Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Propagandisten van Wijnkoop. fk paardendieven FEUILLETON. Gemengd Nieuws. Zaterdag 13 Maart 1920 41e Jaargang. No. 11 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIBN van 1—5 regela elke regel meer 50 71 c. Daar zijn helaas, vee! propagan» disten van Wijnkoop, bij wie niet de minste opzet bestaat om den boel onderste boven te gooien. Van revolutionaire actie gruwen ïij, over het misdadige van het op» standigheid-stoken in onze dagen weten zij met verontwaardiging uit te weiden. En toch... wat het opwekken van die gevaarlijke opstandigheid betreft, kunnen zij allerminst zelf hun han» den in onschuld wasschen. Ongewild weliswaar kunnen zij niettemin «propagandisten van Wijn koop" genoemd worden, »De Volkskrant'' schetst zoon propagandist naar het leven. Een eenvoudig werkman, zoo lezen wij, kwam ons om raad vragen. Zijn vrij talrijk gezin kan Diet rond komen met een loon van 19 gulden per week en zijn katholieke patroon zchijnt niet genegen dit loon te ver» hoogeD. Die patroon, aldus de arbeider, besteedt wekelijks 28 gul» den alleen aan vleesch voor zijn gezin en hij voegde mij toe, niet te kuDnen begrijpen, hoe ik niet leven kan van 19 gulden per week. Hij en zijn gezin leven in weelde en zijn cora» pagnon kocht onlangs nog een luxe auto ter waarde van duizenden gul dens. Korten tijd geleden bedroeg het loon van den arbeider slechts f 17 per week, met veel moeite verkreeg bij twee gulden meer. Nu is bij achterop geraakt kleeding en buis raad moeten noodzakelijk worden vernieuwd, maar zijn inkomen is zelfs niet toereikend om het dagelijks levensonderhoud te bekostigen. Iu zulk een toestand is hij radeloos en wanhopig vraagt bij ods of hij dan geen recht heeft om van zijn arbeid te leven, terwijl zijn patroon in weel de baadt. Hij spreekt id dit verband vau afscheiding van de katholieke organisatie en van aansluiting bij de revolutionairen In wanhoopstoestand komt meD tot zulke onlogische rede» neeringeo.; want de katholieke werkliedenorganisatie is ei juist, om hier hulp te bieden dit is door de feiten bewezen en de revolution 10 Mr. ItaM.U, zoo w.r.D beide overeeoge komen, zon bet bevel geveo. Met bet woord -Q& I'' vloog de kleine merrie vooruit els eeo pijl van een boog eo Dart volgde baar ongeveer eeoe lengte achterna.) Het jonge paard bad bet nog niet geleerd om icbieljjk, nadat bet t'gnaalwoord wae gegeven, vooruit te springe». Piet werd niet meedelooe door dat klein nadeel, want hjj bad volle vertrouwen in de vlngbeid van zijn paard, bij acbeen er van overtuigd dat Dart zon winnen. Lange Marten en Mr, Weet stonden op da veranda van bet hotel om bet eiode van dan toobt af te waobteo, eo de eiodpaal bevond zich recht tegenover do plaata waar zij stonden. De baan was van weerakan. ten met aan dichte baag van volk bezet de eeoe stelde ai meer belang in de wed» danschap dan de andere, doch bet waa duidelijk dat de groote meerderheid partij trok voor Piet eo zyn paard op vele aangeiichten kon men bijna lezen dat tij bavreeid waren dat de jongen het zon ver liezen. -— Maar kjjk toch boa bet paard loopt I riep da Medioa man uit, toen hij zag boe Dart zijn verloren grond won eo zijne merrie niet meer vooruit acbeen te zijn. De dieren liepen bijna tegen eikander, sairen ook dit leert de ervaring van elkan dag brengen ons van den wal in de sloot. Hoe is echter die arbeider tot zulke redeneering gekomen. 't Is duidelijk zijn patroon heeft hem er toe gebracht. Zijn patroon, wellicht een goed katholiek van den ouden stempel, maar met geheel verkeerde begrippen 'omtreDt zijn sociale plichten. Zoo iemand zal een afschuw hebben van revolutie en met veel overtuiging medewerken, om zulk een ramp te voorkomen. Misschien is hij wel lid van een burgerwacht en donateur van katholieke comité's van actie. De goede man zou schrikken, in dien wij hem desondanks noemdeD, een propagandist van Wijnkoop. En toch dat is hij, meer dan een ol ander gewoon lid der communistische partij. De grove fout, die hij niet ziet men ziet Diet het eerst den balk in eigen oog is deze, dat hg niet als katholiek patroon een voorbeeld geeft, dat hij een werkmanhuisvader afscheept met een loon van 19 gulden, (voor den oorlog gelijk aan f 9,50) en tegelijk ergenis geeft door een leven van weelde en overdaad. Al zijn goede bedoelingen verliezen hier door hunne beteekepis. I)en ar» beider is 't vrijwel onverschillig hoe zulk een patroon denkt en spreekt hij ziet alleen naar zijn daden. Van die daden is de arbeider de dupe en dan komt de scheve, maar verklaar, bare redeneering dat is nu een katholiek, iemand, die een eerste plaats inneemt in kerkelijke instel» iingen 'hij wil'geen revolutie, maar laat |«ons met al ods werken verhon» geren hij predikt SDaarzaamheid en zuinigheid voor den arbeider, maar vraagt voor eigen leven een deel van deD maatschappelijken rijkdom, grooter dan dat van al zijn arbeiders samen. Vroeger waren zulke patroons propagandisten van de S. D. A. P, Zij hebben duizenden minder ontwik kelde arbeiders van ods vervreemd en naar het socialistische kamp gejaagd, er wa3 immers geheele overeenstem» miDg tusschen hunne daden en de klassenstrijdleer van de sociaal-demo craten. Tbans spelen zij in de kaart van Wijnkoop, den leider van de partij, welke nu hetmeest radicaal is en dus danarbelder in wanhoopstem» miDg aaDtrekt." De schets is raak maar niettemin volkomen juist Het behoeft geen Dader betoog, welk een zware verantwoordelijkheid een hier geschilderd patroon op zich laadt. Propagandist van Wijnkoop" de uitdrukking geeft voldoende het on» heilvolle karakter te kennen van zijn ondoordachte handelwijze. De tijden zgn somber en dreigend, zoowel voor patroon als voor arbei» der. voor heelde maatschappij. Maar met gemeenschappelijke samenwerking kan de maatschappij iD rustige ontwikkeliog naar een nieuwe welvaartsperiode worden heengevoerd. Als ten minste nocb van de zijde der arbeiders, noch van de zijde der patroons propaganda gevoerd wordt voor de omverwerpende beginselen van een president van Sovjet-Neder» land David Wijnkoop. zij kwamen zoo snel laDgs de baan dat zij veeleer schenen te vliegen dan te loopen- Het stof vervulde de lucht tot dat bet er mtzag als een# laaghangende wulk. De paarden kwamen al nader eo nader, de hoefslagen werden reeds geboord. Het volk langs de baan stapte 6en weinig terug en begon reeds laide kreten van toejuiching te lateul booren. Sapperloot 1 Dart ia voor riep Lange Marten uit De Medina mau begon bleek te worden, bij stond als verstomd van verbazing en zijo hart klopte. Stalknecht Piet lag voorover op zijn paard en gaf bet van tyd tot tgd een lichten zweepslag. De Medina merrie liep zooals zy nog nooit te voren bad geloopen. Een balve lengte, een lengte, een lengte en een ha'f, twee lengten voornit, toen den paal was bereikt, en Piet bad gewon nen. Een oorverdoovend gejuich weergalmde door de lacht. Wat een jongen 1 Die woorden werden gedurig herhaald. Nooit te voren wss er op die baan soo iets voorgevallen en nooit was er aldaar een weddenschap gewonnen geweest, die zooveel bewondering en daarenboven nog voldoening onder de toeschouwers veroor zaakte. West, alhoewel verloren, kon niets anders dan tyne teleurstelling zooveel mogelijk verbergen, om daarby nog niet 'te worden uitgelachen. Doob het was klaarblijkelijk op zijn gelaat te zien hoezeer hy het verlies ia zijn binnenste betreurde. Valsclie manter. De goudsmid v. d L. te Nymegen deed by de politie aangifte dat by van een persoon die by bem inkoopen had gedaao n betaling heeft ontvangen twee bankbil jetten van f 100, welke vermoedelijk valsch zyn. Bij onderzoek bleken dis biljetten werkelijk -alsch te zijn. De winkeljuffrouw van een heer v. d L, bad den kooper berkend als zijnde zekeren Le H. en wo nende te Deventer. Op verzoek van de politie alhier is Le H. te Deventer aange houden en zal herwaarts worden gebracht, Nader vernemen wy nog, dat de door den winkelier ontvangen banknoten later bij een aPekeniog weder werden uitge geven, waarna de banknoten bij een ban delsbank terechtkwamen. waar men 'bemerkte, dot déto'-biljettea valsch waren.' Daar de herkomst spoedig vas ges eld kon worden, werden onmiddellijk maatregelen genomen, om den winkelier biervan te verwittigen, die op zyn beurt de Nymeeg- sche recherche er van in kennis stelde. Deze, actief als steeds, maakte terstond van verschillende gegevens gebrnik. waar door bet mogelijk werd dea vermoedelyken dader op te sporen, hetgeen denzelfden dag nog gelakte te Deventer, alwaar de ver dachte woooacbtig ig. De man werd aldaar aangebonden. Materiaal en verschillende valsche bankbiljetten werden in beslag ten zijnen huize. De biljetten wareo goed nagemaakt en allen hetzelfde nummer, n 1 A.O. 024028. De achterzijde is glanzeod, Het is gebleken, dat Le H, zicb behalve van 't vervaardigen van valsche bankbi'jet- ten, ook betfc. schuldig gemaakt aan het namaken en uitgeven van zilverbons a f2.50. De politie beeft een aantal dezer boos m beslag genom9D. Nieuwe dienstregeling. Naar de -Msb." verneemt, zal op 1 Juli VI. De dieven zijn los. Stalknecht Piet kwam niet aanstonds terug onder de menigte die hem voor bet hotel stood op te wachten, bij wilde de al te groote toejmcbingao vermijden, daar om keerde by nadat zyn paard, door eenigen tyd stapvoets te gaan. wat was afgekoeld, laDgs eeoe laan, een dozijo schreden van den grooten weg naar den stal terug, en verzorgde het dier zelf al vorens naar bet hotel to gaan. Nu was hy eigenaar van twee vlugge paarden, doch in deze laaste overwinning dacht by niet het miost aan een;ge wiDst voor tichzelven by had gewed ten voor- deele van den heer Rnssell, en zyn eenig oogwit was diens geld terug te krijgen van Mr West, den eigenaar van de Medina merrie. Verscheidene heeren, waaronder West. waren reeds naar den stal geweest om Piet op te zoeken, dooh by bad zicb ver borgen. Laat in den nam ddag kwam Piot weer in de gelagkamer. De verliezer der wedreo wae daar, als ook eeo aantal nieuwsgierigen die den ge- beelen afloop der zaak wenschton te ver nemen. Mr. Weit trad Piet tegemoet eo bood bem de band, welke de knaap vastgreep en op gulhartige wijze sobudde. Gy bebt ons allen terdege met ver bazing geslagen, mijn jongen. Gy hebt, inderdaad, een vlag paard, ik wou bet gaarne van u koopen. Wat zegt ge daarop Dart is niet te koop, Mr. West. a.s. op de Nederlaudsche spoorwegen een nieuwe dienstregeling worden ingevoerd, waarby het aanta! reizigerstreinen met 25 pet. zal worden uitgebreid. Verhoogiug toeslag; pensioenen. Naar de -Volkskrant" uit goede bron verneemt, heeft de regeering bet voor nemen, den toeslag voor de penaioonen te brengen op 40 procent in plaats van 20, zooals oorspronkelijk was voorgesteld. Waar onze belasting- penningen blijven. Ouder dit hoofdje bevat het Gbld eeo stichtend verbaal van -betrouwbare zijde, dat bet niet publiceert zonder de zaak nog eens goed onderzocht te hebben. Het verbaal komt, in bet kort verteld, hierop neer Het Kamerlid mr. P. Rink, oud minis ter van Binnenland8Cbe Zaken, verkocht op 15 Mei 1917 een buis aan zyn zoon mr S. Rink te Tiel, voor f8500. Ten behoeve van den Raad van Arbeid te Tiel mr. S, Rink is voorzitter vao dit col lege verkocht mr. S. Rink op 23 Juli 1919 zijn hnis aan den Staat voor f40 000 Het hnis is totaal ongeschikt en moest ge heel verbouwd worden, zoodat bat deD Staat op pl.rn. een ton komt. Daarby blijft de heer Rink in bet buis wonen en beeft centrale 7erwarmmg laten aanbrengen. De Raad van Arbeid is tbans tijdelijk •Iders ondergebracht. Er is gelegenheid geweest, verschillende geschikte panden aan te koopen. o a. eeo pand met gFooten tuin, alleszins (zonder ver timmer ing) voor het doel geschikt en voor f 17.000 verkrygbaar. Er was voor dit buis zelfs een voorloopig koopoontraot opgemaakt. Het Bbld. vertrouwt, dat de regeeriog. nu syingelicht is, bet hierby niet zal laten. Melk boter eo kaas Het Haagsche Correspondentieburean meldt Naar wy vernemen, is bet de bedoeliog om de bylevering van melk van bet zaivelkantoor aao dé plaatsen waar melk tekurt is, tegen 28 Maart te doen opboue deo Met ingang van dien datnm zullen in verband daarmede de maximnmpryzen op melk, boter eD kaas worden opgeheven De haven-staking De staking der havenarbeiders en zee lieden beeft nu vier weken gednurd en niets wyst er op, dat zy spoedig zal eio digen. De stakende vereenigingen keeren avn bare leden schamele vergoedingen ah en alleen te Amstemam krijgen 1800 werklieden in 't geheel niets, omdat ze oiet zyn georganiseerd. De stakkers hebben by het Armbes'onr aangeklopt, maar ver geefs. Nu wordt gezegd, dat per week f 70 000 aan de georganiseerde was uitgekeerd, maar dan is het ook duidelijk, dat ze drie maal dat bedrag tekort komen. Om er den moed in te honden worden allerlei geruch ten verspreid over bniteDlandsche solidari teit en over steuo van buitenlandscbe organisaties zelfs weet men de pers nemers ze in hebben zonden Meer Zou hei voor tweehonderd en vyftig dollars niet te koop zyn No Sire. Drie honderd Neen. mynheer, ik heb het gekregeD van een goeden vriend en ik wil het be houden. Ik heb geen geld noodig. Die zaak is dan afgemaakt Bepaald, maar ik heb eeoe merrie welke ik cu zeer goedkoop wil verkoopeo, die kan toch niet goed loopen. De knaap lschte op sobalkachtige wijze terwijl bij het voorgaande zeide. De toehoorders lachten en Mr, West lachte mee Wat vraagt gy voor de merrie HoDderd dollars. Ik zal er u twee honderd dollars geven. Neeü dat doet gy niet. Waarom niet. Omdat ik ze niet hebben wil. Wilt gij dan niet zooveel nemen als gij krijgen knot Neen ik ben geen afzetter.fik geloof niet dat het goed is voor een jongen als ik ben, zoo voor geld te wedden, ik wil of zal bet niet doen. Geef my de honderd dollars welke gy van Mr, Russel hebt gewonnen, en ge krijgt uw paard terug dan hebt gij niets verloren, Mr. Rnssell beeft niets verloren, en ik heb niets ver loren. Hier was een gevoel van eer uitgedrukt dat aller verwondering opwekte. Zijne buitengewone zegepralen badden piet's hoofd hoegenaamd niet op bol ge bracht, De honderd dollars werden overhandigd eu een oogenblik daarna gaf Piet het geld berichten in handen te spelen over de wankele pogingen der werkgevers tot toenadering, die gretig geloofd worden en als surrogaat dienen voor bet tekort op de huiehoudrekening. Van den beginne-af hebben'de onder der staking er op gerekend, dat 6 weken t.et spul klaar zonden en de werkgevers dan murw zyn. dan de helft van dien tyd is om; i er wordt gestaakt, maar er wordt ook nog hl er cuf d*ar gewerkt en te Rotterdam kwamen de Fransche zeelieden bun kolen zeil lossen en laden en er is geen spoor van onrast onder de werkgevers te be merken want men kon zyn stilliggende bodems gebruiken voor pakhuizen en berg plaatsen. Voor de gezinnen der werkloozen, die aan vry booge inkomsten gewend zyn, is de staking reeds een triestig avontuur. Als we drie weken verder zyn, zal zy een ramp zijn. Eo de stakingsleiders schynen reeds te begrypen, dat het conflict in zes weken niet zal afloopen. Moord te Nijmegen. Voor de Rechtbank te Arnheo beeft terechtgestaan H. J. uit Groesbeek, be klaagd van doodslag op den I9»jarigen F. m de Bloemersiraat, in den nacht van 17 op 18 Januari by een vechtparty tussobeu «enige Groesbeekers en Nymegenaars. Bekl. bekende volledig. Het O.M eisehte ö.jaar gevangenisztraf. De verdediger, mr. Bennicke, pleitte vrijspraak, subs, oplegging van een lichtere straf. Voorzorgimaatregeleo legen de riep. De griep is een infectieziekte. Door beos ten. niesen en spreken der zieken worden de infeotiekiemen in allerkleinste drop peltjes der afscbeidings producten van de zieke slijmvliezen verspreid. Het ziektebeeld zelf ii uiterst wisselend Nu eeDS zyn bet slechts zeer lichte kat harren dan weer de ernstigste longont steking. optredende als direct gevolg der griepinfeotie. Ook kunnen hartzwakte, aandoeningen van maag en darmen, van het zenuwstel sel, van de nieren enz. o.a, op den voor grond treden. Nu ii bet eigenaardige van deze ziekte, dat ook de lichtste gevallen na enkele dagen toch plotseling een zesr ernstig ▼srloop kunnen nemen. De grootate voorzichtigheid is daarom in die lichte gevallen strikt noodzakelijk. Het is nuttig op de volgende voorzorgs maatregelen te wyzen 1 Ook by schijnbaar teer liohte ver koudheden is het wecsohelijk ts bed te blijven en geregeld enkele malen daags ia lichaamstemperatuur op te nemeo. Men moet zorgen goed te transpi- reeren byv. door het drinken van warme anijsmelk of van de onderwetsche linde bloesem eenige tabletten (3 tot 6 daage) aspirine, apyron enz. zyn een zeer bruik baar hulpmiddel. 3Zoodra koorts geconstateerd is, aan Mr. Rnssell. De Obioör weigerde in 't eerst de som te aanvaarden, doch de jongen droog er op aan en wilde zelfs niet een tiendollar etnk ais belooning voor zich behouden. Men bleef zich in de gelagkamer onder honden met allerlei luimige en boertige geeprekken tot het vall«D van den avond eD dan hoorde men scbielyk de hoefslagen van een paard dat in volle galop kwam aan rennen, Voor het hotel gekomen zynde hield de ryder zyn paard stil, en Lange Marten stapte naar buiten om te zien wie daar zoo haastig was aangekomen. Het gezelschap in het hotel luisterde met aandacht om de woorden van den ruiter te kuDnen opvangen, doch die sprak op too'n lagen toon tot den baas, dat zy die daarbinnen waren geen enkel woord konden verstaan, uitgenomen het antwoord van Lange Marten, dat tamelyk luid in de gelagkamer weerklonk want de baas bedwong zyne stem niet toen hij sprak - Zoo, soo wel, dat is zeer slecht nieuws. Weer in de kamer by het gezelschap komende zeide by Heeren, de duivel sohynt er mede te spelen. De twee gevangenen zyn ontvlucht alvorens de politieagenten de gevangenis konden bereiken. Dit nieuws deed Piet opspringen en des» riep uit Wel, Heere m^jn-tyd, konden de twea politieagenten die twee boosdoeners niet regelen, zelfs niet wanneer die waren ge bonden Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1