Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Mobilisatie van arbeiders yEXJILLETOISr. Het pachtvraagstuk. De beurs en lage geldkoers Gemengd Nieuws. Zaterdag 28 Februari 1920 41» Jaargang. No- a abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. prus der advertent1en van 1—5 regels 50 c. elke regel meer 7J c. Toen Kereüski het veld moest ruimen en de uiterste elementeu het roer van den Russischen staat in handen kregen, zou eerst recht een paradijstoestand aanbreken, aldus beloofden het Lenir. en Trotsky Maar die paradijstoestand is een hel gebleken en het dwangsysteem dat onder het tsaristisch regime te» recht zooveel afkeuring vond is door een nog veel harder stelsel vau ge weld en vuistrecht vervangen. Het Russische volk is dan ook van de eene dwingelandij in de andere gevallen, de Rus is eeu klein rad in het groote raderwerk geworden hoe dat rad loopen moet en ioopen zal bepaalt wederom de sovjet. Io dat systeem past natuurlijk ook de arbeidsdwang. We hebben al gemeld, hoe een burgerlijke dienstplicht in RuslaDd is ingevoerd eo hoe de menschen ge» dwongen worden boomen op te ruimen, spoorwegen weer berijd» baar te maken, kortom doen moeteo wat men in vroeger eeuwen samen» vatte onder den naam van'beerec» diensten, een soort van slavendienst derhalve. Uit de geschiedenis weten we, met hoeveel kracht de katholieke Kerk zich heeft aangegord om de lijfeigenschap te bestrijden. Welnu, een nieuwe soort lijfeigenschap wordt in koelen bloede door de bolsjewiki jngevoerd. Zoo meldt een telegram uit Mos» kou »De raad van de vskvereenigingen beeft besloten uit alle bedrijven, de transportbedrijven en sovjetinrichtin» gen uitgezonderd, 50 percent der arbeiders, die niet ouder zijn dan 45 jaar te mobiliseeren voor de levensmiddetenvoorziening." Zoo worden in den bolsjewistische staat de arbeiders behandeld Het is het logisch gevolg van de bolsjewistische hervorming der maat schappij een hervorming waarbij zooveel werd gestaakt, zooveel werd onderst boven gebaald, dat van een behoorlijk functioneeren der samen» leving geen sprake meer was. En om nu den janboel weer wat op pooten te zetten, krijgt de arbei» der een militairen muilkorf om. En dat gebeurt in het land, eo door een regeering, waar niet ge» noeg kon worden afgegeven op de z.g. kapitalistische maatschappij, die de rechten der arbeiders met voeten heet te treden Neen, dan is toch zoo'n sovjet» regime heel wat anders. Dat is eerst een land van belofte i De wil der burgerij komt er daar niet meer op aan De sovjet-regee ring wil en de sovjetregeering daDkt de staatsburger heelt eenvoudig niets te willen en niets te denken. Hij moet meeloopen als een rad in de bol sjewistische staatsmachine. Misschien verwondert deze of gene zich over de wijze, waarop de bolsje wiki ingrijpen in de natuurlijke rechten en vrijheden der Russische arbeiders. Doch de sovjetregeering doet niets anders dan de theorie van Marx in practijk brengen. De socialistische maatschappij, zooals die door de kopstukken in theorie is ioeeo gezet en o.a. door Engels nader is toege» licht, kent geen vrije beroepskeuze, zooals de huidige maatschappij die heeft. In de zuiver socialistische staat beeft het ministerie van arbeid het recht de werklieden daar onder te brengen waar zij het beste gebruikt kunnen worden. Die voorschriften brengen de bol» sjewiki thans in toepassing, wat na» tuurlijk slechts zoo lang gaat, totdat de drang naar vrijheid een langere handhaving van het dwangsysteem onmogelijk maakt. Het feit, dat de bolsjewiki tot ar» beidersmobilisatie hun toevlucht nemen, bewijst echter tevens, boe hoog tengevolge van hun wanregime de economische nood is gestegen. 8 Op eens boorde Piet een der der kerels •en veraobrikkelijke godslastering uitbra ken, toen deze klaagde over eeo erg bittere smaak ia dau mond Piet ver •chrikta en vreesde dat zijo werk zou ont dekt worden docb bij boorde verder niets meer tenzij onduidelijke woorden, als vao smoordronken pe sonen. Een paar minuten later hoorde bij dat •en der mannen zioh boven op den wagen bak uitstrekte, terwei de andere, op het zelfde pas, als eeD zwaren zak, voorover van bet voertuig tuimelde. Piet meende nu voor een oogenblik ge heel uit ooren te zijn samengesteld Bij luisterde, docb kon niet meer ontwaren dat een van beiden nog eenig teeken van bewustzijn gaf. Piet kroop zachtjes naar voren. Zijne blijdschap was onuitsprekelijk toen bij be vond dat de bok los was. Hij lichtte dien met veel zorg op. eo sijo bart popelde van vreugde toen by Morris op den wagen en Bunker op den grond uitgestrekt zag lig» g«. Hemelsobe deugd 1 is dat du niet iets moois t risp de jonger in triomf uit. Daar liggen ze nu met bun eigene zalf bestreken Nu te werk, zeide bij. en met een wip was hy uit en van den wagen, die hem gedurende den dag zooveel kommer De staatscommissie voor 't pacht vraagstuk heeft het eerste deel van haar verslag uitgebracht Dit deel betreft de vraag, of de bestaande bijtoadere tijdsomstandig heden aanleiding geven tot het maken van een regeling, om opdrij» ving van de huurprijzen te voor» komen Het volgende is aan het lijvige rapport ontleend Eenstemmig klaagde men er bij bet ooderzoek over, dat de kosten, en ongemak bad verschaft. Zij plaoDen waren spoedig gereed. De twee kerels zouden nu zelf een rit in die miserabele kooi genieten Piet, alhoewel nauwelijks zest od jaren ond, niet groot van gestalte, bad goed ge spierde armen, welke door vroeg eo bard werken tamelijk wel waren geoefend, en kon daarom sterker worden genoemd daD knapen van zijne jaren gewoonlijk zijn Zijn eerste werk was zoo omzichtig mogelijk de kleeren van z\jo beide ont voerders te onderzoeken. Op Harrigan Morris vond hij eeD paar revolvers en maakte zicb zoo spoed'g mogelijk van die meester die konden wie weet, m>sohien Dog wel eens te pas komen Dan doosnuffelde hij de kleeren van Tim Banker en vood in die zijn eigen zak mes terug, alsook de sleutels van deD wagen en Dog twee andere revolvers. Daarna maakte by de hangsloten los en opeode de denren van deD wagenbak. Beide schurken aan bandeD en voeten binden was bet werk van>een oogenblik, ook kreeg ieder een prop in den moDd, en terwyl Piet ben die prnim toediende, zei by zeer leuk op een zegevierenden tooo. vandaag krijgt jnllie geeo anderen tabak, kauwt maar toe Vyf minuten later bevooden belde man Den zioh io den bak en waren de sloteD behoorlijk op bunne plaats. Onse kloeke Piet spande bet paard in. en onder het zeggen van zoo komt looDtja om zijn boontje, beklom by den wagen en reed weg. vallende op de openbare verpachtin gen van onroerende goederen, ten laste van de'pachters worden ge» bracht. EveDzeer was de algemeene klacht over bet uitloven van premien bij openbare verpachtingen, waardoor de prijzen kuostmatig worden opge jaagd. Deze prijsopdrijving kan bij openbare verkoopingen van onroeren de goederen weder een stijging van de pachtprijzen na zich sloepen en dus indirect op zoodanige verhooging invloed uitoefenen. Hoewel deze misstanden ook reeds voor den oorlog bestonden, is hun werking in de laatste jaren in toe» nemende mate verscherpt. Het komt der commissie voor, dat aan het bestaan ervan zoo spoedig mogelijk een eind behoort te worden gemaakt. Op grond van het bovenstaande wordt de volgende regeling in over» weging gegeven Ootwerp van wet houdende rege» ling omtrent het dragen van de kas ten van en verbod van het uitloven van premiën bij openbare verkoopin gen en verpachtingen. Art. 1 Alle kosten vallende op een openbare verkooping of verpach ting, komen ten laste van den verkooper of verpachter. Elk beding strijdig met dit voor» schrift, is nietig. Art. 2, Het uitloven van premiën, als wijnkoop, inzet-, bod-, haag-, of strijkgelden, bij openbare verkoopin» gen of verpachtingen is verboden. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoog» ste eene maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. De beurs»redacteur van de Ms schrijft De effectenbeurs staat op het oogeublik 'in 't teeken der valuta. Aanvankelijk meende men, dat de hooge waarde van onze Hollandschen gulden een teeken van kracht was waarop wij trotsch konden gaan Wat voor wonderen kon men al niet in het buitenland met onze gulden doen In Duitscbland was hij bijkans 40 mark waard, in Frankrijk en België kon meD er nu en dan beduidend Een ander triomf. Ie den morgen ca de nederlaag, van Mr Rujsel's paard, wee er bniteDgewoon veel bewegiDg io bet Cbedder hotel. Reedt zeer vroeg werd Oom Steveo ge wekt door iemand die aan de denr kiopte en bem met den naam noemde. De onde neger keek door bet venster dat ziob langs den kant der veranda be» vood, en dan hall gekleed naar boven loopend, begon hij uit al zfioe macht te roepen Bene Cbedder Baas Cheddar I sta op, jnist zoo gauw ais de Heer het n toelaat, want Piet ia terug met den wagen. De hospes liet zicb niet lang roepee, en terwijl hij zich vlug aankleedde bad de neger al de overige buisgenooten reeds gewekt, en toen Lange Marton naar buiten stapte volgde Rnssel hem zeer dioht van achterna. Sapramsot I Piet I riep de baas uit de knaap bij de band vattende en bem om helzende. hadden ze u dan toch wegge voerd 1 Yes, aDtwooidde de stalknecht. En boe zjjt ge ban ontkomen Dat ben ik Diet. Hue ''niet ontkomen No Sir Alle stonden als verstomd te tien de jongen was door twee lenrders weggevoerd, was ontsnapt en tooh was bij niet van beD weggeraakt. Boe kan dat zijn, Piet riepen allen eenstemmig, gij zjjt bier dat is stker. maar waar zijn zij De kleine stalkoecht trommelde met de vingers op den wagenbak. Daarin I meer dan 5 frank voor krijgen. Edoch de ontwrichting der valuta is eeo tweesnijdend mes en mSer en meer blijkt, dat onze eigen vingers er ook geducht van te lijden hebben. Onze export toch wordt nagenoeg onmoge lijk gemaakt. Nemen we b.v. eens een artikel een pond boter kost hier f 1.65 stellen wij de waarde van een mark eens op 3 cent dan beteekent zulks datmen eeD pond boter in Duitsch» land voor 55 mark verkoopen moet ongerekend nog bet transport. Dat het voor de meeste Duitschers onmo» gelijk is zulke prijzen te betalen, is logisch. Evenzoo gaat bet met de voortbrengselen onzer fabrieken niet alleen is uitvoer onmogelijk, doch de buitenlanders vinden in ods land een prachtig afzetgebied wijl zij prijzen maken die in hun land niet te bedingen zijn. De malaise doet zich dan ook reeds gevoelen vele fabrieken zien zich genoodzaakt te sluiten of hunne pro ductie in te krimpen. Alle handelaren zitten vol met goederen, die het buitenland wel zou willen hebben doch niet af kan nemen omdat de guldens te duur zijn. Het is dan ook wel verklaarbaar dat de beurs zoo nu en dan slecht geheumeurd is. want zooals de zaken tbans gaan, moet het vroeg of laat mis loopen. Gezond verstand schijnt er niet meer te bestaan zoowel kapitaal als arbeid willen den juisten weg niet inslaan. Het kapitaal kan groote verbeteringen aanbrengen door zeer vrijgevig credieten te verleenen daar waar die gebruikt worden tot opvoe» ring der productie. Tot dusverre is op dien weg nog zoo goed als niets gedaan al mogen wij met blijdschap constateeren, dat er wel aan gewerkt wordt. De oprichting van een maatschappij als «ruilverkeer'' onder de auspieciën vau twee onzer groote Indische iu» stellingen is een stap in de goede richting, terwijl ook de ijverige president der Nederlandsche Bank niet stil zit. Wat den arbeid betreft daar schijnt men in het geheel den toestand niet te beseffen. Alleen meerdere produc tie kan helpen, doch in plaats daar» van kortere werkuren, werkstaking en verkwisting. Komt er geen verandering dan is een kracb bet onvermijdelijke ge» volg en kapitaal zoowel als arbeid zullen beiden het gelag moeten be» talen. Waar er thans over de geheele wereld een geest van laksheid en verkwisting heersebt, mag er wel eens op gewezen worden, dat zij die zich juist thans meer dan gewoon in» spannen een kans op lotsverbetering hebben zooals misschien in geen bon» derd jaar meer zal voorkomen. Na J elke groote oorlog zijn er groote mu taties geweest in de bezittende klasse. Families die voor de Napoleontische oorlogen groote fortuinen bezaten, zijn door den oorlog geheel teD onder gegaan terwijl nieuwe sterren aan den financieelen hemel verschenen. De loonen zijn hoog, de wiDsteo in handel en industrie groot, het geld rolt. Ondanks de hooge kosten van bet levensonderhoud kan bijna elk een nog iets overhouden en wie thans spaart, spaait dubbel. De prijzen van alle artikelen zullen wel niet zoo spoedig normaal worden docb m elk geval veel lager. Men spaart dus thaDs gedeprecieerde gul» deus, die langzamerhand weer een hoogere waarde krijgen. Het is waar, dat het sparen Diet in de handgewerkt wordt door de groote onzekerheid. De theorie »thaDS heb ik er nog iets aan, misschien neemt men mij over een paar jaar alles af" viert hoogtij, maar wanneer we eens nuchter redeneeren, kuDnen wij deze vrees best onderdrukken. Ons volk is ontwikkeld en tevens vrijheids» Iievend genoeg om geen Wijnkoop» regime te dulden, Menschen van dat kaliber maken veel lawaai, maar 99 pCt. der bevolkiog zal er op passen zich door het 1 pCt. te laten riDge» looren en de zegeningen deelachtig te worden vao 't bolsjewisme zooals wij die iD Rusland zien. Tusschen haak» jes merken wy hier op, dat wij ergeos lazen, dat ef in Rusland een bolsje wistisch dictator is opgestaan die de boeren dwingt 7 dagen per week te werken od 12 uurjper dag Ja allebei. Wel, sapperloot hebt ge van uw leven zoo iets gehoord of gezieD, dat gaat alles te boven, riep LaDge Marten. Dat zegt ge wel, zei Russell. Namen ze n daarin weg, Piet vroeg de baas. Ja, gebonden aan banden en voeten, was het aotwoord Kijk toch 1 riep de hospes uit. twee sterke volwassene mannen binden een knaap aan handen en voeten, sluiteo bem in dien stevigeD bak. rijden er mee weg. en bin» oen vier en twintig uren komt de joDgen teriig met de twee deugnieten in dezelfde val. Piet. Piet gy tijt kloek, gy zyt een held, die daad is zonder weerga in de wereld. Piet kwam vao den wageo. nam eeo haod vol sleutels uit zyo zak. stak een daarvan het baDgslot en een oogenblik daarna liet hy de opgewondeDe omstanders zyne twee gevangenen aanschouwen. Morris en Bunker waren reede sedert een gernimen tijd bijgekomen, zy konden, wel is waar, zicb niet verweren nooh een enkel woord uitbrengen, daar zy aan haD» den en voeten waren gebonden en daarby nog den mood vol hadden v&d betgeen Piet eene prnim had genoemd, docb zy hadden alles geboord Piet bad ook bijzondere voorzorgen ge» nomen. Bebalve dat hy ben aan banden en voeteD bad geboDden bad bij hunne voeten nog omboog fgelicht en aan de krammen in den bak vast gemaakt- Hnona banden 1 waren insgelijks boven bun hoofd aan een paar baken gebonden. Eens, onder weg zynde, kon Piet de Do schoenindustrie. Het boofdbestnur van den Ned. Bond van Schoenfabrikanten beeft te Tilburg besloten ziob tot de regeeriDg te wenden, met bet verzoek om invoer van schoenwerk uit bet buitenland te verbieden, daar wegeDg de lage valuta concurrentie onmo* gelyk ia od bet gevaar bestaat voor stop» zetting der schoenfabrieken. verzoeking om naar zijne gevangenen te tien, niet weerstaan, en terwyl by ben be» tag poogden beide tegelyk zich los te ruk» ken, docb by die gelegenheid sprak Piet, op ongeveer dentelfden toon als zy bem eenige aren te voren hadden aangesproken Geen gekscheren boor, seide hy, ter- zelvertyd twee revolvers voor hen houden» de, stilte eo bedaardheid meent leven, te veel spektakel dood I Hoort gy Het is zeer waarschijnlijk dat zy bem geboord en ook verstaan hadden, want de joogen had verder geen moeite om hun naar Seville te brengen. Wij doen beter die kerels daar maar nit te baleo, spak Russell, na hen goed te hebben bekeken, want zy moeten zeer af» gemat zyo na zoolang aldus te tyn go» bonden. Weest niet te gauw, wedervoer Lange Marten, wij doen beter de politie keonis vao dit alles te gevsD en op een wettige wyte te werk te 'gaan, dan is alles wel en worden verdere moeilijkbeden vermeden. Zonder een woord te uiten stapte de heer Cheddtr in bet hotel, nam zyo hoed en jas, schreef de namen op der twee kerels, zooals zij die op bet register had» den geschreven en verdween. Na betrekkelijk korten tyd kwam by terug met een politieagent en de noodige papieren, door een vrederechter uitge vaardigd om beide personen te arres» teeren. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1