Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Vergadering Stoomzuivel- fabriek „H. Maria" Oostrum Ingezonden. Gemengd Nieuws. Zaterdag 10 April 1920 41e Jaargang. Na 1B abonnementsprijs PER kwartaal i voor VENRAY 60 c. franco per p09t 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels 50 c. elke regel meer c. Omstreeks 3 uur opende de voorzitter, da beer A. Litjene de vergadering met den ohriatelyken groet on heette Damens bet Bestuur alle aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens wijdde spreker een waar» deerend woord aaD bet te vroeg ontslapen bestuurslid, deD heer Jau Vissers te Biit» terswijck, die in Mei 1919 ons door den dood ia ootvallen. Hij stelde het nieuw gekozeo bestuurslid, de beer Alph. Cremers aan de vergadering voor en sprak daarbij da hoop ait. dat de beer Cremers nog vele jaren aan de bestuurstafel zoc mogen aatelen. Na het verlies van ons verdienstelijk bastnurslid J. Vissers, herinnerde spreker ook het overlijden van den beer J. Troijen in leven voorzitter van den Zuid Ned. Zuivelbond eu sprak de boop uit, dat beiden reeds mogen genieten van het eenwige geluK. Verder werd het rapport voorgelezen van den Raad van Toezicht, waarin deze hunne tevredenheid betuigen over bet be» heer en'de administratie in de fabriek. Vervolgens bracht de Directenr een uit» voerig verslag uit over 1919. Er werden aangevoerd 2210991 kilo melk, tjjnde 309922 kilo meer dan in 1918 Hiervan werden verkocht voor de cou» aomptie 98995 liter of 101964 kilo, zoodat verwerkt zyn tot boter 2109027 kilo melk met een gemiddeld vetgehalte van 3 1 pet. Totaal verkochte boter 77377 kilo, die opbracht f253721,25 waarby nog komt de toeslag op boter der zomerproduotie 1918 zij ode f4686 78. Opbrengst der consumptieme'k f 20397 84 Verkochte spoeling f 4060.00 Drupmelk opgebracht f 611.71 Het totale onkostencyfer. dus met inbe grip afschry ving bedroeg f 1 575S3 per 100 kilo melk. Aan de leden ie uitgekeerd met iDbegrip toeslag f 244694,77 of f 11,06 per 100 kilo melk. De voorzitter bedankte den directenr voor zijn duidelijk en keurig verslag. De heeren H. Rieter en G, Camps; resp aftredende als lid van Bestuur en van den Raad van Toezicht werden bij acclamatie herkozen. De directeur deelde mede, dat door de Melkinrichting »St. Lambertns'' gevraagd was om den beelen zomer volle melk te leveren aan bare inrichting, waar ook thans door tnssobenkomst van de regeering geleverd wordt. Daar de leden echter graag de ondermelk allemaal terug hebben, werd na eenige discussie besloten, om op Zondag 28 Maart eene stemming te houden in de verschil lende afdeelingen. Uit deze stemming is gebleken, dat er meer stemmen tegen waren dan voor. zoodat de melklevering weldra zal opbou» den. Na nog eenige kleine mededeeliogen gedaan te hebben, bracht de voorzitter nog een woord van dank aan de leden voor hunne milddadigheid getoond aan de armen FEUILLETON 14 Zij hadden twee paarden gestolen niet ver van Seville, toen zij zicb alt de han den van de politie hadden weten te bevrij tien, deze hadden zij bijna den gebeelen nacht zoodanig doen loopen, dat de dieren, bij het aanbreken van den morgen, derwijze waren afgemat, dat zij nog ternauwernood stapvoets gaan konden, en daarom verlieten zij die, op bet oogenblik dat zij een paar andere in een weide zagen grazen, welke zij bestegen en bnnne weg vervolgden. Die laatite daad noemden zij eeD ruiling doch of de eigenaar daarmee zou zijn inge- nemen was een tweede zaak, welke zij zelf ten zeerste betwijfelen. Eens voor den gebeimiinnigen muur, op de gronden waar bonne schuilplaats zi h bevond, dan meenden zij, waren zij veilig. Hunne paarden waren zeer vermoeid, want zij hadden een langen weg afgelegd. Nog twee mijlen en wij *jjn daar," aldns sprak Morris tot zijn makker, toen hij een grooten witten steen aan de zijde dei heuvels bad bemerkt. Ongeveer zoo ver, antwoordde Tim Bunker, docb wat mij betreft, ik wenschte wal dat ik niet verplicht ware daarheen te gaan. Waarom f Och, bedenk onzen misslag. Ik word misselijk wanneer ik er aan denk de man-^ weet ge goed genoeg, in Weenen, waarvoor bijeengebracht was f 1032 00, wat voor onze fabriek een groot bedrag mag genoemd worden. Daarna sprak by nog over den tegen» woordigen toestand in bet buitenland «d mocht er revolutiegevaar komen in ons land, dat we dan allen pal staan en strjj» den voor Kerk en Staat, al is het dan ook met den rozenkrans in de band. Daar niemand meer het woord verlang» de, sloot spreker de vergadering met den christelijken groet. Balans op 31 Dec. 1919 der Sloom zuivelfabriek H, Maria Oostrum Bezit Schuld 1 Terrein f 1269.16 2 Gebouwen f 15332 25 3 Macbinerieëa f 14171.76 4 Gereedsohappen f 159.24 5 Meubilair f 100. 6 Afscbr. gebouw f 2606 45 7 machines f 11337 36 8 Boerenleenbank Blitterswijk 9 Div. leeningen f 20700 10 Reserve f 7798 29 11 Onkosten f 1345.— f 1875.12 12 Boter f 1358 13 Boter aan leden f 718 50 14 Boter aan part. f 830 65 15 Botermijn f 12910.50 16 Kas f 5038.08 17 Melk f 15285 07 18 Hanzebank f 5747.56 19 Spoeling f 1465 32 20 Melkkannen f 312.50 21 Drupmelk f 66.97 22 Con8umptiemelk f 276.80 23 Reparatiefonds f 1500 f 61102.29 f 66102.29 Toelichting No. 6 en 7 totale afschrijving over alle jaren. No. 8 bij 't begin 1919 nog credit f 1322 54. No. 11 voorradige artikelen op 31 Dec. voor f 1345 en te betalen ook. f 1875.12 No. 12 voorraad f 1358. No. 13 te vorderen f 718. No. 14 te vordereD f 830.65 No, 15 te vorderen f 12910,50 No. 17 te betalen aan de leden f 15285 07 No. 19 te vorderen f 1465.32 No. 20 te vorderen in voorr. f 312 50 No, 21 te vorderen f 66 97 No. 22 te vorderen i 276,80. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Belaogbebbonde, pardon belangstellende en consorten, inzenders van bet ingezonden stuk op Zaterdag 3 April j 1. en de ad vertenties. Belangstellende vraagt inlich tingen en antwoorden, welke wij bereid zijn. zooveel mogelijk te geven. Ie op de vraag van Jan en Piet dit antwoord toen de broodprijsadvertent'e van de beeren bakkerspatroons in Peel en Maas stond, waarom zweegt u toen. of schoon daar Jan en Put toen ook bijge haald werden en op eene gecombineerde vergadering besloten was, niet in dien zin te edverteeren. oen zullen dat ons nooit vergeven en nog veelminder zullen zij gestemd zijn om ods met vrede te laten.. Maar zij moeten dat niet weten Maar wij gmgen om dien jongen. Ja. Met een paard en wagen. Juist zoo. Wel, de jongen is nog daar. en ons paard en wagen ook. 't Is waar. En wij komen terug zonder een vao beiden, volkomen verslagen door een rat van zestien jaren oud. Ik ben daarover beschaamd, ja ik ben beschaamd over deD afloop der zaken. Maar wij moeten een uitvindsel zoeken. Wat zult gij zeggen Ik weet 't niet, maar ik zal de zaak op de een of andere wijze nitleggen, al wat gij moet doen is bevestigen wat ik zeg. Tim reed voor een wijl in stilzwijgend heid voort, dan sprak bij Dat zal jik doen, dech zeg niet dat wij dien menschelijke wezel in onze maebt hebben gehad, want ik zal den kleinen duivel vinden, of sterven in de poging. Wel, gij moogt hem hebben, Tim. Ik heb er genoeg van. Gaat gij de zaak dan als verloren opgeven T Zeer zeker. Ik wil er niets meer van hebben, ik weet wanneer ik genoeg heb. Ik meende dat gij meer moed bad dan dat* De moed ontbreekt mij niet, dat 2a. onze gecontroleerde balans met winst- eu verliesrekening is op de algem. ledenvergadering 19 Febr. goedgekeurd en beeft 14 dagen voor belanghebbenden ter inzage gelegen, dat dit niet aan u bekend was, is onze schuld Diet, er gebeurt zooveel dat ook wij niet weten. Dat de balans ge controleerd is en dat 0Dze,zaak alle 3 md. gecontroleerd wordt, is onzen eigen wil, dos belangstellende te laat met uwe raad geving. Den goeden gang van zaken en 't recht van belacghebbenden eischen dit, volgeDS het iDzicht van bet bestnur, boewei verschillende ledeD meenen, dat dit niet noodig ia. 3e dat -Van ons voor ods'' te Arnhem failliet ging, ocb, er gaan ook wel andere winkels en bakkerijen failliet, of is dit eeD unicum. Dat u het verslag van Tegelen te onvol ledig vond om gecontroleerd te worden, u en oog meerdere weten toch wel cijfers te noemeD, bijv, dat 35 pot bruto winst ge maakt is, omdat 't brood er 4 ct duurder is dan bier, bewijst toch ook, dat 't particu lier bakkersbedrijf die winst daar ook ge maakt beeft, want de broodpriizeo worden er gezamenlijk vastgesteld. Nog mooier daar beeft men den bedrijfsleider der Goop. gevraagd lid te worden van de middenstand, ook geniepig té. Dat wij er met 50 pet niet komen, dat ia a heu8cb Diet gemeend, wij hebben advies gevraagd bij deskandigen en zyn zoo maar Diet in 't wilde aan bouweD ge gaan. Dat wij Jan of Piet of u niet om advies gevraagd bebben bebüt dich Gott es war zo scbön gewesen, bebüt dich Goit es bat nicht sollen seiD Onlang» werd een bekende vao ons ook door een belangstellende op eene fout ge wezen, maar op de vraag, welke fout, kreeg hij 't snuggere antwoord: dat weet ik ciet, maar er is eene font gemaakt. Dat kunstje om van de wiost nog f774 belasting te betaleD, behoeveD de bakkers- patroons niet te leeren, daar dit buiten onze scbuld is. Dit is een voorrecht van de coop vereeü., dat zij van de netto winst belasting mosten betalen, dat weten wij vooruit, dus dat geld wordt als belaitiog op de balans geboekt, dat zal de Midden- staDdsiukoopvereen. ook wel moeteD, docb bet particulier bedrijf niet. Wij willen, om u een plezier te doeD, de gecontroleerde eu goedgekeurde balaDS met winst en verliesrekening vanaf beden nog 14 dagen voor belanghebbende ter inzage leggen met het jaarverslag van -de VolbardiDg" te Tegelen. Zy die hiervao gebruik wenscben te maken, en verdere inlichtiogen wenscben, kome bet liefst van 8—9 uur Dm ten kantore der vereeoiging. Wat ouze iDkoopcentrale de H K betreft daarvan zijn wij lid, geen filiaal, het vol geude de R K. Coop. Preferentie maakte vorig jaar oDdei de R,K. Coop, propaganda om ons van de H K. los te maken en zelf eeDe inkoopcentrale op te riebten, ook met de argumenten: de H.K. steunt 't socia lisme en dergelijke, maar op de jaarver gadering vaD de H.K., welke vorig jaar te Nijmegen werd gebonden, werd de hou» diDg van Preferentia door den beer van Lingen. voorzitter van den R K. Bond van Coöperaties, streDg veroordeeld en spoor Wat scheelt er dan met n Ik stel geen belang genoeg in de zaak om er mijnen hals nogmaals aan te wagen. Gij zijt een lafaard Gy zijt een leugenaar Beide bielden hunne paarden staande, en iD een oogenblik ontstaken sy in zulk» danige woede dat ze. ioo te nog gewapend waien geweest, malkander ongetwijfeld gevaarlijke, zoo niet doodelyke wonden sonden hebben toegebracht. Geen woord werd tnssoben beiden gewisseld, doob bunne oogen brandden io bun boofd toen zij die op elkanders gelaat hielden gericht. Eindelijk gaven zy tegelijk bunne paarden bevel om voort te ryden, In vollen galop voortrijdende en zonder esn woord te spreken kwamen zij weldra in den ondiepen stroom, waar bet geheimzinnig steeneo bek zich bevond. Harrigan Morris gaf het signaal door een zeer laid gefluit te laten hooren. cd juist toeD de klaDk daarvan begon weg te sterven liet by zyne oogen op Tim Bunker ▼allen, deze reikte bem de band, zeggen de Harrigan, ik was wat te ganw ik moest u niet zoo beaatig bebben toege' SDauwd wij mogen of kuDnen onder ods niet kijven of vechtea. Harrigan greep de a&ogebodene hand en een glimlach kwam op bet gelaat ran beiden. Op dat oogenblik schoven de beweeg bare steenen der rots uit elkander eu de twee verdwenen uit het gezicht. De rooversbeode verwachte de twee op dieo dag thuis, en ze wareo reeds ver zameld om Stalknecht Piet volgens door de alle aanwezigen aan, om aaD den groei groei en bloei der H.K. bunne volle mede* werking te verleenen. Daar werd als directeur gekozen eeo Katholiek eu als commissarissen twee katholieken. We zijo van meeniog, dat die wel zalleu zorgen, dat de R.K. beginselen daar ook niet io bet gedrang komen. Of is u van meening, dat door de samenwerking de H.K. te sterk wordt en zij nog meer als nu voor de belaugeu der consumenten op-de bres zal springen, want 't is een oud gezegde: door eendracht sterk. Nu eene vraag aan U, wie verschachert zijn H. Geloof en maakt bet dienstbaar aan stoffelyke belangen Alle hens aan dek, belangstellende toont u een man, de per sonen dio biervoor waken eD moeten i waken, zijn u bekend, Det zoo goed als ons, j brengt bewijzen en roept eene bijeenkomst samen om dien toestand te verbeteren, bet bestuur der coop. St. Petrus Banden tal er zyn zoo bet eeu uitDoodiging ootvaogt Over de advertentie van korting en uit» keering bet volgende wij weten, dac de RabattpaarzegeWereeniging al jaren be staat, allo beeren bestuurders een verslag over die afgeloopen jaren. Wij hebben in ODze jaarverslagen jaarlijks een post 2 pet niet-leden en by wordt telkens grooter, of beeft de spaarzegelvereeoigiog met de mobilisatie aaD de greDzen gelegen, of beeft de coöperatie met bet plan eene bakkery te beginnen haar geniepig wakker gesabcd Heeren bakkers enkel dit bet gecursi veerde in uwe advertentie is geen weDSch van u maar wel van ons. Aan -de Kofflebaal" dit U schermt met bet idee, dat wij gaea werklieden» coöperatie zijn; dat wij derden opnemeD als lid die R.K, georganiseerd zijn, ligt in onze statuten vast en daar kan -de Kofflebaal'', hoe gaarne ook, Diets aan doen. Dat we sinds 't bestaan onzer ver» eeniging contributie betalen aan de werk liedenvereniging en deze, benevens aaD nog eene sndere sociale iostelling ter plaatse eene gratificatie hebban doen toe komen. staat vast. Dat in Tegelen de verbruikers ook 60 pet van de Detto wiost opstrijken eu dit sedert bet bestaaD der coöperatie »de Volharding" al f 150,000 heeft bedragen, is nog mooier. De Redactie dankend voor plaatsrnimte, verblijven wij Het Bestuur der Coöperatie St Petrus Banden. In bet stuk, geplaatst in Peel en Maas van 3 April jl. door -een belangstellende" lees ik dat de leden der coop, verbroiks» vereenigmg -St. Petrus Bacden" albier, hoofdelijk oübeperkt aansprakelijk zyo en dat zij Dogal tamelijk vast zitten. Gy, belangstellende, schijnt in deze het fijDe van de zaak te weten. My, als belanghebbendezondt gy eeD dienst bewijzeD met in dit blad klaar en duidelijk uiteen te zetten, wat er verstaao moet worden door hoofdelijk onbeperkt aansprakelijkalsmede door nog al tame lijk vastzitten AaD U, belangstellende, by voorbaat mijn dank. Een belanghebbende VaBsche bankbiljetten. De commissaris van politie te Maastricht beeft met behulp van de Belgische politie te Visé aangehouden twee Belgen Louis Milanis en P. de Gieter, beiden wonende te Brussel, die in het bezit waren van 950 valsohe bankbiljetten van 40 gulden. Arrestant doodgeschoten Maandagmiddag, tydeus bet luchten van de provoo8tarrestaoten iD de nieuwe ka zerne te Maastricht, wou de 21 jarige sol daat Scbaris, uit Maastricht, ontvluebteu. Toen eeu waarschuwing niet bielp, schoot een der schildwachten bem door bet boofd zoo dat de man op slag dood was. Zyn lijk werd naar het miütair hospitaal gebracht. De Limb. Vereeniging Eigen Erf. De ontginniDg van de ruim 200 H A. grond, die 't vorige jaar door de Limb. Vereeoiging -Eigen Erf" iD de gemeente Weert werden aangekocht is reeds kachtig ter hand geDomeD. JAan 't einde van dit jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid reeds een oppervlakte van 40 H.A. ont gonnen zyo, zoodat spoedig met de uitgif te van enkele boerderijtjes zal kuoneu worden begonnen. Het aantal aanvragen om boerderijtjes overtreft verre de beschik bare hoeveelheid, waarom bet voor de vereeniging te hopen is, dat zy spoedig met regeeringisteun zal mogen werken en dientengevolge hare vleugels breeder zal kunnen uitslaan. Schadeloosstelling. Io den smokkeltijd werden op last van den commandant van bet Veldleger te Venlo meerdere winkels gesloten en werd daarby door een schildwacht gepost. Ze werden verdacht aan Duitschers te bebben verkocht. Deze slaiting scbynt ten onrech te te hebben plaats }gebad, want ihaDS wordt aau de betrokken winkeliers door den staat de vermoedelijke schade terug betaald. Voor de betrokkenen inmiddels geen gering buitenkansje. Barbaren. Uit Wychen wordt aan de Tel. gemeld t Zaterdagavond drongen J. van M. en T. vao T. de woning van Tb. van Es bionen dien zy op een vreeaelyke manier mishandelde. Zy sloegen bem op het boofd en borst en sneden hem den nens af. De oDgemkkige werd zoodanig gewond, dat men geen boop heeft op herstel. De daders «ij gearresteerd od naar Arnhem overge bracht. Vau M. bad pas kort geleden de gevangenis verlaten na wegens broeder moord drie jaar gevangen te hebben gezeten. Ongelukken. Te Alphen a. d. Ryn werd Maandag middag een der kinderen van den schilder, den heer de G. door eeD auto overreden en levensgevaarlijk gewond. Bij de ontzettende drukte, die Maandag in de Bollenstreek heerschte, is nabij Hillegom eea treurig ODgeluk gebeurd. De 31-jarige T. A. uit Haarlem reed met zyn buu reeds gesmeedde plaoDeu te geeselen •d af te maken, Er was niet weinig verwondering in de sp?loDk wanneer men aldaar gewaar werd dat de twee uitgezondenen met ledige banden waren terug gekomen. De gerechtsdienaars stonden ons in deD weg. gaf Harrigan ten antwoord op de eerste gestelde vraag. Zoo, zoo, was dat nu het geval Ja. Seville is in rep en roer. Wy hadden een blikwaren leurders wagen ge kocht, en ons zelven als ventsrs van zulke waren uitgevende kwamen wy te Seville aan. Wij hadden voorgenomen ons vaD den jongen 'meester te makeo en bem in den gesloten wagenbak herwaarts te brengen. De plannen waren in orde eD wy stonden op bet punt er in te slageD toen opeenmaal de politie lont rook, den wagen kwam bezichtigen en daar niets in vindende aamen »y ods gevangen ela verdacht voor komende personen. De vredeteebter van Seville eisobte borgstelling voor onze ver schijniDg voor de county rechtbank, doob daar wij geen borg konden stellen, werden wy geboeid en door eeo paar politieagen ten naar de gevangenis vervoerd. Onder weg gelukten wij er echter in de agenten te overmeesteren od te ontvluchten. Daar na leeDden wy een koppel paarden en kwamen bier aan zooals g' ons ziet. Ja zoo is alles afgeloopen, 't is de zuivere waarheid, voegde Tim erby. Wel, wat zullen wy nu aanvangen vroeg een der mannen. f Wel, wat mij betreft zei Harrigan Morris, ik heb geene nieuwe plannen meer voor te stellen, ik ben reeds twee maal naar Seville geweest om dien duivel- scbeD jongen te balen en i* ga niet weer- Ik ga terug sprak Tim Bunker, en by werd rood toen hij bet zeiik ben daar nog maar eens geweest, mya tweede reis zal een goeden uitslag hebben, daar kunt ge op aaD. Ik ga alleen en byaldieo ik deD jongen of syn kop niet medebreng dan moogt gy den mijnen gebruiken als een voetbal. Hy zal my geen tweede maal ontsnap pen, ik zal hem op de plaats koel leggen; Do roovors keken elkander strak aan. Ab, zoo, dan ie by u den eersten keer ontsnapt t vroeg een der mannen. In 't geheel niet, ik zinspeelde op kapitein Hartlyde wezel maakte zich den tweeden keer van bem meester. Deze uitleg was redelijk genoeg en toch twyfelde de bende er aaD, zy geloofden veel eer, dat de stalknecht ben te slim was geweest. Zoo stonden de zaken tot den volgenden dag, wanneer een lid der bende, die eene geheele week afwezig was geweest zyne verschijning in de schuilplaats maakte. Deze man werd Rooker genaamd. Hy bracht een zeer schoon paard mede, dat hy- gestolen bad en de beode heette bom welkom. Na de hand van allen te hebben gedrnkt, stak hy een sigaar aan en zich tol Morris en Bunker keerende sprak hy droogjes. Laat mij toe dat ik u feliciteer over uwe ontsnapping. Van de politie t Ja dank u, ant woordde de vluobtolingen. NeeD, dat was geen groote daad, maar ik feliciteer u omdat ge ait de banden van dien jongen ontsnapt zijt. Wordt vervolgd,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1