Thermo Wasch en Wringmachine's A. de Haen. Nieuwe Artikelen Wintervoeten Kloosterbalsem - Niemand Likdoorns ABDIJSIROOP L iJ BADWATEREN. BESTELT I N.V. K. Lengs Zn. Credietvereeniging „De Hanzebank" enkele loketten te huur. Springende handen Rheumatiek Rechte runderdarmen W. H. Rullenraad Schrale Als uw kind van school thuis komt firoenendael Marteas STOOMTIMMERFABRIEK. BOUWMATERIALEN, als Frans Beckers Venray zwarte en ge kleur de Vilthoeden MODE-ARTIKELEN. A. Habraken, Heerenkleeding naar maat. Laat thans uwe oude of nieuwe meubelen schilderen, Fr. Sohaefler/s Notaris Esser te Horst Openbare Verkoop Gal en slijm URIE 2. NOG HEDEN Zending aan iedereen wegens ophouden van het winkelbedrijf. Bijbank VENRAY. G. Sijbers. Haver- en Roggestroo koopt alle soorten hooi Zaaigranen. Pootaardappelen, Zaaihaver, Berust toch niet zal PUROL Piet Bom, Voerman. GEEN BETEREN KAAD tabic tien alle HOUTSOORTEN, Hydraulische Kalk, zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. Ruime sorteering in hoeden, petten, boorden, sportbanden enz. Het voordeeligste en soliedste adres ig zal op Woensdag 21 Januari 1920 des nam. om 1 uur ten huize en ten verzoeke van A. Hendriks en kinderen te Blitters- wijck publiek verkoopen Alle huismeubelen als 4 kasten, 2 tafels stoelen, 3 ledikanten met beddegoed, lampen, klok, spiegels, schilderijen, porce- Iein, glas en aardewerk, keukengerief, zoo goed als nieuw fornuis, kookkachel met trom, kolenbak en schop, kookpotten, melktuiten en kannen, waschkuipen tonnen mantelpot 65 L-, spek en ham. een guste koe, 2 dragende geiten, 9 kippen en 1 haan Schuur- en akkergereedschap, wanmolen aardappelmolen, ladders, 2 kruiwagens, meeltrog, meelkaar met trechter, paar houten schragen, kraanzagen en 4 hout kettingen. een partij hooi, stroo, mangelwortelen, stekruben, schansen, brandhout enz. van onderstaande 10 uiU sto ;ele gelaatskleur, puisten en uitslag veroorzaakt door tragen stoelgang worden verdreven door MIJKHilKnrs Laxeer-lafolelten Per doos 50 cent gen I loor Spoedige radicale genezing, ook bij ver ouderde gevallen door de bekende pillen Prijs f 50 Zendt postwissel verhoogd met 20 cent porto en vraag onze uitgebreide prijscou rant van Patent geneesmiddelen aan ons Hoofdkantoor Sanitas Postbox 339 Amster dam. N. V. MIJ. SANITAS Filiaal Vlissingen St. Jacobsstraat 1 Arnhem Koningstraat 63 Depot Maastricht Groote Gracht 21. 18 JVJ O „LEONIDAS" extra sterke werkmansliets, nieuwste model, lichtloopend, met zwaar zadel, sterke rubberpedalen, tasch met alle gereedschappen, opgebogen stuur met krachtige bandrem, prachtige email- leering en vernikkeling, met extra sterke banden, compleet met 1 jaar schriftelijke garantie. f 65.00 Mj-t \ATJ Handnaaimaehine met I^U. It/ 5 jaar OO schr. garantie, prijs 1 Binnenband met MU. 1 jaarfO OC schriftelijke garantie. |VJj-fc Draad bnf'enband l^tU. LJÜ4 met 1 f jaar schrift, garantie. |\lrt 7^1^ Hiel-buitenhand met niU. 4üiU jaarschrift, f K (|(j garantie U.UU Nn SS PR1MACARBID Acr+ l*U. CO met bus per KG. "O tl onder rembours. Prijscourant op aanvrage gratis en franco. KijwieltabriekTEGELEN 56 A. 3 Notaris Pluymaekers te Venray ten verzoeke en 34 zal Maandag 19 Januari 1920, VOORMIDDAGS 10 UUR PRECIES, in de magazijnen van de N. V. VULKAAN te Venray Hofstraat B publiek verkoopen Fornuizen, veevoederketels, waschmachines, naaimachines, vleeschhakmachines, broodsnijmacbip.es, stalwaterpompen, veevoedermolens, bascules, gascomforen, gruisbakken, wiegen, kinderstoelen, hobbelpaarden, geëmaill. ijzeren potten en pannen, koekepannen. wascbmanden. spiegels, medaillons, vloermatten, handtasschen gegalvaniseerde waschtobben en zaaivaten. gegoten varkensbakken, gaffels, schoffels harken, houten schoepen, bijlen, vlechtwerk, asphaltpapier en wat verder te koop zal worden aangeboden. De goederen zijn te bezichtigen op dpn verkoopdag vanaf 8 uur 's morgens. Betaaldag 1 -Mei 1920. 252 In onze brand- en inbraakvrije kluis zijn nog Voor kleine bedrag dat men hiervoor aan huur betaaltkan niemanddie geldswaardige papieren enz. te bewaren heejlhet risico dragen van brand en inbraak. Men heeft gedurende den geheelen huur tijd ieder en dag de vrije be schikking over het loket21 Verdere inlichtingen kan men bekomen aan het Kantoor der Bank. waarvoor niets hielp, werden vaak spoedig genezen door de heerlijke KLOOSTERBALSEM, welke niet bijt en bij voortgezet gebruik herhaling voorkomt. De gruwelijke jeuk verdwijnt door Uw voeten eiken avond en morgen met den Kloosterbalsem in te smeren. Het resultaat zal verbluffend zijn. Dé is een heerlijk middel tegen alle ongemakken van den winter, als kloven in de lippen, schraalheid, winterhanden en voeten en een beproefd wrijfmiddel bij rheumatiek, jicht spit in den rug, stramheid in de ledematen, stijve nek, ischias. Prijs per pot van 20 gram 65 cent. van 50 gram f 1.50 van 100 gram f 2,50, van 250 gram f 5,00. Alom verkrijgbaar 1 Eisoht rooden band met onze handteekening L. 1. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar te VENRAY bij G. Ambrosius-v.i. Velden; te HORST by Jac.v.WellnVerriet; te BERGEN by van Dijck.Achten, te MAASHEES bij Fr. Bekkers v.d. Heavel, te WANSSUM bij J. v. Bracht en by alle drogisten en de me«ste *pn*hpke»-8 koude en pijn in de ledematen, gebruik hiertegen ISanaperiffli lablellenl SSSI Koker 60 ct bij Drogisten geregeld verkrijgbaar bij 3-8 ontvangt dagelijks tegen marktprijzen. Heeft ten verkoop aan te bieden s gras-, klaver-, land- en tuinbouwzaden,1 zoowel te velde als op monster gekeurd. als Eigenheimers, Industrie, Ceres, Roode Star en vroege soorten zoowel van klei als zandgrond afkomstig. Straalsche. Zege, Goudenregen en zwarte Presiderttbaver. t Voor soortechtheid, kiemkrach ig zaad en concurreerende prijzen wordt ingestaan waarom spoedige bestelling zeer gewenscht i is. 30t Beleefd aanbevelend. brosius en H. J. Heling. in Uw vei koadheid Wacht nitt, tot bet vanzelf weer over gaat, want dan beeft U kabs, dat het nog weken en weken duurt. Met de LIA»ta- bletten tegen hoest, verkoudheid, keelpijn kunt U binneD een paar dagen weer beter zijn. De LIA-tabletten oefenen een genezende werking uit op de ont stoken slijmvliezen. De LIA tabletten kosten f 0,75 per doos bij alle apo'hekers en drogisten Eike doos bevat. 3 handige kokerijes Eiscbt ooze handtekening": L I AKKER, Rotterdam fable tian Verktygbaar te VENRAY bij G. Am eralis genezen, doch de Opreehte IVinsntner Z&lf kost slechts een een kleimgbeid en geneest in zeer korten tija: likdoorns, wratten, steen puisten, segenoogen, bloedvinnen, zweren, open beenen, zwerende bora» ten, baaid-, iicg- en dauwworm en allerlei wonden Prijs per bus f 0 75 en f 1 35 (Hoe grooter bus boe voordeeliger in 't gebrnik Verkrijgbaar bij Apoth., Drogisten en vele winkeliers. Gen. Agent J. C. de Vries, l%instiin Gr. Te VENRAY bij H. J. J HeliDg Grootestraat Te MILL by Th. J. Offers. Te OPLOO bij J M. Willems. Te OVERLOON Jac. Looneo«Jan8seD. 33 9, gesprongen of ruwe huid, winterhanden en wintervoeten Gebruikt in balen van 50 en 100 pond bij kan ik U geven.dan bij HOEST VERKOUDHEID, HEESCHHEID EN PRIKKELING in de keel direct te gebruiken. Bij Apothien Drogisten in doozen van50en90c.t.i en bet niest, zoig dan een fiesob Abdijsiroop by de band te nebben, zoodat U er dadelijk een lepel van knot geven. Dit kan pen zware verkoudheid of borstaandoeniog voorkomen. De bezit verzachtende eigenschappen, welke de ontstoken slijmvliezen spoedig genezen kun- nen. De Abdijsiroop wordt daarom met succes aangewend in gevallen van verkond held, heeschheid, kink- en slijm boesl, bronchitis, Influenza, ast ma, hooikoorts enz. Prijs per flacon van ongeveer 230 gr. f 1,60 van ongev. 550 gram f 3.25. vao ongeveer 1000 gr, f 5. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekeniog L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar te VENRAY bij G. Ambrosias, te HORST bij J. van Well—Vernet, te BERGEN bij van Dijk—Achten, te MAAS HEES bij F. Bekkers—V. d. Heuvel, te WANSSUM bij v. Bracht, bij alle drogisten en de meeste apothekers. VENRAY. Telefoon Interc. No. 21. Steeds voorradig alle soorten Heer en-Kleermakerij naar maat Elegante Coupe. Degelijke bemerking. Mooie sorteering nieuwste Stoffen. Steeds voorradig gemaakte Heeren- en Kinder kleeding, Waterproof- en Olieregenjassen. Nieuwste modellen PettenBoorden, Dassen, Engelsche HemdenGlacé-handschoenen en alle aanverwante in kwaliteit zooals voorheen, zijn wederom aangekomen. Ze worden onder garantie en aan concurreerende prijzen geleverd door BENSENIUSSTRAAT. Steeds voorradig de nieuwste STOFFEN, Gemaakte K.inderkleeding en Schoolbroekjes, Werkmanskleeding, zeer sterk, j daar in den zomer de tijd dikwijls ontbreekt voor soliede afwerking,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 4