Weekblad voor Venray^ Horst en omstreken. 1 Aan Venray's Ingezetenen. Zaterdag 39 Augustus 1914. 3 os te Jaargang. N"o. 35 Uitgave van Firma W. Van |len Munckhof, Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN. 1880. 31 Augustus. 1914. Hel overlijden van l. H. den Paus Gemeenteraad te Venray. PEEL MAAS Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 4 c. Prijs der Advertentiën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Geachte Parochianen, Mag ik in alle bescheidenheid eens een wensch en een voorstel doen Het geschiedt naar aanleiding van een bericht, dat ik onlaDgs in onze weekbladen vond. In bet kort luidde het »de paro» chianen 7an Sevenum hebben bij gelegenheid hunner processie naar Tienray aan de bedevaart aldaar het geld voor een Kruiswegkapelletje geschonken". Het was een gelukkig idee en een prachtig geschenk van de parochia» nen in Sevenum, om zoo een blijvend aandenken van hun godsvrucht en van hun dankbare hulde aan de Moeder Gods van Tienray aldaar te stichten. Waar nu een vreemde parochie de eigen parochie Swolgen-Tienray, die zelf voorging in vrijgevigheid, zoo voorbeeldig en treffend te hulp komt, zou daar voor ons, Paro» chianen van Venray, niet een aan» wijzing te vinden zijn, om in eigen parochie, waar we in ons midden hebben de vereering van 0. L. Vrouw van Oostrum, ter liefde en vereering van Haar, eveneens een Kruiswegkapelletje te stichten te Oostrum Het is hier wel de geschikte plaats, om het nog eens in herinne» ring te brengen, dat Venray de eeuwen door, van 1350, veel, zeer veel aan de hulp, bescherming en voorspraak, i. e. w. aan de vereering van O. L. Vrouw van Oostrum te danken heeft. Daar zijn in en om Venray vrien» den en vriendinnen, trouwe vereer» ders en vereersters van O. L. Vrouw van Oostrum te over, mij vaD nabij hekend, velen die mij reeds dikwijls geholpen hebben, (het zij hier dank baar vermeld) die ook nu weer gaarne de helpende hand willen bieden, om twee en twee, in en om Venray daarvoor een collecte te houden. Schatten wij een kapelletje op ff. 250, dan zal door een algemeene bijdrage van arm en rijk gemakke- lijk op deze wijze daarin voorzien worden. Vele kleintjes maken een groot. Er zal gecollecteerd worden zonder inteekenlijst, gewoon, zooals voor de collecten van den Arme en »St. Vincentius". Dankbaar mag ik hier ervan mel ding maken, dat deze collecte ge schiedt onder hooge goedkeuring van geestelijk en wereldiyk gezag. De Kruisberg, indertijd met zoo veel luister en deelneming door onzen Hoogeerw. Heer Deken van Horst en door Venray en Oostrum opge-( den indruk van hetgeen we thans en de plechtigheid was geëindigd, j verkocht, het is dus ook niet meer dan richt, begint nu eerst te geven, wat beleven, en ziet den toestand ern» j Dat er na de nederlaag der vrij» j hillük, dat de gemeeote hare salarissen er van verwacht werd. Lang hebben we gewacht, eer we uitvoering kon den geven aan de plannen, reeds lang te voren door Z. D. H. Mgr. Drehmanns zaliger goedgekeurd. Eindelijk, na groote giften van deze en gene Mariavereerders en begunstigers der bedevaart, konden we er toe komen het plan gedeeltelijk ten uitvoer te brengen. Thans zijn we in zoo verre klaar, dat de Kruisberg voor de bezoekers presentabel is. Er moet echter nog heel veel geschieden, wil »Trans Cedron" tevens een sieraad voor Venray en zijn bedevaart zijn. Daartoe helpen vooral de nieuwe Kruiswegkapelletjes. Moge de ver wezenlijking er van door een alge meene deelneming ten zeerste be spoedigd worden. Daarvoor zegene U God en helpe U Maria 1 DE RECTOR. Aanstaanden Maandag 31 Augus tus herdenkt onze Koningin haren 34sten geboortedag. Hoewel op Haar verlangen noch muziek, noch zang, zelfs geen vlag» gen dezen dag zullen opluisteren, zoo past bet toch eene stilzwijgende hulde te brengen aan Haar, Die gedurende Haie bijna zestienjarige regeering steeds geweest is eene Landvorsdnne in den edelste.n zin des woords. Onnoodig is bet te herhalen hoe Zij steeds in alle omstandigheden mede leefde met Haar 7olk, alleen dient er op gewezen dat thans, in de ure des gevaars Hare zinspreuk »Je Maintiendrai Ik zal hand» haven" meer dan ooit tot haar recht komt. Handhaven zal Zij onze onzijdig» heid trots vleierij of bedreiging, liefderijk zullen vluchtelingen binnen Hare landpalen worden opgenomen en verzorgd, den vrede zal Zij Haar volk waarborgen zoolang Zij kan. Maar mochten onverhoopt onze grenzen op moedwillige wijze geschonden worden, mocht Haar rijk gevaar loopen, dan zullen wij ons scharen als een vasten burcht om Haren Troon, dan zullen wij Hare zinspreuk overnemen en maken tot de onze. »Nous Mainliendrons, Wij zullen bandhaven", bescher» men de Koninginne uit het Huis van Oranje tot den laatsten adem» tocht, Vast zullen we aan U houden, aan U en onzen God, bij het barnen der tijden, bij het wis'Ien van 't lot. De hoogste, heiligste eere is mannentrouw in nood. Zoo waarlijk helpe ons God de Heere in leven en in dood. stig in. metselaarsparlij te Rome een anderen j °P 'Ü11 uitbetaalt, eveuala de vergoedingen Iedereen voelt, da er door verre [geest heerscht, blijkt hieruit, dat de aan landweer «e militie. weg de meeste menscben bezuinigd moet worden, hetgeen dan ook veel gebeurt Nochtans, wie uit zijn oogen kijkt en kranten leest, weet, dat door een, zij het niet groot getal menschen nog een flink gedeelte van de weinige verdiende of zelfs bij elkaar gebedelde guldens besteed wordt aan jenever en bier Men vindt dat schande. Goed maar met jeremiec-ren wordt de zaak niet beter. Laten we liever erkennen, dat de drankbestrijding, die bewezen heeft te kunnen verbeteren, dank verdient en steun. C. Vijdag had de eer .te bijeenkomst van het college der kardinalen plaats. De 23 kardinalen, die tegenwoordig waren, legden eer it den eed af. Drankbestrijding Iedereen is nu min ol meer onder wareD, leguen eer ;t aen eea at. Daarna werd de vwivcheiaring van Rin» *Y i':v - :.n zal gelegd worden, evenals het zegel, waarmede de bullen verzegeld werden. De begrafenis van den Paus was voor Zaterdagavond zes uur vastge» ateld en zal een zeer eenvoudig karakter dragen. Het lijk zal. over» eenkomstig den uitdrukkelijken wensch van den overledene, bijgezet worden in de crypte van St. Pieter, waar de Pausen siods 17 eeuwen begraven worden. In de vergadering werd de bulle van den 25sten December 1904 over het conclaaf voorgelezen, hetgeen, volgens het Giornale d'Italia, een belangrijke geheime discussie verwekte. Te 4 uur Zaterdagmiddag, meldt de corr. van de Tijd, werd de gele» geoheid voor het publiek, om het stoffelijk overschot een laatsten groet te brengen, gesloten. Alsdan werden de voorbereidingen getroffen voor de eertste hijzetting of begrafenis, welke te 6 uur Zaterdagnamiddag plaats vond. Het kapittel van het Vaticaan, voorafgegaan door de poenitentiarrii, welke brandende kaarsen droegen, begaf zich van de sacristie naar de Sacramentskapel. Aldaar zegende de deken der kanun niken het lijk en hief de »Miserere" aan. Het stoffelijk overschot werd alsdan midden in de kapel geplaatst' De opperceremoniemeester legde een rood kleed over bet lichaam, dat door do edelgarden werd opgenomen en in een cypressenhoutea kist gelegd gevoerd met karmozijnrood. De levensbeschrijving op perkament, geborgen in glazen koker, werd be» nevens zooveel munten als de Paus regeeringsjaren lelde, in de kist gelegd. Het deksel werd verzegeld met het zegel van den Kardinaal kamerling. De cypmsen kist werd in een looden kist en deze in een olmenki8t geplaatst. De lijkkist werd alsnu op een sarcofaag gezet, alwaar hef stoffelijk stadsprefect van Rome Donderdag gelastte de sluiting van alle theaters en alle muziekuitvoeringen verbood. Het Conclaaf. De aanvang van het conclaaf van de verkiezing van een nieuwen Paus is op 2 September bepaald. Kardinaal Mercier en de Duitsche kardinalen zijn naar Rome vertrok ken, om aan de pauskeuze deel te nemen. Het testament des Pausen. Volgens de Messagro luidt het testament van Pius X als volgt »Ik beD arm geboren, heb in armoede geleefd en wil in armoede sterven Ik verzoek den Heiligen Stoel mijn zusters maandelijks 300 lire uit te betalen. Ik wil niet, dat mijn lijk gebalsemd wordt. Spoedeisehende OPENBARE VERGADERING van den op Maandag 24 Aug. 'snamid.' 6 uur. Afwezig de iieeren^Aerts/Tierks en Tb. Camps. De Voorzitter opent de vergadering met gebed eu deelt mede, dat, hoewel er be paald was, dat aanstaanden Dinsdag 1 Sept. de raad vergaderen zou, het tocb noodig is geweest deze vergadering samen te roepen, omrede de gemeente begin September groote betalingen te doen heeft en men met een ledige kas zit. Met de leening van f 40.000 mocht de gemeente niet slagen, er kwam geen enkele ofterte in. Het D. B. meende toch dat men op de een of andere manier geld moest zien te krijgen en is ten slotte gelukt bij de Nederl. Bank geholpen te kunnen worden. De Secretaris zegt, dat er geen enkele bankier genegen was aan de gemeente Venray geld te leenen, totdat ten slotte de Ned B»nk besloot f 15000 te leeDen tegen 6 procent per 1 jaar. De gemeente moet tot onderpand geven hare inschrijving op het Grootboek. Wanneer 2 derde der leening van f 40000 zal zyn geplaatst, zal deze leening worden afgelost. Wijl de rente der Nederl. Bank aan verandering onder hevig is, zal er in het door Ged. Staten goed te keuren Raadsbesluit worden be paald, dat de door de Gemeente Venray te betalen rente ten hoogste 7 procent mag bedragen, dan behoeft men Ged. Staten niet telkens lastig te vallen. VVat betreft de leening van f 40,000, men had den Voorzitter reeds van te voren opmerkzaam gemaakt, dat 4 procent te weinig was. Nu zal men het beproeven door uitgifte van obligatie's a 90 procent der nominale waarde, zoodat stukken vanaf f 1000 te krijgen zijn voor f 900. De Secretaris toont aan dat dit voor de gemeente voordeeliger is dan uitgifte a pari tegen 4i/z pet. De beer Geurts vraagt hoeveel er be taald moet worden op den weg naar Over» loon en de boerderij. De Voorzitter antwoordt 10 duizend gld. op den weg en 8 duizeDd op de boerderij, want we mogen de aannemers der boerderij niet langer laten wachten. De Secretaris merkt op dat er weldra De Voorzitter zegt dat het uitbetaalde bedrag voor vergoeding door den Staat is voorgeschoten, De gemeente wilde bons uitgeven, doch daar was bet Ryk op tegen, toen beeft de betaalmeester te Roermond last gekregen f 1000 voor te schieten. De stukken voor de 2de uitbe taling zijn ter teekening naar den Minister, zoodra deze terug zyn zal de betaling wederom plaats hebben. De heer Geurts zou ook denken aan tijden van werkeloosheid. De heer Slits zegt dat er zich op eene door hem geplaatste advertentie slechts 2 personen hebben aangemeld, er schijnt werk genoeg te zijn. De Voorzitter zegt dat by ook verschil lende circulaires over voorzorgsmaatregelen gekregen. Er is hier in Venray echter geen werkeloosheid te vreezen. Misschien dat een enkele sigarenfabriek moet stop zetten doch dat is ook alles. De vorige week beeft er eeDe vergadering plaats gehad van verschillende besturen met de arbeids beurs. Ook op die vergadering werd geen vrees voor werkeloosheid gekoesterd. De heer Martens gaf te kennen werk genoeg te hebben, terwijl de beer Jan Poels, die in zijne hoedanigheid van Voorzitter der Kamer van Koophandel ter vergadering aanwezig was, eveneens te kennen gaf, dat wij hier in Venray geen werkeloos heid te vreezen hebben. Er zal iets heel k v-- r- - «ikafka De heer Fonck is het daarmede Diet geheel eens en zegt dat zyn personeel ihaDs reeds een beperkt aantal uren werkt. De Voorzitter denkt dat de heer Fonck, ook geen personeel zal kunnen krijgen om volop door te werken, er is overal werk volk te kort. Men heeft hem verteld, dat boerendochters zelf mest moesten kruieD, bij gebrek aan werkvolk. Daar is niets op tegen, want bet is bar zoo hoog als ze tegenwoordig vliegen. De glacé band schoenen zyn er al, alleen de parasol ontbreekt nog. maar is het met dit alles beter geworden De heer Geurts gaat biermede accoord doch vraagt of er geld genoeg is om de salarissen op tijd uit te beialen. Niet dat de menschen vier of vijf maanden moeten wachten, zooals wel eens geschied is. De Voorzitter zegtals we met f 15000 denken toe te komen, zullen we geen f 25000 vragen en als men er-alle ditjes en datjes met de haren bijsleept, komt er geen eind aan. Keuren de heeren de leening van f 15000 en de uitgifte der obligaties a 90 pet. goed Nadat de Secretaris nog had medege deeld. dat de Ned. Bank in geen geval meer dan f 15000 geeft, zoodat men zich hierbij dient neer te leggen, werden beide voorstellen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Van Ged. Staten was een schrijven ingekomen om eeoige nadere inlichtingen over de voorwaarden der verpachting boerderij Zwart water, welke door den Secretaris gegeven zullen worden. De heer Geurts vraagt of er aan gedacht is om onder deze tijdsomstandigheden de beide kermissen, die binnenkort in deze gemeente Dog gehouden worden, af te schaffen. De Voorzitter antwoordt, dat ook zonder opmerking van den heer Geurts dit geschied zou zijo, hij heeft daarover reeds schryven gehad. Indien men niet zoo dicht voor de dorpskermis gestaan had, was deze ook niet doorgegaan, maar men kon die men scben, die geheel gereed, toch al slecht beletten te openen. Niet alleen dierf de gemeente dan een f 500 standgeld, doch had misschien nog schadevergoeding moeten geven ook. Al wat er over gemop perd en gepraat is, kan hem niets schelen, hij meent goed te hebben gehandeld. Niets meer aan de orde zijode sloot de j Voorzitter de vergadering met gebed ten geld in kas zal komen door uitgifte van tf,45. na den beereo opmerkzaam erop obligaties a 90 pet., dit is een buitenkansje gemaakt te hebben, dat Dinsdag 1 Sept. n door de uitbetaling der rijkssubsidie. welboudersverkiezing moet plaats hebben. De beer Geurts zegt dat er veel geld uveiscuui uujib i uaiou uvt uot cigou" noo(11g 18 0Q vraagt, or dij eene leening van i -ï lijke graf gereed is, de stoet van f 15000 genoeg is, ook voor de toekomst,AflVPT*TPPT*t 1H fill IN/Ml Kardioalen trok zich alsou terug Overal wordt niet anders dan contant.

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1