70 c: Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Onzekere toekomst. De paardendieven FEUILLETON. De wijziging der Huur- commissiewet. De boeren en de Invaliditeitswet. De havenarbeidersstaking. Gemengd Nieuws. Zaterdag 21 Februari 1920 41e Jaargang. No. 8 PEEL EN MAAS - PEK KWAK l AAL ADVERTENTIEN voor het buitenland hit vnnniithetalinpr 90 c. regel meer C. bij vooruitbetaling 90 c. afzondert. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. De lang gevreesde slapte schijnt nu te tullen intreden. De Olietabrieken van Calvé te Delft hebben honderden werklieden gedaan moeten geven, omdat export onmogelijk wordt. Te Breda beeft de Kwattafabriek haar geheele nachtploeg, driehon derd man sterk, moeten ontslaan. Het bedrijf der scheepswerf »De Lastdrager'' te Den Helder wordt stopgezet. Op heel bet platteland van Noord- Holland, zoo meldt de N. Haarl. Ct., staan kool en andere groeDten op bet veld te rotten, omdat ze door onmogelijkheid van uitvoer het ar- beidslooD niet kunnen opbrengen, dat besteed moet worden om de groenten ter markt te brengen In de Zaanstreek wordt aan bijna alle fabrieken personeel ontslagen Onte kooplieden zitten met pak huizen vol goed, dat zij niet kwijt kunnen worden. Naar »Het Centrum'' uit zeer goede bron verneemt, zullen naar alle waarschijnlijkheid tegen het einde dezer week alle schoenfabri kanten in Nederland zullen stopzet ten. (Zulks in verband, naar verluidt, met de groote voorraden en de buitengewoon hoogs loonen der ar beiders En de lage prijzen Dat alles valt te begrijpen, nu de geldmarkt zoo gedesorganiseerd is; als de Dui'.schers ons voor iederen gulden zoowat vijt en dertig en meer marken moeten betalen als wij onzen vriendelijken Zuiderburen voor den gulden vijf ol vijf en een h&lveo frank moeten vragen, terwijl de Franeche frank er al even slecht aan toe is en zelfs het pond sterling al een derde van zijn waarde heeft moeten inboeten. En de credieten, door onze regeer ing te verstrekken aan het naburige buitenland om daar de valuta te ver beteren, zullen dan ook aan bet eigen land in de hoogste mate ten goede komen. De natuurlijke weg zou zijn, dat door sterke stijging van den invoer uit Duitschland en België naar ons land de handelsbalans ten gunste dezer naburige rijken zou omslaaD, en de valuta moeielijkheden daardoor «ouden verdwijnen. 7 Dat vermoeden bleek spoedig juist te zijn geweest, want na eeuige oogeobhk» ken hoorde Piet takken van laag gekruin- de boomen ;of van kreupelhout langs den wagen slaan en zelfs breken. Die rit door hst kont duurde omtrent vijf minuten, waarna bet paard tot stilstand werd ge» bracht. Het kabbelen van water liet zich hooren, zij hadden aan den oever vsd een snelvlietende stroom stilgehouden. De kerels stegen af, Piet hoorde hen bet paard uitspannen. Hoop nam bezit van 's stalknechts ge» moed. Misschien soa zyn lijden worden ver» saoht. Die hoop was niet „ijdal. want eenige minuten later werd het hangslot ontsloten, een der deuren werd geopend en Morris verscheen voor de opening. Piet lag op zijn rug, zijne oogeo waren gesloten. Bet gift dat men den armen jongen bad toegediend, en de daarne ontstane vrees, die wel aan doodsangst kan worden ver» geleken, bad zyne gelaatstrekken zoodanig veranderd, dat de woeste Morris er van afsohriktehij waande den knaap reeds dood. Piet hield zijne oogen gesloten, dooh kesrde zijn aangezicht naar de opene deur De toestand daar te lande schijnt echter zoo moeilijk, dat kunstmatige middelen wel zullen moeten mee helpen om de «duurte'* van den gul den tegeuover mark en frank te verminderen en ons den export weer mogelijk te maken. En dan misschien wat God verhoede nog staking in de havens. Zijn de menschen dan met blind heid geslagen, vraagt de »Rsb." terecht, zoodat ze niet meer zien kunnen, welk een misère er dreigt, reeds zonder stakingen Ook Nederland schijnt niet te kun nen ontkomen aan de wereld-ellende, nasleep van den oorlog Als menige andere is ook deze verwachting in rook opgegaan, dat spoedig na het eindigen van den oorlog, de huurcommissie en de kuuropzeggingswet zouden kunnen worden opgeheven. Er is geen kijk op. Liet de regeering de rem, die beide wetten aanleggen, glippen, dan zou men binnen den korst mogelijken tijd de gekste dingen beleven, dan zou het opzeggen bij boDderdeo regenen, en zouden de prijzen tot waarlijk fantastische hoogten worden opge voerd. We houden dus voorloopig en dit voorloopig kan nog geruimen tijd zijn de wetten. Bovendien zijn een paar nieuwe in de maak, of liever ingediend, die er nogal bar uitzien, nademaal zij be voegdheid geven tot onteigening of verhuring van leegstaande woningen buiten den eigenaar om, maar in de practijk preventief werkend, zullen weten te bereiken, dat men geen woningen meer zal laten leegstaan, noch aan haar bestemming van woongelegenheid onttrekken. Practisch is het meest ingrijpend de voorgestelde wijziging der huur- commissiewot. Toen deze wet tot stand kwam, verkeerde men in de meening, dat het Juurteverschijnsol slechts 'van tijdelijken aard zou zijn, dat meo na den oorlog geleidelijk tot de oude normen, of daaromtrent, zou terug. keeren. Wij weten nu wel beter. en kreunde hoorbaar. De jonge bandiet. Morris trad toe en verwijderde de prop uit den mond van den slimmen Piet. De stalkoecbt speelde zjjn dsel, doob bracht bet niet te ver. De kleine dengniet is bjjna dood. sprak Morris, eo wij moeteo oppassen. De makkers in de scbnilplaats touJen bet ons nooit vergeven indien wjj beo een lijk brachten. Zij willen den kleinen duivel wat afrossen alvorens sjj hem een réis- kaar tje naar de andere wereld bexorgen Tim Bunker bezag bet bleeke gelaat even'jsa en toe xgo makker keereode zei b(j Ja, bjj ziet er slecht uit, maar ik vermeeo dat de welp er wet komeu zal ais wjj hem slechts oeo weinig verzorgeo. Rnst en wat water zal hem wel weer bij brengen. De spreker atapte naar het vooreind van den wagen, beklom deDzelve, lichtte den bok, nam de reeds besprokene bna n't den sak eu plaatste deze op den grond. Daarna baalde bjj een beker uit de bos eo een oogenblik later waa die welgevuld met water aan de lippen van Piet. De jongen dronk langzaam en schijnbaar met moeite Dat water werd hem niet gegeven nit mensohlieveodbeid. maar om hem wat ta verkwikken opdat bji onder den weg niet bezwijken zou sjj moesten hem immers lerend tbuie brengen, ten einde hem door de moordenaars en paardendieven te laten geeaeleo. Wilt gij Iets Ue eten hebben vroeg Morrie, den jongen een rnwe schudding gevende terwijl hjj sprak. Alles is duur en bl ijft duur. Zoo min ais de batige Indische sloten voor het laatste nam in dertijd het Kamerlid Wintgens zijn hoed af zullen we den goed- koopen tijd van vroeger ooit terug zien. Nieuwe huizeD kunnen niet anders dan duur gebouwd worden en de eigenaars van oude huizen zijn. af gezien van ae duurte van herstellin» gen, door het duurdere leven tot hoogere uitgaven gedwongen. Kan meD, als alles duurder is geworden, alleen voor de huishuren het lage peil van vroeger, of- het lage peil met een kleinigheid er op, bandhaven 1 Eens moet de huurcommissiewet toch worden ingetrokken en dan zouden de buren met een geweldigen sprorg naar boven vliegen. Beter is het, geleidelijk, met rede lijke verhoogingen te werk te gaan. Maar bet einddoel is de normale prijs van het vrije verkeer. De eerste stap daartoe is bet vrij laten van een verbooging tot een tamelijk bescheiden percentage. De arbeid der huurcommissie zal daardoor slechts in geringe mate worden ontlast, vermits het vrijge» laten percentage reeds door de huur commissie is toegestaan of buiten baar om is genomen. De gewijzigde wel zal aanstonds veel werk aan de huurcommissies bezorgen, daar de eigenaars zich zul» len beijveren, van de toegestane «redelijke" verboogingen een uitteraard rekbaar begrip te willen profiteeren. En de oommissies zullen voor de niet gemakkelijke taak komen te staan, de mijlpalen te zetten op den weg naar den normalen prijs van het vrije verkeer. Van haar goed inzicht, baar bil» lijkheidsbesef, haar persoonlijk oor deel zal in de toekomst veel meer worden gevergd dan tot heden, nu zij zich over 't algemeen binnen be» trekkelijk zeer enge grenzen had te bewegeD. Haar taak wordt veel zwaarder, baar verantwoordelijkheid veel grooter, Mogen zij ook in de toekomst aaD de verwachting des ministers weten te beantwoorden en de belangen van beide partijen zooveel mogelijk tot overeenstemming trachten te bren gen^ Piet hield zich aleol bjj die vraag niet hadde gehoord. Hij beeft een dikke portie gehad eo het zal nog al wat aaoloopen alvoreni die geheel verdnwd ia aprak Morris tot zjjo makker, toen hjj zijne pogingen om Piet te wekken zonder gevolg zag. Da rnwaard rolde den jongen over en nam bet weinige hooi, dat zich io den wagen bevond, om het paard te voeden. De blikken bus werd daarna geopend, eenige eetwaren werden er uitgehaald, waqroa beide z'ob op deo groud oeerzetteo om te eteu bet middaguur waa reeda voor bij. Ouder het eteu redekavelden zij over hunne verdere plannen en Piet vernam daaruit dat zjj huooeu weg niet zonden ver volgen voor be; valleo van deo avond. Da jongen bad geen eetlust, en de ver» wjjdering der prop uit zjjueo mond had hem zoodanig verlicht dat hjj aicb nu had voor genomen zjjnen schijnslaap zoo lang vol te houden ala die handeling hem geraadzaam toescheen. Hjj veranderde zjjne positie niet zoolang de dear open waa. De blikken bus werd weder in den wageo gezet en na oog een blik op bet bleeke wezeo *»o Piet te hebben laten vallen werd de deur dicht gedaao eu gesloten als te voreo. Terwijl zjj dat werk verrichtten boorde Piet den een tot den aoderen zeggen Kom wjj zolloo hier wat rondwandelen om onze beenen te rekken. Zoodra hnooe stappeo onhoorbaar wer den zette Piet al zjjne nog overbljivende krachten te werk om zich overeind te helpen, waarin hjj apoed'ger gelukte dan Soms zal iets van Salomons wijs heid haar niet van onpas komen. In verband met het leit, dat uit boerenkringen verzet rijst tegen de invaliditeitswet, waarschuwt het Kamerlid dr. Deckers in de Maasb. de katholieke boeren niet aan dat verzet mee te doen. Dr. Deckers erkent, dat de wet haar gebreken beeft, maar weldra zullen na ernstige besprekingen met de leiders der gewestelijke Boeren» bonden, de noodige slappen wor» den gedaan om tot verbetering der wet te geraken. Een ernstige grief is b.v. deze er bestaat geen enkele reden dit te verzwijgen dat de Raden van Ar» beid van den landbouwer verlangen dat hij invaliditeitspremie betaalt voor het eigen kiDd, mat hem wer» kend in zijn bedrijf. Begaat geen domheden, zooals naar we vernamen, sommige boeren die hun boerderij aan hun inwonen» de kinderen verkochten, alleen om zich aao premiebetaling te onttrek» ken. Doet niet mee aan pogingen om te komen tot een stelselmatig en alge» meen verzet, maar beklaagt u langs den rechtmatigen weg. Gaat in beroep. Over eeDigen tijd zal de Centrale Raad van Beroep uitspraak doen. Hoe die zijn zal valt natuurlijk te voren niet met zekerheid te zeggen, maar wij voor ons hebben het vaste vertrouwen, dat de Centrale Raad, den arbeid van het kind, verricht voor zijn ouders, onder wier dak het woont, niet zal beschouwen als ar» beid in loondienst, teDzij wat ge» lukkig haast nooit voorkomt de vader zelf met zijn kinderen een arbeidsovereenkomst sloot. Onze landbouwers moeten de uit» spraak kalm afwachiin. Zelfs al zou zij ongunstig zijn, wat wij geenszins verwachten, dan kan immers nog en dat zal ook ongetwijfeld gestreeld worden naar wijziging van de wet. Maar langs ordelijken weg. De havênarbeideraatakingr te Rotterdam bij had verwacht Hij kroop tot by de blikken bus, bracht er zijn schouder bij eu slaagde er in bet deksel te verwijderen. Dan keerde by z«'cb om en begoo, na den scherpen kant der blikken bas tasschen zijoe handen te heb ben genomen, bet tonw waarmede zijne armeo juist boven de banden, waren aan elkander gebonden, op zagende wyze been en weer te wrijven, met het gelukkig ge volg dat bij bet in betrekkelijk korten tyd had doorgesneden en aldns zyne banden vrij kreeg. Nu bad bij reeds veel ter redding van xiebtelveo gewonnen hy had teo minste zijne haöden vrij Het eerste wat hy in de bus bemerkte was een tafelmes, dat grijpen en de banden van zijne voeten snijden was het werk van een ommezien. Hij beproefde het echter nog niet den bak open te brekeo maar onderzoobt den inhoud der groote blikken bas nauwkeurig, en vond erin. benevens eeoige stukken koek. eeD klein fleBehje inhoudende kleine witte bolletjes, welke hy onmiddellyk herkende als zijnde van dezelfde soort, als die welke de schurken hem, in den stal zijns meesters, hadden toegediend, en welke zyn diepen slaap hadden veroorzaakt Eensklaps kwam een zweem van zelfvoldoening over z^jn gelaat, -na" sprak by tot ziohzelven, zal ik die kracht dier pillen op myne gevaDgennemers eens beproeven Haastig nam by eenige der bolletjes en stak er twee of drie in ieder stuk koek. Ik zal die kerels ook eens laten snor» ken sei by. Dan bracht bij alles weer netjes op zyne plaats, bracht de banden om zyne banden en Amsterdam is Zaterdag begonnen, Zaterdagmiddag tegen 1 uur hebben alle bootwerkers de schepen verlaten en is om I uur havengebied door de politie afgezet. Niemand mag bet cordon passeeren zonder kaart afgegeven door de politie. Naar wy vernemen zouden zich reeds een beduidend aantal vaste werklieden van verschillende maatschappijen hebben aangemeld, om in bet bezit te komen van zulk eeu kaart. Het aaotal sobepen dat in de haven tal overblyven, is bijzonder klem. De maatschappijen hebben alles in bot werk gesteld om zooveel mogelijk schepen te doen vertrekken. Om balf een Zaterdagmiddag, eeu balf uur dus voor de staking in de baven een feit was, is het s s. «Prins der Nederlan» den" van de Stoomv.-Mij. -Nederland'' nog vertrokken, De laatste dagen zya verschillende cava lerie-escadrons in de stad aangekomen. De politie beeft alle maatregelen geno men om bet beletten der werkwilligen ten strengste tegen te gaan en ook voor de noodige militare macht is gezorgdaom by eventueel ernstige gebeurtenissen handelend op te treden. De stakers hebben overal bij de booten en aanneemkantoren posten nitgezet. Het aantal schepen dat zicb tbaos in de Rotterdamscbe baven bevindt en welke de dope van de staking zyn, moet 95 bedra gen. Ook de vaste lyoen worden er door ge troffen voornamelijk wat bet goederenver» voer betreft. Zoo zal de Harwicblyn op Hoek van Holland blijven varen doch zon» der lading te vervoeren. De goederendienst HarwichRotterdam staat geheel stop. Reeds in den loop der week werd in bet vooruitzicht van de te verwachten staking by enkele maatschappyen niet gemonsterd, terwyl verschillende reeders van beurt» diensten hebben geseind geen schepen oaar Rotterdam te zenden en ook aan de Nederlandsobe schepen in de Europeesche havens, voor Rotterdam bestemd order is gegeven voorloopig niet naar Rotterdam te komeo. De Zondag is heel rnsiig voorbijgegaan. Geen enkele maatregelen tot byzondere bewaking der havens is noodig geweest. Over bet algemeen kan worden gezegd, dat zoo goed als niet gewerkt wordt door leden van de vakgroepen, die in de staking betrokken zijn. Wel is hier en daar eeoig los personeel aau het werk getrokken maar dat beeft niet de minste beteekenia voor de staking. Volgens een opgave van de leiders der Ned. Federatie van Transportarbeiders staken van huo bond 3000 baveoarbeiders 350 controlenrs en wegers. 150 classifi ceerders, 500 sleepers en oirca 2000 zee» lieden. De Limb. R K. Werklieden- lereeniging. Men meld uit Heerlen Io overleg met den R.K, Vrouwenbond is alhier een aanvang gemaakt met het opoemen van vrouwen en meisjesuit den en voeten op zulke wijze dat de dieven het niet zoo spoedig zouden hebben bemerkt dat die los waren, en nam zyne vorige plaats in den wagenbak. Piet lag ternauwernood neder toen by voetstappen hoorde naderen. Een oogenblik later werd de slen'el in bet haogslot gedraaid en stond Tim Bun» ker voor de geopende deur. Stalknecht Piet lag in dezelfde positie als te voren, met zyn hoofd aobterover en zyn oogen dicht gesloten. Er is meer kleur in zyn gelaat, zei Bunker. Ik denk dat hy het wel uit houden zal eer wy voortrijden zal hy wel zyn bijgekomen. De deur werd toegeslagen, en een breeden glimlach speelde om den mond van deb ge vangene 1 Morris en Bunker, in de meening ver» keerende dat Piet nog immer sliep, ver» wyderdec zich niet ver van deu wagen om over hunne plannen te spreken, en ds jongen kon alles hooren wat insscben beiden werd besproken. Het begon reeds duister te worden in den wagen de zon siond reeds laag aan de wester kim. Het hart van den kloeken Piet klopte geweldig toen by hun hoorde zeggeo Kom. laat ons nog wat eten alvorens wy voortryden. Zy voegden de daad by bet woord, be» klommen deo wagen, namen de blikken bus uit den bak en verorberden gretig de overgesobotene stukken ?koek zy waren aelfs op den wagen blyven zitten om te eten, ten einde geen tyd te verliezen. Wordt versolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1