Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De paardendieven Vrouwenkiesrecht en vrouwenorganisatie. Gemengd Nieuws. De Invaliditeitswet en de personen tusschen 60 en 65 jaren. Bedrog met Kunstmest. Openbare Vergadering Gemeenteraad te Venray, Zaterdag 10 Januari 1920 41a Jaargang. Mo 2 PEEL EN MAAS abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 90 c. afzonderl. nummers 5 c. Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAV. PRIJS DSH ADVERTENTIEN i van 1—5 regel, elke regel meer 50 c. 7i c. gen de deuren vo^r de 7rouwen e0n gehalte varieerend van 1618 zouden worden opengezet, en dat pCt. oplosbaar phosphorzuur, voor haar ook een of naeer plaatsen in het Bestuur zouden worden be schikbaar gesteld. Wijl men echter oordeelde, dat de vrouwen het zekerst tot de kiesver- eeniging zouden komen, indien zij vooraf in een vrouwenvergadering Men had het nu blijkbaar een» voudiger en zeker winstgevender gevonden, om het gewone beender» meel als bewerkte stof te verkoopen zonder er evenwel iets aan te veran» deren, zoodat den kooper een voor den landbouw nagenoeg waardelooze! L J ...1 _1 In Mei, als de kiezerslijsten weer worden samengesteld, zullen dei vrouwen, even goed als de mannen, op de kiezerslijsten geplaatst wor-, den. werden voorbereid, werd overeeDge- stof, zonder eenig oplosbaar phos Bij de eerstvolgende verkiezingen komen, uat bet Bestuur dèr plaatse- phorzuur geleverd werd, natuurlijk, zullen derhalve de vrouwen deel- -ijke kiesvereöuigiüg, lu overleg met tegen lageren prijs dan voor de nemen aan de verkiezingen voor de tien R.K. Vrouwenbond en Iviesver- deugdelijke stof betaald wordt, doch gemeenteraden, voor de Provinciale oeniging onze Boomscbe vrouwen daarbij geheel onbruikbaar als mest» Staten en voor de Tweede Kamer. binDen een jaar tijds de Katholieke stof. Als er niets bijzonders gebeurt, Kiesvereeniging zouden zijn binnen-. Deze waar wordt tegenwoordig zullen deze verkiezingen eerst plaats geleid, waarna de R. K. Vrouwen-uit België bier te lande afgeleverd en hebben iu 1922. bond zich zou kunnen terugtrekken j wij achten het voor onzen landbouw Enkel bij Kamerontbinding zouden na geheel volbrachte^aak. ien voor handelaren in kunstmest» Voor eenige centen verzekert ge u een rente van f3 voor uw geheele leven. Door slordigheid doet ge u en uw gezin een onberekenbaar nadeel. Gij, die dit leest, vertelt het aan allen, die het misschien niet weten. Werkgevers, licht uwe arbeiders in. de verkiezingen voor de Tweede gamer eer kunnen plaats hebben. In ieder geval, de vrouwen hebben tbana kiesrecht en daarom is het noodnakelijk, dat de vrouwen voor bereid worden op de uitoefening van bun kiesplicht. Men vergete niet, dat de meeste vrouwen zich tot nog toe geheel af zijdig gehouden hebben van alle politieke actie en derhalve op de hoogte moeten gesteld worden van v'!e toestanden en vragen, die haar h(iorbeen slechts matig belang in» ..lozemden. Op de allereerste plaats moet dus komen voorlichting en ontwikkeling; en dan zullen zij, evenals de mannen, motten deelnemen aan de politieke actie, door lid te worden van de kiesvereen'gingen. Op welke wijze zullen de katho' lieke vrouwen het best kunnen inga' deeld en ingelijfd worden in het katholieke electorale leger Deze vraag beantwoordt Mr. van Wijnbergen, voorzitter van den A! gemeeoen Bond van R.K. Kiesver- eenigingen aldus Op de jongste vergadering van den Algemeenen Bond van R.K. Kiesvereenigingen in Nederland werd een afzonderlijke bespreking gewijd aan de vraag, wat geschieden moest, nu de vroaw het kiesrecht was toe gekend. Daartoe was het Federatief Be- Stuur van onzen R.K. Vrouwenbond nitgenoodigd. Besloten werd voor •erst dat alom in de Kiesvereenigin FEUILLETON. i Deze overeenkomst kwam tot stand stoffen van overwegend belang met volkomen instemming van de zoo nauwkeurig na te gaan wat uit het kloeke en ijverige Centraal-Presi» jbuitenland ten de'ze geleverd wordt deDte van onzen R.K. Vrouwenbond-om zich voor grooteschade te vrij» Mevrouw P. Steenberghe-Eogeringh en het is voor een groot deel aan baar doorzettingsvermogen te danken dat ze, gelijk we althans in de bladen kunnen lezen, op menige plaats ten uitvoer werd gelegd. Het zal dus zaak ziju, dat ook in Limburg begonnen worden met de organisatie vaD den R.K. Vrouwen» bond ter dege ter band te nemen. Niet enkel in de steden, maar ook op Je dorpen. Op de laatste algemeene verga» dering van den Limburgscken Land en Tuinbouwbond is dit met kracht van argumenten bepleit. Late men daarom tot daden komen en nog dezen winter gebruiken, om op vele plaatsen den R.K. Vrouwen» bond op te ricblei dan zal de poli» t eke organisatie vanzelf volgen. In het Maandblad tegen de Ver» valschingen schrijft dr. van Hamel Roos »Wij badden gelegenheid een zeer brutaal bedrog met een der meest waardevolle kunstmeststoften, nl. bet bekende superphosphaat te con- stateeren. Zooals bekend is, wordt deze stof j uit beendermeel verkregen, door behandeling met zwavelzuur en ver» volgens met kalk, en verkocht op iets op de deels met onkruid bewassen baan zoeken. En, inderdaad, bij zocbt iets l ij zocbt naar sporen van paarden die bem moesten vooraf gereden zijn, want weldra gaf bij zijn paard een scherpen zweepslag rende met spoed een zijpad op, waar andere paarden duidelijke hoefmerken, leidende in dezelfde richting als die welke bij wilde nemen, hadden nagelaten. Wat verder voortgereden zijnde, zag by bet aantal der boefteekenen toenemen en terwijl een veelbeteekenden glimlach over zgo gelaat kwam. sprak bij lot ziob zelf De makkers zijn nog bier, zoo nitge- slapeo als ooit, bet zijn wakkere gasten. Na ongeveer nog een baive mijl ineer te hebben afgelegd vertakte bet pad waarop by z-ch bevond in twee tegenovergestelde io beiden waren menigvul* Deze personen, zegt de Volkskrant loopen gevaar, als zij niet geducht oppassen, om de rente van f3, die zij op bun 65e jaar kunnen krijgen voor altijd te verliezen. Om die rente te krijgen moet er van elke 4 weken, die er liggen tusschen 3 December 1919 en den 65a verjaardag, over 3 weker ge plakt zijn. Iemand- wordt op 1 Juli 1920 65 ijaar. Tusschen 3 December 19 en 1 Juli 20 zijn 31 weken verloopen Op de rentekaart moeten nu 24 zegels geplakt zijn. Staan deze zegels er niet op, ook al is de oorzaak ziekte, gebrek aao werk of wat ook, dan is de rente verloren. Het gevaar dreigt vooral de per» soneD, die al kort bij de 65 jaar zijn. Die van 60 tot kunnen een ver zuim nog wei eens herstellen, maar de oudjes niet meer. ze hebben er geen tijd voor en zijn dus onher» roepolijk verloren. Zorgt er dus toch vooral voor dat de zegels er komen door iedere week te arbeiden of, als ge dat niet kunt, door zelf die enkele zegels te plakken. De schuilplaats der «lieven De lezer s'elle zich eeD smalléD onr.egel- matigeo weg voor, welke zich beviudt in md der verboleD8te gewesten der heuvelen van Kentucky. Ten tyde toeD de gebeur teniesen, die wij beschrijven, voorvielen, werd deze baan -Kent's Pass" genaamd. Slechts zelden gebeurde het dat iemand bet waagde dezelve over hare gebeele lengte richtingen .u te bewandelen. EeD openbare wegwas het dig« paardeostsppan zichtbaar, echter ook niet. Oorspronkelijk wnrd dezei De rijder scneen echter zeer goed te baan u tgelegd om twee voorname plaatsenweten waar hij was, bij verzon zich met, in gemeenschap te brengen, doch daar en zijn paard naar links afdraaiende ver- later eeD betereD en kortere" weg werd j volgde bij zyo weg, even a's-f zijn vorig gevonden, verviel -Kent's Pass" in gebruik.zoeken naar sporen slechts veinzerij was tenzij voor personen van hoogst twyfel- geweest, misschien om mogelijke bespieders mim drie voelen breedte. Zoodra by was aohtig karakter, te bedriegen. binnen gereden werden de steenen weer in De heuvelen waren rolsachtig, onvrucht Eindelijk kwam hy op eene plants waar'hunne vorige plaats geschoveD en niets kon baar en woest. Al datgsne wat de baud een breedeD doch teer oödiepen stroom men van den kaot des strooms bespeuren der nijverheid kan aanlokken ontbrak er den weg afsneed. Langs den eenen kaot dat kou doen vermoedeD dat daar ooit eeue •n dientengevolge bleef de streek verlaten der baan verhieven zich ruwe rotseu. welke opening was geweest. •n vaag. zich tot in het water uitstrekten. De, Wanneer dis zonderlinge doorgang weer Op den dag dat wij den lezer nitnood gen steeoao bevonden zich in onregelmatig* was gesloten, stapte de bewaker des in- dat onherbergzaam oord re bezoeken kwam lagen zooals men die bier als elders aan» g&Dgs tot bij den pas aangekomene die een jongen op eeD pikzwarten draver treft Nergens kon men bespeuren dat die reeds van tyn koolzwart paard was ge» gezeten, dat serpentacbtig pad welk Daar ooit door's meDscheDhaoden wareo aaoge- sprongen, gaf bem eeD de woeste heuveleD leidt, opgereden, Hy raakt geweest. De rijder deed zijn paard handdruk eo sprak tag er zeer slordig uit en scheen boege» m het water stappen en hetzelve met den Het verheugt mij, u bier weer te verdwenen te zyn geweest, in openbare naamd geen baast te hebben. VaD tijd tot kop naar den rotsaohtigen muur keerende zien. Brengt gij eenig nieuws? markt aaD hunne vorige egenaars werden tijd boog hy zich voorover als wilde hy hield by stil. Op hetzelfde oogenblik haalde Ja wel, maar al te veel. Maar waar verkocht, zelfs op het oogenblik dat men by een voorwerp uit zijn zak waarop hy blies eo eeD scherp geluid liet hooren. Na een halve minuut stilte werd bet sigDaal herhaald en oom>ddellijk daarna werd dit door 6en even schel gefluit van den tegen- overgestelden kant der rots beantwoord. Een oogenblik later vertoonde ticb een hoofd boven den rotsmuur, juist tegenover den initer, dat na een geheimzinnige knik weer verdween. De ruiter bad dat echter niet bemerkt en oDgeduldig wordende sprak by tot zich zei ven Zou bier nu niemand zijn? weten die; mannen niet dat bet herhaald signaal geveD, ods gevaar zou kuoDen berokke. neD Ik zal bet eebter Dog eeDS wagen Zoo gezeid zoo gedaan, meenende dat bet vorig gefluit, voortkomende van den tegen- ovdrgesteldeD kaot geene erketming van bet zyDe beteekende blies by nog veel harder dan te voreD, doch n&uwelyus bad hij de fluit van zijne lippen verwijderd, toen de schijnbaar nog nimmer aaDgroerde steeDeo uit hun verband schoven en er voor hem een doorgaDg werd gemaakt van Spoedelsehende van den Woensdag; 31 December Om half 12 opent de Voorzitter de ver» ^gadering en Da voorlezing van puDt 1 gaat 1 de Raad in geheime zitting over. Te kwart voor 1 wordt de opsDbare vergadering geopend en komt punt I in behandeling Voorstel van B. en W. tot het graven van slooten in de Peel. tot bestryding zooveel noodig der werkeloosheid. De Voorzitter zegt dat biervoor een bedrag van f 37500 noodig is, dat ver hoogd kan worden tot f 50 000 Voor de gemeente Deurne zal dit f 42500 en voor Horst f 20000 bedrageD. Van 't Rijk zal voor dit doel 3 ton gegeven worden. Wordt goedgevonden. Punt 2. Verzoek van de Woningvef- eeniging St. Oda te Venrsy, om voorschot en bijdragen, overeenkomstig de Woning wet. ten behoeve van den bouw van 38 arbeiderswoningen aan den Maasheezer weg. De Voorzitter deelt mede, dat volgens verslag der Gezondheidscommissie, deze ziob ten zeerste kan vereenigen met bet voorgenomen bouwplan. De beer Stoot zou de vereeniging toch in overwegiDg geven bet voorschot met in eens te nemeo, omdat by meent, dat 38 wuuicgau waatsoiiyulyk nut iu oens be woond zullen worden. Hy zou succssievelijk aanpakken, boewei bij een voorstander ran bet plan vao bouwen is. De Voorzitter zegt, dat bet de bedoeling is in twee termijnen ?te bouwen, respec tievelijk 24 eu 14 woningen. Ook zegt by, dat de Voorzitter van de BouwvereeDiglng den Raad zou willen voorstellen, dat rente 6D aflossing tot een bedrag van f 75000 gegarandeerd werd door de gemeeDte. Hiertegen beeft de Raad geen bezwaar. In de plaats van wyleo Pastoor P. Scbmeits, wordt de Zeereerw. heer Pastoor M. Rotten als lid vaD het Burgerlijk Armbestuur gekozen. Door Gedeputeerde Staten wordt in de verordening voor onderwijzers wyzigiDg voorgesteld in de uitbetaliog bij over lijden eo by plaatsvervanging, waarmede de Raad echter ciez accoord gaat en meent ticb te moeten bonden aan bet in de ver ordening bepaalde. Verder niets meer aan de orde synde. sluit de Voorzitter de vergadering. zijn onze makkers In de schuilplaats, en zij zullen jubelen over uwe terugkomst, zoo ge slechts belangwekkend nieuws medebrengt dat beloof ik u. Zijn de mannen dan alle binnen 1 Alle wacbten op uwe terugkomst. Is er nog iets verricht Zy bebben enkele goede jachten ge maakt, doch hierover wanneer we te samen zijn, Zijn er geene hinderlagen in het Pass Geene. De oppasser die Tim Bunker heette nam het paard met den breidel en sprak Ik zal zorg dragen voor Donder Wolk (des paards naam). Gaat gy maar vooruit Daar de schuilplaats, doch vertel, □iets van hot Dieuws alvorens ik daar ben. Dat werd beloofd en Tim leidde bet dier weg. Deze plaats was ond6r bet beheer vau, een even gevreesde als beruchte paarden- dievenbende. Hierheen werdeD dieren van heiDde en verre aangebracht, eD wanneer die eenmaal den geheimzinnigen rotsmuur waren doorgetreden was er geen denken aan dezelve nog weer te viDden, al hadde men zelfs het spoor der gestolene paarden ondekt, zoodanig werden deze veranderd door middel van kleurstoffen en scharen. Witte paaiden werden als zwarte, brnioe als vale, appelgrauwe als bruiDe enz. weer te voorsehyn gebracht, en de veelbeteekenden verandering werd zoo kunstvol bewerkt, dat gestolene dieren soms ua enkele dagen Nieuwjaar inschieten. Men scbryft uit Blerik Oudjaarenacbt had hier een treurig on geluk plaats. By gelegenheid van de jaar wisseling badden de gebroeders Bartels, Kloosterstraat alhier bot voornemen eenige schoten te lossen, waaraan reeds in zoo verre uitvoeriog was gegeven. dat 4 patroons verschoteD waren. Doordat de 5e patroon herhaaldelijk weigerde, kwam [men tot de overtniging. dat^deze bij bet openen van den grendel op den grond zou zijn gevallen. Terwyl de aoderen zoekende waren Daar den patroon onderzocht een der gebroeders B. bet geweer hetwelk on verwacht afging. Door dat de onvoorzich tigheid word begaan bet geweer niet in verticale richting te houden, werd daar door de oudste broer in de long getroffen. Zijn toestand is zorgwekkend. Smokkelen van kunstmest. De Duit8cte regeering beeft de aandacht der grensautoriteiten gevestigd op den grooten smokkelhandel van kunstmest uit Rijnlaodsche plaatsen naar Nederland. Een atreDge controle wordt geëisebt. Voor huiseigenaren. Een huiseigenaar te Almelo had de huur van eenige woningen van f 1.50 per week op f 2 gebracht, zonder toestemming der nuurcommissie. Een proces-verbaal wss bet gevolg. De eiach van het Kantonge recht was ofschoon de eigenaar'de ten onreohte ontvangen huur had teruggegeven f 500 boete, subs. 3 maanden hechtenis. Internationale vliegbanen» Men meldt aan de N. Rott. Courant dat de regeeriDg voornemens is, twee groote internationale vlieghavens aan te leggen in twee der steden Amsterdam, Rotterdam en DeD Haag. De kosten zijn begroot op ongeveer 2 millioeD gulden. Doodelijk ongeluk. Zondagmiddag bad hier op den weg van Swalmen naar Reuver een droevig onge- ink plaats, dat helaas, het oudste dochtertje vao de famillie M. Leppers bet leven kost te. Eeu auto van Maastricht toch reed het kind, dat den weg wilde oversteken, aan, met bet treurige gevolg, dat bet door een der spatborden gegrepen en weggeslingerd werd. De onmiddellijk aanwezige Dr. S. uit Roermond kon sleohts den dood con- stateeren. De politie stelde aanstonds een onderzoek in, waarby uit bet verboor van ooggetuigen bleek, dat de bestuurder tijdig gewaarschuwd bad en niet te snel reed. Men kan zich de droefheid der zwaar be proefde ouders nauwelijks voorstellen. Bezoek van Kamerleden Men schrijft uit Cuijk In den loop der afgeloopen week arri veerden alhier tal van Kamerleden en andere autoriteiten om in Cuijk en om geving ziob door een persoonlijk bezoek op de hoogte te stellen van de waterellende en de overstroomiog der Beersche Maas met den aankleve van dien van nabij te aan- j X maakte op de dieven .en hunnen buit. De bende bestond reeds een tijd lang, zonder eenigen noemenswaardigen tegenspoed te ontmoeten bet waren dan ook alle naar den sard geslepens kerels. De munr. waarmede de lezer reeds deels bekeDd is, was niet slechts op zulk een vernuftige wijze vervaardigd, dat niemand denzeiven als beweegbaar zou hebben be schouwd. maar «y hadden de voorzorg ge nomen om hst beweegbaar deel in den ondiepen stroom te maken, opdat geene sporen van paardenhoeven hen zouden kun nen verraden. Aan den overkant des strooms werden dagelyks paarden been en terug in de baaD gedreveD, ten einde geen vermoeden te verwekken dat de dieven, in of bij de rivier ergens een zijgang hadden, en om personen die 't zij op zoek naar de roovers, of toevallig den weg bereden, te doen deDkeo dat de reizigers te paard, by gebrek aan een brug, regelmatig de rivier doorwaadden om langs den anderen kant hunnen weg te vervolgen. Daar wel meer zulke ondiepe stroomen worden aangetrof fen, waar paarden en vee worden doorge dreven, was deze voorzorg der dieven ten volle voldoende om hunne schuilplaats tegen verdenking te vrijwaren. De bewoners van den omtrek waren eebter vast in hunne overtuiging, dat er ergens in de bergeD, of liever heuvelen, een schuilplaats der roovers bestond, doch pogingeD om dezelve te ontdekken waren dusverre vruchteloos gebleven. Eo geen wonder 1 Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1