Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Dit nummer bestaat uit twee bladen. Vereenigingen Zorg voor controle FBUILLBTO N u De woelingen in Duitschland. Vergadering Middenstand Zaterdag 27 Maart 1920 41e Jaargang. No 13 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!, nummers 5 c. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DEK ADVERTENTIEN van 1—5 regels 50 c. elke regel meer 1\ c. Meermalen is het gebeurd, dat de penningmeester van de eene of andere vereeniging een tekort in kas had, en gewoonlijk bleek, dat gebrek aan controle een der grootste aanleidin gen was, waarom een goed vereeni- gingsman ongelukkig werd eo de vereeDiging schade leed. Een geval van zooveel beteekenis, als thans woidt gemeld, is wel zelden voorgekomen. Ouder het opschrift .- •en verduistering van f J 21.000 schrijft het Handelsblad, dat aangif te gedaan is van de verduistering •ener groote som door het hoofdbe stuur van den Nederlandschen Sigaren- en Tabaksbewerkersbond, geveatigd te Amsterdam, Plantage Badlaan 18. Bij de kasrevisie bleek, dat in den loop van 't laatste halfjaar de boods- penningmeester tot een totaal bedrag van honderd een en twintig duizend gulden ten eigen bate had aangewend De man heeft met dat bondsgeld in Marken en Kronen gespeculeerd, trachtte de kooj.en tegen te hoogen koers met goedkooperen aaDkoop t6 dekken en is zoodoende geheel in den put geraakt. Een gedeelte van zijn Markenvoor- raad had hij de laatste weken ver kocht om daardoor het tekort minder te doen schijnen. Hij heeft 450 000 Mark en 350,000 Kronen aan het hoofdbestuur afgedragen. Aan de leden van dec bond zal door het Hoofdbestuur uitvoerig worden medegedeeld, op welke wijze de Bondspenningmeester het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden Ondanks dit belangrijke verlies, blijft de Nederl. Sigaren- en Tabaks bewerkersbond in staat aan al zijne verplichtingen tegenover de leden te voldoen. Uit bovenstaand bericht blijkt voldoende, dat ineen hall jaar tijds geen, of althans geen voldoende con» trole werd geoefend, hoewel bet bier over zulke hooge bedragen ging dat meer dan honderd duizend gul den kon verduisterd worden. Dat is een onvergeeflijke nalatig heid van het bestuur en wanneer de wijze van controle in de statuten is voorgeschreven, zou zulke na latigheid zelfs reden kunnen zijn, om het bestuur voor schadevergoeding aan te spreken. Van alle vereanigingen. welke ook maar vooral van coöperaties en ver. 'eenigingen, waar veelgeld omgaat 'is controle en een geregelde nauw» gezette controle, een allereerste en .allernoodzakelijkste eisch. j Soms heerscht nog het dwaalbe» grip, alsof het oefenen van controle 'zou insluiten een zeker soort van IwaDtrouwen ten opzichte van den gecontroleerde. j Maar zulke dwaalbegrippen zijn niet meer van onzen tijd. Het bestuur is tot cootrole ver» plicht en ieder goede penningmees» ter stelt er prijs op, dat de controle geregeld geschiedt. Goede rekeningen maken goe de vrienden, zegt een oud spreek, woord. En dat geldt vooral bij het ver» eenigingsleven. Moge het treutige geval, boven vermeld, een aansporing zijn voor allé vereenigiDgen, om een geregelde controle te oefenen en wenscbelijk ware bel, dat alle met geldelijke verantwoordelijkheid belaste perso» Den steeds controle vorderden. Dan zouden vele ODgelukken voorkomen worden. N.K. VII. Zwarte Daniel, de vluchteling;. Op een avond, joist toön de sterren zich begonnen te vertoonen, waren Stalknecht Piet en de heer Russell in de Dsbijheid van de «taldenr gezeten verdiept in een ernstig gesprek. Het onderwerp hunner redekave ling liep natuurlijk, over paarden en bardlooperyen. Dan, zeide de oudste, wilt gij Dart volstrekt niet op de baan brengen om voor geldpryzen te loopen Zoo is het, antwoordde Piet. ik heb geen voornemen een speler te worden, •d ik beschouw zulke weddenschappen, om geld, sleohts spelen om geld, en ik geloof niet dat too iets goed is voor een jongen als ik ben. Ik wil Dart laten loopen voor myn pleixier, ja dat wil ik wel, en ook wel om de verwaandheid uit het hoofd van den een of anderen grootspreker te oernen, maar voor geld, neen Mr. Russell» dat doe ik niet- Wel, Piet, beschouwt gij my dan als een epeler f Wat zyt gy anders Ik speculeer slechts. Ha. ha I gy hebt BilÜe hier gebracht om er geld mede te winnen, gy zyt gereed Sf*eds hooger stijgt de roode vloed in het Rubrgebied Geen plaa's van beeekenis, of daar wappert de revolutionoaire vlag. En als waar is, wat de Volhugsrat'' te Eisen meedeelt, dan zal de ryksweer de handen meer dan vol hebben om deze nieu we hydra onder te krijgen. De -Vollzugsrat" dan 7erspreidt bet volgende bericht Bet gaoscbo industriegebied bevindt zich in banden der revo;u'.ioDnaire arbei ders Het roode leger, dat minstens 50 tot 60 000 man telt, rukt zegevierend op naar Wezel waar cicb da laatste rijkswoer» om uw paard tegen eenig paard te laten loopen, wanneer ge slechts denkt dat gy het wiDnen kunt. Ik noem dat om geld spelen. -—Uw •"ader deed dat immers ook Ik weet bet, Mr. Russel, maar i.y is arm gestorven. Vandaag had by geld en morgen bad by het geen. Ik wil aldus niet leven. Wat ik verdien wil ik eerlyk verdienen, en dat wil ik behouden en tevreden zijD. Russell krabde in zyo baar en blikte in gedachten verzonken, naar den gtond Na aldus eece wijle te hebbeD gezeten sprak bij En toch heb ik u den beer Chedder booren smeeken. als bet ware. om zijne Bet te laten loopeo, en voer groot geld bovendien. - Wel zeker. Bet bad geen goeden rijder gebad. mijn baas had geld verloren, een doortrapte speler had bet vao hem gewonnen, een speler die mij bad mishan deld, en ik wilde dat myn bass dat geld terug won daarom vroeg ik bem mij op Bet te laten ryden en ik won. Zoo ook heb ik Dart laten loopen om uw geld terug te winnen, maar zelf om geld wed den doe ik Diet, daarmee is bet uit Mr. Russell was, weliswaar, een eerlijk en goedaardig man, doch hij kon de rede- neering vao Piet niet goed aannemen, bij stood dns op en zei tot den stalknecht dat by eens naar de gelagkamer der afspan* ning wilde gaan om te zien wie daar al was. Stalknecht Piet behield zyne plaats naby de staldeur. Alvorens zijn vriend bem had verlaten meende by iets in de elzenstruiken, geen troepen hebben verschanst" Wezel is een belangrijk steunpunt aan den Rijn en bet bezit van dat steunpoot zou heel wat stevigheid bijzetten aan bet centrum van bet revolutionoaire leger, dat in bet z.g. bekken van Munster opereert. Want ook Muoster, de hoofdstad van We8ifilen wordt door beo bedreigd. Dat alles beieekent, dat de hartader van het Dnitsche iodustrieele leven geheel in banden van de Spartaciërs dreigt te komen. Of aDders gezegd, dat de Doi'scbe regeer» ing haar koleoaanvoer voorHJe'Spoorwegeir voor de electriciteitsvoorzieniDg en voor d» industrie in groot gevaar ziet gebracht. Want bet kolenbekken io Silezië kan laog met in Duitschlaods behoeften aan kolen voorzien. Omgekeerd hebben ook de West Duitsche bolsjewieken hun zwakke plek. Het loopt met de levensmiddelenvoor» zieo'og steeds meer spaak; er is oog slechts voor weinige dagen aardappelen en meel Die twee omstandigheden het kolenge* brek eenerzjjds, bet leveosmiddelenvraag- stuk anderzijds kunnen er toe leiden, dat Berlijn met do opstandelingen in bet Rijn» en Rubrgebied gaat onderhandelen. Particuliere berichten schilderen overigens don toestand in donkere kleuren. Er woedt dan ook een ware burgeroor» log, waarin volgeDs alle regelen der oor» logaknn8t wordt gevochten. Wat het land eo de bevolking onder dat alles te lijden nebben, spreekt genoegzaam uit de zeer ernstige berichten, welke de N R Ct. uit het hoofdtooneel van den opstand ontving Na ook boven Duisburg de roode vlag waait en zoodoende bet belangrijkste in» dnstrieele economische complex van Duitschland, bet Rijnsch Westfaalsche iodustriegebied» in de banden van de bolsjewisten overgegaan is, is bet streven vao dezen er op gericht om de tot dusver behaalde successen uit te breiden en buiten de grenzon van Lun district meer naar het noorden op te dringen. Zij willeo in de eerste plaa's Munster bereiken, waar de zetel van den opperbe» velhebber van de Ryksweertroep)o goves- tigd is. Sedert Zondag bebboo zich in de naby- beid van Haltern en Recklinghausen, die ten Zuiden van den spoorweg Ruhrdistrict Muoster, Bremen en Hamburg liggen, ernstige gevechten tusscben oprukkende Spartaciërs en de regeeringstroepen, die nog te Muoster bun domicilie hebben, ontwikkeld, welke gevechten geëindigd zijn met een nederlaag; van de rijksweer- iroepen daar deze in aantal niet tegec de opruk» kende arbeiderslegers zijn opgewassen. Gevallen van plundering en dergelijke communi8ii8cho uitspattingen ziju tot dus ver slechts sporadisch vermeld, maar de tucht en de orde, die de oienwe meeste>s ïd bet Rubrgebied verkondigen, is slechts zuiver uiterlijk. honderd voet van bem verwijderd, te heb. bon bemerkt. Hij bad de aandacht van Russell daar niet op gevestigd, want eerst had by ge dacht dat het m sschien een hond was die z ch daarm bewoog, doch by hield er zyne oogen op. Toen de Obicëc het bu s bad bereikt verhief de kruipende gedaante zich od een man kwam langzaam Dader tot de plaats waar Piet zich bevond. Hy hield zich by de omheining alsof by vreesde gezieD te worden, doch bij kwam al nader en nader. Eensklaps stond Piet recht en vroeg Zijt gij dat, Oom Steven Stil 1 joogen, stil, spreek tooh niet zoo luide, was bet antwoord. Het was Oom steven niet. De gestalte die rich voor Piet bevond was kort en meer gezet dan die van den neger uit het botel. en zyne kleeren waren in zeer slechten staat. Wie zyt gy en wat verlangt gy vroeg de joogen op een lagen toon. Mag ik u vertrouwen kind Indien uwe sendiDg eerlijk is ja maar anders niet. Myn kind, ik ben een eerlijk man. een mishandeld en verstooteo man zuchten» de naar vrijheid. O. ik zie t een weggeloopen slaaf Stpl mij niet niet bloot, engel io den naam van alles wat u dierbaar is, stel mij Diet bloot. Ik ben byna dood v»d den honger, eD mijne beeoen doen mij pijn. O, ik ben jjselijk vermoeid van zoover door bet bosob te loopen. Van waar komt gij Virginia van de plantage. Iotuascben gaat men in alle districten voort met bet vormen van een rood leger. Io de gevechten met de ryksweer- troepen, die zoowel wegens buo jengd als wegens bun gebrek aan oorlogsteobniek allesbehalve betrouwbaar zyo gebleken, zyo den rooden legers groote boeveelbedèn wapens en munitie in banden gevallen. Geconstateerd is, dat aan den k*nt vao de arbeiderstroepen geoefende militaire krachten meegewerkt eo zoodoende de nederlaag van de rijksweertroepen en AaD de burgery wordt beloofd, dat zy tegen roof en plundering beschermd zal worden. Io recht8treeksche tegenspraak met deze belofte is, dat In vele steden de gevangenissen opengezet worden waardoor tallocze boeven vrij komen. Dat is een welkome versterking voor degenen, die aan bet begrip Bolsjewisme nints anders dan de gedaobte van roof eo plan» dering hebben. AlgemeeD ziet men in het Rahrgebied den loop d r gebeurtenissen tegemoet met groote bezorgdheid, omdat zelfs de levensmiddelenvoorziening reeds op groote moeilijkheden stuit en bet twijfelachtig is, of een zuiver bolsjewistisob gebied levensmiddelen en credieten kan krijgeo. Honderden dooden en gewonden. Volgen* berichteü aan de N R Gt. uit Duisburg hebben de Belgen de Ryobrug by Rubrort bezet; geen gewapende arbei* ders mogen baar oaderec. Over het aantal slachtoffers io de gevech» teD rondom Essen ontbreken nauwkeurige mededeeliDgeu, maar de deelnemers aan de gevechteo schatteo bot aantal gewon» den en dooden op verscheidene honderden. De ziekenhuizen liggen vol gewonden. Tal vau manschappen van de bargerwacht. die aan de gevechten hebben deelgenomen, worden nog vermist. Het moeilijkste vraagstuk voor de com munist sche machthebbers is de baodbaviDg van de leveDimiddeleovoorzieDiDg in de steden van bet industriegebied, waar reeds zekere scbaarschte heerscht aan vele voor» name levensmiddelen en de leveosbehoef» ten die iu den vrijen handel te krijgen zijn, reeds io prijs deden stijgen. Uit Aken wordt bericht, dat de Belgische troepen teruggevoerd tijo naar den linker oever vaa deD Rijn, tot aan Mörs. De Entente commissie die zich aan deo rechteroever vao deD Ryn bevond, is naar den anderen oever teruggeroepen, evenals de troepen die Duisbarg en Rahrort be» zeiten. Er zijn belangrijke versterkingen in Mörs. In Saksen. Naar de N R Ct. verneemt woedt te Leipzig reeds een week laDg de borger, oorlog De arbeiders hebben wapenen eD munitie alt Coemmtz gekregen, waar de arbeiders de regeeringstroepen hebben ontwapend. Dat is juist wat ik dacht Ik zeg u, joDgeD, dat ik een eerlyk man ben, baast dood van honger eD ver raoeieniz. Dat is alles wat ik u zeggen kan Gij knot zoo iemand wel wat te eteD geven. Wilt gy naar het hotel gaan O. de beer zegeno u neen 1 voor niets ter wereld. Ik zal wel in deo stal blyven. met uw verlof, en na wat te hebben gerust zal ik verder gaan in de richiing van de noordster. Wilt gy van nacht hier slapen Maar een wyle nitrnzten want ik reis liefst io den nacht. Wanneer bet dag geworden is. ga ik maar in het boscb op. dat men my niet zon ontdekken. Gij kunt u in den ital neerleggen om te rusten, zei Piet, zyne oogen op den zwarte gevestigd houdende, ik zal trachten u wat eten te bezorgen. Ik zie Diet gaarne dat iemand lydfc, vooral niet door gebrek aaD eten. Ik behoef tooh niet te weten waar gy vaDdaao komt of waar gij heen gaat. De Heer zegene u 'k Dank u dat is allemaal zeer goed Zet n daar maar neer en ik zal Zien dat ik wat voor u kryg. Terwyl Piet aldus sprak wees hy naar een vooruitstekend deel van het fondament waarop destal ruitte. Ik zal binnen in den stal. gaan brave jongen want men mocht my bier zien. Dat it tegen ons reglement, wy laten geen vreemdelingen alleeo in deo stal nadat de avond zich beeft ingezet, antwoord de Piet. eu terwyl hy dat zei sloeg hy de deuren dicht en deed dezelve in 't slot. Dan vervolgde by Paarden van'groote Een wapenschorsing, die verleden week wae gesloten, is door de arbeiders gebroken door een aanval op twee bataljons by het' statioo, waarop de gevechten opnienw zyo begonnen. De bevelhebber der regeeringstroepen beeft nu de 19e brigade rijks weerbaarheid de stad laten binoaornkkeo en deo uit» zooderingstoestaod afgekondigd, daar iu de door de. opstandige arbeiders bezette wyken steeds meer terroristische daden voorkomen, Villa's en woonbnizen worden in brand gestoken en geplunderd, de brandweer ward met machinegeweren beschoten toen zy kwam om te blu98chen. By bet Centraal a atioa is bet groote voedseldepot geplunderd. De arbeiders hebben ook een vliegtuig neergeschoten, waarin Saksen's beroemdste vlieger Bucbner, die in den wereldoorlog 40 vijandelyke toestellen beeft neerge» schoten, zat. Bochoer is gedood. De stormloop der arbeiders tvgen het stadhuis is bloedig afgeslagen, waarop de ryksweerbaarbeid na een langdurige artil» lerievoorbereidiog eo een bloedig gevecht Let Volkabuis, den zetel der opstandige arbeiders, beeft genomen. De vermeestering vaD dit kolossale ge» bouw beeft een diepe indruk gemaakt op de arbeiders en thans zyo de regeerings» troepeD, die vervolgens in straatgevechten Dog vele barricades hebben opgeruimd, den toestand vrijwel meester. Er zyo in bet gebeel 150 dooden te Leipzig gevallen. De stad wordt rustiger en de arbeid is hervat. De Technische Messe beeft tengevolge van de onlusten groot nadeel ondervonden en zal dit najaar worden herhaald. Van de vele Nederlanders die hiér ver» toefden is niemand gedeerd. Alaandag 22 Haart. Oageveer tobt uur opent de voorzitter deze goed bezochte vergadering met de Cnr. groet. Een drietal nieuwe leden traden tot de vereeoiging toe. Dt notulen werden onveranderd goed gekeurd en aan bet jaarverslag vao den PenDiDgmeester ontleenen wy het volgeode bet ledental bedraagt tbans 113, Ongeveer twintig leden mt de naburige dorpen Orerloon Maashees Geysteren en Waoz» sum, hebben door aansluiting by andere afdeelingen voor het lidmaatschap bedankt. Slechts een tiental leden uit Venray hebben de verhoogde contributie geweigerd te betalen, eD eeD lid werd bedankt wegens aamluitiog by de Coöperatie. De vereeniging bezit op het oogenblik een batig saldo vao 440 galden. Paut 5 der agenda verkieziog bestuurs leden, bracht heel wat drukte, daar de Heer de Haen. vorrz tter, zich met meer herkiesbaar stelde. Hoewel bet bes uur niets onbeproefd bad waarde zyo io deze omstreken zoo dikwijls ges'olen geweest dat myn baat, Mr. Cnedder. my bevolen heeft aldus ie bande len. De zwarte stapte terng en zeite. zich op de aangewezene plaats, scbynbaar tevre» den. H(j bevond zich in een diepe schuduw waar voorbijgangers bem met zouden be» merken. Zoo gy by toeval iemand ziet komen, teide Piét, dan moet gy maar o,m den boek stappen, dat zal men u niét'zien. Piet verwijderde zich. doob ra enkele acbreden gegaan te hebben keerde bij zich om en sprak Zoodra ik terugkom zal ik het •Yankee doodle" fluiten, dan weet rij dai ik het ben. De vluchteling maakte een bn ging. alsof by wilde zeggen »b8grepen" en dèjongen spoedde zich naar het botel om bet beloofde voedsel te balen. De zwarte bleef rnatig wachten tot Piet terug kwam en genoemd volksliedje begon te fluiten, dön stöDd bij op en ging den knaap eenige schreden te gemoet. Nu vul u zeiven en wees gelukkig, zei Piet op zacbten toon. Wees gezegend, myp joogen. Zwarte Daniel zal die edelmoedigheid nooit, peg» geten. Zoo ie uw naam Zwarte Daoiel Mijn. naam is Daniel Webstar, maar bet plantage volk noemde my altoos •Zwarte Daoiel," omdat ikde zwartste Deger van allen was. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1