ZIJ Weekblad voor Venray,, Horst en omstreken. 1 Noodhulp. Zaterdag 10 September 1914. 35$ se Jaargang. No. 38 PEEL EN MAAS Abo i mentsprijs per kwartaal voor VENKAY 50 c. franco per post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nummers 65 c. 85 c. 4 c. Prijs der Advertentlön van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c' letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiên, .'Jmaal geplaatst, worden 2maal berekend. S5ïy-.$ t f'-tgave van Firms?/. Vry ^unckhof, Venray TWEE Dit nummer bestaat uit BLADEN die zich met ingang van 1 Oct a. s. op PEEL EN MAAS abon neeren, ontvangen de nog voor dien datum verschonende num mers GRATIS. Wij lozen in 't Weekblad-van don Noordb. Christ. Boerenbond Het Ned. Landbouwcomité in Den llaag beeft alle landbouwvereeni- gingen en boereubonden uitgenoo- digd om oen algemeen informatie bureau (e slichten, dat dienen moet, om in do door den oorlog ontstane "behoeften te voorzien. Wii hebben VOO,; I 4. *r j - 4, 0» r "V bouw comité niet is en niet zijn wil vertegenwoordiger van den boeren stand. De voorzitter zelf heeft hpt indertijd openlijk bekend, dat liberale landbouwmaat8chappijen daar de lakens uitdeolen tot groot nadeel var, den boerenstand. Maar nood leert bidden. In dezen hachelijken toestand voelt 't Comité dat er voor de boeren moet gewerkt worden, omdat nu juist van den toestand der boeren alles afhangt. Tot nu toe heeft men den boeren stand niet geteld en aan zijn lot overgelaten, maar thans ziet men dat bij de eenige toevlucht is. De handel staat stil. de industrie is verlamd en levert niet anders daD een massa broodelooze werklieden. Oeld heeft geen waarde, want bet kan den honger niet stillen. Voed sel is er niet te krijgen in het buitenland, het moet bij den boer gezoebt worden. Aller oogen zijn dus gericht op den boerenstand en zoo gebeurt bet, dat zij, die lot nu toe niets voor den boer gedaan hebben, thans zijne hulp inroepen en hem in bescherming nemen. Ook het Landbouwcomité "vnans den boer op, on ofschoon wij vreezen, dat zijne voorgestelde maatregelen meer theoretisch dan practisch zullen zijn. raeenen wij toch onze boerenbonden te moeten aanraden aan zijn oproep gevolg te geven en behulpzaam te zijn Wal wil nu dat Comité t Vooreerst vraagt het de oprichting van provinciale bemiddelingsbureaux welke aan het Comité inlichtingen moeten verschalïen omtrent den toe stand iu iedere provincie. Dit kan werkelijk van groot nut zijn en ons Hoofdbestuur beeft dan ook dadelijk besloten daaraan gevolg te geven. Het heeft zich zelf als provinciaal bureau aangemeld en het beschouwt eiken plaatselijken boerenbond als zijn medehelper, het twijfelt er niet in de behoeften aan of de voorzitters en secretarissen plaat»» van iedere afdeelivig zullen bereid 2o. Zijn er voldocm zijn dadelijk to antwoorden op de grondstoffen »oor do ind' vragen, die Ken doer het bestuur''^ zullen gesteld worden. Ja, zij zullen (Zuivel-, strookarton. anbppelmeel uil eigen beweging aan ons kantoor «««kar en ar,dore fabrieken te Tilburg aanstonds schrijven, wan- .,üpmiddelen ea heeft, .is alles te verwachten. Zulk een van de baan te kragen. Hij verzoekt den .4*0 die recht-.'volk kan ook met geweld tot u komen Secretaris dit nog inde notulen opto lAQ'Jt iedryf m ver- en wordt dan veel gevaarlijker voor den nemen. neer ergens hulp noodig is. Maar dan is de tweede viaag, waarvoor nu eigenlijk hulp moet govraagd worden. En dan zegt bet Landbouwcomité, dat eerst en vooral moet gezorgd worden voor arbiids krachten, opdat overal de oogst be> hnorlijk worde binnengehaald. Met dit advies komt men wel wat laat. Want vooreerst heeft men tot nu toe niets gedaan om de arbeiders op het platteland te behouden. Men heeft alles gedaan voor de industiie, men heeft er niet voor gezorgd, dat de veldarbeid kan beloond worden en alzoo alle arbeiders naar de steden en fabrieken gejaagd. Nu zit men er mede verlegen. Die menscben hebben veel verdiend en niets overgehouden, Zij zijn nu het grootste gevaar v /Or h*t vaderland. Nu wil men die man» schoo naar den boer terugsturen, om daar werk te gaan zoeaei-m«u»r zii Syd >tn>r'S«D /l iuai Oom met mec, geschikt en boeren, die bet gewaagd hebben, om hunne hulp in te roepon, waren blijde, dat zij eraf waren. Ten tweede komt men met het advies te laat, omdat de oogst op de meeste plaatsen door buitengewone krachtsinspanning, door onderlinge hulpen door het gunstig weer be hoorlijk is binnengehaald. Dit wordt d< or het comité zelf erkend. Alleen zal hulp noodig zijn voor den bieten oogst, maar of onze bietenboaren er op zullen staan om door labriaks» arbeiders geholpen te worden, dat is andere vraag. Zij zul'en voor zichtig moeten zijn in de keuze van hun werkvolk. Het Bureau kan hun behulpzaam zijn, door ben te wijzen op landarbeiders, die in andere dor» pon in den herfst weinig werk hobben en op fabrieksarbe'ders, die nog niet allen zin voor veldarbeid verloren hebben en als o] werklieden bekend staan. Met Comité wenscht eebter ook, dat er door den boerenstand arbeid zal verschaft worden in den komen» den winter. Een mooie wensck, maar elkeen weet, dat hij onuitvoerbaar is Een boer zorgt ervoor, dat bij in den winter leven kan zonder weik. Elk zorgzame huisvader is er op uit, om den werktijd zooveel te sparen, dat bij in den rusttijd ol bij tegen spoed niet behoeft honger te lijden. Men kan echter van den boer niet vorderen, dat hij in kwade tijden alle andere menscben voorthelpt, vooral niet, als die menscben door hun grootdoen alles hebben verkwist. Dan heeft de boer alle reden te zeggeu wat de mier aan den bedelen den krekel antwoordde' Gij bebtiD den zomer gezongen, in den winter moet go maar dansen. Verder stelt het Comité het volgen» de voor. Zij zullen zich bovendien op de hoogte bebooren te stellen omtrent de volgende punten lo. Zijn er voldueode voorraden land- I bouwproducten en veevoederartikelen. 3o. Kan io de behoeft i aan kunet meststoffen en zaaizaden in «oldoend* raale worden voorzien 4 Kunnen de producten van Landbouw en landbouwindustrie be rlyk worden afgezet t 5o. Is er voldoende tegenheid tot vervoer van goedoren L rodneten per •poor, per schip, per wa:- j (io. Worden or mueii den onder vonden van de zijde viui jaode spaar en voorschotbanken '0. Zijn er byzonderefc jtlaodighedm waarop do aandacht mout g\ -<tigd worden of waarvoor voorziening no - eg js De plaatselijk© B«r yux zullen voor zooveel dit maar c on mogelijk plaatselijk in de gebl- ten behoel ten en nooden moeten voorzien. Elk provinciaal bur. u tracht in eigen piovincie. aan de plaatselijke bureaux do noodig gebl ;n hulp te verleenen. Schieten hiti lc krachten te kort, dan kunnen zij cli wenden lot het Centraal Bureau, dat althans voorloopig gevormd wt> it door het Bureau -an het Ned Hat -ach Land» bouwcomit-- dat is to Sïtl^ihroa! verbinding met hetKonii^lyk Natio naal Steuncomité \\fl4, met het Bureau van advies v^n den Neder» landschot bond van trerk vér schaf» fing en zal zoo noo<ji<> de hulp van regeering of van [Je provinciale overheid kunnen inrtwpen om zoo' veel mogelijk hulp voorlichting te verschaffen, waar kne blijken noodig te zijn. Komen al deze burlaux spoedig tot stand en ontbreekt pet niet aan de zoo noodige samenwerking, dan kunnen wij met vertrouwen do on zekere toekomst tegemoet gaan. Ziedaar de adviezen vah het Comité Wij moeten er nu net bijvoegen dat naar ooze meening voornaam- o<e vergeten is. Onze boerenstand, hoe stiefmoeder lijk hij ook door dc Uegeeriog is behandeld, en hoe zwaar hij vooral dezen ongelukkig* n tijd op de proef gesteld wordt, zal /och Dooit de christelijke naastenlieile verzaken in den algomeeneij nood doen wat hij kan om de nenscben, die armer zijn dan hij, bij t( staan, maar dan moet men ervoor zorgen dat hem zijne goederen niet ontstolen worden door gewetenlooze lanlloopers, die van den algemeeneq oy>8t misbruik maken om de afgelegen boerderijen te plunderen Nu heeft men verordend dat alle vuurwapens moeten worden inge leverd. De goedwillige burgers en boeren hebben hetgedaao, maar de kwaadwilligen doen hiit niet, en zoo ztl weldra elke boer weerloos zijn wanneer in de lange wintermaanden zijn afgelegen boerderij door dieven benden bezocht wordt, des te erger omdat verschillende boerenknechts en zoons misschien nog in het leger zullen zijn, in allen gevalle geen wapenen ter band zullen hebben, als zij thuis zijn gekomen. Dat hierin het grootste gevaar ge legen is, wordt ook door anderen erkend. De heer A. Iiellenaars schrijft daarover in de -Boerenstand: Maar on komt oog een der wijzen. boer dan eeo meestal goed ge'deciplineerd buitenlandgch eventueel vijandelijk leger. O. als dat ongedisciplineerde van den Am sterdamschen Zeedijk, de R' tterdamscte havenbuurten en sloppen, de Leidacbe -Uiterste Gracht (ik noem slechts enkele namen) door honger gedreven den boer op ging, de ellende was niet te overzien. Zeker, gij zouJt dan te uwer bescherming wellicht een sterke militaire maeht om u vinden, maar wanoeer de boer door mili taire of hoogere machten io zyn eigendom moet beschermd worden, deugt de toestrpd toch evenmin. Nog eens: ik boop dat tiet platteland van deze vreeselykheden moge verschoond blyven Doch men kan vandaag niet weten wat de dag van morgen brengt; en meende daarom goed te doen even te waarschuwen, opdat men op 'tpia'telaod zijne voorzorgsmaatregelen nemen kan. En hebben we reeds thana niet vernomen dat in Amsterdam alleen meer dan 10 000 diamantntbewerkera zonder werk zyo Dat beteekenen op zyn minst 40.000 menaclien die ondersteuning behoeven. Eo nu vraag ik u. hoelang de ondersteuning voor zoo groot een monschenmissa toe reikend zal, zyn I En nu noem ik nog maar een enkef voorbeeld. Het zij verre van rnjj, landbouwers, u angstig te maken on de z:iak zwarter voor te sHIen dan zij in werkelijkheid is, maar ik wild^o toch waarschuwen voor <ta -"oriï^Mtmnn !f moer» .V ernstig in overweging willen geven. re*;* nu te beraadslagen wat te doen als tegen den guren he< fat den kouden winterdag of misschien eerder nog. de hongerige be •olking onzer steden aan uwe deuren klopt. Spoedeischende OPENBARE VERGADERING .van den Gemeenteraad te Venray. op Maandag 14 Sept. 's namid. 6 uur. Afwezig de heer Tb. Camps. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en deelt mede dat deze vergadering als spoedeischend moet worden beschouwd omrede er haast was met de benoeming van een hoofd der school. Ware dit niet het geval geweest dan zoude de raad nu Diet zijn samengeroepen o->k niet voor de behandeling der overige punten d6r agenda, die bsddeo kunnen wachten tot een volgende vergadering. Hierna leest de Secretaris de uotulen der vorige vergadering voor, De Voorzitter vraagt of iemaDd het woord verlangt De heer Geurts zegt dat naar aanleiding van hetgeen de heer Slits in de vorige vergadering over hem gesproken heeft in verband met zyne afwezigheid dit voor eene zeer dringende zaak was, by vindt de uitdrukkingen van den beer Slits on gepast en boopt dat zulks in het vervolg niet meer zal voorkomen. De notulen werden daarna goedgekeurd. De Voorzitter zegt dat het voor de leden Diet plezierig is als er in de krant iels staat dat onjuist is. Zoo stond er in Peel en Maas dat by. Voorzitter, bet voor stel Slits om geen subsidie aaD de teeken< school le Venlo te geven steunde. Dit is onjuist. Hy heeft dit voorstel niet gesteund betgeen ook blyken kan uit deD uitslag der stemming, waar hy voor subsidie stemde. Hy maakt deze aanmerkiog niet om te vitten of hatelijk te zijn, daar hij aanneemt dat deze fout niet opzettelijk is gemaakt doch aan verkeerd verstaan moet worden toegeschreveo, maaralleen om slechten indruk die zulke vermelding mocht hebben gemaakt, uit te wisschen De beer Ponck maakt de opmerkiog dat er in de notulen niet is opgenomen welI dat bij gezegd beeft het voorstel Slits om Ook stond er in de krant dat hy op eene vraag van den Voorzitter over den winkel van den heer Ariaens gezegd zou hebben dat is maar een schoenwinkel. Hy heeft gezegd dat is een schoenwinkel, eD het woordje -maar" moet den indruk vestigen dat by minachtend over een schoenwinkel zou gesproken hebben. Zoo ziet men dat een woordje veel aaD een zin kan veranderen. Hierna werd ove-gegaan tot behandeling der agenda. I Benoeming Hoofd der School.# Op de voordracht stonden de heereo 1 F. A. I) iel en Hoofd der School der M. U. L. O. school te Oosterhout. 2 H. A. Nolissen Hoofd der Schóól te 's Heereo berg. 3 Th. P. W. Peetere onderwijzer school No. 5 te Nijmegen. De heer Foock vraagt of men ook in» foimatie's gewonnen heeft. De Voorzitter antwoordt bevestigend en deelt mede dgt ook alle heeren persoonlijk hier zyn geweest. De heer Wijnhoven zegt dat men den beste moet kiezen. De Voorzitter bemerkt nog dat de salaris regeliog zal plaats hebben volgens verordening wanneer dje goedgekc.- qCi zal *iin by Kou. Besluit, - WOl'd ei ei - - V *>«"- 'i- 1- Bij stemming kreeg de heer en de heer Dieien 1 stem, zoodat eerst genoemde benoemd is. Beooeming lid van het Burgerlijk Armbestuur. Op de voordracht stonden de heereo Ariaens en M. Wismans Hzn. De heer Ariaens werd gekozen met 11 stemmen de heer M. Wismans Hzn. kreeg 1 stem. Volgens besluiten van den Raad zullen de punteo 3 Verslag Schoolcommissie en 4 Reclame Hoofdelijkeo Omslag geheime zitting behandeld worden. Van deo heer Th. Michels was eene dankbetuiging ingekomen voor zijne be noeming tot lid vaD het Burg. Armbestuur. De heer Geurfs zou het wenschelijk achten dat er aan de afrastering van de ipeelplaats der school te Oirlo zoo spoedig mogelijk begonnen wordt, hy heeft van daag nog gezien dat de heg totaal versloten i. Wel is waar is er besloten daarmede wachten tot na de behandeling der begrooting, maar als het eenigszins kan hij gaarne zien dat er onmiddellijk na de aaonemiDg daarmede begonnen wordt zoodat het nog dezen winter klaar komt. Ook zou dit bijdragen tot werkver- scbaffing in deze dagen. De Voorzitter wijst er op dat het uit stel geschied is met het oog op de begroo- tiog, zoodat de aannemer weet dat bij pas io 1915 centen krygt. Tegen onnéddelijken aanvang met bet werk na goedkeuring der begrooting be staat geen bezwaar, evenwel weosebt bij de aandacht van den raad er op te vestigen dat indien besloten wordt tot het maken van een ijzeren bek, de pryxeo voor ijzer verhoogd zijn en het yzer slecht te be trekken is. De heer Foock zegt dat de aanvoer geen moeite zal opleveren doch de pry's van bet ijzer circa 1 derde is verhoogd, bij is ook voor werkverschaffing in dezen tijd. De Voorzitter zegt dat ook de riooleering der Burggraaf aan den Oostrumschen weg wacht op de behandeling der begrooting. Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter de openbare vergadering ten 6.45 en ging de Raad in geheime zitting over. van meiisch eu dier ter de uiterste maar juist daarom de gevaar-'af te werken te steuneD, niet omdat by voorzien. lykete. Van een arm volk, dat honger daarmede accoord ging maar om de zaak NASCHRIFT. Naar aanleiding van de opraerkiog des Voorzitters over liet verslag der verga dering van 1 September j.l. dieoe dat bet

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1