n s Wint er-opruiming Spaarbankboekjes rloon tiezinnen. ondeelen Maaimachine'si WOL. Vijf Pond Behangsel-papieren P. Beerkens J. Coenders. Portretten Jos. Strijbosch Algemeene vergaderingLandbouwbond Venray! 1 VÜBeeatPYLS, GMsstmt een korte kar 0. Sijbers. UITVOERING DE TROUWE KNECHT FLIPS EN FLAPS nVergadering ranging ojorstelling wd Oostrum Iqjelen. Muziekinstrumenten W.H.Menraad,Venray Versch Runds-, Ms- en Varkensvleesch van manufacturen, hoeden, mantels, pelsen enz. Notaris Pluymaekers Notaris Pluymaekers It. Antonius-Patronaat Venray Hoornvee en Varkens, CredietvereenigiDg „De Hanzebank" Jlen, loneeluitvoering 1 v. Holthees Smakt I Febr. loneeluitvoering EN RAY a 22 Januari tebr. Mekker». lertimachines j. Idaert, r. i Aarsten. Eiervereen. Oostrum, Donderdag 22 Januari, Tuimbouwver. Oostrum als Timmerman heeft gevestigd. 2-10 A. Lucassen. Nog voorradig Gebr. Lucassen, Leunen. Maandag (Marktdag) Fr. Koppens, Deurne. Haver- en Roggestroo, koopt alle soorten hooi N.V. Algem. Handels en Assurantiekantoor „GELRIA" 4'/2 pCt. Obligatiën en 3 pCt. Premieobligatiën. A. van de Water, Venray. Prijsvermindering van alle Vleeschwaren Ant- Coopmans, Langstraat Verkrijgbaar G. STOKS, Molenaar. Kunstmeststoffen. Jos. Loenen, Leunen. Wederom ontvangen ruime sorteering aan veel verminderde prijzen Zuiver gesm. varkensvet zuiver gesm. run der vet Vergrootings- Portretten bericht hiermede dat de groote zal plaats hebben van Woensdag 28 Januari tot Woensdag 4 Februari. Te koop nieuwgebouwd huis TB KOOP TE KOOP TE KOOP 2 scheutelingen en 1 groot varken TE KOOP 2 vette varkens TE KOOP een roodbont maalkalf Alle Koloniale Waren inboedel, Akker- en Schuur- gereedschap le Klein Oirlo. een BOERDERIJ te VENRAY. Notaris Pluymaekers Houtverkoop Vlakwater Pluymaekers te Venray Zaterdag 17 en Zondag 18 Januari 1920 Notaris Pluymaekers Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Maandag 19 Januari Bijbank VENRAY. d tij a »»n. t, vorder»» >»d«r buoot beruitiog dt OftltUotchsp van 1ERMANS ottrl.dto Jaoaeri 1930, wordto ipgave of bottling to no NOTARIS PLUY- irov v*Or 1 Fobrutri 12 OREN len broche 7 ouing Urag U bvzor» 2NBURQ Steliooawtg ïk zal morgen ZONDAG tals een Opgevoerd wordt o-a. na „VENANTIUS" uit byervolging. 13 I Ëntrée 75 en 50 ct. toten om op telgrimsbuis te SMAKT •ilf 6 voor Heeren slf 2 voor Dames 13 ft R K. Bond voor ïrde Bovenzaal van het MDA fbenoemd Geestelijk gtiigde Centrale Raads- oaie v comptabiliteit i luralid, vacature ont- •otanken van den heer I lirslid, wegens perio- revanden heer Winters igèig inning contributie g vaardigde Centrale ingmdvraag en sluiting opt verzocht 35 [HET BESTUUR ïs nam. half zes. voor leden» aspi- i dringend ver- ij 14 dagen voor den insigne worden 3-20 f BESTUUR. a.s.len van Stukkolen ND) 7 T BESTUUR lm-Aardappelen ten en, n deze week nog 6.70 11 IE xikrijgbaar bij ■rteliweg, 12 orVENR, EN. jordiior "VENRAY OMSE prl lnlandsche GGbpen u soHkudtn. orrtd C, Ht Mals, Gerit welarwe, Rljitgoedkoop i nrt e Milsuwe oogst ooDoaods pryxsn, ivslsi 17 bij M. HENDRIKS te OOSTRUM, daarna van de 15 DE BESTUREN. 1 }odargetetkeDde brengt bet publiek van Merselo ter keonis dat by «ich aldaar Bij ondergeteekende zijn aange komen Mandolinen, Cithars, Har monica's en Mondharmonica's. Alles ver beneden fabrieksprijzen. A anbevetênd, 15 Henri Welting Muziekleeraar. Henseniusplein. enkele Mantelketels, ruw en ge- emalll. m. kraan, Bieten snijders voor vingerstukken er. plakken, goedkoop. Wendelploegen, Gierpompen, Voedermolens, Puntdraad, prima blanke Machineolie en Carboli. neum onder rljkskeur. Scherp concurreerende prijzen Beleefd aanbevelend, Door den Secreta is tal ziltiog gehouden worden tot ontvarps dar premies van Paarden- en Veeverzekering; en lirandassiirantie. els volgt A.s. ZONDAG 18 Jaiuari voorm van 910 6D 11--12 uur teu zijopn lute, voor de Afd. Dorp eu Brukske voor paardep- en veavarzekering en brand» assurantie; tevens, wat de brandst«urai tie betreft, voor Veltum Heide, NacitogBAi eo Volen op ZATERDAG 24 Januari by H. Cremers te Lui!. van 56 uur. voor paardeD» en veeverzekering van O strum. Boscbhuizen en Lull op ZONDAG 25 Januari bij P. J. Peeters te L«-jaoeo, voorm. 1112 uur voor braDdassuraDtie van de Afd Leu.ien De leden worden uitdrukkelijk verzocht op deze zitdagen trouw op te komen Degenen, bij wie de gelden moeten worden opgehaald, worden onkosten in rekening gebracht. 28 HET BESTUUR is voor het Hotel DE ZWAAN te Venray te bezichtigen 1 en 2paards Mc. Cormick Heeren Landbouwers worden er op attent gemaakt, dat zij ook door tusschen- komst van hun smid deze origineele werktuigen kunnen bestellen. De prijzen blijven hetzeltde. 17 HOOFDVERTEGENWOORDIGER ontvangt dagelijks tegen de hoogste p'yzen. Heeft voorradig alle gras- en klaversoorten, mangelwortelen en koolraap» zaden. Beveelt zich aan voor bet leveren van alle zaai- en pootgoed, als Zaaihaver. Pootaard-ippelen, B ionen Erwten, Serradella. Lupinen etc. Belanghebbenden worden tot bun voor» deel aaogeradeu inlichtingen en pryzen te vragen. 22 gevestigd te ARNHEM, bijkantoor Gr. Cerkstraat 23 te VENLO geelt uit Agent voor VENRAY en Omstreken 15 als prima Runder-rookvleesch, Been en Rolham, Plok- en Metworst gerookte Rundertongen, Spek, Vet enz. Aanbevelend, 2 12 Jos. Cutters, Langstraat Wy belasten ons met het aannemen van Wol, ter spinning en het maken van wollen dekens Vraagt hiervan prijs Verder hebben wij nog in voorraad fijne wollen housensokken en truien zwart en wit wollen garens, zwarte en gekleurde Sajet alle Manufacturen Kolo male Waren, Suikerwerken. Tabak en Sigaren. 216 H. Zwitserlood, Langstr. heeft steeds voorradig Engetsch Raygras ongev. 90 pet gebruiksw. Timothee 90 Ruw beemdgras 75 Veld beemdgras 60 Beemdlangbloem 90 B Kropaar 80 Beemd vossenstaart 60 Witte Klaver 90 Zweedsche bastaard 94 Rood Maasklaverzaad Koolraapzaad (gele blauwkop) wordt geleverd op schriftelijke garantie van soortechtheid f 1.60 per KG. Verder Mangelzaad, Serradelzaad en alle Tuinbouwzaden. N.B. Landbouwers en tuinders, die hun saden bij mij bestelden of in deze maand nog bestellen ontvangen deze aan lagere prijzen. Beleefd aanbevelend. 23 prima puike zeer fijne ROOKTABAK zend ondergeteekende na ontvangst van postwissel of remb. f 3.— Per 2S pond f 1,65. Beslist zuiver en goed, vrij van steelen en surrogaat. Grootere partijen rabat. THOMAS VAN BEURDEN, Kloosterdreef 26 Woensel. 11 MAÏSMEEL t 19.80 ZEMELEN f 14.60 SESAMKOEKEN gebr. f 23,00 Pulk boekweitmeel 42 c. p.k. MAIS f 19 40 SOYAMEEL 43—44 eiwit, 2 vet 1 28,50 VOERT AR WE f 17.50 Aanbevelend, 17 Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij is aangesteld als AGENT van de Firma COENEN en SCHOENMAKERS te UDEN voor den verkoop harer Het van ouds bekende GRASMEST is weder verkrijgbaar a f 9,50 per 100 Kilo. Bestellingen worden ook opgenomen te OIRLO op Zondag 18 Januari na de Hoog mis bij Kemmelings. Te LEUNEN op Zondag 25 Januari na de Hoogmis bij Frits Martens. 17 Aanbevelend, 3—18 SCHILDER, GROOTE STRAAT aan concurreerende prijzen icderen dag verkrijgbaar. Wordt op verlangen aan huis bezorgd. f 1,30 per pond en f 1per pond Beleefd aanbevelend, 21 van Modern Photografisch Atelier VENLO Nieuwtraat 24 Telel. 477 SPECIALITEIT in naar elk portret M Overal aan huis te 1 I JV' ontbieden zonder prijs- I 'jp verhooging. 24 Riprvfivpen Onstrnm. i nI met ongeveer 3 morgen land, gelegen aan den Merseloicheo weg. 9 Adres M. VISSERS. Merselosche weg bij JOH. VOERMANS, Heide. een beste slagkar, een omgaande ploeg en twee dragende varkens, 13 weken dracht bij P. J. JANSSEN. Brukske—Venray. 10 bij L. HERMSEN, Vlakwater wegen 150 K.G. per stuk bij H. JEUKEN, Lull—Venray by G. GOSSENS, Eind Te koop gevraagd een ponny-slag of goede raderen met as Aanbod met prijs aan J ASSELBERGHS Leunen—Venray Puike Plokworst 80 ct. p. pond. Prima SPEK van f 0,80 per pond ROOKVLEESCH f 1.25 per pond GEROOKT SPEK 10.80 p. pond BOEKWEITMEEL 30 ct. p. p aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, OPENBARE VERKOOP van te VENRAY. zal Dinsdag 20 Januari 1920, nam. 2 uur ten huize en ten verzoeke van Piet Philipsen te Klein—Oirlo publiek verkoopen Inboedel alskasten, stoelen, tafels, kisten, spiegels, schilderijen, glas, aarde werk, porcelein, keukengerief, fornuis, naaimachine, tnamelketel (150 L) damesfiets Akker en schuurgereedschap als nieuwe kruiwagen, schoppen, rieken, zichten, zeis, aardappelmolfn, 2 draagtonnen, slagkar. een partij mangelwortelen en pootaardap- pelen, verder 10 kippen met haan, vet varken, 9jarige zware ponny en wat meer te koop zal worden aangeboden. 2—26 OPENBARE VERKOOP van t« VENRAY zal Woensdag 21 Januari 1920 nam. 4 uur ten koffiehuize van Th. van Dijck te Venray (Brabander) voor de Wed. A. Jans Beken en kinderen publiek verkoopen Eene vruchtbare boerderij te Venray in den Brabander bestaande uit huis. "stal. schuur, erf, bouw, vei en hooiland groot 4 h. 30 c. 2—21 Aanvaarding in genot op de gewone tijdstippen in 1920, in lasten 1 Jan. 1920 Betaling der kooppenningen 1 Aug. 1920 t. VENRAY. zal Maandag 26 Januari 1920 nam. 2 uur voor den Heer Fr. Asselbergs Loobeek publiek verkoopen Een perceel gebrand ongekapt dennenhout in de Buussche Vennen onder Venray, in 175 slagen begrensd door de Heeren Jac Stevens en Obers. 3—11 De NOTARIS cal DmsJag 27 Januari 1920 om 2 nar precies ter plaatse voor de Gemeente Venray, publiek verkoopen 200 slagen zware opleggers, gehotste» ken, dubbele en enkele latten, boonstaken en braodhout. liggende te Venray in bet Vlakwater 3—13 STERKE SPEELKAARTEN wederom verkrijgbaar bij FIRMA VAN DEN MUNCKHt [OF AANVANG 6 UUR. 1. Opening. Drama in 3 bedrijven. Peisonen Mr. E8terlinge. L. Truyen Emile, zoon van Mr. Esterlings, J. Min Edward, vriend van Emile, J. van Gerven Frans, huisknecht v. Mr. Esterling, H. Baltussen Hendrik, toon van Frans, chef v.h. bureaupersoneel, J, v.d. Putten lste werkman, G. Kusters 2de werkman, F. v. Gerven Werklieden, J. y. GerveD en H. Volleberg lste klerk, p. Kuijpers 2de klerk, M. Lammens Politie, H. Goudsmid on Ch. Haenen Kluchtspel in één bedrijf Personen Flaps' j am')ac'1'88ele"e[1 Damiaan, herbergier, Christoffol, boer, Isaak, jood, Swaps, veldwachter, L. Truyen J. y. Gerven Th. Maessen H. Baltussen G. Kusters Fr. y. Gerven le rang 75 oent, 2de rang 40 oent. 54 te VENRAY zal op Donderdag 29 Januari 1920 na middag 2 uur ter plaatse de kamp U Merselo publiek verkoopeD Voor Mej. Wed; J. Arts. 55 slagen zware gebntpalen opleggers en brandhont. zal Maandag 19 Januari 1920 nam. 2 uur ten huize en ten verzoeke van Mej. Wed. Jenniskens te Venray Leunsche weg publiek verkoopen allerhande huismeubels als 2 kasten, buffetkast, kisten, ladetafel, 35 stoelen met leunstoel, kolomkachel, 2 kookkachels, 1 gaslamp, stallantaarn, koperen en tinnen potten en pannen enz-, broodtrog, brood snijmachine, 2 groote koperen waschketels 2 lange ladders, 1 bank, slijpsteen, klein 9chuur en akkergereedschap, een partij eiken en esschen planken en wat verder te koop zal worden aangeboden. tal op Woensdag 21 Jaonari 1920 nam. half 1 in café van deo heer Tervooren te Waossnm. voor z^jn principaal pnbliek verkoopen 20 sisgan zwaar tophout met sohalen aan den Meerloscben dijk ia het bosch afk. van M'j wed Coenders, Meerlo zal op Woensdag 28 Jaonari 1920 publiek verkoopen A nam. 2 uur in café Friezen te Oirlo voor den beer P, J. Drieasen te Horat. 40 slagen tophout en 10 slagen aebaïen te Oirlo io bet Boddebroek in bet bosch afk, van weled. heer T. van den Boogaart. B nam 3 nar io café Dinga te Oai» tenrny, 12 na tophout en 3 n schalen in het bosch van bet Kasteel Horst nabij Jae. Philipsen te Klein Oirlo. Daarna voor den beer Str^bosch Strybosoh en kinderen te Klein Oirlo, 9 canadaboomeo en 1 esscbenboom te wassen staande nabij bet buis te Klein Oirlo, tal op Vrijdag 30 Januari 1920 nm 1 aar io café A. van Ham aan den Maas» heezer weg voor den heer Cor. Stappen te Lal], publiek verkoopen 50 slagen boonstaken, brandhout en spurriestaken gelegen in z^n bosob aan den Smakterdyk* zal op Vrijdag 23 Januari 1920 nam. 3 uur voor de Erven van wijlen den Edelachtb. Heer H. Esser te Venray in hun ba^rh aan het Overbroek nabij „Bekkerspiaafc ter plaatse publiek verkoopen 100 slagen rekken, stroolatt«p|, gelint staken, opleggers, boonataken cn brandhout Houders vaD Spaarbankboekjes worden beleefd verzocht om dezelve zoo spoedig mogelijk in te leveren ten Kantore der Bank ter bijschry- ving der rente over 1919. Nieuwe boekjes voor spaarders zijn dagelijks verkrygbaar. RENTE 3 pCt. Uw geld staat solied en geeft meer rente dan da Rgkspostspaar» bank. Middenstanders, geeft Uuie kinderen een Spaarbankboekje Hanxebank. Kantoor geopend lederen dag van 912 en 4. Zaterdag* van 9—12. 33

Peel en Maas | 1920 | | pagina 2