Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Aan Venray's vrouwen Over arbeidsduur en nog wat. De paardendieven Provinciaal Nieuws. FEUILLETON. Zaterdag 6 Februari 1920 41e Jaargang. No. 6 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. i'KIJS DEK ADVERTENTIEN i van 1-5 regela elke regel meer SO c. 'i c. In de vergadering der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging werdj.l. Zondag medegedeeld, dat op Woens dag 11 Februari, des middags om 2 uur eene groote samenkomst sal zijn in het Pationaatvan alle Vecraysche vrouwen. Deze vergadering zal de eerste zijn in verband met het stemrecht der vrouw. Bij komende verkiezingen, zoowel voor Gemeenteraad als Provinciale Staten en Tweede Kamer moet ook de vrouw stemmen. Wijl van het goed uitbrengen der stem het welzijn van het land afhangt is het noodzakelijk de vrouw te leeren hoe zij stemmen moet en haar leiding te geven bij bet vaststellen op welke personen zij hare stem moet uitbrengen. Dit kan slechts geschieden in eeDe goed georganiseerde vereetiigicg en om daartoe te komen, dient de aan» staande bijeenkomst. Deze is belegd overeenkomstig den wenscb van den Roomsch Katho» lieken Vrouwenboüd en deD Alge- meenen Bood van Roomsch Katho lieke Rijkskieskringen-organisaties. Het is dus van hel grootste ge wicht, dat alle vrouwen boven de 21 jaren deze vergadering bezoeken, waar zij door een priester zulten worden voorgelicht inzake hare politieke rechten en plichten. Deze vergadering is uitslu'tend voor de vrouwen behoorende ooder de Kiesvereeniging Venraydorp, ALLEN DUS WOENSDAGMID DAG NAAR HET PATRONAAT half uur vroeger begonnen en dat ging zoo geleidelijk voort tot mid» den in 'tjaar't vroegste punt bereikt was, meestal zes uur, soms vroeger. De werklieden van toen waren blij dat ze dan iaDge dagen konden maken en geld verdienen. Maar de werklieden van toen, zijn de werklieden van nu niet meer. katholieke standsorganisaties moeten er toe medewerken om voor deze ge dachte propaganda te makeD. De achturige werkdag, zonder meer, zal de werkman niet gelukkig maken, maar wel als die nieuwe arbeidsregeling hem een beter chris ten maakt, hem gelegenheid geelt te proöteeren van de middelen tor zalig- Tlat heeft men te aanvaarden en beid welke de godsdienst aanbiedt, men kan een variant maken op 't oud Een arbeidersdag, die om 4 uur gezegde »de mensc'oen veranderen des namiddags zou eindigen, acht ik en de lijden met hen.'' 'geen goede arbeidsverdeeling. Om 8 't Zal zoo laDg niet meer duren of uur 's morgens begonnen en om 6 uur soel voortwoekerend beestje, dat een vruchtbaren voedingsbodem vindt in de materialistische opvattingen van oozen tijd En dan komt daar nog jde arbeidsschuwheid bij, welke j Daar ik dezer dageu las, ln de bouwbedrijven stelselmatig wordt aaogewakerd door de bolsjewistische vakbeweging, wier propagandisten der luibeid met ongehoorde driest» echter de werklieden niet in en trok» ken eruit." Was hot daarbij nu ge» bléveu, dan was het toch al een be» droevende geschiedenis. Daarbij bleef bet niet. De aldus werkloos gewordenen, door eigen wil. gingen zich nu aao- melden aan de arbeidsbeurs en bij hunne organisatie, om aldus eene uitkeering te krijgen van f 2.25 per in alle bedrijven, den laodbouw uit» gezonderd, wordt maar meer acht uur gewerkt. Zou men nu volgens den oudeD regel de begintijd regelen naar de opkomst der zon, en straks in den geëindigd geeft nog overvloedig ge legenheid tot ontspanning in huise» lijken kring en tot het bijwonen van vergaderingen. Zelfs in geval een ambacht of be» drijf overwerken vordert, is zes beid optredeo, de waarlijk werkwil- dag. En hier is het dat de bedenke ligen en hun patroons terroriseerend. lijke geest aan den dag treedt. Lie» Het moet tegenwoordig alles behalve ver gaat men voor f2.25 per dag een pretje zijn, een of ander werk leegloopen, dan voor f4.90 werken, j te moeten uitvoeren, want men staat omdat de werkgever de tengevolge bloot aan de meest onvoorziene loons-; van de force majeure ontstane ver» verhoogiogen, waarop bij niet in» mindering van loon. niet geheel wil zomer om 6 uur beginnen, dan was uur nog een behoorlijke tijd om met het werk met een paar uur onder» een pair uur verlengd te worden. Over den achturigen werkdag heb ik nog iets te zeggen. Vroeger begon men als de zon goed en wel aan de bemel stond. Men rekende met de zon Als de korte winterdagen voorbij wareD, werd met Maria Lichtmis weer een Wanneer de tijd was aangebroken om ziob ter mate te begeven drukten e\j den wenach nu, tooala vroeger reeds werd geiegd. dat «ij den volgenden morgen vroeg wildeo ontbeten ten einde voor zonsopgang te kannen vertrekken. Den volgendeo morgen, mim een uur voor dat het daglicht de oosterkim kwam verlichten, kon men twee personen bet botel langs eene achterdeur zien verlaten .n ziob met veel omzichtigheid naar den •tal begeven. Op het oogenblik dat zij de ataldear waren genaderd verscheen een kleine lichtstraal van onder Tim Bunker s overjas, en een paar miDutao later waren bolde, zoo stil als eene kat acbter ean mnis binnengeslopen. Weer lieten zij de dieven lantaarn aan weinig licht io bat rnnd werpen en dra bespeurden zij deu trap die naar den zolder leidde. Zonder een woord te wiaeelen beklommen zij den ruwen trap Boven gekomen zijnde draaiden zij de lan taarn eventjes op en in een oogwenk zagen ijj bet bed van Stalknecht Piet eo tege lijkertijd een meoschengestalte dat daar matig uitgaitrekt lag. Piet lag vast te slapen en wellicht te droomen over een of andere overwinniog welke bij met zijn paard in de niet verre toekomst hoopte te behalen. Zoozeer was ijju geeit den vorigeo dag over de over» brekiog voor schaft en eten, om 4 uur afgeloopen. 't Wil mij voorkomen dat dit geen goede dagverdeeling betreft, naar de nieuwe regeling moet voegen en aan passen Om 8 uur 's morgeDS beginnen en met 2 uur rust daartusschen, om 6 uur '8 avonds uitscheiden, vind ik een goede dagverdeeling, die zoowel des winters ais des zomers kan gel den voor alle ambachten. Daar behoeft de wet niet aan te pas komen, dat kan in onderling overleg tusschon patroon en werkman of tusscben werkgevers en werk» nemers-organisaties. Waar dan uitsonderingen noodza» kelijk zijn, kunnen die worden toe» gepast. Maar over het algemeen za! een aanvangsuur van 8 en een uitschei» den om G groote voordeelen voor den werkman medebrengen. De ouderen zuilen wel tegeDsput» teren en zeggen de morgenstond heeft goud in den mond. Maar dat goud behoeft geen klinkend metaal te zijn, doch kan een meer ideëele waarde hebben. Ik schrijf voor katholieken Als men het aanvangsuur op 8 stelde, en daardoor den werkman gelegen» heid gaf om voor zijn arbeid aan te vangen de H. Mis bij te wonen en ook deel te nemen aan de dagelijk» sche Communie, zou de 8-urige werk dag voor den katholieken werkman een groote zegen worden. Vele onzer katholieken werklieden zullen zoo'n regel toejuichen, en de winning van zijn paard gespannen gewees* dat bij zelfs luidop over zijn toekomstige zegepralen sprak. O, daarvoor zijt ge nog niet slim genoeg, war8u de woorden die in de ooren der indrineers klonken, en ty meenden dat de jongen wakker wa' en ben aldus toesprak. Docb onmiddellijk daarna ontvielen minder aan elkander hangende woorden 'des dioomers mond, en zij waren overtuigd dat by sliep. Het is best dat wy ons maar dadelijk meester van hem maken, zei Tim Buoker. op eeo z&chteo toon. en Morris gaf bem, bij wijze van instemming, een druk op de hand en beiden traden naar het bed. De laatste stapte rood de legerstede en op het oogenblik dat bij naar den knaap reikte kraakte een der zolderplanten onder zijne voeten, waardoor bij, deels op bet bed te laten vallen. Tim Bunker draaide aanstonds bet licht op en deszelfs stralen op bet aan gezicht van Piet, die zieb ictnsscben reeds bad opgericht en als verwilderd in het rond staarde. Alvorens hij echter een woord kon uitbrengen viel eeu zware hand op den mond eu by werd achterover op het bed gedrnkt. Hondt de kleine duivel, sprak Tim, doch dat was geheel onnoodig. want de ruwe Morris had geen voornemeD iets anders te doen en de ke^el gaf slechts ten antwoord Bind zijne voeten. Spoedig was de kleine Piet aan handen voeten gebonden terwyl bem daaren boven nog. om het roepen te beletten, een prop in den mond gestoken. Daar lag de stalknecht na gebeei hulpe» loos Wel zoontje spraken de ruwaards toen, er is u toch iemand te slim af niet waar Do knaap keerde zyoe oogen naar de soburken en die sprakeo de woorden wel ke by aDderg niet kon uiten. De wetver» kracbters oemerkteD daarin het vuur van oDversaagden tegenstand. Had Piet slechts zijn toDg kunnen bewegen bij soa hen niet hebben gespaard. Hij wist echter volkomen wel dat bij in de haDden der dieven was gevallen, doch by meende dat zy hem slechts mach» teloo9 hadden gemaakt om met meer gemak de paardeo uit den stal te kunnen stelen dat ze bet op zjju persoon haddeo gemunt, daar had by nog niet eens aan gedacht. Laat ons dien wezel maar zonder uitstel in de kooi doen sprak Tim Bunker. Waarom zoo'n baast Er zijn nog andere zaken die onze aandacht verdienen. Veiligheidshalve, daarom. Hij is veilig, daar kant gij uwen kop op verwedden. Maar er mocht iemand komen Er is geen gevaar. Er is we! gevaar het volk is bier op zyoe boede. Indien de jongen aldus gebonden en gepropt gevooden werd zou ons plan oogenbliitkeljjk in duigen vallen. Wanneer hy in dé kooi is zal by niet ge» vonden worden en zijne afwezigheid kan door ons uitgelegd en door anderen ala waarschijnlijk worden aangenomen. Het gevoelen door Banker uitgedrukt werd door Morris als tenmiDste redelijk aangenomen. Met een welaan dan namen zyn den knaap op en droegen hem naar beneden. Stalknecht Piet hoorde natuurlyk alles Eu voor de ceutrum-bedrijveD, waar men bet drie ploegeostelsel in» voert, kan de besproken regeliDg geen bezwaren opleveren, omdat dan althaDs de ploeg die voor den be» gintijd van 8 uur 's morgens in aan merking komt, van de gezegde voor deelen kan profiteeren. Met genoegen heb ik gezien dat deze gedachte ook reeds van andere zijde gepropageerd is. Ik heb de bal nog een stoot willen geven. Zoowel voor als tegenstanders van den 8-urigen werkdag, moeten met dit idee, dunkt mij, sympathiseeren, want bet is er toch ods allen om te doen, de toekomst zoo goed mogelijk te maken, als wij daartoe in staat zijn. Als er slechts 8 uur per dag ge werkt wordt, spreekt het van zelf dat er in die 8 uur dan ook gewerkt moet worden, waot anders komen wij met onze productie nooit waar we wezen moeten. Vao vele zijden hoort mee dan ook weer aandringen op invoering van bet z.g. stukwerk. In de Voorhoede werd er gislereo nog op gezinspeeld. Naar aanleiding van de staking der Haagsche courantenloopers schrijft het blad Ook krantenloopers moeten na» tuurlijk behoorlijk betaald worden, maar zij moeten niet het onderste uit de kan willen hebben. Couranten rondbrengen kan ten slotte iedereen, 't is niet kwaad, dat de publieke opiole zich in dergelijke aangelegen» heden eens goed laat gelden, want de stakings»bacil is een gevaarlijk en williging maar dadelijk staking volgt ongeacht de schade welke door stil» stand van het werk kan worden ver» oorzaakt. Dat moet de patroon maar uitzoeken, 't Kan den lezers bekend zijn, dat ik een voorstander ben van goede arbeidersverhoudirgsn, maar dergelijke toestanden zijn om van te gruwen. De goedgezinde arbeiders kunnen niet krachtig genoeg trach» ten, dergelijke uitwassen van het organisatieleven tegen te gaan en ik kan me begrijpen, hoezeer stukwerk en Tailor-syssteém worden aange» grepen om behoorlijk wat werk ge» daan te krijgen. Naar aanleiding van een artikel in »Hdbl.'' over arbeidsschuwheid en sabotage in de Amsterdamsche bouw vakken onder aanvoering van de anarchisten, gaf gis'.ereo het «Dgbl van Noord'or." een staaltje uit eigen omgeving Eenige Bredascbe metselaars, zoo verhaalt bel blad, waren werkzaam op een dorp dat zij met een z.g, werkmanskaart per spoor konden bereiken. Er werden loonen gegeveD van 70 cent per uur. waardoor, een volle week werkende, de minste baalde f41,50 de hoogste 148,15. Nu komt er stagnatie op het werk, waardoor zij slechts 7 uren per dag werken, maar dan nog altijd f 4 90 per dag of f 29.40 per week haalden. Daarvoor moesten zij dan eenig6 uren per dag werkloos in dat doip rondloopen. Zij vroegen daarvoor vergoeding, uitbetaling der werkloos doorgebrachte uren, wat beteekende eene vergoeding van f 2.70 per dag. Op deze eisch werd door den werk» gever niet ingegegaan maar aan de metselaars werd gegarandeerd, een weekloon van f 32.00 en betaling hunner reiskosten. Hierop gingen wat gezegd werd, docb by kon niet be» grijpen wat zy van plan waren. Hij zon eebfer niet laog io onwetendheid blyven want zoodra de kerels den atalvloer badden bereikt stapten zij naar de bewustenven» sterswagen, maakten de «loten los. draai den eene deur open en waren reeds bezig om Piet in den bak te lichten wanneer Morris zachtjes tot zijo makker sprak Wacht een beetje, laat ons eerst zien wat de kleine schelm bij zich beeft, Hy werd neergelegd en onderzocht. Al wat zij vonden was een klein sakmes en een halfvoltooideo brief welken Piet aan zijoe moeder had gericht. Bnokor stak bet mes in zijn zak en bet schrift nauwkeurig beziende kwam een zweem van voldoening over zijn gelaat; debrief verschafte bem eene gelegenheid om eeo nienwe list uit te vinden bet schrift nabootten was eane kleinigheid en het briefje dat Oom Steven later voed werd door Bunker geschreven, daardoor meenden de deugnieten alle verdenking van zich af te weren Daarna namen zij den jongen weder vao dan vloer en schoven bem in den reedt geopenden wagenbak. De stalknecht begreep nu maar al te goed wat met bem was geschied. Hij was gevangen eu zou weggevoerd worden. Hy bad het briefje zien schrijven en Bnoker het hooreo lezen. Hij begreep dat men aldus met bem handelde om wraak te nemen, want by bad de kerels ook reeds booren zeggen dat er zich een zeker paard in den stal bevond welk kapitein Hartiy duizend dollars bad doen verliezen. Daar mijn jongen haan, aldus sprak een der venters, nu zit gy io een kot, waarin ge eenige dagen knot verwijlen vergoeden. Zij hebben dan wei heel veel minder inkomsten, maar hebben daartegenover de voldoening, dat zij zich met door den patroon hebben laten, .zuigen." Zoo luidt de vak» term, Iotuaschen is bunne berekening op uitkeering bij onvrijwillige werk loosheid, verkeerd uitgekomen. De controle van den dienst der werkloos beidsverzekericg beelt dit staaltje van moderne actie weten te achter» halen, zoodat van uitkeering door de werkloozenkas, geen sprake is. Mis» schien zal deze of gene denken, dat men bier met anarchistische arbeiders te doen heeft. O neen, zegt bet blad er wareo ook katholiek georgani» seerden onder. 't Is treurig dat men op zulke feiten moet wijzen maar 't is betér thans eau oogenblik pijn te doen aan eigen lijt, dan straks te staan voor een iDgevreteD ziekte die moeilijk te geoezen zal zijn. Als wij op ODze roomsche mannen niet meer rekenen mogen, als man» non die uit beginsel handelen volgens recht en rechtvaardigheid, dan is alles verloren en holt de maatschappij den afgrond te gemoet. VENRAY, 6 Februari 1920. Io de eerstvolgende maanden zal de gelegenheid worden gegeven tot het af leggen vsn het examen voor leerling- kantoorbediende by den Post» en Tele graafdienst. Aanmelding kan gesobieden by den Directeur van bet Post- en Telegraaf kantoor alhier, by wien nadere inliohtin» gen zyn te bekomen. By aanstelling in de woonplaats der ouders wordt by aaostelliog f 60 salaris dat ie te zeggen als gy u stil houdt zoo aiet zullen wy kort werk met n maken. Gy hebt al het kwaad gedaan dat gij te Seville «uit verrichten. Let wel op wat ik o zeg, want zoo gy slechts eenig geraas maakt zyt gy een doode eend. Ik zal u bovendien ook niet schoon toespreken om stil te blyven, bet kan ons maar bitter weinig schelen wat ge doet. Bedaardheid meent leven gerucht, dood Piet's oogen gloeiden als die van een tijger, soudanig dat de scbnrken, zonder kern nog verder toe te spreken bnune oogen van hemalwendden en den bak toesloten. De knaap, die zyn treurige toestand al langer boe beter begon te beseffen, begon in zyn hart eenige gebeden, welke hy van zyoe moeder nog bad geleerd en welke by zeer dikwijls bad vergeten, ten bemel te sturen ja den arme jongen, die in zyn hart eigenlyk goed was, bad nu vuriger dan by bet wellicht ooit te voren had gedaau. Nu naar bet paard, Tim. Wy moeten dat wegnemen om ons werk te voltooien. Buoker nam Dart uit den stal en, na aan Morris te hebben gezegd houdt gy bier de wacht, leidde hy bet dier weg tODder eenig geruobt te maken. Er beersebte eene doodscbe stilte. Stalknecht Piet, die, wel ie waar, by tichzelven vurig om verlossing bad, hield zijne ooren goed opeu elk woord dat ge» wisield werd en om ieder geluid op te vangen. Ne omtreot een kwatier uurs kwam Bunker terug eu verhaalde aan Morris boe hij het paard in het kreupelhout bad vastge bonden. Wordt vervolgd,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1