneigd om boos te worden doch daar zij zagen, dat eene ernstige op« name der zaak die eenvoudig van kwaad *ot erger makeo zou. verkropten zy allee weliswaar tegen wil en dank, om niet nog meer uitgelaohen te worden. De leden der bende waren natnurlyk zeer nieuwsgierig om te weten hoe de zaak zich bad toegedaan, en toen Rooker de geschiedenis in b1 bare bijzonderheden verteld bad, moesten de overige makkers niettegenstaande bunnen hevigen haat tegen Piet, den buik vast houden om zich niet ta beseeren door bet geweldig lachen, Wij mogen de zaak nu juist zooveel bekennen als niet. zeide Morris, Ja de kleine schelm beeft ons beet genomen, en ik geef die taak op als een onuitvoerbaar werk. Geen Seville meer voor my, als 't u belieft. Tim Bunker is echtar van wil den paardenpoetser en stalveger hier te brengen, en daar beb ik mets tegen, maar ik zal hem tocb •vaarwel" zeggen, wan neer by vertrekt. Dan verwacht gy hem nooit meer te tien terugkeeren vroeg Rooker. Nooit komt by weer 1 Gy schynt buitengewoon veel schrik te bebben Morria, viel Tim in hebben ze u dan toeh zoo versobrikkelijk in bet nauw gezet f Wel, het was nog niet zoo erg als men deed met kapitein Hartly, Milton, Lntwig, Tyler en anderen die opgehangen werden ik ben nog beelbuidi teruggekeerd Gy kunt gaan Tim, ik doe bet niet. Ik beb al meer daD genoeg, zoo'n varken ben ik ook niet dat ik alles wil. Tim's geest was vol wraakzucht, zoo zeer bad by besloteD den dood van Hartiy en de anderen te wreken, en zoodanig was by vergramd over de flinke poets hem door Stalknecht Piat gebakken, dat hy er zelfs niet aan daobt, dat bet de tweede maal met hem nog erger zou kunnen af» loopen Hy zou het wagen, koste wat bet wil. Een man die op wacbt bad gestaan, nabij de beweegbare plaats van den rots» muur, kwam eensklaps bijna buiten adem de spelonk binnen geloopen en verhaalde dat daar zooeven verscheidene mannen ta paard waren geweest, dat zy in den stroom J hadden stilgehouden en de teekens der acht en de vrije arbeider den slaaf ver- ving. In één voord: de geschiedenis is om te bewijzendat de kerk de belofte heeft van het tegenwoordige en toekoms tige leven. De geestelijke belangen verzorgend heeft ze juist daardoor den bodem bereid, waar uit maatschappelijk geluk en welvaart konden opgroeien. En zou de geest Gods, die in haar werkt en blijft werken niet in onze dagen tot stand kunnen brengen wat zij bewerkt heeft in een tijdsverloop van 19 eeuwen? Wie gelooft weet het antwoord te geven. Maar daarbij moet niet vergeten worden: een vernieuwing der maatschappij is niet het werk van één dag, ook niet van eenige jaren. Het kost veel één mensch op te voeden, meer nog, het kost dikwijls ontzaggelijk veel één mensch van den slechten weg terug te brengen; wat een arbeid, wat een krachtsinspanning moet het dan zijn een bedorven en steeds dieper en dieper neerzinkende maatschappij te brengen tot de gerechtigheid. Daarenboven we leven in een onvol maakte wereld, waar het ideaal wel wordt nagestreefd, maar niet bereikt. De Kerk belooft geen „toekomststaat": met volmaakte toestanden dat is een hersenschim. Zij kan alleen een „geluk kige" maatschappij scheppen, de „vol maakte" verwachten wij hierboven. V. fr. B. o.f.ra. Meer treinen. Hoewel de Dieuwe dienstregeling by de spoorwegen, die over enkele weken zal worden ingevoerd, nog in voorbereiding is kan reeds thans worden medegedeeld, dat het aaDtal treinen met oDgeveor vijf en twintig procent vermeerderd zal worden, schrijft bet Hbld. Grof roggebrood. De minister vau Landbouw heeft bepaald dat van 1 Mei tot 1 Juli in de provinciën Gelderland, Noord-Brabant en Limburg het grof roggebrood zal worden bereid uit 50 pCt. iulandzcbe en 50 pCt. buitenland- sche rogge. Het berleidiogscyfer voor deze provinciën wordt in verband biermede ge* durende dien tijd vastgesteld op 72 Tegen den zomertijd. De dorpelingen in den Bommelerwaard kunnen zich. aldus lezen we in bet Hbld. slecht met de Dieuwe tijdregeliDg vereeni gen. De gemeenteraad van Hedel besloot den minister te verzoeken deo ouden tyd op de gemeenteklok te mogen bandbaveD, terwijl te Gameren van den nieuwen tyd geeD notitie wordt geuomeo en de aanvaug van soboleD, kerken en fabrieken geheel geregeld wordt naar den zonnetyd. Geen blijde terugkeer. Men meldt aan de N. R Ct lo een der Oo9t Friesche grensplaatsen werd reeds in 1915 de dood betreurd van een man en vader, die aan een der fronten streed en die eerst als vermist werd opge» geven en daarna als overleden werd ver» klaard. De - weduwe'* bleef met eenige kinderen achter, maar hertrouwde bet vorige jaar met een wednwnaar, die ook eenige kinde ren in het gezin braobt. Donderdag j 1. kwam echter bericht van den doodverklaarden echtgenoot, dat by, die vyf jaren in Siberië bad moeten door» breDgen. tegen half April in zyn vader land zou terugkeeren. Het dorpje is vol van deze berichten. 75 gulden voor vier kippen en een haan. Men.-schrijft uit Barneveld aan bet Hbld: I Als een bijzonderheid kan worden ge meld, dat albier vier kippen en een baao, echte -Barnevelder'1 zyn verkocht voor de kapitale som vau 75 gulden. Deze kippen zyn, behalve om bun don» kerbruioe eieren, ook vermaard wegens het groot aantal eieren dat zy leggen. De eigenaar bad vau 13 dezer boenders geboren 13 Maart 1919. in de maand Maart j.l. niet minder dan 287 eiereD of gemiddeld 5 per week en per kip geraapt, een hoeveelheid, die zelfs leghorns zelden bereiken. Een vondst die geen geluk braeht. Zekere van B. te Zeist, die in Ootober 1919 te Utrecht een damestascbje vond, inhoudende 7 bankbiljetten van 100 fiancs, welk tascbje bij onrechtmatig in zijn becit bield, werd dezer dagen door de Zeister politie ontdekt en deelde na zyn bekente nis zyn weinig prettige ervaringen met bet tascbje mea, zegt de -Tel.'' Ten eerste had hy een flink bedrag moeten besteden aan het omkoopeo van den vader van een jongen, die gezien bad. dat b^j bet tascbje opraapte. Vervolgens eisebte een vrouw, die Tan 't geval vernomen bad, voor baar stilzwy- gen een bedrag van f 50, terwijl daarna van B. nog een anoDyme brief bereikte, waarin gedreigd werd met mededeelingen aan de politie, zoo met op een bepaalde plaats f 100 werd gedeponeerd. Van B. heeft intnsscben alle schade vergoed, wat den rechter ongetwijfeld wat zachter zal stemmen. Dat ook de per- sooen, die van de vondst profiteerden bun straf niet zullen ontgaan, lijdt g6en twyfel. De Invaliditeitswet en de landbouw. Het Bestuur van bet Kon. Ned. Land bonweomré beeft in een adres aan den minister vao arbeid meegedeeld, dat bet in verband met de vele klachten, welke van laüdbouwzyde omtreDt j de uitvoering vbd de invaliditeitswet zijn geuit, een uitge breide erqnete beeft gebonden bij de by het comié aangesloten provinciale land» bonworganisatiö# en boDden, teneiode zoo volledig mogelijk te vernemen welke be zwaren uit de toepassing van de Invalidi teitswet voor deD lardbonwenden stand voortvloeien. Naar aanleiding van dit onderzoek brengt bet bestuur een aantal punten onder de aaDdacbt van den minister en dringt bet er by den minister op aan. tegemoetkoming aan de bestaande bezwaren ten aanzien van de uitvoering van de Invaliditeitswet in zeer ernstige overweging te Demen. paardenhoeven Danwkenrig hadden waar* genomen. Die aankondiging baarde niet weinig belangstelling ook in eene zekere mate verlegenheid, en de aandaobt werd voor het oogenblik Diet meer op Morris eD Banker gevestigd. Mannen waren daar vroeger geweest, ook hadden zy bij de geheime opening stil gebonden, doch nooit wareD zy levend van daar gegaan. Hunne lichamen waren tnsscheo de benvelen begraven en bnnne paarden waren door de bende toege ëigend' EeD paar der makkers werden op wacbt gezet, om den terugkeer der onderzoeken de ruiters af te wachten, met bet bevel die geen leed te doen, zoo zy ten minste niet door teekeneD of gebaren kennis van den geheimen doorgaan verraadden, Doch bet wachten en waken was te vergeefs zij kwamen niet terug, zij had den een anderen weg gevonden om de plaats banner bestemming te bereiken, en dit werd na door de beDde aangezien als een zeer slecht teeken, en zy gevoeldeD zich Diet laDger veilig. Niemand mocht de schuilplaats verlaten. Al de leden der bende waren bet eens, dat er buitengewone maatregelen moesten worden genomeo, want ingeval buone schuilplaats ontdekt was of werd, dan zouden de poppen spoedig aan het dansen zijD. Eene week van byzondere waakzaam heid ging voorby zonder dat men verder iets gewaar werd, en de roovers leidden daaruit af, dat zy niet ontdekt waren, en dat de mannen gedurende deD nacbt daar ongemerkt moesten zyn voorby gereden. Tim Banker, die als het ware, op beete kolen bad gestaan om zyn tweede bezoek aan Seville te brengen, maakte nu toebe reidselen om daarheen te vertrekken. Hy bereidde een klein pakje, hing het aan eeo slok over zyn rechter schouder en vertrok te voet. Het pakje bevatte eeD ouden versleten en gescbeurden jas en eenig voedsel. Alvorens te vertrekken, maakte hy zijn plao aan zyne makkers in de ODdeugd bekend, hy zeide ban bos bij ziob zou zwartmaken en verkleeden en boe bij deD eigenlijk -»goedhartigeo stalknecht zon be driegeD, door hem te doeu gelooven dat hy een slaaf was, die gevlucht is om vrij te kannen zyn. Verder verzekerde bij ben dat by ziob voor goed van den Stalknecht meester zou maken eD bovendien nog het beste paard uit den stal van bet Chedder hotel zon meebrengen. De bende gaf eeoigstins geloof aan eene kans tot slagen, zy wisten dat Tim een ervaren nabootser was van het negerka- rakter en listig was b\j ook. Zekerlyk, zoo Tim slechts vroeg in deD avoDd den stal kon binnensluipen, Piet afmaken zou niet lang dnren bet beste paard nit den stal nemen ton niet veel be zwaar opleveren en dan kon by den vol genden dag zegevierend terugkeeren. Bunker kwam te Seville aan, zoo als de lezer reeds heeft vernomen, het eerste deel van zyn plan is op uitmuntende wijze geslaagd in bet volgende hoofdstak tallen we zien boe bet tweede deel afloopt. IX, Het meeDt, dat ten aanzien van den ver» zekeriDgsplicbt van inwonende kinderen een berzieniDg vao de wet dringend nood zakelijk is eo dat meer eenstemmigheid omtrent de uitvoering van de bepalingen dezer wet, die zoo diep in de volksgedachte ingrypt, zeer geweosebt is. Voorts dringt bet bestuur er bij den Minister op aan. de belemmeringen, die aao een behoorlijke uitoefening van bet reebt op risico overdracht in den weg staan te willen opheffen en bet daarheen te leiden, dat in de wet zoodanige bepalingen worden opgenomen, dat de risicodrager deel kan bebben in de gelden, welke door bet Rijk ten behoeve van het Invaliditeits- fonds besohikbaar worden gesteld, alsmede in bet bedrag, dat door de risico-over dracht voor deo Staat aan administratie kosten wordt bespaaid. De kiezerslijsten. De nieuwe ktezerslysten, waarop dit jaar voor bet eerst ook de vrouwen voor komen. moeten volgens de wet voor iedereen kosteloos ter inzage worden ge legd op de secretarie der gemeenten. Tot en met 15 April ia een ieder bevoegd bij bet gemeentebestour verbetering van de door dat bestuur voorloopig vastgestelde kiezerslyst aan te vragen op grond dat by zelf of een ander in stryd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlyk voorkomt. De verzoeken om verbetering van de kiezerslijst worden dadelijk tot en met 21 April ter inzage nedergelegd. We vestigeD de aandacht er op. dat op deze kiezerslyst de Daam behoort voor te komen van elkeeo, helzy man of vrouw,, die op of voor deD 15en Mei van dit jaar den leef.ijd van vijf eo twintig jaar heeft bereikt Al deze vyf en twintig jarigen moeten voorkomen op de kiezerslyst van de gemeente, waarvaD ze op den len Februari van ditzelde jaar mgezetenen waren. Ongewensehte gasten. Eod vermoedelijk uit Embden gevluchte Spartacist is te Nienweschaos over de Nederlandsche grens gekomeD. Hij werd aangebonden om te worden uitgeleverd. De grenswacht te 's Heerenberg üeeft aangehouden eo in de barak aldaar opge sloten drie Dnitsche SpartacisteD, die waarschijnlijk in het roode leger hebben meegevochten. In bun gezelschap was ook een -Roode Krnisznster. Levenslang. Voor de Arnbemsche rechtbank werd tegen Tb. L wegen moord op de gezus ters Makasy te Millingen levenslange ge vangenisstraf geë.sobt. De dienstboden en de Invaliditeitswet. Men schryft aan bet Ned. Korr. Bureau van welingelichte zyde Als ernstig bezwaar tegen de Iovalideits- wet wordt in den laatsten tyd in bet byzonder van de zyde der huisvrouwen aangevoerd, dat de voor dienstboden, welke later hnwen, betaalde premiëa weg gegooid geld zoadeD zijn. Het hier bedoelde betwaar mist evenwel Toen Stalknecht Piet zicb te rusten begaf, op dien avond, wanneer Zwarte Daniël snorkend op den hooizolder lag, plaatste hy zicb in zulke positie dat bij de bewegingen van den kerel kon waar nemen. Niettegenstaande bet lantaarnlicht uit geblazen was, verkeerde de zolder toch niet io totale duisternis. Aan bet achtereind bevond zicb een veDgter waardoor bet sterrenlicht zachtjes binnen drong, en daar de geveinsde vluchteling zicb tussebben bet venster en Piet's bed bad neergelegd, was zyne figuur duidelijk zichtbaar. Er heerschte eene doodscbe stilte, alleen bet zwaar ademen van Tim Bunker ver» scbafte wat afwisseling. De stalknecht had daarvoor ruim een nur met de oogen wyd open gelegen en de man op het hooi bad zicb nog niet verroerd. Indien de kerel een rol speelt, dan speelt hij die byzonder goed zei Piet tot zichzelven, want by heeft nog geen eokele bewegiDg gemaakt. Nog een uur ging voorby zonder eenige verandering, uitgenomen, dat de man niet meer zoo zwaar ademde. De mnizen bielden hunne nachtelijke kermis en du en dan viel er eene rat van de graankrióbe terwjjl anderen steeds bezig waren er gaten in te raspen om aan bet heerlyk ratieuvoedsel te geraken. Ja die kleine diertjes gingen te werk, alsof er wel een honderdtal spoken te zamen waren gekomen, om de zooeven nog heer- scbende stilte te verdryveD, misschien maakte de VoorzieDgheid gebruik van dat middel om Piet bet vast slapen te beletten

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1