Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De Watersnood. De paardendieven De ramp te Cuyk. Zaterdag 24 Januari 1920 ■41e Jaargang. No. 4 PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonder!, nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAT. PRIJS DEK ADVERTENTIEN van 1—5 regels 50 c. elke regel meer 7J c. Langs de Maaskantsche dorpen A's men van Beugen met den trein naar Gennep reist, ziet men de laag gelegen weilanden en velden linksen rechts van de spoorlijn reeds over stroomd. Eo naarmate men het dorp Oeffeit nadert, begint de watermassa zich uit te breiden. Het station Oeffeit, benevens de omliggende huizen zijn Dogal hoog gelegeo, zoodat men zich bier nog onder de gelukkige «drogen" mag noemen. Maar zijn we eenige tiental len meters dit eiland voorbij, dan begint eerst voor goed de water- misè-e. De wegnaar het Genneper Veer staat ongeveer 2 Meter onder water en duidt zich op sommige plaatsen alleen aan door een boom ot beggestruik. Het booge Veerhuis biedt naar alle kanten een ruimen blik op het natte elemeDt. Langzaam puit de trein den hoogen spoordijk over. Onstuimig dondert het water door de vlobders van den dijk, zoodat meD zich allesbehalve op zijn gemak gevoelt. Maar we passeer6n behouden de Maasbrug, waar da wateren der Maas slechts een meter ODder staan. Vanaf dit punt kijken we over de eindelooze Maas, zoover het oog reikt niets dan water, water en nog eens water. Dan bereiken we Gennep. Het Btation te Gennep behoeft nog geen watersnood te vreezen. Daar is alles gelukkig nog droog. Nauwe lijks echter hebben we 't perron ver- lateD, of we worden in onzen loop gestuit. Hier wilden we de Emma- straat afgaan, doch we behoeven slechts luttele schreden te doen en dan zegt 't water ons een gebiedend halt". De meeste woningen staan tot boven het benedenraam onder water. En ter hoogte van den heer Jansen reikt het water tot bijna aan den zolder. Men heeft alle toereikende mld delen te baat genomen om de be woners te redden en van de noodige levensmiddelen te voorzien. Nu en dan verschijnt er een roeiboot, terwijl verschillende vlotten zeer primitief doch uiterst geschikt door de straat worden «geboomd". Het bezoek van een 7lot e. d. gaat natuurlijk met de noodige moeilijkheden gepaard. Willen de Feuilleton. Telkenmale dat Piet Iden afstand tus- aoheo de teekeoen bad afgelegd, hield bij sjjn paard even ataaDde om eeDe goed in bet rond te «ien of bom wel iemand ta?; want ton by iemand badde bemerkt, die tyoe oefeningen gadesloeg dan zon bij oo. middellijk naar bu-s zijn gereden. Dn maal zooala het gewoonlijk 't geval wat, kon bij niemand zien. Nu zou bij eens zieD, door bcitengewone inspanning, boe snel zijn min bet zand kon jkeeren. Hij bracht bet dier tot met de voorpooteD op de aao* vaoglijn atond. baalde eeo kleio gouden sakuurwerk te voorschijn, hetwelk hy bad ontvangen ven de vrouw van kapitein Hartley, omdat bij eeomaal haar leveo gared op gevaar af van het zyne te ver heien, en wes gereed. Den seoondenwijzer goed io het oog houdende, sprak bij zeer zacht lot zijn paard Nu, Dart, dos uw uiterste best, so van avond krygt ge eeo extra quart haver, Zjjt ge gereed, Dart t Het dier zette de ooreo recht op alsof het leggen wilde -ik beu". Piet gaf het woord en tegelijk een tik der kleine ■weep en de rnin vloog over den grond bijna >00 snel ais een vogel door de lucht. Piet ut zoo vast ep zjjo draver als ware bewoners voor de variatie eens het verblijf op den eentODigen zolder verlaten, dan wordt eene ladder voor zoover die aanwezig zijn naar beneden gelaten, zoodat ze op het vlot terecht komt. Is deze manoeuvre vau de hand, dan klimt de-«lucht- bappar uit bet dakvenster en belandt zoo over de ladder op het vlot. Een gevaarlijk werkje om «natte' te krijgeo, maar eDfin, wie niet waagt, moet thuis blijven. De Spoorstraat is niet zoo gul met water bedeeld. Hier is 't slechts ge klommen tot enkele centimeters boven de glooiing van den weg. In de lager gelegen woningen heeft het natte element een diepte bereikt van 50 cM. en meer. Als hoofdstraat zijnde, heeft men hier een voetpad gefabriceerd, bestaande uit zand en afrastering8palen. 't Parool is even- wel «oppassen", want bij 't passeeren beloopt men nog al eens de kans, de vertikale houding alleen door balan- ceeren te behouden. Zoodoende ge raakt de vreedzame wandelaar ge woonlijk van het smalle voetpad en volgt een kleine afkoeling. •Links van ons ligt de «Balkan'' en de Duivenakker. 't Zijn beiden een paar natte buurtjes. De «Balkan" spant echter verreweg de kroon, want daar is op een halven meter peileDsnog geen grond te ontdekken De Duiveöakker is meerendeels droog, hoewel 't nu in een eiland is herschapen. Bovendien bezitten de bewoners een ruime diepe «haven'' waar verscheiden vlotten gemeerd liggen. Tot aan de Zandpoort kan men Dog met min of meer moeilijk heden te voet komen, doch verder volstrekt niet, want dan gaat 't weer de diepte in en het watnr overstroomt de Zand straat en Molenstraat met een diepte van pl.m. 75 cM. Na lang wachten komt ook aan ons de beurt om per «veerka»" hier over gebracht te worden tot op de Markt. Hier gelukkig weder eventjes vasten grond onder de voeten. Maar we moeten verder. Wij willen de Niersbrug over. De eerste de beste gelegenheid is weder een kar, waarop we door de Niersstraat wordeD ge schokt. Maar we hebben ingeziëD, 't zoo nauw niet te moeten nemen en ons tevreden te moeten stellen met deze «ponten". Op de Niersbrug krijgen we weer een ruimen blik over het enorme by er op gelymd geweest, met dn teugels eo zweep io de eeoe hand, bet horloge io de andere. Toen de balflyo bereikt wes, glimlachte de jonge stalknecht vao vol* doening, wanneer by op zyn uorwerk be merkte dat zyo paard den afstaod op eeo aaotal secondeo minder tyds bad atgelegd dan ooit te voren. Gij zyt een lief beesije zei de knaap toen hy zijn paard tot itaan had gebraoht. Nu kunt gij ze allsD voorbii uitge nomen Bet van mijn baas. Mr. Cbedder. en die oude meid moet op baar breiwerk passen zoo zy door u oret wil worden voorbijgeloopen. StalkDecbt Piet. had zyn eigen wijze van uitdrukking, Hy was sirchts weinig ter school geweest en bad geen smaak voor boeken. Doch de natuur, en bovenal eeo vromen geest, had veel, zeer «eel gedaan voor den jongeling by was scherp van begrip, voorzichtig io zyne berekeningen en steeds goedaardig. Meer dao tevreden over de bekwaamheid van zyn paard, keerde by terug naar Seville en liet bet dier zeer langzaam voortstappen, De avond was reeds begin oen te vallen toen hy tbuit kwam en de laan die naar den stal leidt insloeg. Op bet zelfde oogeDblik trsn eeo man bem tegemoet die zyn band in de hoogte hield, alsof bij don knaap weosobte te doen stilhouden. Stalknecht Piet deed zijn paard staan en sprak Hallo, Mr. Rnssel I Wat ia er gaan. da De aaogeaprokene was John Ruesel, esn kostganger in bet Chedder Hotel, een door en door goede kerel en tevens een waterbassin. Da Nijmeegsche weg is op plaatsen eenige cM. overstroomd. Rechts ligt bet dorp Ottersum, waar 't er ook al niet rooskleuriger uitziet als in Gennep. Ook daar zijn slechts enkele droge plekjes te vinden De drukkerij van de «Maas- 6d Niersbode'' is er al even ongelukkig aan toe. Het nummer van Zaterdag j.l. kon wegens den hoogen water stand niet verschijnen. De weg naar Ottersum en de be zijden daarvan gelegen landerijen staan eenige decimeters onder water. De Milsbeek heeft 't er nog best afgebracht. De dijk bij «de drie Kronen'' heeft het water vrijwel kunnen stuiten. Even voorbij «Lochten Heuvel'' op den weg naar Heijen is 't water den weg overgespoeld en zou de geheele heide tot meer gemaakt hebben, waren hier niet de bewoners zoo ijverig in de weer geweest aan den dijk die dateert uit 1880 te ver sterken en op te hoogen. Evenwel drong het kwelwater bier nog door en was men genoodzaakt eeo tweeden dijk te leggen. Den gebeeten Zondag en Maandag bad men bieraan aanhoudend gs- werkt met een lOOtal werkwilligen, tot men ermede gereed was. Het dorpje Heijen blijkt niet zoo laagte liggen als het stadje Gennep De kom van het dorp, waarin ook de kerk gelegen is, is nog volkomen droog. Komt men evenwel aan de tramhalte HeijenZuid, dan is 't weer het oude deuntje «overzetten" 't Is een lange, eentonige weg, dia leidt naar Afferden. Deels droog en deels water. En als men 't dorp bin nenkomt, dan doen een paar hooge Amerikaaosche laarzen een grooten dienst Bijna het gebeele dorp «zit' in het water. Ook hier zien we weer een trouwe nabootsing van Gennep's schepen de vlotten. Verder gaat onze tocht niet. We weten, dat de volgende dorpen Ber gen en Well geheel geïsoleerd zijn, Daar is, evenals laDgs den gebeelen Maaskant de watermisére. Ook daar is dezelfde ellende als in de reeds bezochte dorpjes. Grauw en grijs pakken de wolken zich samen op dezen laten Maandag, middag. Een flinke bries uit het Westen doet 't water speien tegen 't ranke bootje, dat ons over de einde looze zee heenvoert. En als we een poos gedobberd hebben, begint bei te regenen. Met doffen blik turen we vooruit en er is iets geheimzinnigs in ons, dat ons pessimistisch maakt. Want we weten, dat zulk weer niet mee werkt om onze Maaskantsche dorpen van den watersnood te'verlossen. I Gelukkig is er nog val te bespeu ren. Als bet water nu maar lang» baogeD schuio, vastgehouden door staal, draden die meo oog tydig heeft kanoën aaubreogeo om* te voorkomen det se iade diepte vao den vloed terecht kwamen. Op deo spoordyk hebben wy veel ellende aanschouwd. Wy zageo ia tal veo bootsu telkens mentchen aaobreogeo, die nit hea verdrookeo huizen gehaald werden soms wareu koeien eo paarden achter de booteo geboodeo. Eeo zieke oude vrouw, met een warmen vriend van deo slalkueobt. Hij wes eeo burger van Ohio, eigenaar van eeo zeer goeden draver, eD, daar by door gaans twee vao de drie wedreooeo won bad by te Siviile geDoeg verdiend om zyne onkos'en behoorlijk te betalen eo oog wat over te hondeD. Hy antwoordde Er is niets bijzonders gaande, Piet, maar morgeo moet ik mijn paard op de renbaan brengen om met de Medina merrie te sampan, eo ik wil dat gij mijo paard zult ryden. Ik beb al meer dan eeD nar naar u uitgezien, vreezende dat de andere kerel u mocht krijgen om voor bem te rijden. Wat zegt gij Piet Wel, zekerlijk, zal ik voor o rydeo, maar 't zal oen bardoekkigeo strijd zyo. De Medioa merrie loopt zoo soe) als de bliksem langs een gesmeerden mast Gij zult winnen indien gy bet onderneemt, dat ia zeker ik beb er io alle geval honderd dollars op gewed, Reken niet te veel op my, Mr. Ruieel. Ik kao Billie niet eoeller doeo gaao dan by kao. Maar gy bebt Bat toch gaaiver doen gaan dao zy bet te voreo deed met baar zijt gij immerz alien voorbijgesneld, zelfe de beroemde Second Eclips. Ik ver- trouw op u. mijn jongen, ziet slechts toe dat Billie zijn best doet. Daar kuot ge elaat op maken. Ik geef n eeo dollar |voor bet rydeo en vyl dollars daarbij zoo gi) wint, Dat is goed. Waooeer neemt bet plaats t Morgen namiddag, ten 3 ure. Wie rijdt de Menina merrie Ik weet het niet. En het is mij om 't even. boot aaogebraebt, werd op eeo oood. zaam blijft wegzakken is dfi ergste baocard door vier manneo gedragen naar nood spoedig voorbij. «en kar gebracht die baar naar bet sieken- Van alle plaatsen, die we bezocht 1011 vervoeren om daar te «terven. hebben, is wel Cuyk het ergst door J'o de boot was loigemaakt j j ..w j i ,#Gen wlJ* oa bopelooze pogingen pogingen den watersnood geteisterd. |om btt reddeD" terdriok#o Uit de verte Er is bijna geen droog plekje klonken nn en deo lohoteo, eeo teeken dat meer te vinden. In de hoofdstraat ginds, ver weg nog meoscbeo in nood staat het water eeoige decimeters, terwijl de lager gelegen zijstraten zooveel te meer overstroomd zijn. In en om de kerk is bet evenwel nog droog gebleven. Als men echter een blik slaat aan de linkerzijde van den spoorweg, dan ziet men zoover bet oog reikt, de eindelooze watermassa, die de Cuyk» sche beide, door het bezwijken van den spoordijk, tot een zee gemaakt heeft. Hier en daar steken nog even de strooien daken van boerenwonin» gen uit het water. Maandagmiddag verscheen onver» wachts H. M. de Koningin per boot te Cuyk. Zij was slechts vergezeld door een klein gevolg. Per kar bracht H. M. een bezoek aan het station, waar een 30tal spoorwagens onderdak verleenden aan de gevluch» te bewoners van de bei. H. M. sprak met verschillende vluchtelingen. Ook giDg de hooge Landsvrouwe per roeiboot de over» stroomde huizen langs van de Vianen. Na een lang oponthoud -vertrok H. M. weder. Oostrum 20 Jan. 1950. Th- Builtjes Ean redacteur vao Het Hnisgezin, die persoonlijk bet oord «&a de ramp besoebt beeft scbryft o a. de volgeode bijzonder beden We hebben de plaats bezichtigd waar de spoordyk voor bet etroomgsweld be swekeo is over een lengte van ruim 200 meters. Met kr&obt en geweld gutste de stroom door het gat. waarvan men de diep* te niet beeft kuoneo peilen. Niets is bier meer van den spoordijk over, de spoor rails zulleo io de diep e l>ggeo. Over een lengte van 200 meter voor bet gat is de spoorweg ook geheel verwoest, gaten zyn onder de rail» geslagen, telgraafpalen Wel zeker, winnen doet gy toch. Wij zullen zieD, John Ruseel keeide terng naar bet botel, eo jni&t dan bemerkte by twee mannen st&aode ten balve verdoken aan bet eiDde der veraDda, Zy baddeo daar in volkomen stilzwijgendheid gestaan en bad den wellicht «lies geboord wat in de laan werd gezegd. Zoodra zy ontwaarden dat se gezien werden wandelden zy voort. Alhoewel Rnssel er tamelyk zeker van was dat de twee alles hadden geboord, en er ook wel niet bijzonder veel aan gelegeD was, dacht by bet toob zesr onbeschaamd in ben dat ze eene samenspraak hadden durven afluisteren die beo hoegeoaamd □iet aanging. lotusscbeo ging Stalknecht Piet met zyo paard naar den stal, geheel onbewust van de zaak die Rnssel's aandacht had getrok ken. Aao de staldeur gekomen tijode ont* moette Piet een ander man, een neger, Oom Steven genaamd. By scheen zich van den stal te verwijderen, doch de knaap sprak bem toe eo Steven riep HaPiet zyt gy dat Daar ben ik wel zeker van wedervoer de jongeo met een laob. Ik beb al eeD gebeelen tyd naar u uitgezien jongen, ik moet o wat zeggen. Zoo, wat is bet. Oom Steven Gedurecde uwe afwezigheid zyn er vreemdelingen aangekomen. Toch Ja. Wie is er gekomen Een paar rondleurders. Te voet Neen 't zyn ariatocratisohe, bet verkeerden vreeselijk, anderhal ven dag lang en wie weet mlssobien nog eeo bange □acht in bet verschiet. Want er zyn er, ginds ver waar de Maasdijk bezweken is, bij weteos nog zeveD menscben op 't dak vao een buis. dat door den feilen stroom nog niet te bereiken is, God geve dat zy bet uithouden tot de redding komt I Uit bet station Cuijk komsod. staan wy ▼oor bet water, water overal. Op een kar met vslen samsogepakt, gaan wy, bet paard tot deD buik in bet water, naar de hoofdstraat die nog droog is en bet Markt plein een oase in dese waterwoestyo. Io botel de Korenbeurs was de gemeen teraad vergaderd het stadhuis is niet te bereiken en wy interviewden eeo paar der leden die ons verbaalden boe ontstel* lend de panniek was, tos in dsn nacht van Vrijdag op Zaterdag de dijkbreuk plaats bad over eeo breedte van 25 meter, tus» soben cafe's van Driessen en Hofman. Om* streeks 3 uur laidden de klokken alarm en sloegen de mensobeo op de viuobt of kropen op de daken. Toen de vloed de electrische centrale bereikt bad, ging bet hebt uit eo werd de toestand nog meer benauwend en ontstond een paniek. In 10 minoteo steeg bet water byna een halven meter. Veel kleiD vee, als kippen en var» kens, zyo verdronken, ook koeien en paarden En dit is niet te verwonderen als men dat alleen Cnijk, ia om 'o straal vaa 2 uur in den omtrek, geheel bet land eeu waterplas is. De ramp en de schade is met te overzien, tal van buizen zyn ontzet, by wetens is er een ingestort niemand weot hoeveel er nog sollen bezwykeo. Vooral in de bunrt Vianen is het erg, daar zitten reeds 2 dagen de menscben op de buizen en zyo nog niet gered kannen wor» den. Io bet klooster der Eerw. Zusters hebben tbaos vele vluchtelingen een onderdak ge* vonden en alle bewoners op bet droge ge* deelte namen ongelakkige dorpsgenooten liefderijk op Er is io Cuyk, naar wy boorden, door velen met moed en doodsverachting ge» werkt om de ramp van den doorbraak af te wenden maar bet is niet mogen slagen. Naar wy vernamen is de toestand in Beers zoo mogelyk nog erger dan in Cojk omdat daar gun reddiogsmateriaal als booteo aanwezig zyn. Hier in Cuyk werd het reddiDgswsrk door een dertigtal booten verricht, maar dit getal is nog veel te weinig. zyn geeo gewone, want zy zyn in een wagen gekomen, zij hebben eeD schoon paard. Gy kunt er nwen kop op wedden dat het geen vuiligheid is. Ik ken een •beer" wanneer ik er een zie. Ik zie daar niets vreemds io Steven, Wel, Piet bet zyn rare klanten, en ik geloof evenmin dat zy lenders zijn, als dat paardendief Hartij een veekoopman was. Zyn bet dan spelers of afzetters I Ik weet er Diets van, 't is sleobts giswerk, Piet, maar ik bso somtijds een goeden gisser, ja dat beo ik. Dat is waar Oom Steven. Bekyk ze zelf maar eem, fmyn jon* gen beiden zyn in bet botel en de wagen staat in den stal. De wagen komt my ver dacht voor. Piet sprong van zyn paard eo braobt bet in den stal, daarna zoobt bij bet reeds besprokene voertuig op, dat naar bet zeg gen van den ouden kleurling, een verdacht voorkomen bad. Het was van bet gewoon model als algemeen door leurders gebruikt wordt om allerlei waren io buitenplaatsen rond venten een 'rood geverfden gedekten bak, met eene deur aan weerskanten, Zware hangsloten hingen aaD ieder dear, by gevolg was het onmogelijk om te ziea wat de wagen inhield. Waarlijk er was ni6ts aan deo wafen dat kon doen vermoeden, dat by niet werd gebruik voor het doel waarvoor by geschikt scheen te zyn. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1