Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken.' Is er nog gevaar voor revolutie Zijn vrijwillige brigade en burgerwachten noodig Mariavereeiiiging. Gemengd Nieuws. Donderdag 1 Januari 1920 41e Jaargang. Mo 1 abonnementsprijs PER KWARTAAL voor VENRAY 60 c. franco per post 70 c. vaor het buitenland tij vooruitbetaling 90 c. azonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA. VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY. PRIJS DER iADVERTENTIBN van 1—7 regel» 35 c. elke regel meer 5^c. AANGIFTE MILITIE )e Burgemeester van Venray rengt ter kennis van diegenen, die in het lar 1901 geboren zijn, dat zij in den loop an Januari aanstaande zich ter inschrij- 'ing voor de Militie moeten aangeven ter Secretarie. Speciaal zal hiervoor zitting worden gehouden op zes Januari des voormiddags van 9 tot 12 uur. Venray 17 December 1919* De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO Het is een oud en schoon gebruik dat de menschen hij de vernieuwing des jaars elkander heilwenschen aanbieden. Al hebben deze wenschen in den loop der tijden verschillende vormen gekregen, de bedoeling blijft toch dezelfde men wenscht elkander een Zalig Nieuwjaar Alle couranten worden op den eersten dag des jaars vooreen groot gedeelte ingenomen door tal van advertenties, waarvan de verkerte inhoud luidtZalig Nieuwjaar Duizenden en duizenden visite- en andere kaartjes, verzonden naar alle oordén der wereld, vertolken bij de verwisseling des jaars slechts den enkelen wensch Zalig Nieuw jaar In steden en dorpen, in hutten, paleizen, op straten en pleinen weerklinkt vandaag als den eersten wensch Zalig Nieuwjaar En in deze eenvoudige woorden is naar onze meening geheel opge» sloten den vurigen wensch, dat het volkomenste geluk aan familie, vrienden en bekenden moge ten deel vallen. Ook wij beschouwen het als een plicht, doch tevens als eene aange» name taak, den lezers van »Peel en Maas" bij het ingaan vaa 1920 onzen welgemeenden Nieuwjaarsgroet aan te bieden. Het ga U dit jaar allen goed in alle omstandigheden, hebt steeds voorspoed in al uwe zaken en blijft bsvrijd van ziekten, ongelukken en tegenspoed. Gods beste zegen zij ruimschoots uw aller deel, dan voorzeker zal het jaar 1920 voor allen een gelukkig jaar zijn, hetgeen wij van harte wenschen Het zal lang duren eer dat alles weer in orde is. Voorraden van goederen zijn er niet. Millioenen zijn gesneu veld. Er zijn een massa verminkten. Transportmiddelen zijn versleten en moeten vervangen worden. Gok de productiemiddelen zijn er niet meer als vroeger. Onvermijdelijk volgt daaruit, dat alles duurder is. En daarom moeten 1 do Iconen hooger worden. En worden ze hooger, dan wordt alles weer i duurder. Het gevolg is, dat de men- Ischen zich een lijdlaDg met wat min der tevreden moeten stellen en hard moeten werken. Een zeker soort volksvrienden gaat nu steeds hooger eischen stellen wat loonen en arbeidstijd betreft en zij verlangen goedkoope prijzeD. Zij geven van alles de schuld aan de kapitalisten en de zwartrokken. En zij zeggen, dat er revolutie moet komen. Maar als er revolutie komt, wordt de boel opnieuw stukgeslagen en komen de meest onbekwame men schel) aaa het bestnur, want revolu tiemakers zijn de laagste individuen, die op de wereld losloopeD. Een verstandig mecsch immers weet, dat men de menschen bedriegt, als men bun iets anders aanraadt dan zuioig te zijn. Een revolutie in onzen tijd zou dan ook iets verschrikkelijks zijn en ieder moet dus meewerken om te zorgen dat in Nederland geen revolutie kome. Men leze maar eens welke gruwelen op allerlei gebied in Rus land gebeuren. De grootste tyrannie in het Rusland van vroeger was niete in vergelijking met de tyrarsnie van tbans. Zoo was het niet in Rus land alleen, maar zelfs m het goede en gemoedelijke Beieren en ook in Hongerije. En in Nederland zou bet niet beter gaan. Onze geschiedenis bewijst dat. Is het revolutiegevaar voorbij Als alle menschen dat zeggen, komt de revolutie zeker. De revolutie komt Diet, omdat de revolutiekraaiers niet durven. Spr. is overtuigd, dat het gevaar voor bet bolsjewisme in Europa nog zeer groot is. In Rusland heerscht het, Oosten» rijk ligt in de diepste ellende gedom peld; in Duitschtand is het volk radeloos. Wordt in die landen de revolutie meester, dan komt ze ook hier; blijft voor onze grenzen niet stilstaan Dat in genoemde landen revolutie mogelijk is, valt gemakkelijk te be grijpen. Maar onbegrijpelijk is het, dat er hier in ons land menschen zijn die de revolutie toejuichen en ze willen binnenhalen, gelijk Troelstra zoodra ze de kans krijgen. Wat ons land alleen betreft, daar zouden we wel klaar komen, al was het mogelijk, dat in Rotterdam of Heerlen enkele dagen de roode haan koning kraaide. Maar dan zouden er wel andere hanen opstaan, die dien rooden haan mores zouden leeren. Minister Ruijs de Beerenbrouck heeft in de Kamer uitdrukkelijk verklaard, dat er burgerwachten en landstormers noodig zijn, al is bet alleen met het oog op het buitenland. Elkeen, zegt spr. is verplicht te doen, wat hij kaD, om den toestand te redden. De Landstorm (hier Vrijwillige Brigade,) is noodig op de eerste Want gelukt de revolutie in is het dus voor zulke tijden beter, dat ze staan tusschen hun vertrouw bare collega's, dan bij soldaten, waar onvertrouwbaren tusschen kunnen zijn. Kan de regeering in gevaarlijke tijden over voldoende vrijwillige landstormers beschikken, dan zijn wij veilig. Daar moet dus voor worden gezorgd. Spr. zet uiteen, daf hierdoor op den duur een wijziging kan komen in ons legerstelsel. Op den duur moet het daarheen worden geleid, dat de militairen geoefend worden in hun dorp, of in de nabije stad, desnoods in kampen of een korten tijd in de kazerne: Hei kazerneleven zou daardoor zeer verminderen. Daarvoor is slechts noodig, dat velen zich opgeveD voor de Brigade. De minister van Oorlog kan die maat regelen niet in eens nemen. Hij moet de ontwikkeling afwachten. Iedere Limburgsche jongeman van beneden de dertig jaar, handelt dus onverstandig, ja onverantwoor delijk, als hij zich niet opgeeft voor de Brigade. Daarnaast is de Burgerwacht noodig, om plaatselijk de orde te handhaven. Ook dienen er lijsten te worden aangelegd, van mannen, die niet vechten, maar zich bereid verklaren, om te werken in speciale vakken, als dat noodig is. bv. bij een revo- lutionnaire staking in een groote electrische centrale, die de bedrijven in vele gemeenten aan het werk stelt en de verlichting verschaft. Het stilliggen daarvan moet voor komen worden, doordat electricians, monteurs en andere vaklieden zich bert id verklaren, om in zulke om standigheden op te tredeD, niet om stakingbrekers ie wordeD, maar om een staking krachteloos te maken, die het volksleven in de war stuurt en een voorbereiding is voor de revolutie. Ten slotte deed spr. een beroep op de jongemannen als christenen. In den Haag zetelt een christelijke regeering; Nederland staat in de sociale wetgeving aan het hoofd van alle landeD; in geen land heerscht grooter vrijheid. En wij zouden ons hier, vraagt spr., na voor den oorlog gespaard te zijn gebleven, in de ellende van een revolutie laten stooten Een middel om ze onmogelijk te maken is: dat elkLimburger beneden 30 jaar zich aangeve voor den Land storm en de ouderen voor de Burger wacht. Wil mpn dan ergens den rooden haan laten kraaien, hetzij in Lim burg of in Rotterdam, en ze hooren dan het Limburgsch Volkslied, dan heeft de haan gauw uitgekraaid. Tweede Kerstdag had in het Pa tronaat alhier een zeer drukbezochte vergadering plaats, waarop boven staande vragen werden beantwoord door Mgr. Dr. Poels, hoofdaalmoeze nier te Heerlen en Kapitein FroeliDg uit Maastricht. Wethouder Janssen heette sprekers en publiek hartelijk welkom, opende de vergadering met den christelijken groet eD gaf het woord aan Dr. Poels Dr. Poels wist ruim een uur laDg de toehoorders te boeien met eene beschouwing over de oorzaak van dede groote steden, dan komen de revo- duurte en over het revolutiegevaar. j lutioonaireo ook bier, of minstens de Spr. vergeleek den toestand in Eu-, revolutionnaire wetten. De landstorm ropa met het interieur van een die ook elders kan optreden, moet!dat ze weerstand kan bieden, dronkemansgezin, waar de heer des dat helpen beletten. j J)e landstormer neemt den plicht huices den icboud kort en klein ge-De landstormers zullen in zulke op zich, om onder de wapenen te slagen heeft. Zoo is het ook met gevallen niet opgeroepen worden bij komen bij dreigende revolutie; een den Europeeschen huisboedel gesteld hunne regimenten. De landstormers plicht zonder strafbedreiging, maar Kapitein Froeling uit Maastricht bespreekt vervolgens de maatregelen door de regeering genomen tegen de revolutie. Die zijn tweeërlei. Mili» taire en burgerlijke maatregelen. De vrijwillige landstorm, hier be kend als de Limburgsche Brigade van vaderlandslievende Vrijwilligers is een militaire maatregel. Alle Lim burgers beneden 30 jaar moeten daarvan lid worden. Want revolutie zal, als ze uitbreekt, in groote centra uitbreken. Als onze regeering dan geen machtsinstrument heeft, sterker dan de revolutionnairen, dan zege viert de revolutie. Maar als de regeering beschikt over een honderd duizend vrijwilligers, dan is 't zeker dien hij als fatsoenlijk mensch vol brengen zal. Dan meldt bij zich in uniform en is soldaat. Gemeentegewijze blijven de larrd» stormers in hetzelfde verband. Eerst stond Limburg bovenaan, wat het getal vrijwilligers betreft, thans beeft Noordbrabant het overvleugeld. Maar nu men is ingelicht over het gevaar, moet Limburg weer aan de spits komen. Spr. bespreekt de uitvluchten van velen, die om geringe onaangenaam» heden, die zij onder dienst hadden, aansluiting weigeren; maar dat mag geen reden zijn om den plicht te veronachtzamen. Spr. deelt nog mede, dat de ver» goeding voor den landstormman, als bij onder de wapenen is, 14 per dag bedraagt, terwijl ook vergoeding voor kostwinnerschap wordt gegeven Dan bespreekt Kapitein Froeling de Burgerwacht, bet machtsinstru» ment ter versterking van de plaatse» lijke politie, staande onder het hoofd van de politie, den burgemeester. Militairen hebben hierin niets te ver» tellen. Leden kunnen zijn alle mannelijke personen boven 18 jaren, die 70 ke» men betrouwbaar zijn en bereid het wettig gezag te steunen. Tegenover de uitvluchten, die men tegen toetreding hoort, stelt spr. het feit, dat een burgerwacht dringend noodig is. Spr. acht het een groote fout van vele notabelen, dat zij meenea, met geld hun plicht om toe te treden, te kunnen afkoopen. De notabelen, die zich beter op de hoogte kunnen stel» len van den gevaarvollen toestand, verzaken als zij niet toetreden meer aan hun plicht dan den eenvoudigen werkman, Ten slotte behandelt spr. de oefe» ningender burgerwachten, die weinig opofferingen met zich brengen. Hij wijst op de vergoeding, die niet gering zal zijn, welke bij ver» wonding of dood gegeven zal worden. De geldmiddelen worden door oomité's ingezameld. De regeering betaalt per geoefend lid en per jaar f 2 50 en voor ongeoefenden gedu rende hoogstens 6 maanden hetzelfde* Men kan zich ook opgeven voor dn ongewapende burgerwacht, ter be» schikking van den burgemeester bij brand, voor verpleging, distributie enz. Spr. hoopt, dat allen zicb zullen aangeven en vurige propagandisten zullen zijn om nieuwe leden te winnen Dan zal Venray een sterke landstorm en burgerwacht krijgen, maar spr. hoopt, dat ze nooit zal behoeven te worden gebruikt. Na de vergadering gaven zicb ruim 250 personen als lid van den landstorm en de burgerwacht aan. Een flink succes Moge de nog achterblijvenden nu spoedig volgen 1 Diet tonder goede uitwerkiog blijven. Het wee den Adviseur verioobt een woord van dank te breogeo aan de geaobte «preek» eter. Hij deed dat volgaarne, verklarend, dat Mevr. Bloeman door baar treffende tafareelen da werkelijkheid bad weerga, geven en apoorde allen aan, toowel da moedige bestnnreleden alsook do ijverige propagandisten en alle leden, om tocb door te gaan mat baar edel en veredelend werk. wees op ds nog af te acbaffen misbruiken, die in bet Katholieke Limburg beatean, ook bij kerkelijke plechtigheden en riep den bijatand in van allen om mede te werken tot bet tegeDgaan van alle nitepattingen, dia ticb on en dan voordoen in onze goede Limbnrgsnbe ateden en dorpen. In bet elotwoord door Kapelaan Dionkela gesproten, drukte dete bet veriaogen nit naar eent gecombineerde vergadering van Mariavereeniging en Krnisverbond. Zondag 21 Dec. hield de Mariavereeni ging eene druk bezochte vergadering. Na opening door de Secretaresse de Presi» dente was verhinderd voorstelling van den nieuwen geestelijken Adviseur, den Zeereerw. Heer Pastoor Ratten, aannemen van eenige leden, mededeeling van de schèDking van wylen Pastoor Sohmeilx aan de Maria- en St. Annavereeniging, aankon diging van den feestavond op 2 Febr., waarop niemand zonder insigne zal wor» den toegelaten, kreeg de genoodigde spreekster Mevr. BloemenFranssen uit Veolo het woord. De heerlijke uiteenzetting van verschil» lende schetsen uit baar leven gaven een duidblyk beeld vau de ellende in net buise» lijk leven, veroorzaakt door het drankmis» biuik, waartoe de vrouw meer dau eens de aanleidende oorzaak kan tyn; hare woorden maakten diepen indruk en zullen J Hoog; water en overstrootnlng. Zaterdag werd uit Niftrik aan de Maasb. geseind De vijand, die jaarlyks onze lage landen teistert is weer losgebroken. Het water wast en met ieder uur stygen angst en nood in het land van Maas en Waal. De Veerkade van de Beersche overlaat is op verschillende punten bezweken en tot overmaat van ramp brak Vrydagnacht ook de Maas-sluis by Niftrik. De stormklok heeft gtiuid in de meeste dorpen van Maas en Waal eo op dat sein i» men uit Wychen en omgevmg terstond naar den Ruffslschen dijk gespoed, om den oogelijken stryd met bet verraderlijk element te beginnen. De eerste aanblik was verschrikkelijk. Men dacbt niet anders, of de woedende stroom zou alles wegspelen. Een der sluisdeuren was weggeslagen eo dreef weg met deo vloed. De andere kon het niet lang meer uithouden. Met onstuimig geweld drong bet water door de gemaakte bres, spoelde den wal weg en golfde bet land in. Van alle kanten werd hulp gerequlreerd, maar men stond aanvankelijk machteloos bij gebrek aan materiaal. De dykgraaf van bet waterschap Land van Nymegen, Maas eo Waal, burgemees» ter Verstraateo uit Beuningen, leidde eerst bet werk. Met stroo en zakken tand poog» de men het gat te dichten, maar in een minimum van tyd vloog alles door het sluiagat en sleurde ook de sluispoort mee. Toen wilde men een aak doen zinken, maar deze liep vast op enkele honderd meters voor de sluispoort. Inmiddels kreeg men de beschikking over beter materiaal. Met een ploeg van meer dan 100 man werd het werk den ganscben dag voortgezet, maar io den avond had men het gevaar nog niet bezworen. By het schyusel van walmende toortsen en begunstigd door het maanliobt werkte men voort. Spoorstaven waren aangevoerd en honderden sakken grint lagen op den dyk gereed. In koortsachtige haast werd gewerkt om daarmede de rivier af te dammen. Slaagde men daarin niet binnen eDkele uren, dan was bet lijden niet te overzien en had men een doorbraak te vreezen. zooals hier sinds 1861 niet meer heeft plaats gebad. Des avonds om 7 uur was de toestand van bet land van Maas en Waal nog kritiek en met bange zorg ging men den naobt tegemoet. TbaDs is het gevaar voorloopig geweken. Rond de dorpen Wychen, Hemen—Leur en Batenburg staat allee blank. Een grillige rivier. De Maas is n.l. een bijzonder grillige ispelturige rivier. Vandaag sal by zoo laag tyn. dat een veerman geen 1 mogelijkheid ziet zijn aan» legplaats te bereiken, een paar dagen later is zij zoo snel gewassen, dat die aan legplaats opnieuw onbereikbaar is doordat ze blank staat. Ean paar cijfers. Bij lagen waterstand voert de Maas voorby Mook maar 164 knb M. water per seoonde. Bij een hoogte als tbans be» draagt dit aantal niet minder dan 1000 knb, M. I We noemden daar Mook en niet Niftrik b.v.' Ziehier waarom. Even beneden Mook begint de Beersche overlaat en vloeit een aardige portie water over den dyk in een breeden stroom bet Brabantsobe land binnen. Van vesl belang is natunrlyk om te weten hoeveel die waterboeveelbeid be» draagt, waarover de Brabanters terecht al zoo lange jaren noodkreten slaken. Door vergelykiig nl. van de by Mook

Peel en Maas | 1920 | | pagina 1