Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Dit nummer bestaat uit twee bladen. Afkappen en opscheren van heggen Het tweede nieuwe raam in Venray's Parochiekerk FEUILLETON. Een nieuwe Revolutie in Duitschland. Gemengd Nieuws. Zaterdag 20 Maart 1920 41a Jaargang. Na 11 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN van f—5 regels SO c. elke regel meer 7J e. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat id het jaar 1920 volgens artikel 47 van het Pro vinciaal Wegenreglement van Limburg wederom moet plaats hebben de vierjaar- lyksohe iokorting van hagen en struikge wassen, langs wegen en voetpaden, geen kunstwegen zijnde. Volgens dat artikel moeten voor 1 Juli 1920 de riet jaarlijks geschoren wordende hagen eo struikgewassen, staaode binnen den afstand van 1 Meter van de grens van voe'paden en van wegen, voor zoover dit geen kunstwegen zijn ('•e koostwegen komen in 1922 aan de beur») ter maximum hoogte van 1.50 M. boven den grond, waarop ze geplant zijn. worden afgekapt, met dien verstaode, dat op voormeld tijd stip geen loten van meer dan een half jaar oud boven die hoogte mogen uitsteken. Ten aanzien van de jaarlijks gesehoren wordend# hagen en struikgewassen, bene- veos Lagen en struikgewassen dienende tot afsluiting van begraafplaatsen is de maxi» mumboogte bepaald op 2 M boven deo grond waarop ze geplant zijn. Op bagen, sedert minder dan driejaren geplaQt 9D strn kgewasson tot een boscb bebooreDde zyn de voorgaande bepalingen Diet van toepassiDg. Verder blyft onverminderd van kracht bat voorschrift van hetzelfde Provinciaal Reglement, dat al de binnen den afstand van 1 M. van de grens der wegen en voet paden in 't algemeen (dus langs alle wegen zonder uitzondering, kuDstwegen zoowel als andere en langs alle voe'padeD) staande hagen telken jare aan de wegzijde. ter hoogte van minstens 1.50 M. boven den grond waarop se geplant zijn, moeten op geschoren worden, in dier voege dat op 1 Juli aan die zijde slechts hoogstens 0 30 M bout buiten den stam mag aanwez-g zijn Met bet oog op bet thans voor bet in korten en opscheren der heggen en struik gewassen geschikte seizoen, raden wij belangbebbeDdeD aan thans reeds aan hunne verplichtingen te dien opzichte te voldoen. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Volgens belofte komen wij nog eens terug op het tweede nieuwe raam, dat nu kant en klaar, de bewondering en de nieuwsgierigheid van velen gewekt heeft. li Het fobynt zoo, antwoorde Lang® Marten Hadden we u maar alleen er mede gezoDden. Piet stak zijne banden in zyne broekzak ken, en trok de schouders op, doch ant- woordde Diet. De boodschapper was intusscheD van zyu paard gesproDgen en stond reeds op de veranda. Allen waren nieuwsgierig om te weten hoe de kerels waren ontsnapt, de sange» komene werd ondervraagd en deze ver haalde ale volgt Heeren, ik zal de zaak uiteenzetten juist zooals die mij werd meegedeeld. Ziet u, de ambtenaars reden zeer langzaam, een vao hen zat met den oudsten der gevaoge» nen op de achterste baük en de aDdere, met den jongsten, op de voorste Beide roovers waren aan banden en voeten ge» bonden, maar, wat ik aanzie als een mis slag, bUDoe handeD waren voor beD in plaats van aohter op deo rug gebonden. Toen ty omtrent op de hoogte van den Westly beuvel waren gekomen, vond de jongste dat hij zijne handen uit de boeien kon wringen, bij sprak een paar woorden in bet Fraoscb tot zijn makker, en daar .de politieagenten die niet verstonden sloegen sy er geen acht op. Wel, zy begonnen De Zeereerw. Heer Pastoor Pascal Schmeits ontwierp en schonk vier vensters aan Venrajr's parochiekerk, met het ver- hevefc en aanbevelenswaardig doelGod te eeren en het volk tot blijvende leering te dienen. Door dit nieuw kunstwerk wordt dat dubbele doel ten volle bereikt. Het geheel en ieder afzonderlijk deel spreekt door zijne rijk gekleurde, goed aangebrachte voorstelling van Gods goed heid en liefde, bij de beloite, bij de in stelling en bij de uitwerking van het H. Altaar Sacrament. In de drie kleinere vakken in den on- derrand toont ons het oude verbond in j het ofter van Melchisedech, priester en koning van Salem, in de wonderdadige voeding van den profeet Daniël, in de manna-regen tot spijziging van het door de woestijn trekkende Israëlitische volk, als voorafbeelding, Gods vurig verlangen en voornemen. Het groote tafereel in 't midden van de onderhelft, voorstellende op zeer aangrij pende wijze de bruiloft van Cana, met het juist plaats gehad hebbende wonder van de verandering van water in wijn, wijst ons op een nog veel grooter wonder in het H. Sacraiicie der mis, waarbij de wijn in het goddelijk bloed wordt ver anderd. De drie voorstellingen boven die bruiloft geven te aanschouwen de bekende ge beurtenis van de wondervolle spijziging door de vermenigvuldiging der brooden, bij welke gelegenheid onze Goddelijke Zaligmaker beloofde, dat er later nog eene meer treffende spijziging zou plaats hebben na de verandering van brood en wijn in Zijn eigen Lichaam en Bloed, dat dan in de H. Communie zou worden toegediend, om onze zielen te sterken, zooals ook de middenvoorstelling nog eens verduidelijkt, in den Profeet Elias, die in de woestijn door een bemelsch brood versterkt, veer tig dagen en veertig nachten doorstapte tot aan den berg Hozeb. zonder eenige afmatting of vermoeidheid. Als derde tafereel de voeding van Zijne zeven leerlingen bij de wonderbare visch- vangst, als bewijs van Zijne vaderlijke bezorgdheid. In de bovenhelft van het ruime venster, herbaalt het nieuwe verbond, hetgeen reeds op "£zulke sprekende wijze door het oude werd afgebeeld. In bet midden de Goddelijke Zaligmaker met de elf apostelen; Judas, de verrader, had de zaal reeds verlaten, het machtige woord is gesproken-- „dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed, doet dit tot mijner ge dachtenis" de verhevene gebeurtenis heeft plaats gehad, het H. Sacrament des Al taars is ingesteld, ook zijn de apostelen tot priesters aangesteld en vanaf dit oogenblik zal dagelijks in alle kerken en kapellen over de heele wereld het H. Sacraficie der mis worden opgedragen, de H. Communie uitgedeeld, om onze harten rein en zuiver te bewaren, zooals ons zinnebeeldig wordt voorgesteld door de twee witte duifjes, pikkende in de voor hen liggende druilen „de wijn, die maag den voortbrengt"; door den korf met brooden gevuld, in het midden van eene vierkante opening voorzien, waarin een glazen flescbje met een rood vocht zichtbaar is, en den daaronder gedeel telijk in 't water zwemmende visch, wordt nog eens gewezen op den Christus als Zoon van God en weldoener van ons menscben,* terwijl de pauw in het derde medaljon, zich voedend met brood, zin speelt op de H. Communie als onderpand der toekomstige heerlijkheid. De vijf groepen onder en boven het juist daarmede toen de paarden den heuvel afliepen. Scbielijk. on toüder dat de drijver het ermoedde, trok de jongste tijue banden uit de boeieo en gaf den naast bem zittende politieagent zulk een slag op bet hoofd dat deze int bet rytuig viel. Op betzelfde oogenblik bief de andere zijne gebondens vasten in de hoogte en gsf by den andere politieagent zulk een stoot in den nek, dat deze werkelijk met meer wist waar by zicb bevond, en een paar seconden later bielp de jongere bandiet zijn nog gebonden makker cd weldra werd de tweede agent ook uit bet voertuig geworpen De dry ver bad de lynen in zijne bandeo toen by viel, doch io ajjn val waren die losgeraakt, eD de paardeD, die door sobrik gedreveD, op hol giDgeo, waren spoedig een aanzien» lijken afstand van de ongelukkige politie agenten verwijderd. De dieren badden echter de baan gehouden en daardoor was Let den schurken niet moeilijk om bunne plaats op het rijtaig te behouden. De jongste der kerels bevrijdde zyo makker zoo spoedig mogelijk van zyn armbanden, en bnnne voeten vrijmaken zal ban wel niet veel moeite hebben gekost. De ambtenaars sagen er wel zoo suf uit als ge u~ maar 'eenigzins voorstellen knot, vooral, toeo zy al hinkende de ver» dwenen vagebonden nog wilden acbtervol» gen. j Ik was bezig in het veld. niet ver j van den beuvel, eo beo een deel van den •circus'' gezien, doch ik wist niet wat er gaande was, vooraleer de dappere politieagenten van Seville het my badden gezegd. Aan den voet van den henvel, en ge avondmaal spreken ons van die sacramen- j teele liefde en kracht, die in en door het I H. Sacrament des Altaars tot uiting komt, t en ons aanspoort tot edele daden; zoo j knielt eene H. Juliana, de. eenvoudige j abdis uit een klooster te Luik voor den j Paus Urbanus, om ook in naam van haar j Bisschop de groote gunst te vragen en te erlangen van de instelling van een bijzon- der feest van het H. Altaar-Sacrament, I waartoe eene hemelsche stem haar had aangespoord; eene andere vrome klooster- zuster Margaretha Maria Alaesque, de l innige vereerster van Jezu9 in het H Sacramen:, wordt beloond door de ver schijning van den verheerlijkte Jezus toonende Zijn goddelijk Hart, en wordt gesterkt en gedreven om die devotie aan j de wereld bekend te maken; zoo leert ons eveneens de Sacramentsprocessie in 't midden, die met haar bruidjes, koorknapen volk en priesters de openbare vereering schenkt aan den verborgen God en Zalig maker. Nog hooger wijzen ons twee andere voorstellingen op Gods goedheid en liefde, die zijn trouwe vriend, den reeds in den Hemel verheerlijkten Servatius, Maastricht's Bisschop, naar. Houthem stuurt om een andere vriend, Gerlachus, den boetvaardige kluizenaar, van alles en allen verlaten, de H. Teerspijs te brengen, die hem zal sterken op de reis naar betere gewesten, terwijl eene H. Clara met het glanzend ciborie in de hand, door twee harer kloosterzusters ondersteund, s aande op de walmuur der stad Assisië, de onge- loovige en bloeddorstige Saracenen ver strooit en verdrijft en verhindert Assisië te nemen en de stad met hare inwoners te verdelgen. Tot zelfs in de uiterste punten van het maaswerk wordt nog de verheven beteekenis en den lof van het H. Altaar sacrament verkondigd door den kostbaren parel, door het lam zonder vlek, door druiven en tarwearen* Alles spreekt van goedheid en liefde, van voeding en kracht en roept ons toe en spoort ons aan tot eerbied, dankbaar heid en wederliefde. Zonder twijfel is dit raam een monument, dat ook aan de latere eeuwen zal verkon digen Pastoor's Schmeits vrijgevigheid, kunstzin, liefde voor Gods buis en zorg voor het welzijn der zijnen en tevens zal vertolken de hooge kunstopvat ting en kunstvolle bewerking der firma F. Nicolas en Zonen te Roermond. Een zaak is jammer, door de onver wachte geldelijke verhooging der grond- sioffen en de loonen. zal ook den prijs der overige ramen beduidend verhoogen. Men vreest derhalve, dat het begonnen werk niet zoo gemoedelijk tot de gewen- schte voltooing zal geraken en de kerk van Venray nog jaren lang een onafgewerkt en onoogelijk karakter zal dragen. Wij vertrouwen echter, dat die vrees ijdel zal blijken en dat de indrukwekkende voorbeelden der reeds geplaatste en de toezegging van nog eenige nieuwe ramen de goedgezinde en rijkbedeelde parochianen zullen aansporen om ook op hunne beurt langs dienzelfden eervollen weg Gods eer te bevorderen en zich een onvergankelijkeD naam te verwerven bij het dankbare nageslacht. M. R. p. Als een donderslag uit helderen hemel bracht Zaterdag de telegraaf bet verbijs terende bericht dat in Berlijn een contra weet dat bet een boogen is. verlieten de booswichten het rytu'g en etap'en daarna bet dichte boscb in dat zich mijlen ver io de vallei uitstrekt. De ambtenaars hebben mij gevraagd u van bet voorgevallene te verwittigen, daar zij gelooven dat de scbarken zicb wel zullen trachten te wreken op den stalknecht van bat Cbedder hotel daarbij hebben te bier nog een paard en een wagen, en ge durende den nacht zullen ze bier onge twijfeld wel eens aankomen. Zyn de politieagenten op het spoor van de bandieten f vroeg Mr. Russell. De boodschapper lachte en antwoordde Toen ik ze laatst zag waren zs op bet spoor van bet rytuig. Waarom achtervolgden zy die kerels oiet Omdat ik stellig geloof dat ty reeds meer dan genoeg hadden van die ruwaards. Bovendien zyn de fooien vaD die agenten ook veel te gering om ben in zulke geval len veel moed in te boezemen Maar hunne reputatie is toob ook wat~ waard. Ja, maar zij stellen ongetwijfeld meer prys op bun leven eu hunne eigendom» men. Russell kon sich niet langer bedwingen en begon op miDder aangename wijze uit te vallen tegeD de lafhartigheid dier poli» tieagenten, terwyl Lange Mart'n zyne gramsobap, gemengd met een zekere ver legenheld, trachtte te verdrijven door bet flniteD van een kerktoontje, iets wat bÜ gewoon was te doen wanneer by ten einde raad war. Stalknecht Piet sprak geen woord, doch er was eene uitdrukking in zyn gelaat te revolutie was uitgebroken. De eerste telegrammen gaven zeer ver» warde mededeeliogen, en hoewel de regee- ring bekeud maakte dat de ooutra-revolntie mislukt was. bleek later bet tegenoverge stelde bet geval te zijn, Althans da regeering ging op de vlucht, en een nimwe kwam io de plaats, waar by de General-Landwirt» scbaftdirector Kapp als Rijkskanselier eu Generaal vun Lattwitz als Ryksweer» minister optrad die direct io etn proolam&tie verklaarden dat de Nationale Vergadering en de Pruisisobe Landdag ontbonden waren. Berlijn was inmiddels door de contra- revolutioonaire troepen bezet. Ter verduidelijking geven we hier eene j korte samenvattiDg der gebeurteaissen In den loop der vorige week ODtdekte' de Daitscbe regeenog een tegen baar gerichte beweging. Zyn alarmeert Vrydag bet Beriyoacbe garnizoen en traoht door uitgebreide maatregelen deD -Putub" te, Ter y delen. De troepen, die in bet 25 E.M. van j Berlijn gelegen Döbentz aanwezig zyn, o.w, de marine-brigade Ebrhardt, zanden Vrijdagavond aan de Ryksregeering een ultimatnm, waarin de volgende eischen gesteld worden Vorming van een nieuw kabinet, bestaan de uit vak-ministers in de plaats van Noske moet eeD generaal rijksweermiois* ter worden; vrijheid vao straf voor Generaal andwirtschaftdlrector Kapp en da andera personen, tegen wie een bevel tot inheob» tsnisoeming is uitgevaardigd. Na uitvoerige besprekingen wijst de regeeriog bet ultimatum af, docb moet alle gedachten aan gewapenden tegenstand op geven. aangezien bet BerlijDSche garnizoen naar de muitende troepen overloopt. Dan viuo'aten de president Ebert, de Rijkskanselier Baner en de minister-opper» bevelhebber Noske met de aDdere rsgee» rmgsleden Daar OresdeD, alwaar zy in den loop van deD dag verklaren bet gezag over bet Daitscbe Ryk te tulleD blyven uitoefenen De troepen uit Doberits rakken met Gen. von Lattwitz aan bet hoofd Berlijn binueo en bezetten de regeeringsgebonwen. De rijksdagafgevaardigde dr. Kapp richt als Rijkskanselier de eerste proclamatie der rneuwe regeeriog tot bet Daitscbe volk. waarin het vorig bewind vervallen wordt verklaard eo de Nationale Vergade ring en Prnisi8cbe Landdag worden ont bonden. De Soc -Dem. Party kondigt, als antwoord op den reactioonairen -putsch" de algemeeDO staking voor geheel Dnitscb» land af. De nieuwe regeering is met alle pariyen tot bet vormen van een coaliiie-regeeriug in verbindmg getreden. Ook de onafhan kelyke sociaal-democraten namen aan de besprekingen deel. De regeeriog tracht Ebert te bewegen om ryks-president te blyven. President Ebert is nog in Berlyn. De vier sociaal-democratische Pruisische m uisters, n 1. ds minister-president Htrsch, de minister van binDenlaodscbe zaken Beine, de minister van eeredieust Haeciech en de minister van financiën Sndeknm zyn in verzekerde bewaring gebracht. Boven laten waarin men zicb niet kon vergissen Het was geen blik die van verlegen heid getuigde, maar een die onversaagdheid en vastberadenheid verried. Hij scheen er hoegenaamd Diet om te geven of de kerels kwamen om met hem af te rekenen of niet.j Toen de boodschapper was verdwenen keerde Russell zicb tot Pi6t en sprak Piet. van nacht blyf ik bij u in den stal, en iügeval er iets voorvalt wil ik de klucht met n deelen. Ik geloof Diet dat er van nacht iets te verrichten zal zijn. Waarom niet t Omdat die spitsboeven geeoe wapens hebben, en zy weten dat ik vier revolvers heb en niet bevreesd ben die desnoods te gebruiken. Wat willeD ty aanvangen t Hud paard en Wagen zyn bier. Zij zullen oDgetwyfeld wel eens komen, docb niet vooraleer zy gereed zyn, reken daarop. Zy zyn zoo beel zot niet eo wat er nog meer van ia, zy zyn zoo bniteDgewoon dapper niet. Gij hebt er toch niets op tegen dat ik by n blyf vroeg de Ohioër, Neen, iD 't geheel niet bat iou my genoegen doen. Dien avoDd werden er vier geladen revol vers mede in de stal genomen, en nadat Piet en Rnssell ds denren goed badden verzekerd legden zij zich te rusten. De dievenlantaarn welke zij van de roovers badden genomen werd in hunne nabijheid gezet om die, desnoods, te kannen bezigen. De nacht ging echter voorbij, jui» *oo» als Piet bad voorspeld, zonder stoornis, en dien werd in de persafieeling van d® rijkskanselarij dr. Raasober in hechtenis genomen. Ioplaats van generaal von Lattwitz werd generaal voo Hnlsen, opperbevelheb ber van alle troepen, terwyl de vroegere chef van den generaleo staf van den geoeraal»veldmaar8chalk vod Mackensen, overste Seecckt, tot chef vaD den generales staf, m plaats van overste Rbeinbard, be noemd is. De nieuwe regeering houdt zeer ernstig rekening met mogeiyken tegenstand vao de oude regeeriDg. Noske eu Bauer moeten op weg naar Weimar zyo. Tot leider van bet ministerie van bniten» landscbe zaken werd de gezant Von Haniel benoemd. Minister van binnenlandsche zaken in Prnisen von Jagow, de vroegere chef van de Berlynache politie. De nienwe regeeriog heeft een procla matie uitgevaardigd waarin wordt gezegd Rijk en volk verkeeren in groot gevaar. Het volk voelt slecbts dof bet komende onheil. De pryzen stijgen zonder ophouden. De nood neemt toe. Hongersnood dreigt. Woeker, kettingbandel en misdaad trtdeo met steeds grooter brutaliteit op. Weg met de regeeriog, waarin een Erz» berger-geest heerscht I Wat is de taak der meuwe regeeriDg t Ter heropbouw van den staat willen we bet landelijke cd stedelijke grondbezit in voldoende mate aan de belasting opbrengst doen deelnemen. Het grondbezit moest steeds offers dragen bet zal die ook thane op zich moeten nemen. De regeering zal werkstaking en sabotage zonder genade onderdrukken. De regeeriog zal de arbeiders met bet doel van de economische reorganisatie in belangrijke mate doen deelnemen aan de voorbereiding en bet welslagen biervan. Wy zullen geen regeeriDg van bet een» tijdige materialisme zyn. De regeeriog zal de bestaande verrekeoingsreobten mat een zelfbescbikkingswet voor de arbeiders in vrijzinnigen geest uitbreiden. De regeering zal een -Heims'atten'-wet voor glad eo land geven. Zy tal de ambtenaren, die door den oorlog en de revolutie geleden hebben, weer aan han rechten helpen. Daarom verlangt ty de trouwste plichtbe trachting van de ambtenaren. De regeering zal bet als baar heiligste plicht besobonweo de positie van de oorlogsinvaliden en van beo, die bnane verwanten in den oorlog hebben verloren, te waarborgen. Het manifest eindigt met de woorden -De kleur van de Daitscbe republiek is zwart» wiUrood 1" De zomertijd. Het Stbld. do. 111 bevat een kon, be sluit van den 9den Maart 1920, tot ver vroeging in 1920 van den wettelyken tijd, bedoeld in art. 1 der wet van 23 Jali 1908. Daarby is bepaald, dat in 1920 de ver vroeging met een uur vaD deu wettelijken tijd zal aanvangen den 5en April en zal eindigen den 27sten September. zoo volgden er Dog verscheidene zonder dat er onraad werd bespeurd. Den tweeden dag na de ontsnapping der gevangenen veruam men in bet hotel dat er io een naburige weide twee paarden waren gestolen, welke, na een nacht in zuide lijke richting te hebben geloopen, lot op den openbareo weg werden gevondeD iD 'a buurt waar weer twee aodere werden ontvreemd waarvan men sedert niets had vernomen- Het volk in en rond Seville geloofde dat die paarden door de vluchtelingen waren gekaapt, en ongetwijfeld was dat vermoeden gegrond. Dat ty bnnne aanvallen tegen Piet niet zouden opgeven geloofde iedereen, docb boe zy bet du aan boord zouden leggen w88 moeilik te voorzien. Oom SteveD, de onds neger, was, als naar gewoonte, vol van goeden raad, en alhoewel er slecnts weinig acbt op zyne zienswijze werd geslagen, was deze meest nagenoeg juist. Bewaakt iedereen dis in het hotel komt, zeide by, want ge kunt nooit weten wien ge inneemt alvorens ge zelf iDgenomen wordt, onboudt dat weldeze neger word ond en beeft al rare dingen bijgewoond, ja dat heb ik, en dikwyls tot mijn verdriet 1 Twee weken gingen voorbij, alles was in en om het hotel dusver, roetig gebleven. Het paard of de lenrderswageo waren nog niet opgeeiacbt eD niets werd geboord van Harrigan Morris of Tim Banker. Stalknecht Piet bleef echter waakzaam en bet was goed voor hem dat hij gedurig een oog in bet zeil bield. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1