Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. Zaterdag 13 Juni 1914. 35ste Jaargang. No. 24 Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN Gemeenteraad te Venray. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 50 c. franco per post f>5 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 4 c. Prijs der Advertentlën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Burgemeester en Wethouders van Venrav Heiinneren de belanghebbenden, dat, volgens art. 228 der Gemeentewet, in verband met de artt. 2 en 3 der wet van 8 November 1815 (Stbl. no. 51) en art. 1980 van het Burgerlijk Wetboek, alle vorderingen ten laste der gemeente moeten worden ingediend binnen zes maanden volgende op het jaar, waarover dezelven loopen, en derbalve die over het jaar 1913 voor of op den 30 Juni a.s tullende alle pretent ën welke na dat tijdstip worden aangeboden, onherroepelijk als verjaard en nietig moeten worden beschouwd. De houders der bedoelde vorderingen worden inmiddels in hun belang aange maand, om hunne declaratiën ten spoedig ste in te zenden. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort te Venray, 6 Juni 1914. Burgemeesters en Wethouders vnd. H. ESSER. De Secretaris, STOOT. Burgemeester en Wethouders van Venray, br engen ter openbare kennis, dat ter Ge meentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Hermanus Huber'us Verheyen, bakker, wonende te Venray Oostrura, om vergunning tot het oprichten eener broodbakkerij op bet perceel kadas traal bekend in Sectie E nó. 2034. Op Zaterdag 20 Juni 1914, des voorm. teil uren, zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen eo deze mondeling en scbrifte lijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwa ren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Venray den 6 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornd. H. ESSER, De Secrearis STOOT. OPENBARE VERGADERING van den op Zaterdag 6 Jugi, 'snamid. 5 uur. Afwetig Weth. Janssen eo de heer Th. Camp». De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den Secretaris de notulen der voorlaatste vergadering voor te lezen. Deze wordén ongewijzigd goedgekeurd, waarna de Voorzitter mededeelt, dat de notulen der laatste vergadering ter oorzake van drukke werkzaamheden en door den Secretaris gemaakte dienstreizen in ver band met den aanleg tram en grindweg naar Deurne, nog niet gereed zyn, deze zullen een volgende maal worden voorge lezen. Agenda 1 Benoeming onderwijzer O. L. S. te Leunen. Op de voordracht stonden de beeren P. J. Klaassen te Wellerlooi, J. Scherders te Siebengewald en J. Wijnhoven te Bakel. De Secretaris leest de door Schoolop ziener en Hoofd der School gegeven ad viezen voor. De Voorzitter wenscht de heeren er opmerkzaam op te maken, dat de voor dracht in alphabetiscbe volgorde is opge maakt, zoodat men er niet de conclusie uit moet trekken, dat no. 1 de beste en I no. 3 de slechtste is. Ook wil hy, echter zonder eenigen in» vloed op den uitslag der stemming te willen uitoefenen, nog raededeelen, dat hij over no. 3. zijnde de heer Wijnhoveo, zeer guastige inlichtingen van den Schoolop ziener ontvangen heeft. Bij stemming kreeg de heer Klaassen 8, Scherders 1 en Wijnhoven 2 stemmen, zoodat beroemd is de heer Klaassen, zoo .mogelijk met ingang 1 Juli; kau hij eerder kmneu, des te liever moet het later wor den, dan ;s er ook niets aan te doen. De heer Geu-ts vraagt of men er niet voor kan zorgen, dat de acte van aanstel ling direct aan de onderwijzers wordt I uitgereikt, het is voorgekomen, dat ze 5 jaar er op hebben moeten wachten. De Secretaris ziet de noodzakelijkheid van de uitreiking eener acte van aanstel ling niet in. Ieder onderwijzer toch ont vangt een benoemingsbrief, dit is voldoen de, ook in verband met de pensioenwet. De acte van aanstelling moet op zegel zijn, die er een wil hebben, moet ze zelf maar ten Raadhuize komen halen, inaar ze dient feitelijk nergens toe 2 Opmaken voordracht benoeming zetters. De Voorzitter deelt mede, dat met in gang 1 Januari 1915 moeten afireden de heeren J. M Michels en P. Goemans. terwijl er door het overlyden van den heer Verheugen eene vacature is ontstaan. De Raad moet dus eene nieuwe voordracht maken, terwijl de Gouverneur benoemt. Zonder zich eenig recht aan te matigeo, wil hij in overweging geven om naast de aftredende leden Michels en Goemans te plaatsen de beeren Fonck en Slits en voor aanvulling der vacature Weth. Ae ts en Wijnhoven. De heeren Derks en Loenen kunnen zich met dat voorstel vereenigen. De Voorzitter vraagt wat de andere heeren hiervan zeggen, als ze andere cm- didaten hebben, kunnen ze die gerust op geven. De heer Geurts zou maar stemmen en voortgaan, dan komen we verder. De voordracht van den Voorzitter werd daarna met algemeene stemmen aanvaard De Voorzitter deelt nog mede, dat hij de nituwe leden hoofdzakelijk heeft aanbe volen, omdat zij ka men fietsen, hetgeen van groot belang is, daar de tegenwoordige controleur der grondbelasting geen gebruik maakt van een rijtuig, doch bijna alles per fiets afdoet. 3 Vaststelling verordening betreffende regeling der scholen en jaarwedden onder wijzend personeel. De Secretaris leest eerst de verordening op de jaarwedden voor. Hierin is eene wijziging gebracht, in dier voege dat het aanvangsalaris der Hoofden Gehuchten is gebracht van f 950 op f 900, de periodieke verhooging van f 50 op f 75 en het maximum van f 1150 op f 1200. Deze verordening wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Hierna kwam aan de beurt de verorde ning op de scholen. Uit deze verordening werd op verzoek van den Schoolopziener geschrapt de bepabng dat kinderen, die zich voortdurend aan wangedrag of school verzuim schuldig maken, door B. en W., behoudens beroep op den Raad, van de school kunnen verwijderd worden. De schoolopziener meent dat die bepa- ing in strijd is met de leerplichtwet. Nadat de verordening in haar geheel was voorgelezen, vroeg de Voorzitter of de heeren deze konden aanvaarden. De heer Geurts kan er zich mede ver eenigen, mits er de bepaling van een on derwijzer met akte landbouw in wordt opgenomen. De Voorzitter antwoordt dat hij den heer Geurts hierover in de vorige ver gadering reeds van antwoord heeft gediend Het schooltoezicht vermeent dat men kinderhoofden met dergelyk onderwys niet moe moet maken. Wordt er in deze gemeente ooit een Hoofd of onderwyzer in het bezit van deze akte benoemd, dan zal hem gelegen- or at 1. heid gegeven worden een cursus op te richten. Het Gemeentebestuur zal er zelfs geen bezwaar tegen hebben, om met goed keuring vnn bet Hoofd, eeD der school lokalen beschikbaar (e stellen, zoodat er voor deze akte dan wat kan worden bij verdiend. De verordening werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 4 Aanbesteding boerderij Zwart Water De Voorzitter deelt mede dat voor deze boerderij is ingeschreven door M. Nelissen voor f 7600, Maas- -Vollenberg f 7575, L. Wijnhoven f6780 en Gebr! Oudenhoven f 6575. Aangezien de bij de aanbesteding vast gestelde termijn van 10 dagen voor de toewijzing niet kon worden in acht geno men, heeft bij de laagste inschrijvers eene op zegel gestelde verklaring doei. teekenen dat zij hun bod handhaven, welke ver klaring hij den Raad overlegt. Nog wijst hij er op dat de I .agste in schrijvers circa f 350 beneden do begroo ting zijn, deze bedraagt f 6930 De heer Wynhoven vraa of do hoer daarmede content is. hij wild' aiuva ce» lijk niet meer dan f 6000 verbca ven. De Voorzitter: ja, het is he" ed. De heer Wijohoven vrs oi da is zonder leveriDg van steene De Voorzitter de sti gemeenterekening. De heer Wijnhoven e' grapje toch nog o»- ,1(. den. Zonder hoofdelijke stemming werd er na het bouwen der boerdery aau do Gebr. Oudenhoven gogund. 5 Aanbieding rekening Algemeen Burgerlijk Armbestuur. De Secretaris leest de rekening over het dienstjaar 1913 voor. Inkomsten f 5144,61, uitgaven f 3188,00r., batig saldo f 1956 60s. De Voorzitter dat is een mooie cent in kas. Wordt goedgkeurd. Mededelingen De Voorzitter heeft nog iets te zeggen over Oirlo. Dit is in de laatste jaren zeer vooruitgegaan en verfraaid. Daarom komt het hem gewenscht voor de oude, versleten heg om de speelplaats te doen vervangen door eene andere doelmatige afrastering. Nu stelt de een voor paaltjes met draad, de andere vlechtdraad, een derde weer iets anders, hij zou er echter voor zijn om er een heel eenvoudig gesmeed hek neer te zetten. Er behoeft geen artistiek werk van gemaakt te worden, eenvoudig dege- lyk werk. Vooral omdat de school jui3t midden in de kom ligt, acht hij een der» lijke afsluiting de meest doelmatige. De orde en tucht die er op deze school heerscheu, waarborgen dat de jongens er niet als apen hoven op zullen klimmen. Kunnen de heeren zich hiermede ver eenigen, dan zal in de volgende vergadering plan en begrooting ter tafel worden ge bracht. De heer Slits vindt het hekje voor de woniog van den heer v. Opbergen op den Oostrumschen weg iets heel geschikt, hij vermeent dat dit f 1 per M. kost. De Voorzitter zegt dat hij ook een be grooting zal laten maken vaD de kosten van andere wijze van afrasteren, niet om daaraan gevolg te geven, waut een hekje is het duurzaamste, maar op dat de heeren kunneu zien dat de meerdere uitgaven niet tot de schade der gemeente zal zyn. Wordt goedgevonden. De heer Geurts vraagt of geen klachten zijn ingekomen over de paarden der ge meenteontginning. De Voorzitter antwoordt ontkennend. De heer Geurts herneemt dat de presi dent van den Boerenbond hem heeft mede gedeeld dat hij de paarden op de eerst» volgende vergadering onverbiddellijk zal voordragen tot schrapping uit de verze» kering. Reeds eenmaal heeft hij ze doen stil» houden en gewezen op de schandelijke verwaarloozing, maar nu is het lang ge noeg. De Voorzitter zou het netter gevonden hebben, als de president zich tot de ge meente had gewend, in plaats van er Jan, Piet of Klaas mee na te loopen. De heer Michels zegt, dat die paarden geboekt staan als ontginningspaarden, niet als landbnuwpaarden, hij weet niet of de verzekering ze nemen moet, maar in elk geval hebben ze hun geld wel ver diend. De Voorzitter vraagt of ze er werkelijk slecht uitzien. De heer Michels ja. De heer Strijbos zegt dat ze niet goed behandeld of gevoed worden. De heer Fonck zegt dat ontginnings paarden hard moeten werken, vooral in de lente, maar dringt aan op goede be handeling. De heer Strijbos zegt dat paarden die goed moeten werken er toch goed uit kunnen zien, als ze maar goed behan deld worden, dit jaar hebben ze de helft verspeeld, het volgende jaar liggen ze er heelemaal en de gemeente zit er mee te kijken. De Voorzitter drukt er zijn verwon dering over uit, dat Weth. Janssen hem daar nooit opmerkzaam op heeft gemaakt, deze komt nog al eens in de ontginning. De heer Loenen Ja maar die is ook n: f banr voor de paarden, laat d>« maar naar zijn eigen kijken. De heer Fonck zegt dat ontginnings paarden ook geen boerenpaarden zijn, die als juffers behandeld worden. De Voorzitter betwijfelt of er een boer is, die zijn paarden als juffers behandelt, maar zal toch direct een ernstig onderzoek doen instellen. De heer Geurts vraagt hoe het toch staat met dat eeuwige Peelcontract. De Voorzitter antwoordt dat den heeren, zoowel te Amsterdam als te Utrecht, per deurwaardersexploit den grond is opgezegd en deze reeds door de Gemeente in gebruik is genomen door er de bijenkorven der Dui'sche ijmkers op te plaatsen, waarvoor 5 cent per korf wordt betaald. De heer Wijnhoven vraagt hoe het staat met het stukje grond van den heer Kruytzer in de -Spurkt". De Secretaris zegt dat daar indertijd een een contract van is opgemaakt voor 40 jaren, er is dus niets aan te doen. De heer Geurts vraagt wat de pachter der gemeente-ontginning geantwoord heeft op het schrijven over de afrastering. De Voorzitter antwoordt dat dat schry- ven was zoek geraakt. Later beeft hij den pachter persoonlijk gesproken en heeft deze erin toegestemd dat er slechts een gedeelte zal worden afgerasterd De kosten zullen nu veel minder ziju voor de ge meente. Juist hedenmorgen heeft de heer Min de begrooting gebracht, hoeveel ze bedraagt behoeft nu juist niet iedereen aan den neus te worden gehangen. Zater dag komt de aanbesteding'in de kranten kunnen liefhebbers inschrijven. De heer Strijbos wijst op den slechten toestand eener brug over de Lollebaek, en vraagt of deze niet op gezamentlijke kosten met Horst kan worden hersteld. Weth. Aerts deelt mede daarover reeds met Horst te hebben gesproken en toe zegging te hebben verkregen. De Voorzitter Het doet mij genoegen dat er kentering ten goede komt in de verstandhouding met Horst. Ook Weth. Janssen, die als afgevaardigde naar Horst werd gezonden om te ondorhandelen over de waterlossing op de grens, bracht goede tijding mee. Horst wil de helft betalen en nog wel tot aan de z. g. -Putten". Het werk is reeds aanbesteed voor 13 cent per M., zoodat voor ieder 61/2 cent ten zijnen laste komt. De heer Strijbos zegt dat nu al het water naar onderen loopt de menschen die 1 lager af wonen of landerijen hebben, er den last van hebben en vraagt of de water- lossingen daar ter plaatse ook niet ver breed kunnen worden. De Voorzitter Als de menschen een drachtig samenwerken, ja. maar als er een is die zegt -je blijft van mijn grond af dan kun je zooveel spektakel maken als je wilt, dan is er niets aan te doen. En dat het water naar onderen loopt is zeer natuurlijk, hij heeft nog nooit water naar boven zien loopen, en herhaalt daarom met eendrachtig samenwerken is verbetering mogelijk, anders neen. Ook hebben we zelden zulke natte jaren beleefd als thans. De heer Geurts vraagt hoe het staat met de het vorige jaar behandelde rijwiel en motorverordening en vraagt of deze haast wordt afgekondigd, er op wijzende dat er te Horst zulke mooie palen, snel heid en plaatsnaam vermeldende, zijn geplaatst. De Secretaris antwoordt dat deze is aangehouden tot na voltooiing van den grindweg naar Overloon, dan kan deze er ook in opgenomen worden, want van dien kant zijn de meeste auto's te wach ten. In de volgende vergadering zal een teekening ter tafel worden gebracht en kan de grens op dien weg bepaald wor- deD, waarna de verordening ter goed keuring bij Ged. Staten zal worden ingediend en zoo spoedig mogelyk afge kondigd. Nadat de heer «i. Gamps had arr~2» d-ongen 6p «pjctftgfc aiwerk;je weg naar Geijsteren en verschillende leden de wenscheli.ikheid hadden uitgesproken om steeds onderhoudskiezel voor alle wegen in voorraad te hebben, sloot de Voorzitter ten 7 ure de vergadering met gebed. Geen vergoeding voor Brandweerdienst. In tegenstelling met vorige jaren heb ben thans vele hoofden van gezinnen, die opgeroepen zijn om Landweerdienst te vervullen, op hun verzoek om vergoeding wegens kostwiunerscbap van den tegen- woordigen Minister van Oorlog een af. wijzende beschikking gekregen. Het is liebt te begrijpen, zegt -de Tijd", welk een teleurstelling hei is, als uit gezinnen, soms reeds met 2, 3 of meer kinderen, de kostwinner voor 6 of 9 dagen moet vertrekken, en die daardoor gedurende dien tijd van alle verdiensten verstoken zijn. Er komt nog bjj, de afwijzende be schikking des Ministers in vele gevallen genomen is. lijnrecht tegen het advies der betrokken burgemeesters in. Terwijl de burgemeester adviseert, om een zeker bedrag als vergoeding te verleenen, krijgt men van den Minister het volgende ten antwoord -Geeft verzoekster te kennen, dat, in hetgeen aangaande hare huis houdelijke omstandigheden is bekend ge worden. geen termen worden gevonden om de gevraagde vergoeding te verleenen." Hier vraagt men zich toch af, wie de omstandigheden beter kan beoordeelen de burgemeester der gemeente, waar de dienstplichtige woont, of een ii; Den Haag verblijvende Minister Bij de betrokken personen heeft deze schrielheid dan ook geen geringe ontstem ming gewekt en door velen is daarom reeds ten tweeden male een verzoek aan den Minister gericht, doch weder zonder resultaat. Blijkbaar worden in Den Haag stelsel matig zoo goed als alle verzoeken van dien aard van de hand gewezen. Zeer wenschelijk zou het zijn, zoo deze kwestie eens in de Tweede Kamer ter sprake werd gebracht, opdat men, waar ook het verleenen van vergoeding in de wet is opgenomen, niet meer afhankelijk van de persoonlijke opvatting eens Ministers, PEEL EN MAAS 1

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1