De warboel in Duitschland. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Dit nummer bestaat uit twee bladen. "FBTJILIjETON. Zaterdag 3 April 1920 41e Jaargang. No 14 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN i Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY. van 1—5 regels elke regel meer S» c. 7i Negentien eeuwen zijn voorbijge gaan De wereld sliep den slaap der zonde Eén machtige organisatie het oude Romeinsche Rijk beheerschte de toenmalige aarde en schonk haar de beschaving maar haar bescha ving was niets andera dan een ver heerlijking van den mensch zelf, dan een verfijnde barbaarschheid. Kunsten en wetenschappen haddon een wonderbare hoogte bereikt, maar de kunst van zelfbedwang werd niet beoefend. Als Goden vereerde men zon, maan en sterren; goden waren de diereu goden waren de meest weerzinwek kende zonden. En terwille van die Goden beging men de grofste buiten sporigheden, deinsde men zelfs niet terug voor menschenoffers. Wie zuiver leefde was een dwaas. Het gansche bestaan ging op in wellust en in zingenot. De heiligheid des huweljjks was onbekend, zóó zelfs dat men in het Romeinsche Rijk, hetwelk ongeveer de gebeele wereld omvatte, belooningen stellen moest op wettelijke huwelijken. En wee den armen en den gevan genen Wee den slaven 1 Zij waren overgeleverd aan den moedwil hunner meezters, die hen naar willekeur behandelde. •Brood en spelen", dat was het eenig verlangen van het volk Ziedaar de wereld vóór 19 eeuwen! Paaschmorgen 1 Onder de muren van Jerusalem had een gebeurtenis plaats, die het aan schijn der aarde vernieuwen zou; eet gebeurtenis, die de ketenen der geboeide menschbeid zou verbreken; een gebeurtenis, die door alle eeuwen heen den Christus zou verheerlijken als overwinnaar van dood en bel; een gebeurtenis eindelijk, die de bevestiging van Chr. leer was en blijven zou tot aan het einde der tijden de Verrijzenis van onzen Heer J. Chr. Er was niets, wat 13 Wel, Daniel Webster, wij zullen in den stal (aan, alvorens man oos bier ziet •n soo gauw ala gij die boterhammeo bin. nan hebt, moat gfi maar slapeo gaao. boe •erder hoe beter, want anders rondt gfi niet veel uitmaten, indien gij tocb weer spoedig vertrekken wilt. Stalkoecbt Piet opende de deuren en beide stapten binnen. Daar is een stoel, sei Piet. ean bak overeind itootende met .fin voet dooh soo er onverhoeds iemand zoude binuaokomeo moet ge u don too spoedig mogelijk uit de voeten traobtten te maken. Na dat getegd te babbeo giDg de jougeu voort met bet ve-ricbteD van eenig stal- werk; sooala paarden strooien enz. en toen bfi daarmee gedaan bad, was de zwarte ook gereed om zijn slaapplaats te worden aan* gewezen. Bet ie 't beet, dat gij op zolder eleapt daar ia veel booi. tei Piet, doch terwijl bfi dat zei, hie! bfi de lantaarn boven 't hoofd van den neger en bemerkte iete, dat hem eenigesies deed terugdeinzen. Bfi hield sicb eehter soo bedaard, dati de swarte van Piet'e ontsteltenie niets kon bemerken. Zeer wel, brave jongen, ik zal naar boven gaan. Piet hief de lantaarn nogmaala in da verried, dat daar de grootste gebeur- teois plaats greep in de geschiedenis der menschbeid 1 Een paar dagen te 7oren één dag voor het Joodsche Paaschfeest, was onder de muren van Jerusalem een man ter dood gebracht. Hij moest een belager zijn van de volksrust, zoo luidde de bescbuldi- ging. Hij was voornemens een staatsgreep tegen Rome: zoo heette de aanklacht; want hij noemde zich koning en het vonnis was de kruisiging. Uiterlijk een zeer gewone gebeur tenis. Bijna dagelijks werd zij met al haar wreedheid in 't Romeinsche Rijk toegepast. Een gevaarlijken aauhaDg had hij, aan wiens leven die straf werd toegediend, niet hij werd slechts door enkelen beweend; Maria Joannes en de heilige vrouwen. Ook eenige arme vrouwen treurden over hem; en de kleine schare van hen, die hem volgden bijna allen geringe onwetende menscben uit de lagere volksklasse, had zich terstond ver strooid en was naar alle richtingen heen gevlucht, toen zij hoorde Christus is gevangen genomen. Die Vrijdagmiddag op Golgotha was spoedig door de meestea vergeten. Buiten allen twijfel 1 De kruisiging van Chr., den zoon van een timmer man, scheen geen feit van buitenge wone beteekenis. In het rapport, dat Pilatus over den gaDg van zaken in dat Ro- meinsch wingewest zou uitbrengen, zou die terdoodveroordeeling slechts een bescheiden plaats innemen. Hij had wel gesproken over zijn opstanding uit den dood maar de leerlingen zeiven geloofden niet aan de mogelijkheid van zoodanig wonder 1 En zij, die hem lieten kruisigen: zij vreesden niet dat hij verrijzen zou, maar dat hij in 't geheim door zijne leerlingen zou worden weggehaald en door de wereld als verrezen zou beschouwd worden. Maar zie I Na drie dagen slond hij door eigen macht uit op den dood. En op ging het uit het hart der apostelen: «Resurrexit sicut dinit*' Hij is verrezen zooals hij gezegd heeft Eo sindsdien levert de geichie denis der menscbheid het overvloedig het overstelpend bewijs vao de waar heid dier groote gebeurtenis op dien eersten PaaschmorgeD. welke van dien morgen af het aanschijn der hoogte en zag nu duidelijk wat bfi daar zoo even meende te hebbeD gezien, blanke streepen boven de oogen en aan den hale van den vreemdeling. Nn gaat bat er weet op los. decht bfi bfi zich zelveo. de geveinsde voortvluch tige ilaef ia eeo vermomde blanke. Piet begreep aanstonds, dat de zwartge maakte daar op listige wfize was gekomen om een van beide schelmstukken te begaan betzij paarden stelen of bem vermoorden, waot de jongen wiet maal al te goed, dat de dieveu bem nooit zondeo vergeven; hij immera bad den kapitein der dieven en moordenaarsbende, den beruobten Bartiy een de politie kenbaar gemaakt en slechts onlaogs bad bfi twee bnooer in huooo plannen, om bem te ontvoereo, zoodanig verrast, dat zfi bem wel niet veel genade zonden gnnnen. ingeval bfi nogmaals in hunoe handen koo komen. De knaap bad sehter te veel zelfbeheer- scbing om den zwarten kerel iets te laten merken. Bfi deed alsof hij de vermomming niet hadde ontdekt, en na de deuren gesloten te hebben, keerde bfi naar de trap, die naar boven leidde, en Bprek bedaard Kom Daniel, wfi zullen nn maar gaaD slapen. Stalknecht Piet ging voorop en bracbt den swarten valscben vluchteling naar den zolder. Om te srggeo, dat Piet niet verlegen waa, en niet voor zfioe veiligheid vreesde, zon boveo de waarheid zfin, doob bfi hield ziob kloek en liet hoegenaamd niet ver moeden wat of er wel in zfio binnenste omging. De deugniet strekte sicb uit op de bem aarde zou vernieuwen. Meer nog .- die gebeurtenis zou de beheereching der tijden zijn; die gebeurtenis zou alle volken en alle landen beheer- schen. De Heer is waarlijk verrezen .1 en het resurrexit weerklonk in do catacomben. En hoe dieper de smaad werd, hoe hooger de glorie... en het resurrexit werd gesproken in de basilieken van Constantinopel en van Nicea tot op het Kapitool te Rome. En hoe feller de strijd werd, hoe grooter de overwinning... en het resurrexit werd gehoord in de nutten der wilden van Z. Amerika en onder het dak van den Afrikaanschen neger onder den brandenden hemel der tropische landen en in de streken van het ijskoude Noorden. De Heer is waarlijk verrezen." Want inderdaad, Christus' verrij zenis is de grondslag van hel geloof dat Hij verkondigd heeft, van de leer welke Hij heeft gepredikt. Wel tracht men de onomstootelijke gebeurtenissen der historie de ver spreiding van het christendom, de zegepraal van het kruis, de bekeering der menschen te verklaren zonder Verrijzenis. Maar tevergeefscb: want dat innig en onverbreekbaar verband dat er bestaat tusschen de verrijzenis en de wereldhervormende kracht, welke van haar uitging, kan men wel ontkenneD, doch uiteen slaan en verwerpen: dat nooit. Dat is de leer van bet veel bestre den, doch nimmer overwonnen Kath. geloof. Want toen Chr. stierf, verloste Hij deo menscb, maar tegelijk schonk Hij door zijn dood het leven weer, dat onder den zondenlast was verpletterd. Meermalen had Chr. zelf Zijn verrijzenis aangekondigd, mser nog het geloof in Hem maakte Hij afhankelijk van Zijn verrijzenis. Geen verrijzenis... geen geloof, maar dan was de Chr. een bedrieger, dan was Zijn leer louter fantasie Maar zie: .na drie dagen: «Surrexit Dominus" de Heer is verrezen. Het geloof is bekrachtigd, Zijn leer be vestigd. Eu gesterkt door dat geloof, trok ken de Apostelen de wereld in en waar zij predikten, verkondigden zij: De Heer is verrezen1', totdat de waarheid wegstierf op hun lippeD, om dan opoieuw opgenomen te worden en verkondigd dooi andere Chr'. dragers, hun opvolgers de priesters. Door dat woord werden de volken overtuigd; door dat woord bewogen lieten velen zich doopen; dat woord deed voor de oogen van elk nieuw geslacht telkens met ver hoogden luister, die gebeurtenis stralen, welks onder Jerusalem's muren afspeelde en van wier groot heid en beteekenis men niet vermoed de, maar welke toch het aanschijn der aarde zou veranderen en zou blijven veranderen De Verrijzenis vsd Onzeo Heer J. Chr. i Surrexit Dominus vere". De Heer is waarlijk verrezen. Negentien eeuwen zijn voorbijge gaan... En weer ligt duisternis, dikke duisternis der zonde over de aarde. Door de materialistische levensop vatting en wereldbeschouwing; door stoffelijken vooruitgang zonder zede lijke verheffing, welke daaraan moet geëvenaard zijn, hebben zoovelen God in den hemel" gesloten buiten het leven, buiten den bande), buiten de wetten en buiten zeden en zich als God zelf, een hemel op aarde gemaakt. Maar een hemel, zooals de ondervinding van het laatste jaar leert, voor welki vestiging verban nen moest worden het weilig gezag; omvergeworpen de bestaande orde; verdreven de onderworpenheid van den menscb aan zijn heer en meester; een hemel, die geplet is in het ma chinegeweer op de daken der huizen en op 't bordes van «taatagebouwen een hemel, gesmeed in gewapende tanks en gepantserde automobielen; een hemel, gedraaid in bet revolver, op de borst van ODScbuldigen; een hemel, geschetst in bloed en moord, in vuur en honger-, een hemel, ge' goten in handgranaten en bommen een hemel, vastgelegd in de ophef fing van alls zedelijkheid en morali teit. De mensch heeft de aarde willen maken tot een hemel, doch in werke lijkheid beeft hij door zijn alkeer van God haar omgeschapen in een Sodoma der twintigste eeuw. Maar de gebeurtenis die 19 eeuwen geleden plaats greep onder de muren van J irusalem, grijpt ook heden plaats Resurrexit sicut dinit.- Hij is ver rezen zooals Hij gezegd heeft; door Zijn Verrijzenis opnieuw het geloof bekrachtigend, Zijn leer bevestigend, meer nog het aanschijn der aarde vernieuwend... Dat dan ook allen in dien Verrezen Chr. gelooven, die zij nu verlocbeneu; op diea Verrezen Chr. hopen en vertrouwen, dien zij nu verwerpen dan zal ook deze aarde vernieuwd worden, zooals zij 19 eeuwen ver nieuwd werd door deze gebeurtenis Waarlijk, de Heer is verrezen, zooals Hij gezegd heeft. Alleluja. a&DgeweieD plaats eo ecbijebaar voldaan over zijn heerlijk» schuilplaats, zei bij: Ik ben bang dat ik mij bier ver» slapen zai, ik wenschte zeer vroeg op weg te gaan naar Canada, dat is bet gelukkig land van belofte voor alle vluchtelingen Boe laat denkt gij op stap te gaan t vroeg Piet. Na twee of drie aren; maar stoor u niet om mij; lieve jongen, ik zal wel stilletjes weggaan. Wees niet bekommerd om mij, arme neger, rust gij maar. neem een goede slaap waDoeer gy de gelegen heid hebt; jonge lieden sooais gij profi- teeren veel door een veikwikkenden slaap. Zeer wel. Daniel Stalknecht Piet luikte een oog tot sicb» zelveo eo daeht Gij koot er van verzekerd zyo, dat ik een oog op u zal houden en byaldien gij u Diet koes bondt, zal ik u wel wat lood laten proeven, alvorens uw zwart heerschap dezen stal verlaat. De valschaard wist nog oiet. dat Piet bem verdacht en nog veel miDder wist hij de dappere joDgen bij zich zeiven plannen beraamde om ziob desnoods te verdedigen. De jongeD wist eigenlijk niet wat aan te vangeD. Eerst meende hy een exous te zoeken om eveotjes naar bet botel te gaan. waar bij Mr. Russell en Lange Marten kennis zou geveo van de aankomst vao den swartgemaakten kerel, doch toen bij zioh bedaebt. dat de schn'k miesobien, op bet oogenblik dat bij tieb naar bet hotel zou begeven, van een der paarden zon kunnen! meester maken en vluchten, besloot bjj te blijven. Dikwijls was er sprake geweest van een ijeerdraad te spannen tusschen den stal 6d het hotel, waarmede Piet in tyd vaD nood signalen zou kunnen geven, docb nooit was bet plan ten nitvoer gebracht. Was er nu maar zulke verbinding ge» weest, dan zou P.et onmiddellijk nit de verlegenheid zijn geweest, doch nn restte bem niets, dan zich zelf naar zijn vermogen te beschermen. De revolvers lagen op eene plaats bioDen zijn bereik co indien bet noodig werd zou hij die niet ongebruikt laten. De mannen welke by in buone plannen had gedwa-sboomd, waren wetovertreders en bij bad slechts tyn plicht gedaan. Zij hadden hem willen vermoorden eu bij bad hunne planneD verijdeld. Pist draalde nog eenigen tijd door bier ®n daar iets te verleggen, doch terwyl by dat deed, stond de lantaarn aldus ge plaatst, dat de lichtstraal op bet gelaat van den zoogenaamden zwarten Daniel weer» kaatste. Korten tijd daarna werden zware adem halingen geboord en de indrioger begon te snorken, als ware hy reeds in een diepen slaap verzonken, Dat is allemaal geveinsd, dacbt P»et bij zicb zelve. Ik wed om een dollar, dat hy zoo min aan Blspen denkt als ik. De lantaarn opvattende, ging Piet weer naar beneden. Aan den voet van deD trap gekomen zijode, bleef by staan om te luisteren of bet gesnork van den zwarte niet verminderde of opbield, maar betielf» de geln.d liet zicb booreD. Naar eeoe kist gaande, welke ziob in den stal bevond, vatte Piet daar een drie» tal paardendekens uit. Hy rolde deze op, zoodat by die goed onder den arm koq Hamburg, Berlyo, Leipzig, alles is tbaus rustig. Er wordt gewerkt. Alleen te Suhl, het brandpunt van den opstand in Tburingen, ia de toestand eru» stig. De bevolkiDg staat er bloot aan af persing, pluoderig en moord. In het RjjnsohWestfaalsch» industrie» gebied heeft de Centrale Raad van Vollzugs- raden zich telefonisch tot de Rijksregeering te Berlyo gewend met ht-t verzoek een wapenstilstand te sluiten. Ouderstaatseoratane Albert heeft het versoek ontvangen. De Centrale Raad vraagt onmiddellijke stopzetting van de geveob'isactie en openen van besprekingen, Dit klink heel anders dan de snorkende taal van eerst, toen de Rooden ontwape ning van de Ryksweer en vorming van een Rood leger eisobten. Het was voor de roode benden die tegen Wezel optraden, dan ook niet te houden. De leiders der communisten hebben bun -leger" verlaten, zeggende dat zy eenvou dig niet gehoorzaamd werden, en de rommel onoverzienbaar was Dat wss bet dan ook. Het roode leger telt 10 000 ongedisciplineerde, slecht gekleede eo onvoldoend uitgeruste vroegere soldaten. Allen hebben geweren, een paar taascben patronen en een paar roestige handgranaten. Het front bestaat uit een reeks macbinegeweernesten. die de wegen der regeeringstroepen bewaken. Deze liggen in sohuilbolen en beschieten den beelen dag de roode troepen. Het sbrapnelvnur ligt juist boven de roode stel* hogen, die geen behoorlijke artillerie hebben. Van de roodeo wordeo velen aan 't boofd gewond, omdat zy stalen helman missen. De chef vao den staf der roode troepeo is een vroegere beambte van de ijzerfabrieken te EsseD, de opperbevelheb ber een vroegere arbsidersleider. Gewonde troepen houden de met munitie geladen auto 8, die Daar bet froDt gaan, aan, wer per er de g/anaten uit, nemen er zelf in plaats en dwingen de chauffeurs ben tarug te brengen. Er zijn strikte orders, dat er geen vrouwen der roode troepen naar de vooruitgeschoven stellingen mogen, maar in de donkerte van den Dacbte sluipen de vrouwen er been. Een aantal vrouwen is door bet graoaatvuur gewond. nemen om eF mede naar boven te gaaD. Hij .keek nog eens rond in den stal en ziende dat alles in orde was. ging hij naar boven. De man met het zwartgemaakte gezicht had zicb niet bewogen. Piet trok zyo buisje ea schoenen uit. draaide bet licht nogmaals naar den vein» zenden vluchteling, blies het dan nit en legde zioh ter ruste, zich vast voornemen» de wakker te blijven. Aieuwe listen en lagen. Twee dagen Dadat de ontvoerders aan de bewaking van de politieagenten van Seville waren ontsnapt, kwamen twee ruiters door Kent's Pas gereden. Het waren de twee geveinsde venters, die zich zoo deerlyk aan de slimheid van Piet baddeD vergrepen. De paarden welke zy bereden waren gestolen, eerstens om bunne vlucht zoo snel mogelijk te maken en tweedens om den bait, want paarden stelen was, zooals de lezer reeds weet, hunne voornaamste bezigheid. Zy sobenen meer angstig en verraadden meer baast om bet einde van bet »Paa'" te bereiken dan Harrigan Morris eenige dagen te voren, toen men die in -Kent's Pass" ontmoette. Te dier gelegenheid bereed hy een zijner eigene paarden en by vreesde geene ach» ter volging. doch nu was by en tyn mak ker op bieren gezeten welke bun niet toebehoorden, en zy hadden overvloedige reden, op achtervolging reden, op achter volging beduobt te zyn, ja zy waren om meer dan een reden bevreesd. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1