Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Staat en maatschap pij bij de bolsjewiki. De paardendieven Provinciaal Nieuws. De Markenkoorts. Zaterdag 14 Februari 1920 Ala Jaargang. No. 7 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regel» elke regel meer 50 c. 7* c. kapstok hebben gehangen, om een dergelijke naiviteit voor goeden munt aan te nemen Enne, Rusland is thans op weg naar de socialistische volmaaktheid. Dat de feiten daarmee iederen dag in strijd zijn, doet er niet toe. Des te erger voor de feiten De wetten moeten nu zoo gemaakt worden, dat ze met den dag als staatswetten meer en meer overbodig De Ecbo de Paris deelt eenige bijzonderheden mede over het nieu» we wetboek der sovjet-republiek. De naam «wetboek'' i8 eigenlijk bedrieglijk voor de collectie anar chistische bepalingen, volgens welke worden. de bolsjewiki de maatschappij vol»j Ea nu is het doel der bolsjewis» slagen uit elkaar willen halen. ;tische wetgeving bovengenoemd Doch dat tusschen twee haakjes, voorbericht zegt hel de wetten Het bolsjewistische wetboek dan is 1 overbodig te maken, juist zooals in September 1919 door het uit» j Fichte verklaarde, dat het doei der regeering is de regeering_overbodig te maken. Maar zelfs in dien gelukkigen tijd waarin de wetten overbodig zullen zijn, willen de bolsjewiki toch nog wat van de staatsmachine laten be» staan. Geboörte- en sterfte-registers, statistische opteekeningen, kortom alles wat wetenschappelijk van een socialistisch volk valt te zeggen moet behouden blijven. Daarentegen moeten het huwelijks- register, naamveranderingen fwat om een haverklap voorkomt in Rus land) en dergelijke lijsten zoo spoedig mogelijk verdwijnen. Huwelijken worden n.l. ook al overbodig in den bolsjewistischen staat eD wat de familieoamen beirefi welnu men zal wel heel wat beter middelen vinden om de meDschen te onderscheiden, heet het in het wet' boek. Ook het voogdijschap acht de schrijver van het aangehaalde voor. bericht een onding. De sovjetstaat zal wel «met zachtheid" voor de minderjarigen zorgen. En naarmate het bolsjewisme dieper doordringt, zal ook het gezin verdwijnen. Want de staat zal die gezinstaak heel anders en heel wat beter opknappen. Om dat ideaal te bereiken dient de voorloopige voogdij van den staat als voorbeeld ouders beschikken dan ook op verre na niet over de macht en de mUdeleD, welke den staat ter beschikking staat. De staat verkeert in de mogelijkheid de kinderen aan den beperkten krÏDg van het gezin te onttrekken. voerend comité der sovjets aange» □omen, waarbij in 246 artikelen het burgerlijke recht, het huwelijks- en gezinsrecht en de voogdijschap wor den behandeld. Onder die vier rubrieken is alles begrepeD, wat het burgerlijk wetboek der socialistische sovjet-republiek nog noodig heeft. Al de overige rechtsverhoudingen en in het bijzonder het eigendoms« recht en wat daarmee samenhangt, syn dingen, waarmee de toekomst» staat niet meer te maken wil hebben. De lectuur van dat nieuwe wet» boek geeft een duidelijken kijk op bet «geluk'' dat een volk te wachten staat, waar een proletarische regee» ring de lakens uitdeelt I In de voorrede van dit nieuwe document der sovjetregeerieg wordt een en ander nog wat nader toege» licht. We willen er eenige grepen uit doen. De bolsjewiki dan pakken den wetgeveuden arbeid heel anders aan dan de «bourgeois'' -regeeringen Deze laatsten, aldus het voorbericht, bouwen hun wetten op eeuwige grondwaarheden op, de vervaardigers van socialistische wetten scheppen alleen maar een soort overgangsbe palingen. Werkelijk socialistische wetten zijn niet blijvend, want en nu komt het in een goede social tische maatschapi.ij zijn wetten over bodig Dat wil met andere woorden zeg gen, dat de socialisten van meeniog zijn dat in een volgens hun leer in» gerichte maatschappij alleen vol» maakte menschen zullen voorkomen Men moet zij verstand wel aan den 'taal geweld, ongebreidelde haat en hartstocht, het grofste egoisme wor» den dan de rampzalige stuwkrachten In de maatschappij. Het nieuwe bolsjewistische wet» boek verkondigt dan ook brutaalweg samen te wonen. Echtscheiding wordt; het recht van den sterkste de staat uitgesproken hetzij dat een der par» j onbeperkt en onmeedoogend heer» tijen het weoscht. Huwelijksbeletse» ^cher over alles en allen met vol» len, zooals de burgerlijke maatschap- slagen miskenning van de wetten van pij die erkent, zijn er niet meer. God en de natuurlijke vrijheid van Ook het erfrecht wordt afgeschaft. d6n mensch. Huwelijken worden wel opge» teekend door de oveiheid, doch ieder kan deD naam aannemen welken hij wil, hetzij van een man of van een vrouw. De echtgenooten zijn niet verplicht zooveel betalen voor een heerenpak. Het is immers ondoenlijk En 't gevolg van dien handel is, dat Duitschland hoe langer hoe min der waren heelt, de wanverhouding tusschen den enormen hoop papieren geld, dat in omloop is en de pro» ducten, die aanwezig zijn, wordt steeds erger en da valuta blijft dalen, totdat FETJIIjLETOM. Het was on ëyna dag gewordeo, want de schurk die bet paard van den stal» koeoht bad weggeleid, zeide .Het wordt liebt in bet oosten. De twee kerels draft ten elkander de band over den goeden uitslag van bannen toebt. Haa werk was verricht en ze zonden oa gaan ontbijten. Toen zij op het pant stonden deD stal te verlaten bleef Morris sebieiijk staan en sprak Tim. dat is eeD jonge bergkat die daarin zit eD ik denk dat we bem maar wat moesten ingeveD bij mocht er soms nog in gelnkken om op een verkeerd en onbe» waakt oogenblik wat gernebt te maken en de aandacht van den een of anderen tot sich te trekken. Juist als gy zegt Het zal toch niet lang doren om zeker te spelen. Zij keerden tereg naar den wagen eD dsden bet deurtje open. Piet lag daar Dog gelijk de roovers hem er badden ingelegd. Zij namen bem vast •n trokken bem met het hoofd nit den bak. dao namen zij nit een flescbje een kleiöe witte pil, inbondende een balf grein mor» phlne, vatteD den prop nit zyn mond eo deden hem de pil inzweigeo. Terwijl zg hiermee bezig waren sprak Piet Maar we zijn er nog niet. Het bolsjewistische wetboek wil Dog veel meer. hangen, reken daarop. Zoo spoedig mogelijk plaatsten zy de prop weer in zijn mood, schoven bem andermaal in den wagenbak eD sloten dieD diebt Zy wacotteD oog een oogeDblik es niets hooreode bes'oteo zy dat de p 1 buo slachtoffer reeds buiten bewustzyo had ge» steld, en werkelijk, de jongen was spoedig in een vasteD slaap. Het schemerlicht dat reeds zichtbaar was toen de ondate dor twee sobarken met Dart den stal verliet, was nu in een breeden lichtroodeo gloed aan deD ooster» hemel veranderd de dageraad was aange broken. Beide kerels stapten zachtjes naar bet hotel terug ea gingeo langs de zijdenr laogswaar zij eeoigen tijd te voren steels» gewijze wareo uitgeslopen, weer binnen. Zij traden de wachtzaal in eD hielden zich alsof zij pas nit ban slaapvertrek wareD gekomen. Oom Steven was juist opgestaan eD de beweging en bet gerammel van de bordeD in de eetzaal dnidde aan dat bet ontbyt spoedig gereed zou tyn. De twee mannen, bnnne plaats aan tafel aangewezen zijnde, verzadigden zich haastig doch bedaard, en dan toen de Deger bun paard en wagen bad bijgebracht, öestegeD zy bet voertuig en reden voort, den indrnk nalatende dat zy met een gewettigde zaak onledig waren. Arme Piet wat stond bem te wachten IV. Een voor Piet. De vermeende leurders reden oostwaarts, doch zoodra zij de eerste kruisstraat bad» Gböq kind heeft recht op het ver» mogen zijner ouders Het privaateigendom wordt even» eens overboord geworpen. Als de bezitter sterft, komt al wat hij ver» worven heeft in de zakken van den proietarischen staat. Ziedaar in korte trekken eeDige punten uit het wetboek der Russische sovjetrepubliek. Het ordent en regelt voorloopig het bestaande, doch wat belangrijker, is, het bereidt de toekomst voor.! Daartoe zal net vooloopig nog de hoofdlijnen aangeven en als dan aldus de schrijver van het bewuste voorbericht al die bolsjewistisch' bepalingen tot gewoonten zijn ge» worden, dan worden ze van zelf over bodig. Ziehier weer eens het bolsjewis» tisch socialisme in zijn waren huive» ringwekkenden aard geteekend, Het gezinsleven moet totaal wor» den uiteen gescheurd. De staat zal beslissen wat er met de kinderen moet gebeuren, de ouders hebben daarover niets te zeggen. Zoo wordt met een duivelachtig cynisme het geheele maatschappelijk leven ineen toestand van 6algeheele verdierlijking gebracht en een afschuwelijke mis» dadigarswereld geschapen. Want wanneer iedereen maar naar goed» vinden van naam kan verwisselen, behoeft men niet te vragen, hoe voor moordenaars, roovers en dergelijken den weg naar de misdaad wagen» wijd wordt geopend Zoo tast liet bolsjewistisch beginsel de heiligste rechten der menscbheid aan en worden de geboden van God door het slijk gehaald. Een maatschappij, volgens de bolsjewistische beginse» len, is uit den aard der zaak ten doode opgeschreven. Wanneer de zedewetten met voeten worden getrapt wordt de grondslag der samenleving weggenomen. Bru» Zou het bolsjewisme zegevieren, dan werd wereld in een nieuwen poel van slavernij gedompeld, waar» I VENRAY, 14 Februari 1920. van het Christendom de menscbheidKruisverbond bield Zondag bare na zooveel lijden en strijden heeft verlost. Van bet feit. die de Belgische be» wakingstroepen bet aan de Duitsche grens met de passen-gescbiedenis niet zoo nauw nemen wordt, vooral 's Zondags, door bonderden en nog eens honderden Hollandsche grensbe woners geprofiteerd. Een binnenlandsche pas van oen kwartje en... beet gemakkelijk ped delt men 't grosze vatarland binnen. Sterker nog. Zondag passeerden er bijna evenveel de grens zonder als met een pas Zonder pas moet men echter stikum eerst wat marken laten zien. Nu ja, al stopt men de grenswacht ook al eeDS twintig mark in de hand, dat is in Hollandsche munt immers nog geen zestig cent Uit de Hollandsche grensplaatsen nu wordt Duitschland als het ware bestormd. Het meerendeel gaat uit nieuws» gierigheid, maar toch ook om tevens eens te profiteeren van den lagen markenkoer8. Zonder veel overdrijving kunnen we wel zeggen, dat uit Gennep, Ottersum, Middelaar en andere plaat sen Zondag honderden in Goch ge» dineerd hebben En wat fijn voor 7 mark, dat h6elemaal 21 Hollandsche centen De winkels in de Duitsche grens» plaatsen worden letterlijk leef haald door Hollanders. Voor de Dultscbers zijn vele artikelen onbe» taalbaar geworden. Hollanders be» steden beol graag 1000, 1500 of| 2000 mark voor een prachtig heeren- costuum. Laat nu eens een Duitscher tuiden in. en oa eeDige mylen in die richtiDg te hebbeD afgelegd wendden zij bun koers naar bet westen, waarna tij weer een tnidwaarts leidende baan in» sloegeo. Zy waren uiterst bezorgd om zicb zooveel mogelyk op minder, bevolkte wegen te boudeo, en reeds voor bet mid» daguur bevond zicb een aanzienlijken af» stand tusscbeo ben en Seville, zooder dat zij veel meDschen hadden ontmoet. Het paard, dat aan bun voertuig was gespan» oen, was groot en sterk, en bovendien eeD goede stapper. Zy waren slechts weiüig op aebtervol» ging bedacht. Huooe plaoneo waren zoo goed overlegd, dat zy met geloofden dat men ben zon hebben verdacht, en zon er eventueel verdenking oDtstaan. dan toch. meenden zy. zouden zy ver geDoeg nit de bunrt tyn om niet meer te kunnen worden achterhaald. Omtrent halfcien voormiddag was Stal» küecht Piet reeds laDgeamerband uit zyo vreemden slaap ontwaakt en de akeligheid van zijn onbeoydeoswaardigen toestand kwam bem nu duidelijk voor den geest. By was als in een zoeten droom gewik» keld geweest, en had zicb verbeeld ge dragen te zyn, op vlerken, in een oord van too verachtige schoonheid. Nooit te voren bad by de slaapverwekkende gevolgeD van bet bedwelmende morphine ondervonden. Alles wat iD den stal was voorgevallen, alsook de woordenwisseling tnsscben zyne ontvoerders, kwam bem nn voor deD geest docb wat zy met hem voorhadden of waarheeD zy bem tonden voeren dat wist by niet. Zyo toestand was een akelige maar by verloor den moed niet Weer Hiervoor snit gij beiden worden ge» den bereikt sloegen zij den weg naar bet nam by zyn toevlucht tot bet gebed, God, dacht by, en terecht, verlaat de zijoen Diet en ou zou Hy bem ook wel een middel tel' band doen om hem, al was by dao ook in dien wagenbak gesloten en aan handen en voeten gebonden, een oDtkomen moge» lijk te maken. Hij bad vorig Weldra bespeurde bij eenig liobt dat door de reten die zicb m deo bak bevonden naar binnen sloop, eD alsof bovennatuurlijke hulp reeds kwam opdagen, spoedig kon by syne on- benydeoswaardige gevangenis van binneo zeer goed waarnemeD. De wagen was ongetwyfeld gemaakt ge» weest om door eeD leurder van blik» wareo te worden gebruikt, want boven en bezijden bem, overal ontwaarde byjnagelen, krammen, enz. geschikt om potten, pan» oen emmers, en meer andere xakeo vaD dien aard aan te haDgen. De bak was omtrent drie voet boog, even zoo breed en zes voet lang. Er was geen enkel artikel van koopwaar aanwezig, maar Piet zag een blikken bus aan bet vooreinde waar de bak wat lager was en oomiddelijk onder den bok waarop de ont voerders waren gezeten. De bus was oog al groot, waarschijnlijk moest die dieneo om kleine wareD in te bergen. Piet lag op den bodem op een weioig hooi. en na zyne enge verblijfplaats zoo nauwkeurig mogelijk te hebben waarge» nomen vestigde hy zyo aaDdaoht op het» geen de dieven boven hem, tot elkander zegden. Het kostte hem echter heel wat De voorzitter betreurde Iin zyn openingswoord de slechte opkomst. De jaarverslagen van secretaris en peo- Dingmeester, benevens dat van den peD» niDgmeester vaD het alcoholvrij lokaal werden uitgebracht eo goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing verkregen H. Michels, Veltum en M. Hendriks, Vlak water, de meerderheid, zoodat deze beide in 't bestaar zitting namen. Bexkeos ver zocht geen stemmen op bem nit te brengen wegens zyoe drukke bezigheden. Als afgevaardigden werden gekozen de heeren Duynatee en Hendriks Voor bet nazien der boekeD werden «angewezeo de beereo Verslyen en Hendriks. De Zeereerw. beer Pastoor bield op de bem eigens gemoedelijke wijze een toe spraak. waariD by bet bestnur en leden bet volgende werkprogram in overweging g»f 1 De ouders moeten overtuigd worden dat bunne kinderen van den drank terng gehouden moeten worden; 2 Van de .onderwijzers trachten te verkrijgen, in de school reeds de kinderen afschuw voor den drank in te prenten; 3 De groote kinderen tot het kruis verbond te trekken en voor het krnisver- bond te winoen. 4 Trachten te verkrijgen, dat in de zalen bij uitvoeringen, alleen gedurende de pauze geschonken wordt, zooals elders meer gebeurt; 5 By feestelijke gelegenheden de meD schen verzoeken, ook aodere dao sterke drankeD beschikbaar te stelleD en ten slotte 6 Te y veren voor eene beperking van bet aaotal drankgelegeoheden, want de gelegenheid maakt den dief. Bepleit werd nog het uitlokken van een verbod, tot bet verkoopeD van sterke draDkeo na 1 uur Damiddags. De voorzitter deelde nog mede, dat ge durende de Vastenavonddagen een biljart wedstrijd zou gehouden worden, waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen. De geestelijke adviseHr legde namens allen wederom de belofte af. Als nieuwe ledeo gaven zicb op Frans Bardoel 60 Gerard Janssen en ais donateur de heeren Driessen eD Muskens. Om half Degen sloot de voorzitter deze goed geslaagde verga» deriDg. Van bevoegde tyde verzoekt men ons te willen melden, dat de H. Missie in onze om te keereo ten einde eenigszina gemak kelijker te kunnen liggen, bovendien begon de prop m zyn mond zyne kaakbeenen hevige pijn te veroorzaken. Hy kon niet roepen en bijgevolg was bet bem niet mogelyk zynen gevangennemers eenig medelijden af te smeeken. Voor een oogenblik ontging bem byna allen moed, en misschien zon by zyn bezweken zoo bij niet oomiddelijk. weer zyn hart ten bemei badde verbeven, vanwaar bem, hoopte bij toch Dog verlossiDg zon worden gegund van zyne vervolgers, dit wist by zeer goed, moest of mocht hy toob geene erbarmiDg verwachten. De roovers vervolgden neg langen tyd ban weg. en Piet, die zelfs niet wist wat tyd van den dag bet reeds was geworden, was nn eens vol boop, dan weer beving bem de wanhoop en vreesde hy dat ergste bem Dog overkomen ion. Nooit, zeide Piet io gedachte tot zich- zelveo, beeft iemand my ergens in het nauw gezet of ik ben er zegenpraleod uit gekomen, zou ik ook nu geen uitweg vin den, zon er voor my geen verlossiDg meer zijn Hy slaakte een sucbt, docb ging voort met in zyn binnenste tot zichzelve te zeggen Dit beb ik Diet verdiend, nooit deed ik iemand eenig kwaad, God is recht vaardig, By zal my reddiDg brengen I Eensklaps kwam er verandering in de bewegiüg van deD wageo, en den deels verliobten bak werd weer nagenoeg geheel dn ster. Het gesebok en been en weder slaan van moeite om nn en dan iets op te vangen. 9nuu tau Eindelijk toen de bedwelming geheel was j bet voertuig deed den jongen denken dat geweken, begoD Piet hoe langer hoe men eeD boscb was ingereden en dat de ernatiger over zyn toestand na te denken, wielen gedurig met wortelen van groote Zyne banden waren aehter zyn rog ge- boomen in aanraking kwamen. het was Lem onmogelijk zicb Wordt vervolgd, bonden

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1