Ruiterclub „Ons Genoegen" Ovr! Aardqi Provinciaal Nieuws. Groolele AlgemeenVi Mariaveoi Bioscoojoi Landbouwd Alle on t Voor de arme Weensche kinderen Distributieregeling. Burgerlijken Sland VE.MRAY. Anlonius Frauciscus Kemps, Kerkelijke Diensten te Venray. Q-evraagd Meubelmakers en Timmerlieden ve:c een gde Concert eitoi De Fanfi t eSn 1 et Concert enjon AfiEl Donderda 2 op re Bi der Singertii C. L. Ic Oebr. i. Verdubbeling van «(een kolen prijs. De levering van s'eankool nit Du'.tsch- land volgens de overeenkomst waarover thans te 's-Gravenhage ooderhandeld wordt zal geschieden op de basis van den prijs, overeenkomende met dien van de van over zee met regeerinesschepen aangevoerde steenkool c.i. f. Rotterdam. De Duitiche kolen tallen das omstreeks f 60 a f 80 gaan kosten, tegen f 31 in December vol gena bet contract 1919. Baksteenen uit België. De booge praten, die voor prodnkten van blnnenlandsche industrieën gevraagd 'worden, doen de afnemers maar al te dik* wijls besluiten, hua waren nit het buiteo land te betrekken. Dat is lang geen denkbeeldig gevaar f Hetgeen nog in de band gewerkt wordt door den lagen stand der buitenlandscbe valuta. De Limburgsoba steenfabrikanteo hebben zich in een bond vereenigd, waarvan het bestuur de pryzeo der steenen bepaalt die echter de gcedkeurig van bet afnemend publiek niet wegdragen. Het erkent dat de prijzen van vroeger f 10 a f 12 (per 1000 steeneo) veel te laag zyn voor de tegenwoordige omstandig» beden maar het bondt zich ervan oveitnigd dat de tbans geldende prijzap van f 30 a f3o por 1000 stuks zeer sterk zcuden dalen, wanneer er vrije koukurrentie in het steenbakkersbedryf gebleven was Hetgeen tot gevolg beeft, dat sommige bouwondernemers probeeiden bun waar uit België te betrekken, hetgeen gelukte en wel tegen 60 francs per 1000 8'aks, zoodat ze, wanneer met uitvoer uit België eo invoer in or.s land geen bezwaren wor- deo ondervonden, de beschikking krijgen over steenen van normale afmetingen (12 bij 25 cM.) die, by den tegenwoordigen koers van deu Belgischen franc, op slechts ongeveer f 20 per 1000 stuks aan de grens komen. Vertuist. Sedert een paar dagen is de 58»jarige J. G, uit Zennewynen bij Tiel spoorloos verdwenen. Hu is bet laatst op de Tielsche markt gezien. Men vreest, dat bij op den terugweg naar buis van den dijk gewaaid en in de Waal verdronken is. Vreemdelingen In ons land. Het aantal in ons land vertoevende vreemdelingen is nog steeds stijgende op 20 Deoember 1.1. bedroeg bet 140,046 personen. Ergerlijk baldadigheid. Moest onlangs worden gemeld, dat de Noord'Brabantsche Electriciteits-Maat schappij zoodan'g van de vernielzucht van onbekende belbamers te lyden bad, dat er ernstige storiogen door werden veroorzaakt in de stroomlevering en bovendien groot gevaar ontstond voor de machines te Geer» truidenberg, opnieuw is dezer dagen ge bleken. dat tengevolge van ongeLoorde baldadigheid de electriciteitslevering Eindhoven en Helmond onderbroken werd, en dat in de nabijheid van Udeo weer eeo ijzerdraad over de hoogspanningslijn werd geworpen. UDEN. Zondagnacht is bij den land bonwer V. spek en de hammen die in de schouw hingen, gestoleD. De daders zijn onbekend. den polder Heer-Hugowaard, schrift h<>t •N. v. d. D." De totale pachtsom belitip rnim f 7000 minder dan die der vorijfe verpachting, een belangrijke daliog dus. Zilveren en gouden munten. Men schrijft nit Wesel Zilveren of gouden mnoten worden op geen der zes muntplaatsen in Duitschlnnd meer vervaardigd. Eu geen wonder. Zilver smeden bieden voor 1 Mark zilvergehl 5 Mark papiergeld. Voor een gonden 10 Markstuk wordt grif 90 Mark betar-.ld. Voor platina worden reuzenprijten aange boden. Nu 'i vrede is. Het vredesverdrag van Saint GermaiD beeft sinds zyn officieele in werking tred ing nog weinig rust over de wereld gebraeht Overal gist en woelt het In België en Dnit8cbland nebben we uitgebreide stakin gen op de spoorwegen en in de k lenmyuen en in Ital dreigt eveneens een spoorweg staking uit te breken. Het communisme begint in Duitsobhznd zijn kop weer op te steken. Een welko-me gelegenheid bier toe was de behandeliag der wet op de bedrijfsradeo in de Nationale Ve.-gaderiog, Er vielen, verscheidnoe docden en gewondeo. Ook te WeeDeD hadden communistische relle'jea plaa's. Het woelt en gist dus overal. Poging lot revolutie De Berlyosche bladen melden, dat b« doel van het oproer voor de Rijksdag wa8 ziob van de zittingzaal meester te maker». De wet en de bedrijfsraden wa8 slechts een voorgewende aauleiding. Er zou jen 30 dooden en etn 100»'al g>e wonden zijn. De bewegiDg kan als mislukt worden bescbonwd vestiging resp met 499 en 2194 personen, ten dat niemand nog weet wat ons in de totaal 2693 personen. Zij verminderd» door naaste toekomst te wachten staat doch sterfte en vertrek resp. met 221 en 3392'dit is zeker, dat de strijd om hot bestaan totaal 3613 personen. Io bet geheel ging de bevolking met 920 personen achteruit. Op 31 December 1919 telde de gemeeote 21370 inwoners. De teruggang wordt hierdoor verklaard, voor de meesten onzer swaar zal sijn en niet het nrnst voor den boer, zoodat zuinigheid en outwikkeliog van eneifie vour eenieder b'slist noodzakelijk is. Alleen de matige en energieke mensob sal zich dat verschillende gezinnen en bewoners derstaande kannen tonden. Het goedkoope fruit Men schrijft nit de Betuwe Hoe ellendig bet er met de fruitpryzeD bystaat en welke eDorme verliezen er ge» ledeo worden, blijkt hoe langer boe meer Er zijn zelfs frnitkooplieden die ban eigen dommen moeten verkoopen of met bypo- tbeek verzwaren Eo men vraagt zich nu al af, wat het dezen zomer zal zijn met het fynere frnit zooals kersen en bessen. Wel licht is bet frnit dan het plukloon niet waard. Met de tabak staat bet al even slsobt. Toch gaat men door met dure hofsteden te koopen of te buren, betgeen niets anders daD totalen ondergang kan leiden Zon men nooit wijs worden t Bokken. Te Arnhem doen zich eenige gevallen van pokkeD voor. waaronder enkele zeer ernstige. B. en W. van Arnhem bebben •en aansporing tot de burgerij gericht, om zich te laten inenten. De eerste. In Friesland zyn de eerste processenver- baal wegens bet niet voldoen aan de be palingen der Invaliditeitswet opgemaakt. De eerste Dultsebe vlag op zee Als gevolg van bet sluiten van den j waargenomen vrede is Maandag te Rotterdam in recht» lvan 1100 streekscben doorvoer van Londen naar Keulen, het eerste stoomschip onder Duit- sobe vlag. de Ariadne, ingeklaard. Het schip is geladen met stukgoed, in hoofdtaak spek. olie en visch in bükkeo. Goedkoopere boter en kaas. t Een verlaging der maximamp'yzen vco VENRAY, 17 Januari 1920. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venraj mocht op een des betreffend ssbrijven van de Directie der Nederlandsche Spoorwegen bericht ont vangen dat thaDs te Venray gelegenheid bestaat tot het verzenden van wagenladin« gen vee, lil- en vrachtgoed ten 7,52 om. met trein 5053 en voor verzending van ij!- en vrachtgoed teo 6 22 nm. met trein 5055 alsmede op lydig verzoek ook tot- verzending van wagens vee en wageDs ijlgoederen met de goederentreinen 4663 en 4665 vertrekkende des morgens 6,51 en 9.40. Naar ons wordt medegedeeld zal de Leliebiosooop u>t Leiden, evenals het vorig jaar, op 2 Februari a s. voorstellingen komen geven, des avonds voor de leden der Marjavereeniging en des namiddags voor de kinderen der St. Annavereeniging, - Naar wij vernemen zal heden avond 17 Jan. door bet patronaat een uitvoering gegeven worden voor donateurs, eereleden, beschermelingen van bet patronaat en bnn- ne ouders. Zondagavond 18 JaD. voor bet publiek. Aanvang 6 aar. (Zie advertentie). OOSTRUM. Naar we vernemen heeft de oollec'e voor Weenen in de kerk alhier opgebracht f 310, wat prachtig is voor ons kleine Oostrum. Door leden der Stoomxnivelfabriek H Maria was bijeen gebracht, eo reeds ver- zonden, een bedrag van f 1006.50 terwijl nog Dagfkomen is f 25 60. aan totaal f 1032.10. Ook de roDdgaog met de kar heeft de verwachtingen ver overtroffen. Na we ons uitstekend geslaagde concert der Fanfare goed en wel achter den rag hebben, vernemen we dat ook de Burgerwacht nog dezeü winter een Tooneel' uitvoering 2al goven. Opbrengst zal hoofd zakelijk besteed wordeo aan prijzen voor schietwedstrijden. Dat in Oo.«trum c. a. goede jonge krachten zyn voor bet tooneel, beeft de laatste u:tvoericg voldoende be wezen. gestichten, welke in den loop der oorlogs jaren zich alhier hadden gevestigd, meeren» deels komende uit bet buitenland, niet meer bier woonachtig zijn. VENLO B. en W. znllen de winke liers verzoeken in ban uitstaikas zichtbaar een lijst op te hangen met de prijzen hun ner artikelen. Tentoonstelling pluimvee en konijnen te Venlo. De Zaterdag te Velo geopende tentoon stelling van konijnen en pluimvee is ut» stekend geslaagd Er waren teer mooie exemplaren iogezonden, die bewezen, dat er te Veölo Hec durft U ook en wel met nadruk bennDeren aan die heerlijke gave van God aan bet vers and. voor welks gemis wy de arme krenkz noigen zoo beklageD aan de grooie aradaad die bij begaa', die dat verstand vrijwillig beneveld of tijde lijk geheel wegdrinkt, of die door bet schenken of opdringen anderen tot zoo'u m'sdaad aanzat. Daarom roepen wy de medewerking van alle weldenkende en ernstige lezers van dit blad in om het misbru k maken van alcoholische dranken in bet algemeen maar in het bijzonder op -Allemansmarkt1 tegen te gaan of minstens te beperken, markt zicb kenmerke door nog wel belangstelling vooropdat deze deze fokkerijen bestaat. Een collectie matigheid en orde. konijoeoboot. welke was tentoongesteld, j U, Mijnbeer de Redacteur, dankzeggend wekte terecht bewondering. Onder leiding van den heer Gramiró, voorzitter van den Bond. zal in deze maand nog een gratis cnrsus voor de leden worden gebonden ter boreiding van pelswerk. ROEKHUIZEN. Het O. M by de Roermondsobe Rechtbank cisobte Dinsdag tegen P. J Tbijssen timmerman wonende alhier, teven jaar gev. Hy was aangeklaagd dat by io den avond van 19 Oct. j 1. zyn P. J. Hendrix met voor de verleende plaatsrn mte, teekenen wy Het Be/tuur van de Afd. Venray van het Limb. Kruisverbond Ingezonden Mededeel In gen Nierkwalen schuilen in een kou. Het is ciet algemeen bekend, dat een stak hout metf>0Won0 kou zoo dikwijls het begin ik van LEUNEN De collecte Zondag 1.1. in de kapel van Leunen gebonden, naar aan leiding van een predikatie door den Eerw Pater I. Verrie:. missionaris van Cura cao bacht de som op vao f 320- HOLTHEESSMAKT De Fanfare de*1 O. L Vrouwe Gilda. heeft besloten om den 1 en 2 Februari Concert met Tooneel» uitvoering te geven. Hoog water.' Io de dorpen Maashees Geysteren e° Wacasum beeft de Maas een hoogte bereikt welke men sinds 1880 niet meer beeft En oog is 't einde er niet Uit Venlo was gemeld, icM. val. werd gisteren nog 28 cM. uit Maastricht gelukkig 9 De hooge Haas De was der Maas is schrikbarend te Venlo. De Beekstraat en Parade staan ge» jde&ltelyk, de Gelderschq poort. Maaskade j zoodanig geweld op bet hoofd beeft ge slagen tengevolge waarvan dezen korten tijd daarna is overleden. Heer kommiezen. WELL- Het korps kommiezen alhier :i aangevuld met 13 burger hnlpkommiezeo REUVER. Het Gerechtshof ts 's Bosch veroordeelde W. J. leienddekker, alhier, tot 2 jaar gov. wegens zedennradrijf. De Roermoadscbe rechtbank had hem tot 1 jaar gev. veroordeeld. WEERT. De raad van de gemeente Weert heeft het voorstel aangenomen tot stichting van een ambachtsschool met even redige subsidieeriog van bet laobonwonder- wijs. ROERMOND. De Maas blijft nog steeds wassen, eveneens de Roer. De bewoners van de voorstad St. Jacob zijn naar de stad gevlucht. De Roerkade en do Brug straat staan blank, ook de tramlijn staat gedeeltelijk onder. Als de was aanbondt, zal de tramdien&t RoermondBelgisobe grens gestaakt worden. Kanonschoten Men scbryft .uit Maastricht Dinsdag en ook Woensdagmiddag klon ken van uit westelyke richting over de grens een 20 tal kanonschoten* afkomstig van zwaar geschut, zooals wij zelfs in oor-' logst ij ii niet boorden. De bnizen dreunden, vensters eo deuren rinkelden. Men vraagt zich af of bet oefeningssohoten zyn nit het kamp te Beverloo, of het noodschoten zijn wegens bet booge water dan wel of het vreugdeschoten zyn wegens het in» treden van den vredetoeatand. Verdronken. De pachter H. B-sacbops tb Neder weert ic in de Znid-Willemavaart geraakt en jamerlyk. verdronken. Dinsdagmorgen beeft meD zijn lijk opgevischt. Verschillende omstandigheden wettigen hec vermoeden dat de pst den ongelukkige van bet hoofd is gewaaid en bij by bet zoeken naar de pet mede door de duister' en den hevigen wind in het water is ge vallen. HEERLEN. Te Heerlerlaan viel een vronw, die met eeo kind ter doop was geweest, van de trappen. Zy werd naar bnis gedragen, op bed gelegd en 's avonds vond baar man baar lijk. Ze laat 9 kleine kinderen n<*. Hinder tabak. Nu de prijs van de tabak zoo tegenvalt, zal er dit jaar in Maas en Waal aanzienlyk minder tabak geteeld worden dan verleden jaar. ernstige nierkwalen. Dit geschied* als volgt Een k< u verstopt de buidporëa, lucbtkanalen en ingewanden, zoodat het deel v*n het werk dezer or ganen in het rein houden vao bet bloed, gevoegd wordt bij de reeds zware taak van de meren om bei bloed te zuiveren. Rngpyo en urinestoornissen waar schuwen voor overspanning der niereo, eD als geeo aebt wordt geslagen op deze waar- schuwingen bestaat gevaar voor rheumatiek tiergruis. nier-waterzucht, OLtstekiog der nieren of blaas, eu zelfs ongeoeeslyke ziek ten Esn kou kan niet altyd vermeden wor den. doch oogetwyfeld kunt gij aan de nieren de kracht bybreogen om kwade gevolgen vao een gevatte kou te weer» 8taau. Verkein de hoeveelheid urinezuur in bet bloed. Gebruik daartoe mioder vleesch eu opwekkende middelen, wat de taak der nieren verliobt en hun kracht bewaart. Gy kant verder zuoees verzekeren door het gebruik vao Foster's Rugpyn Nieren Pil len. Zy herstellen en versterken zwakke nieren, hernieuwen de werkzaamheid van de urineorgaoen en veriaobten de blaas. Foster's Pillen helpen by iedere genees lijk© graad van nieraandoeoing. Zy dieoen nitslniteod voor dit sport ziekteo en wer ken niet op de maag, lever of ingewan den. Wacht u voor namaak onder gelyksoor» tige namen. De eebte Foster's Rugpyo Niaren Pillen dragen de hsndtsekeniDg van James Foster op de verpakking en ztfo te Venray verkrygbaar b(j H. J. Heling a f 1.75 p. doos of f 10 p, zes doozen 43 als lid der Mariavereaniglng, half 1 de Ruitersclub Ueant.'' 'Por Saldo vorige lijst N. N. f 1373 70 f 6 totaal f 1378 70 Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie, „Alleuiaosmarbt". Deze eerste markt in bet jaar draagt met recht den naam vao - Allemansmarkt' want geen markt ic Venray wordt zoo druk en door zooveel verscheidenheid van personen bezocht als deze. Deze traditie zal zeker niemand afkeuren, terwyl neringdoenden eo kramers allicht een extra verdienste hebben te boeken. Maar wat wel elk weldenkend menscb zal afkeuren, dat is het .ve'.e misbruik maken van alcoholische dranken, hetgeen helaas zoo dikwyls op dezen dag valt te coostateereo. Hoevelen die aoders tot de «v- r tzeer matigen gerekend mogen worden, boter en vracha kaas «is in voorbereiding.Maastraat. Jodenstraat, geheel onder water meeDen op dezen dag wel een extra borrel jen verder alle aansluitende straten. Het0f gja8 bier te mogen drinken en raken D© storm. {water stroomt voorby met zich voerende daardoor wal men noemt «boven hun bier''. Naar het meteorologische Instituut te hoornen en andere»voorwerpen op andere Jammer <?®Doe8 *yQ hier meermalen jonge- De Bilt meldt, overtreft de storm vao plaatsen meegesleept. Indien er oiet spoe* Heden oader, nauwelijks de kinderschoenen Zaterdag tot Maandag door langon dnur en dig verandering komt. zit de gemeente ontwassen, soms zelfs meisjes. Het is tegen hevigheid vele van die van de laatste jaren, zonder gas terwijl ook de electrische een- dat misbruik, waartegen bet Bestour van Terugkeer naar normale tra'e bedreigd wordt. jj0t Kruisverbond zyn stem durft verheffen tijden. VENLO Op 31 December 1919 teldede en durft waarschuwen. De tydsomataDdigbedeo hebben ziob ge- gemeente 10897 mannen en 111393 Het durft U wijzen op den ernat der ducht laten gevoelen bij de verpachting vrouwen, totaal 22290 inwoners De be» tijden, want al ia bet thans vrede, bedenk van dijken, wrgon en bouw akkers van volkiog vermeerderde door geboorte en dat alles in de wereld nog kookt en woelt Geldig van 2229 Januari Normaalbon 7 half pond Normaal. Geldig van 19 tot 25 Januari Rykssnikerkaartbon 15 en 16 half pond suiker a 15 ct. Bakkers. Vrijdag van 911 uur inleveren opplakbladeD en verzamelstaten. Winkeliers Vrydag om 2 uur inleveren opplak- bladeo. De Minister van L- N. en H. maakt bekend I. De aflevering en het vervoer van baksteeD is verboden. II. Het verbod sub I gesteld ia niet van toepassing voor soover bet vervoer plaats vindt iu hoeveelheden van niet meer dan 1000 stnks, indien bet vervoer geschiedt in opdracht van autoriteiten behoorende tot het Ned. Leger of Marine, voor zoover tot de aflevering en bet ver voer toestemming zoo noodig onder daarhy te stellen voorwaarden is verleend door bet Rykakautoor voor Steeoen. Daartoe strekkende verzoeken, zoowel als de te verleeneo toestemming, geschieden schriftelyk. Wotnsdag 8 uur jaarg. roor W. Poels Th, Elbert, half 9 jaarg. Toor Joh. Munsters e. m. Wijnheven Donderdag 8 uur jaarg. 2s klas voor Qodfrit t Smulders, halt 9 jaarg. voor W. Hennen en H. Bekkers Vrijdag half 7. te Veltum H. Mis waarna hst ofïervleesch verkocht wordt. 8 uur jaarg. voor G. Martens en H. Henckens Dinsdag half 7 lsesmis voor P. J. Derks. Woensdag en Vrijdag voor Wed. Loonsn, Zater dag voor Piet Emonda. De portretten van de retraite Dec. 1919 kunnen afgehaald wordea na de Hoogmis in de taal van het Kruisverbond. Morgen om 2 uur Congregatie, om 4 uur H Familie. Paterskerk. Morgen om 5, 6 en 7 uur H. Mis met onder richting, om 8 uur plechtige Hoogmis voor iie overleden leden van de Broederschap, waarna processie, om 5 uur Lof. Dinsdag om half 8 Hoogmis ter eere van St Antonius, om I uur Lof. Vrijdag om 7 en half 8 de gewone uitvaart diensten voor Jacob Swinkels, als lid der Bree derschap, om 5 uur Lof en H. Kruisweg. ii: die iets vereend i hebb«o vao, om hebben betreji d Mej- WED. ME te Venray MaÖ J verv.ibt daariopg doen tei: keolqrau MaEKEKo tara 1920. OEBORBN: 10—16 Jan. Maria Pbilipsen, Klein Oii lo. Audreas B^erkens. Eind. Anna Verblakt, Boschbuiten. Maria Loooen. Oostrum. Henriet'e Hansseu Kruiesen. Martinus van Dijck, Brabaoder, Peter van d«n Barg. SteegLeuoen. OVERLEDEN Anna Broens weduwe van J Timmer mans 60 jaren Markt. Anna Pouwels echtgenoote van J. Mar teos 31 jaren Laodweert. Wilhelmina van Lierop 1 maand Heneel Klein-Industrle. Zy die tot deze categorie bebooren, worden door de Brandstoffencommissie uitgenoodigd in den loop der komende week. tot en met 24 Januari, aan het bureau der Distriba'ie opgaren te komen doen van de voor hun bedryf in Febroari l i benoodigde brandstof. Ook de emeden en koperslagers zyn gehouden hunne opgaven tijdig in te dienen. Waarschuwing Wie geene opgave doet, zal geen brandstof ontvangen. Burgemeester en Wethouders van Venray, maken bekend, dat als plaats waar puin kan worden gestort, is aangewe zen De driehoek aobter Piet Vermeulen in de Hoenderstraat. Op bet neerstorten van puin of afval op andere plaatsen zal streng gelet wordeo Venray. 15 Januari 1920 Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Advertentiën. Districts Arbeidsbeurs \enray Worden gevraagd 3 schoenmakerskn., 5 bekwame grond-1 werkers, 3 keukenmeiden, 4 burgerdienst- meiden, 3 boerendienstmeiden, 1 meid voor winkel en huiswerk, 1 kleermakers knecht Bieden zioh aan 3 boerenknechten, 2 boerenmeiden, 1 timmermansknecht, 3 dienstmeiden van 14, 15 en 17 jaar, grond-en veenarbeiders t Heden overleed tot onze diepe droefheid, tijdig voorzien van de laatste H-H. Sacramenten der stervenden, onzen dierbaren on- vergetelijken Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer weduwnaar van Mej. Maria G J. Nabbe, Echtgenoot van Mej. Agnes J. M, A. Reijffen in den ouderdom van 62 jaren. Wed.. A. J. M. KEMPS-Reijffen Henri KEMPS. Jacoba KEMPS—Poels en kinderen, Venray. Johan KEMPS. Johanna KEMPS—van Hilst en kinderen, Oss. Adriaan KEMPS. Maria KEMPS—Denteneer en kinderen, Oss. Matbieu KEMPS, Anna KEMPS—Verbeeten en kinderen. Est Orange U.S.A. Antoon KEMPS, Ose Willem KEMPS, Jozef KEMPS. OSS, 10 Januari 1920. 36 Zydie Lid xcenschen te worden van etne Ver eenxging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Venray. worden verzocht zich op te geven by een der Heeren H. VERHEUGEN, J. E POELS. H. JANSSEN Mxn. 9 Paroohiekerk Morgen om 8 uur leesmis voor den R. K. Sig&renmakersbond St. Petrus' stoel Maandag 8 uur jaardienat voor de lerende en overleden leden van den Boerenbond. Dinsdag 8 uur leesmis voor Wed. Timmermans, ZONDAG 18 JANUARI, nam. half 2 bijeenkomst in .DEN ENGEL" waarna een rijtoer wordt gemaakt. DINSDAG a.e. om half 9 leesraie in de Parochiekerk, 's avonds om 6 uur ver gadering. 15 HET BESTUUR. tegen hoog loon en vast werk. Aan te melden bij L. WATER VOORT, Oostrum .310 Tegen goedeouli gen b\j Meer. EN! Op beleefd vskz 18 JANUARI mals gegeven wordiOpi het prachtigeriia den tijd der Clfcy? Aanvang half heeffote geven in belgr Zondags oilf 6 Maandag alf f van den Nl R avonds 7 uurde PATRONAAT "D Opening Installatie irbe Adviseur Notulen Verslag afgtiigi vergaaerini Verslag coiie Verkiezing lur staan dooünl Schols Verkiezing Ura dieke aftreyan Bespreking tig Benoeming Val Raadsvergtg Mededeelingmc Trouwe op| v Hl in het PATRONflei De zaal ie toegjk rantledcn en dona. Aspirantleden in c zocht zicb tenml14 Feestavond aan t^er Niemand zal toegelaten r e DINSDAG a.s.lec bij FRANS SAND1 T Zij, die neg Int-A verkoop hebben, n leveren voor f 6.70 alsook OLIE zrki M«r,c!rw Vertegenwoordiio, en OMSE Wilt U prilt ROGGbj dan ia Uv «dra, ont, Vardar voorrad Seaam-koek, Hi Bo.kw.lati (•malen Rlj.tj Earatdaaga vart prima mooie MUi Alias aan oooenod Aaobavalaa

Peel en Maas | 1920 | | pagina 3