De verkeerde wereld. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Plakken van zegels voor de Invaliditeitswet. FEUILLETON Gemengd Nieuws. abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. nummers 5 c. art 1920 PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regelt elke regel meer 50 c. 7* c. Uitgave FIRMA. VAN DEN MTJNCKHOF. VENRAY. Vroeger eischen aan stelde mevrouw haar de dienstboden in zake kleeding en arbeid. Vandaag mag zij blij zijn als 66n meisje haar dienen wil. Het woord .dienstmeid'' beeft zoo'n slechteD klank gekregen dat het hoog tijd wordt daarvoor een ander in de plaats te stellen. Een opperman van tegenwoordig zich inderdaad schamen als z'n Versx icbryft in het Hsg. ,- Ik sta voor een loket van het station en moet een kaartje hebben naar Den Bosch '1 Is nog een paar minuten voor bet vertrek van den zou trein en along way to Tipperary dochter als .meid1, moest gaan >die- alias het perron. Ik ben erg gehaast nen". Hoe komt men er toe op kan en de wachtproef die een steeds toor kan ze het dubbele verdienen ,- schrijvende en zwijgende dame, nabij 'maar ze rekent niet dat kost en in. mensch; die talen geleerd heeft en ze niet behoeft te kennen. Een schoenmaker of sigarenmaker kan hooger worden aangeslagen in den hoofdeljjken omslag daD een boekhouder die een paar examens gemaakt beeft. Men kau de tegenstellingen nog met dozijnen voorbeelden aanvullen om de stelling te demonstreoren dat de Invaliditeitswet. Ik zal echter de jurisprudentie van den Centraien Raad van Beroep af» wachten. Mocht deze niet zijn over» eenkomstig mijn opvatting, dan ben Een aderlating. De Ned. Federatie van Transportarbei der» gaf Zaterdag, volgens mededeeliog, uitkeeriogeD ale volgt f 8.50 voor ge> huwden dat ia 50 ceot boveo dec reglemeotaireu eteuo met 50 ceot toe» ik geneigd" op dit punt een wijziging'elag voor elk kiod beneden den leeftijd bcevflirvan 14 jaar en f6 aan oogebuwden. uit te lokken die aan bedoeld bezwaar tegemoet komt." Met groote voldoening zullen ongetwijlsld deze woorden worden bet loket aan den binnenkant, mij aandoet, werkt op mijn zenuwen en ik bljjf tikken op het glasraam dat mij icbeidt van het zoo begeerde reisbiljet. Een blik vol verontwaar» diging vaD die rustige dame is al wat ik bereik en mij bereikt. En ik ga naar het loket 3e klasse waar ik nog net zoo tijdig geholpen word, dat ik buiten adem in den reeds af» gefloten trein kan springen. Zoo'o geval demonstreert den stelregel dat bet publiek er is voor de ambtenaren en niet omgekeerd de ambtenaren voor bet publiek woning een aanzienlijk bedrag verte genwoordigen eD dat ze aan kleeding een aardig bedrag meer kwijt is als juffrouw dan als meid. Maar de kleeren maken de juf» frouw. zegt mee met een variant op het oud spreekwoord. Ik wilde «ver de verkeerde wereld iets schrijven en dat met enkele gre pen uit bet dagelijkscb leven .llus» treeren. Als arbeiders de wereld op haar kop begint te vernomen, staan ot zooals men het vroeger j In den regel vallen, volgens Zijn noemde dat het hier een verkeerdeExc wereld begint te worden kinderen niet onder de Invali» Een vriend van mij betaalde voor een arme weduwe het studiegeld dat baar zoon kostte, die aspiraties en be kwaamheid had om hooger op te gaan. Toen de zoon-student zijn pro» lector een visite kwam maken om hem te bedanken, raakte de aenvou» dige man, die zich heel wat ontzeg de om aan zijn weldadigheidszin te kunnen voldoen, geheel van zijn atuk, toen hij in de spreekkamer een ge» staken zou »men",handschoend, gepommadeerd en ge» - v *t" het een aanslag op de vrijheid vin den, ais geëi8cht werd de staking op U heffen alvorens te onderhandelen. Maar als geneesheeren staken, om» dat ze ondanks vele vertoogen niet behoorlijk, naar hun meening, be taald worden, dan eischt »menr eerst practiseeren alvorens over hun eischen zal onderhandeld worden, eD niemand neemt het voor bun vrijheid op. •Gelijk recht voor allen" is een scboone leus, maar geen evangelie in onzen tijd. Een rijke mijnheer, die vroeger een half tlescbje nam bij zijn maaltijd laat dat na omdat de tijden en de wijn te duur zijn geworden en het pas geeft de tering naar de neriDg te zetten. Een gewone man, die zijn loon verdubbeld zag, rookte dagelijks sigaren van 12 cent, dronk zijn ge» woon aantal borrels, die driemaal dunner geworden waren, en ontsegde sich niets van zijn gewone doea. Zoo tijdeD, zoo zeden. 9 parfumeerd gentleman ontmoette. Hij durfde aan zoo'n piekfijn jocgmenscb bet bankje van tien niet te overhan digen, dat hij in zijn vestzak had met de bestemming het hem te geven voor eenige versnaperingen geduren de de vacantie. Een opperman, die een kalkbak draagt of een tas steenen naar boven sjouwt, zint men vaak met een sigaret tusschen zijn lippen. Een doos vaD 40 a 50 cent is zjjn gewoon rantsoeD per dag Gewone werklieden, die geregeld bioscoopbezoekers zijn, tijD geen zeldzaamheden meer. Met vyt gulden zakgeld is een werkjongen van 17 d 18 jaar nauwe lijks tevreden. En midden in de week is mijnbeer meestal platzak Is het wonder dat het boedenpro» letarlaat afgunstig kijkt naar den man met pet, die 't veel beter doen kan dan hij, die den heer moeten spelen bij veel minder lokomen Een man van de stadsreiniging wordt beter betaald dan de kantoor. De ZeerEerw. Heer L. Offermans Pastoor te Lierop, schrijft het vol» gende in de Zuidwillemsvaart. Daar ook in onze streken vele boeren voor hunne inwonende kin» deren niet plakken in het invalldi» teitsboekje, en aldus aan de Wet, zooals zij nu is, niet voldoeD, verzoek ik u bijgevoegd uitknipsel uit de Voorhoede over te nemen. Voorwaar eens geruststelliog. En dat ook Minister Aalberse zelf het standpunt door sommige Raden van Arbeid iDgenomen, niet deelt, (namelijk dat ouders voor hunne inwonende kinderen wel moeten bijdragen in invaliditeitswet) is duidelijk gebleken uit de reden welke Zijne Exc. vorige week in de Eerste Kamer hield. De Minister gaf daar als volgt zijn particuliere meening weer.- Ik voor mij," aldus Zijn Exc., ben van meening dat die kinderen iD den regel niet in de Invaliditeitswet valleo, om eenvoudige redeD, dat sij niet zijn arbeiders in den zin vaD de Invaliditeitswet Het Burgerlijk Wetboek geeft geeD defenitie van •arbeiders'' maar wel van narbeids» overeenkomst," dat is een overeen» komst van een werkgever, in wieDS dienst hij tegen loon arbeid verricht Hier echter is wel een gezagsver» houding aanwezig tusscheD de ouders en inwonende kinderen, misschien wordt er ook wat gegeven, maar het eigenlijke element van dienstverhou ding bestaat hier niet. In vele geval leD is daarom m.i. ttn onrechte be slist, dat inwonende kinderen verzekeringsplichtig zijn krachtens diteitswet. Heeft een of andere Raad vaD Arbeid anders beslist, Jan kent men den weg. Men zoeke zijn reebt bij den Raad van Beroep. Zoo volgt men den wetteljjken weg waarmede men meer zal bereiken dan door allerlei gemopper en koppig verzet. Dus voorloopig wel plakken. Da onthul»'» deugnieten, dia eigenlijk niata audera waren dan dieven en moorde naari, werden uit den wagen genomen, •el kamer van bet hotel opgesloten en •nder toealcht van een bijzondere wacht geplaatst. Het nieuws verspreidde a ch apoedig door gehoel Seville, en de kloekheiden oever aaagdheid van den etalkneoht wat bet onderwerp aller gesprekken. De koeap wsa genoodiaakt bet gebeurde te vertellen en te herhalen tot vervelens toe. eo de voortvertellers acl,etsten lijne lotgevallen in tnlkdeoige kleuren, dat die in zeer korteD tyd, in afgelegeoe plaatreo sla bijna ongeloofeüjk werdan beschouwd Stalknecht Plet wel een held, ja mat leeuwenmoed I De jongen kon eebter niet veel bijion» dari alen in hetgeen bij had gedaan bij meende dat bjjoa iedereen hetzelfde zou hebben i koneen doen, doch zijn vrienden dachten er anders over want aan nage» •oog alle straathoeken stonden weldra gr cap jas volk waaronder men Piels helden daad om het meest preea Plet aohowde de publiciteit echter zoo. veel mogelijk, eo daarom hield bij zich zooveel hij keo. van het volk verwijderd. Dlan dag moeatan de gevangeoeo bij den vrederechter eeo voorloopig verboor onder- gaan, an nadat Plet ijjno getuigenis had aan f8 Litnbiirgseke Katholieken dag te Roermond. Het algemeen ooderwerp van den 18en Limbarg8Cben Katholiekendag, die den 2e Pinksterdag te Roermond wordt gehondeD sal zyn -De christelijke levensernst". De heer mr. F. J. Bolsius. prnrdent der arrondissement!-rechtbank, te Roer» mond, die jtir. mr. Ruys de Beerenbrouck opgevolgd als voorzitter van bet dage» lijkscb bestaar der L'tnbargscbe Katbo» liekeodageo, installeerde ia een iD bet St. Cbristoffelbuis gehouden vergadering de plaatselijke regelingscommissie vao den 18«d Katholiekendag. Vllegotatlon te Heerlen. Naar de Limb. Koer. verneemt, bebbeo de onderhandelingen welke sedert eenigen tijd tusschen de te Amsterdam gevestigde Internationale Lucht ver voerondernemiDg" en bet gemeentebestuur van Heerlen wor» den gevoerd over de inrichting van eeD vliegatation nabij deze gemeente, een zoo< danig verloop, dat eeo gunstig resultaat daarvan kan worden verwaoht. Doodgereden. Dinsdagmorgen kwam te 's Hertogenboscb de stoker van de tram 's BoaobHelmond b^j bet rangeerec aan de tramremise met zijn boofd onder een wagen- De ongelukkige werd met verpletterd hoofd dood onder den wagen uitgehaald. Bloedvergiftiging. Eenige dagen geleden kreeg de vee< bonder K» te Koog aan de Zaan van een zijner koeien een elag met den staart nabij het oog. Met den mouw ven zijn kiel ver wijderde hij bet vuil. Daardoor ODtstond evenwel infectie, aan de gevolgen waarvaD bij thans is overledeD. Voor Rotterdam en Amsterdam komen deze nitkeeringen op een bedrag van ruim f 76 000 per week. Een plaatsvervanger. P. v. S. te Amerefoort. voor beling tot maanden gevangenisstraf veroordeeld, zond in zijn plaats een ond gast van Veen* buizen naar de "bajes.'9 Na negen weken lekte bet zaakje nit en deze gezeten tijd wordt dod valeur. De plaatsvervanger wordt buiten de dear gezet met procesverbaal voor valsche bandteekeoing en doktersvordering voor scborftbebandeling. P. v. S. kon zelf de volle drie maanden weer aanvangen Kort aangobonden. Dezer dagen kwam te Arnhem eo° looper van de melkinrichting *de Vooruit" gang" een bewoner van de Heerenstraa* om betaling manen. Hy sarde den Dalatigen betaler zoodanig, dat deze bem een slag met een stuk bout gsf en ernstig ver» wondde. De man is in bet gemeente* ziekenhuis aan de gevolgen overledeo. Duurder vergunningsrecht. No de gemeenteraden in Friesland bet maximnm»aaDtal vergunningen geregeld inkrimpen, wordt voor vergnoDiogsreobt al meer betaald. Bedroeg dit op het platteland tot nog toe eenige honderden gnldeDs voor eenigen tijd werd in de gemeente Eogwir- den één vergunningsrecht aangekocht voor 4000 gnlden. Eeoe bijzonderheid. Ne de meeste gemeenten gebrek aao geld hebben en veel moeite hebben om bet te leeoen, kao bet zeker als eene bijzon» derheid worden gerekend dat de gemeeDte Henmen in Gelderland f 55000 ter leen aan biedt. Goedkoope schoenen Naar de -N, R. Ct." verneemt, hebben de Vereenigde Nederlandscbe Rubber» fabrieken een groote party rubber in be» werking genomeD voor de fabricage van scaoenen. wat vermoedelijk een aanzien* lijke prijsdaling tengevolge zal hebben. De prija van deze scboeneD zon ongeveer f 6 per paar bedragen. De broodkaarten verdwijnen Bij den Minister van Landbouw, Nijver heid eo Handel bestaat bet voornemen, om de regeeriDgsbemoeienis inzake de brood» voorziening in den loop (van dit jaar te beeindigeo, zoodra verondersteld kan worden, dat hierdoor de broodprijs niet of niet belangrijk zal stijgen. De eleetrlelteltsstorlngen. Te Volkel tija eenige jongens van 19 en 20 jaar nit die gemeeDte in verboor ge» Domen in verband met de etoriDgen om» «treek» Kerstmis 1919 op bet Proviooiaal Electriciteitsnet. Drie van ben hebbeD reeds bekend tak* ken op de geleiding te hebben geworpen. afgelegd, maakte de rechter er een kort bet botel atond. kan niet loopen tegeD eeD geoefende bard werk mede en zond beiden naar de couotj Rnssell en de stalknecht gingen onmid» draver. Jongeo, jongen pat op, dat ge gevangenis om daar de uitspraak van het dellyk naar de gelagkamer, waar «ij den nooit geld wegwerpt door colke gekheid hooaer gerecht af te wachten aangekomene wel zoudeD vinden. Het ia maar een veulen 1 Zoodra de rust io bet Chedder htel her» De man herkende Piet, zoodra deze Wat wilt ge wedden I steld was. ging de stalknecht tot Mr binnentrad en begon hem aanstonds te be- Twee tegeD een zoo uw paard sleebta Russell en vroeg bem boe de wedren van groeten m»t allerlei loftn tingen over zijn aan een volwassen man toebehoorde, den vorigen dag was afgeloopen. kloekheid: want hij bad de geheele ge» Twee honderd tegen een f Toen hij vernam dat zijn vriend bad schiedems van den knaap eD zyn avonturen Ja. verloren, gevoelde bij zich zeer verdrietig, reeds vernomen. Wel ik heb zooveel geld niet, maar Het spret them zoodanig dat bü niet tbuia Hü is een wakkere, M. West, «ei ik zal u zeggen wat ik doen zal. Ik zal was geweeat om Russell's paard te berijden, de Ohioër, eo ware bij gisteren slechts Dart laten loopen tegen uwe merrie. eD dat hij er voor een oogeoblik zelfs niet hier geweeat, ik zon vandaag twee honderd degene die wint beeft beide paarden, aan dacht, dat het zijne schuld niet was dollars op zak hebben iD plaats van een Ik wed met geen koaap. geweest. ledige bears. Stalknecht Piet ging weg om Lange Het ergste is zei de Obioër, dat Ik cal n gelegenheid geven om bet Marten op te zoeken, ik mijne honderd dollars kwijt ben. bet geld terug te winnen, zoo ge maar de Mr. Chedder ontmoetende vertelde bij was mijn laatste geld. Ik ben geheel op klinkende mant kunt bijeenbrengen voor dezeD wat bij weosebte te doen. doch de den bodem den inzet. botelhonder gaf Piet den raad daarvan Misschien kan ik dat wel weer win» Dat kan ik niet te zien, eo lijn paard maar te behouden, nen voor n. me dunkt dat daar kans ge» Er was toch oiets onrechtvaardig Ik van wil myD paard te verliezen noeg toe is. Is de Medina merrie en baar toe gegaan, maar Billie zon veel beter ingeval bet die merrie Diet kan doen eigenaar reeds vertrokken f hebben gedaan met dezen jongen als achterblijven. Ik weet dat bet zaika kan Neen, bij ia nog niet weg bij rijder. zonder veel moeite, ik wil slechts hebben probeert nog andere liefhebbers te vioden Ik zeg u Mr. Russsil, uw paard is dat gij de weddingschap voor mij aaogaat. om met bem om prijzen te rijdeo, vandaag niet in staat bet mijne vooru't te loopen. Goed begrepen boor, beide paarden zijn zal bij bier wel eeds komen kijken om want gisteren deed mijne merrie nog niet voor den winner, te zieo of er niets te vangen is. eens baar beat uitgenomen Mr Chedder's De goedhartige baas wtniobte dan jon» Ik wil bem zien. als bij komt. Bet, is er in den geheelen omtrek geen gen te believen. Hij stelde daarenboven Om Biliie nog eens tegen zijne enkel paard dat tegen bet mjjne aankan, veel vertronweD in zijn oordeel, maar bij merrie te doen loopen t en bijaldien iemand denkt dat er een is, koQ niet gelooven dat het venlen bet van de Wij zullen dat varken wel wassohen, zou ik dat wel eeDs willen zien. Medina merrie kon wiDoen. waobt maar, gij zult zien dat ik bet klaar Mijn veulen kan stof in de oogen Dart bad Piet niets gekost, het jonge spin. uwer merrie werpen, sprak Stalkneobt paard verlieten koD hem eigenlijk ook niet Hij cal wel gereed zijn. |P»et, met meer dan gewone fierheid. veel schaden. Inderdaad, «oo bij bet ver»!het zién, Ik ook. ik ben van bem niet baog*( Weit laohte. loor kon dat eeo goede les voor bem zijn jjet WBI Terwijl Russell en Piet aldns in gesprek I Wel dat kao hij' wilt gij eens pro» om bem in de toekomst wat voorzichtiger waren kwam da beaprokene man aanga, beeren I temaken, daarin^on nn ook geón^eranderin» iL'n" reden. Hij vertrouwde zyn hardlooper toe Tut, tut, mijn jongen, gij hebt een] Dan wilt gy Dart tijdelijk aan my Oom Steven, die voor de dear ven zeer schoon paard, dat is waar, maar bet toevertrouwen vroeg Lange Marten, zicb Wordt, vervolgd. eeo weinig bedenkeodt, Ja ik geef hem aan u, om dat Medina paard te winoen. De baas stapte in de gelagkamer, en zicb Daar West keersnde sprak by Ik zal een bandje in de zaak nemen waarover gij en de jongen daar zoo even bebt gesprokeo. Ik stel Dart tegenover uwe merrie, beide dieren gaan tot den overwinnaar. Maar, Mr. Chedder, ik doe dat niet gaarne Bij durft niet, hy durft niet ,viel Piet in. Ik cal bet n dan laten zien, teide Weet rood wordende. Breng uw paard. Wilt gij ze dadelijk laten loopen t Ja praat er maar niet meer over. Stalknecht Piet baalde zyn paard nit de •lal en braobt bet op straat. EeDige minuten later had Mr. West een rijder voor zyn paard gevonden en beide dieren werden op de renbaan ge» braobt om die eerit een weinig te oefenen» Niettegenstaande Seville slechts een klein plaatsje was kwam er spoedig eene groote menigte volks bijeen» De mare dat stalkneobt Piet'e veulen op de reobaan zon komen om tegen de vermaarde Medina merrie om prys te loopen. kwam allen zoo belangrijk voor dat er, om zoo te «eggen, nog geen oud wyf bij baar epinDewiel bleef. Dat zou bet bywonen waard zyn en iedereen wilde een ond gebruik op die baan toekomst wat voorzichtiger om TaD een staanpnnt te beginnen, en

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1