Eindelijk Vrede. Landbouwcrisis. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven TROOST. FEUILLETON Gemengd Nieuws. Zaterdag 17 Januari 1920 Al* Jaar§ang. Mo ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER ADVERTENTIKN i wn t—S regel* elke regel meet J0 e. n c. De wind dwaalt en giert langs de huizen, vliegt wapp'rend uit iederen hoek: Venray luistert naar 't klapp'ren en suizen van de bladeren uit 't Dooden boek. Hoort de stem van het Nieuwe Jaar, de stem van den onbekende, die tweemaal, met wreed gebaar, het gelaat naar 't Dooden-laod wendde. Treurt, getroffenen, treurt om heigeen U is onlnomen. Wie is 't die zoo wild verscheurt het kleed uwer schoone droomen Gij weet het, doch treurt niet steeds in den storm die uw toekomst verduisterl gij hoort door het klagen des leeds Gods stem, als ge sterk zijt en luistert. Gods stem, die spreekt van een land, waar de dooden de levenden wachten om, eindelijk, hand in hand het eeuw ge geluk te betrachten. J. C. Eindelijk is het dan .rede Vrede namelijk tusschen Duitsch- land en zijn vroegere vijanden. Zaterdagmiddag heeft te Parijs de slotacte, de bekrachtiging van het Ver8ailler vredesverdrag {laats gehad. De plechtigheid was zeer een» voudig en van korten duur. Redevoeringen werden er niet ge» houden. De Duitsche afgevaardigden Sim< son en Lersner teekenden het proto col van 1 November waarbij Duilsch- land zich verbindt alle bepalingen van het vredesverdrag in haar ge» heelen omvang te zu'len nakomen. Daarna werd het proces verbaal van de uitwisseling der ratificaties geteekend door de gedelegeerden van die mogendheden, die het vredes verdrag hebben geratificeerd. Vervolgens overhandigde Clemen- ceau de schriftelijke bevestiging van de vermindering van het Duitsche dokmateriaal als schadevergoeding voor Scapa Flow. Clemenceau verklaarde nog, dat nog dienselfden avond (Zaterdag) het bevel zou worden gegeven, de Duitsche krijgsgevangenen in Frank rijk vrij re laten en hiermee was de plechtigheid afgeloopen en ce vrede van kracht. De oorlogstoestand is thaDS defini lit f geëindigd na een oorlog van viuf en een half jaar, een oorlog, die volgens «deskundigen" nauwelijks eenige maanden kon duren. Het verdrag van Versailles treedt thans in werking en nu eerst begint voor Duitsehland de zware tijd. Terecht schrijft dan ook het hoofd orgaan der Duitsche socialisten de Vorwi'iris over het van kracht wor» den van het vredesverdrag van Ver» sailles »Er bestaat geen aanleiding tot een feestelijke stemming. Integen» deel, op het oogenblig. dat de vredes toestand intreedt, begint voor Duitsehland een veertigjarige tocht door de woestijn. Wat ons nog over blijft aan kracht, baast een zoo laag mogelijk gesteld minimum om te kun nen bestaan, zal ons door de entente worden afgenomen. In ieder geval moet het gausche volk at zijn kracb- ten inspannen en zijn productiever» mogen tot het uiterste opvoeren als het de volgende periode van zijn lot zonder al te groote uitputting en zon» der levensgevaar wil doorkomen.'1 Inderdaad is er voor Duitsehland weinig reden tot vreugde bij het in werking treden van dit verdrag, daar deze vrede het Duitsche rijk voor jaren geheel machteloos maakt. Te gelijk met de vrede treedt ook het volkerenbondsverdrag in werking. Maar ook hier is geen reden voor gejuich, wij! de volkenbond niet zal zijn, wat in en gehoopt had. Gewoonlijk was bet een der bende zelve die zijoe dienden de politie aanbood om de roovers op te sporen, de maoDen der wet leidde en. bet spreekt van zelf. ver» leidde. Gebeurde bet ooit dat enkele zich verstoutten Davorschiügeo te doen en kwamen die dan op bet puot den schuil- boek der wetbrekeis te ontdekken, bet werd bun dan Diet gegund terug ie keereu om hunne ontdekkingen te openbare:'* Harrigan Morns stapte door het smalle pad tot bij de opening der spelonk. Tien minuten later wareo er negen personen aanwezig, verdiept in een ernstig gesp:ek De spelonk was ruim eo, voor een onderaardaob verblyf, droog en goed bt Woonbaar te noemeo Dezelve was kunst» matig verlicht, voorzien van beddeD. ktukeDgerief enz. Acht der maDoen wareo op blokken van hout of steen gezeten, terwijl de negende Harr gan Morris, tegen den wand stond en aller aandacht tot zich trok. Zoo. gij zegt dat de kapitein dood ia sprak Tim Backer. Ja, Harfiy ig dood. Opgehangen door een hoop volk Oogetwijfeld. Waar f Te Senile. Uit verschillende landbouwstreken bereikten ons'.ce laatste weken klach ten en voorspellingen die op niet veel goeds duiden. Men vreest en voorziet aan den eenen kant daling der producten-opbi engst, terwijl aan den anderen kan de hooge pro ductie-ko8ten, hooge loonen, dure pacht, dure kunstmest, zware be'as- tingen voorloopig blijven Vooral voor de kleine pachters dreigt de toestand fataal te zullen worden. Voor een deel .s dit proces reeJs in werking getreden. Hoewel de stedeling van goedkoope voedlngs» middelen nog zoowat Diets gemerkt heeft, zitten de boeren reeds met slechte opbrengsten van hun bedrijf. De groaDleUeelt klaagde vorige zomer reeds, omdat de r report niet Waar de groote wedrennen plaa'.s hebben f Op de renbaan van Seville. Arme Hart y. Dat ia slecht afgelorpen Maar dat is nog oiot alles, vervolg de Morris. Barser Chilton is ook opge- stropt. Drommel, wat ge daar zegt I is Chilloo ook voort f Chiltoo ia de eenwigheid io, zoo waar als gij te,fi kameraden, en nog aoderen zijn met die twee mede. Wat wilt gjj zeggen Ik zeg u dat de kapitein en Barker CbiltoD niet alleen zijo gegaan, maar dat Ludwig eo 'ï'ijler Luo zijo vergezeld op die onhekoDde reis. De mamen aproogeo eersklopa tegelik recht staarden elkander strak 10 het ge laat. terwjji de eeoe eed na den anderen beurtelings hnnne lippen oi.tviel. Dit was een verschrikkelijk nieuwe Vier tuooer beate maonen te Seville Ala paardendieven opgebaDgen I Ër ia een eisch naar meer bloed, zegde een zwart gebaard lid der bende, terwijl bij de gebalde asten op elkander sloeg. Ja ja klonk bet nit een Ziatal monden, terwijl alle woedend been en weer over den ruwen vloer der spelook stapten. Nadat de eerste ulibaistiog van woede wat tot bedaren was gekomen, sprak Tim Bunker Bet sai een moeilijk spel zijn uit te vindeu wiens bloed eigenlijk vergoten dient te worden ik beo van gedaobta dat de boop volk, uit aan ons onbekende peiaoneo bestond en zulke aamensobnlingeu verraden niemand. dat was de fruitkoopers hebben een strop gehad en toch, ofschoon Ihet fruit hier te laude wel wat goed» kooper was dan de laatste jaren, de jstedeling mocht het nog tegen rede lijken prijs betalen het buitenland Uocbt niet en de voorraadschuren zitten nog vol. Vee en paarden zijn ook reeds beel wat in prijs gedaald. Men vreest ten plattelands niet zonder redeD, voortgang van dat proces, terwijl de productiekosten hoog zullen blijven. Zoo wordt het al moeilijker voor den boer vooral voor den kleinen pachter, het hoofd boven water te houden. Want men beschikt daar niet over een goed werkende trust zooals de fabri» kanten die de prijzen »op peil houdt. Het was dan ook van belaog, dat de Minister van Landbouw onlangs kwam waarschuwen tegen de hooge pachtprijzen. Onze land- en tuinbouw, zei de Minister, heelt zich in den laatste 20 jaren steeds meer inge» richt op de voortbrenging van export artikelen die tot de luxe- en genot» middelen zijn te rekenen, sis boorn- kweekerij-producten, bloemen, bloembollen, fijne groenten, fruit, boter, vetteka'S, 7leesch en eieren. Voor den oorlog, was een geregeld gebruik van deze artikelen, slechts aan een betrekelijk klein deel der be volking van binnen en buitenland mogelijk. Eu het is duidelijk dat, nu al onze afnemeis van voorheen verarmd zijn het gebruik hiervan Dog meer beperkt moet wordeD. Men zal zich moeten voeden met goedkoope voedirgemiddelen a's brood, aard» appelen, groenten peulrruchten 6D piaütaard'g vet. Die verarming is te erger, waar de fcuiteolandsche valuta zoo gezakt zijn. Men ksn hier te lande onmogelijk komen koopen Het gevolg zal zijD, dat onze export voor een groet deel wordt stopgezet. De Mitister wees dan op de groenten en fruitprijzen, die zoo ge» zakt zijn en vervolgde »De boomkweekerij verkeert in een noodtoestand, de prijzen vaD de paarden zijn sterk gestegen (siods dien is die weer gedaald) in de prijzen van het vee schijnt eeD kentering te komen, althans van de verleende cot senten voor den uit voer van joDg vee Daar Frankrijk wordt bijna geen gebruik gemaakt groote moeilijkheden worden in den Qy bobt gelyk, Tim, antwoordde Harrigan Morris, maar er ie oen kleine di ngniet achter dit alles en dim knonen wfj locb wel machtig worden. Wie is dat Slechts een knaap, maar één too aoherp els staal, too men zegt. En waar is die kna*p f Te Seville. Hy is loopjongen in hit Chedder Hotel, en wordt Stalknecht Piet genaamd. Wat heeft bij gedaan Wel de boeren wooende in deo om trek van Seville, verteldeo mij. dat Hartijr deo knaap met rijn zweep had geslagen, dat hij daarop gezworen heoft wraak te nemen en dat bet door tyn toedoen is dat de Ëep.tein, Barker Chilton en de aodere iwee in de handen des volks tijo gevallen. Laat ooa dien baan dao den nek om draaieo Ja I ja I Vernietigt den kleinen tc! urk, Zoo wij iets pogeo om onte mak kers te wrekeo dao moeten wjj alles goed aan boord leggeo. wedervoer Harrigan Morris, waot Seville is rp hare hoede en dien stalknecht Piet is een echte wesel. Het zat niet gaan om den jongen daar een g leed te doen -Wel, dao moeten wy hem ontvoeren en bieiheao br ngen. De dood van K-pitein HartJy en de drie makers moet gewroken worden. Zoo teggeo wij allen I Er valt hoegenaamd niet te twjjfalen aan httgeen ik heb meegedeeld, vervolgde Morris. waot ik heb de bevelen mij door de broeders gegeveD, om te weteo te komen wat van onzen aanvoerder was geworden, laatsten tijd ondervonden bij den uit voer van onze zuivel producten. Ieder landbouwer behoeft dus voor zich zelf maar een berekening te maken, hoe het met de uitkom» sten van zijn bedrijf zal staan indien de prijzen zijner producten daalden tot b.v. 50 pCt. boven het peil van voor den oorlog, hetgeen allerminst tot de onmogelijkheden behoort. Van een behoorlijke rente van het in het bedrijf gestoken kapitaal is daD geen sprake meer. Hij, die een bedrijf weDscht te beginnen of die land moet pachten, zal wel doen, zich daarvan zeer ernstige rekeoschap te geven. Vooral geldt dit voor hen, die niet over voldoend kapitaal beschikken en op geleend geld zijn aangewezen. Voor zoodanige moet het koopen of pachten tegen de thans geldende landprijzen dubbel gevaarlijk worden geacht." Deze waarschuwing moge ter harte genomen worden. Of ze echter vol» doende zal zijn, betwijfelen we. Men zal zich herinneren, dat reeds vorig jaar op vele plaatsen in de lande strubbelingen ontstonden bij de hooiverpachtingen. Toen reeds voel den de pachters dat het om buo hacbje ging. En het staat te vreezeD dat er dit jaar nog erger dingen ge beuren. Ligt hier niet'n taak voor de boeren- en tuindersorganisaties, cm tijdig uit te zien naar middelen van redres De zaak is tang niet eenvoudig, dit geven we graag toe. Stond ze zoo, dat we te doen hadden met laDgzame en geleidelijke verdwijning van duur te over heel de linie, dan was er niets te vreezee. Daarop is het wachteD allang, vooral in de stedeo. Maar als er slapte voor den boer intreed, ter» wijl zijn productiekosten hoog blijveD zal er wel daling volgeD, maar niet eene waarvan de consument direct pre fileert. Terwijl de(producenc in zijn bedrijf genekt wordt. We hebben hier te lande van de lage buitenland- sche valuta geprofiteerd vooral zij die inkoopen over de grens konden doen maar nu zal een tijdperk gaan volgen, waarin die lage valuta ons leelijk dwars zitten. Wie bezweert de landbouwcrisis? Geen vee naar België Naar de Msb. u.t B'ussel verneem*, heeft het iLin'steiie vao bevoorrading ba* stipt gevolgd en a's leurder van bliksemi afleider* te Seville heb ik de geschiedenis herbaalde maltn geboord. De jongen nam Hart y beet bij elke gelegenheid, de draver welte bij naar de wedrennen van Seville nam verloor duizend dollars en alhoewel bet paard goed gekit urd was, werd het door den knaap herkend als zijne Eclips, en ocm ddellijk liet bij Majoor Daws, van wien hst dier was gestoleD, per brief wtten dat bet <p de renbaan was. De Majoor kwam bet aanstonds opeischeu. Erger en erger, gromde een der bende. Ik zou dien vogel eens by den bals willen vatten, zei een ander. Wij moeten hem hebben, levend of dood of bij zal ons allen verraden, braebt een derde iD bet midden. Aldus redekavelden de dieven eu m orde naars, want zij waren beiden, voor uren lan?. Zij waren als door den bliksem ge» triffeo. De tijding i'at buo aanvoerder eD de beate manschappen waren gevaleD deed al tnnne te voren gesmeedde plannen in duigen vallen, zij waren zelfs op bet put t in wanhoop te vervallen. Zy wisten dat de maebt der bende ingekrompen was zoo niet vernietigd was. Calvin Hartly was bun een bekwaam en onversaagd aanvoer» der geweest. Wraak, wraak moest ra worden ge nomen. Plannen werdeD uitgedacht om den kleinen loopjongen, den gevaarlyke be spieder van Seville te atr ffau. eo wij zullen zien boe de bende in bare wraakDemiDg tegen Stalknecht Piet slaegde. II. sloten voorloopig geen slachtvee in Neder land te koopen, Het ministerie heeft 30 k 40000 stuks slaobtvee in Canada en Ame rika aangekocht. Het spook. Wy lazen in de Meijerache Courant Het spookt op het Binnenpad.'' 's Avonds omstreeks 10 uur werd er dag iD, dtg uit, geheimzinnig by een eerzaam burger op het Tongelresche Binnenpad ge klopt. Kwam vader in negligé uit zijn bed haastig toegesneld, en keek-ie door de glazeo, dan zoo ging bet verbaal stond daar eeD onbekende gedaante in 't zwart met hoogen hoed, die na 'C zien van den beer des buizes zich suel oploste in nevelen. Een spook zou 't zyn. De buurt kwam er aan te pasdruk gedslibereer, waarby allerlei oude spookgeschiedenissen weer werden opgedisoht. Men zou den volgenden avond de wacht bonden. Men hield fle waobtweer doomde de gesstverscbyoing op voor 't raamde wacht schoot toe greep greep mis, want reeds was de versobyning vervluchtigd. Men greep in de mimte. Toen leed 't geen twyfel mzer. Een Spook W8S 't. Men giDg naar de paters. Den schrik in 't hart. Maar de paters gelooven niet aan spoken. Gelukkig maar ook. De paters zyn echter wys, en dienden vaD wyzen raad. -Vader, heb je ook dochters thuis Eq vader bezat inderdaad huwbare doch ters. -Nou vader<ja ging de wijre pater voort houdt dan 's avonds de deur goed dicht en de meisjes binnen zet een knuppel achter de deur en van den zwarten man met den boogen hoed zal je verder wel verlost blijven. Aldus geschiedde. En sindsdien verscheen t spook niet meer. De paters hebben 't bezworen Pokken. Daar de pokken in de Duilscne grens streek hevig woeden, beeft bet gemeente bestuur van Sittard de gelegenheid tot ber-menling opengesteld. In een circulaire aan de burgerij wordt er op aangedrongen dat van deze gelegenheid gebruik zal wor den gemaakt, vooral daar het gevaar voor besmettiDg door den thhrs zeer levendigen bandel met Duitsohe grensplaatsen zeer groot is. Er wordt echter van de gelegenheid niet veel gebruik gemaakt. Verdronken kazen. Nu bet water ging vallen spoelden overal verdronkeo harzen aan, schrijft men ons uit Zevenaar. Paneerden kwam een troep bazen op een boerderij aaolooper. De dieren werden in een hok gezet om ze later vry te laten, doch ze zijn 's nachts gestolen. Twee kinderen verband. Te Nijmegen zyo twee kinderen uit een geziu wonende aan den Ganzenbenrel ver brand. Stalknecht Plet verdwenen. Tegen bet vallen van den avond, op een ffsn, dccb zeldzaam beredeoe baan slechts een myl van Seville verwyderd, bevond zich een knaap van vijftien of zestien jaren oud, op een zeer pracitige vi§>jarige ruin gezeten, den glaozenden nek van bet dier zacb'jes streelende, terwijl bet heen en weer draafde. De jongen was niemand anders dan Stalknecht Piet, die de lezer beeft booren bespreken door de roovers in hunne ver borgene spelonk in de Kentucky heuvelen. Het paard dat by berydt, is bet zyne. Het werd hem gesohonken door Majoor Daws, van Virginia, ter belooning voor bewezene diensten, waardoor bij Ecl ps, den beroemden draver, welke men bem ontstal, weder in zyn bezit kreeg. Het is mogelijk dat de gever van bet sobooo jong paard, in 't bezit van den knaap, niet bad bemerkt dat de min buitengewone hoedanigheden bezat, de beste bardloopers eigen, doob zulks was bet ge val en Stalknecht Piet bad dit al spoedig ontdekt. By was eohter op zyne hoede niemaod vooralsnog iefs daarvan te zeggen. Langs deze i ffene eenzame baan telde Piet 160 bochten van de rail* omheining, iederen bocht e8n roede noemende, hetgeen niet verre van'juist was, eo aldos merkte bij eene renbaan af van omtrent een lalve mijl, waarop hij zijn paard zou oefenen. Aan beide einde der halve myl maakte bij teekeneo, dwars over den weg, welke bij zyne aanvang en halt punten noemden. Wordt vervolgd,

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1