Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. 1 nr Katholiekendag Zaterdag 0 Juni 1914. 35ste Jaargang. No. 23 Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. TWEE l)it num mei- bestaat uit BLADEN. 16e Limburgsche te Venray. PEEL EN MAAS Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY franco per post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nummers 50 c. 65 c. 85 c. 4 c. Prijs dor AdvertentiSn van 1—4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiön, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. Reeds Zaterdag heerschie er eene ongewote drukte. Karren met groen reden af en aan, ambachtslieden repten zich, terwijl de leden der ver sieringscommissie hun beste beentje voorzetten om de aan hunne zorgen toevertrouwde afdeelingen er zoo smaakvol mogelijk te doen uitzien, De versieringen zijn dan ook over 't algemeen uitmuntend geslaagd, de commissie komt daarvoor een woord van lof toe, vooral de stationscom missie, wier werk boven alles uit blonk. Onder leiding van den sta tionschef is er dan ook een werk tot stand gebracht dat een ieders be wondering afdwong. Aan deze com .uiscie en haren voorzitter daamts een speciaal woord van hulde, Ook Zondag bracht reeds menigen vreemdeling in ons dorp en toen het avonds tegen zevenen liep, trokken de Venrayers in dichte drommen op naar het Patronaat om de voorver gadering bij te wonen. Indien men ooit van een stampvolle zaal kan spreken, dan «as zulks dezen avond net geval Ten 7,25 opende de Voorz:tter de vergadering met den groet «Geloofd zij Jezus Christus". Hij heette allen welkom, in 't bijzonder de Duitsche afgevaardigden der chr. mijnwer kersbonden uit Heerlen en Herzogen- rath. Hij deelde mede, dat de Wol- eer*. lieer v. d. Venne uit Roer mond verhinderd was, zoodat punt 4 niet zal vervuld worden, terwijl punt 5 door den heer Hagdorn uit Maastricht wordt overgenomen. De eerste spreker, de heer Jacobs uit Heerlen, begon met de welwil lendheid der vergadering in te roepen daar hij wegens ongesteldheid wel licht niet al te duidelijk zou spreken. Hij behandelde het onderwerp spaar zaamheid, wees er op dat door spaarzaamheid, genotzucht, zondags- ontheiliging en drankmisbruik wor den tegengegaan. Hij bepleitte de oprichting van plaatselijke ofwel centrale spaarkassen. De heer Vliegen, Gulpen besprak de oprichting van reiskassmHij toonde aan, dat men den werkman geen beter genot kan verschaffen, dan hem behulpzaam te zijn bij zijn ontwikkeling. Speciaal reizen kan veel tot ontwikkeling van den werk man bijdragen. In plaats van het zuurverdiende loon om te zetten in drank, is het beter dat daarvoor grenzen reizen ondernomen worden die dienen j danig geene grenzen. Als katholiek tot veredeling van den werkman. jzijn wij allen broeders. Spr. ging de Hierna verkreeg het woord de heer,verguizing, waaraan de kerk bloot» Hagdorn uit Maastricht, die deed staat, na, hoe ordensgeestelijken uitkomen de liefde van den werkman worden bespot, hoe hunne zellopof» voor een bloem of plant. Eene ge- fering met minachtend schouderop» hrele buurt leeft mee met eene zich .ontwikkelende plant, gepoot in h<t I tuintje vau een arbeider Na een dag van inspannenden arbeid vindt de I weikman er behagen in verproziDg te zoeken bij zijne vriend-in, bloemen of planten. Ons doel moet daarom zijn den werkman te verschaffen, naast eene gezonde wining, een lapje grond ter bewerking. De Z. E. Z. G. He-r Dr. Poels uit Heerlen zou spreken over bouwver eenigingen. In den trein gewerd hem echter het laatste nummer van het Kath. Soc. Weekbl waarin voor» kwam de door mrAalberse gevoer» de polemiek tegen den heer Her» mans. In het breede wijdt spreker hierover uit, toont aan dat 't recht aan de zijde van den heer Hermans is, fdaverend applaus) en bespreekt daarna nog even de dringend nood» zakelijke veranderingen in de wo» ningtoestanden der arbeiders. Hierna verkreeg het woord de heer Jan Poels uit Venray, die zou spreken over arbeiders ten platten lande. In een klare, heldere rede zette hij de toestanden der landar beider* uiteen en d§ed uitkamen, dat de toekomst van Limburg ligt in de handen van den braver, eenvoudigen man, die met vrouw en kinderen i eene hut wonend*, misschien onein d:g veel gelukkiger is dan de baron op zijn villa. Maar al is de landar» beider gelukkig en tevreden, daarom behoeven zijne belangen niet ver» waarlooed te worden. Alles heeft de boer verzekerd, zijn huis, zijn vee, zijn gewas, maar zijn arbeiders Daar wordt niet aan gedacht. Het wordt tijd, dat de Heeren in den Haag hooren, dat er ook nog eene categorie personen bestaat, tot hier» toe verwaarloosd, maar die daarom toch niet minder recht heeft op be» scherming. Het is aan detegenwoor» dige Maatschappij den boerenar» beider hoog te houden, op hem kan men staat maken, op hem kan meD vertrouwen en wil Limburg aao Christus blijven, wil onze Koningin goede soldaten houden, dan ook moet er gewerkt worden tot heil van den boerenarbeider, (daverend ap» plaus Teo slotte besprak de heer Her» mans uit Maastricht de propaganda, hoe iedere afdeeling moet zorgen, dat uit haar midden worden opgericht propagaodaclubs en dat alleen door de propaganda de Kath. soc. acre kan groeien en bloeien. Hoewel niet ingeschreven in de lijst der sprekers verkreeg de heer Hinsch uit Heerlen op zijn verzoek het woord. In de Duitsche taal bracht hij dank aan de vergadering, die hem en zijn collega uit Herzogenrath zulke sympathieke ontvangst bereid had. Al moge de verschillende vol» keren ook gescheiden zijn door land» de katholiek kent als zoo» halen wordt begroet, hoe 't edele t streven der gasthuisnonnen met den zwartsten ondank wordt beloond Hij spoorde allen aan trouw te blijven aan het Kruis. In het Kruis is alleen h» ii. Het Kruis zij ons doel. Ten half 10 werd de vergadering met den gewonen groet gesloten, waarna, na een half uur pauze, de praatavond onder de afgevaardigden werd gehouden, welke in hoofdzaak gold de bespreking der spaarkassen. DE GROOTE DAG. Een dikke, dreigende, loodzware luciit. Was de eerste Pinksterdag een oprecht zomersche dag, de 2de zette in met een triestig, dompig gezicht. Maar niettegenstaande 't dreigende weer, kwamen de vreemdelingen iD groote drommen afzakken. Men zag ze, de boertjes uit de Meijerij, zoo» wel als uit 't Land van Kuijk, men hoorde de zuidelijke dialecten, zelfs Fransch sprekende werd men ge» waar. Na de Hoogmis, tegen 11 uur, waren de straten zwart van volk en toog ieder psar de verga» dering zijner aljleglhp De Afdeelingsvergaderingen waren goed bezocht en alom was men van oordeel, dat de Zondagsviering niet is zooals zij behoort en men alles in het werk dient te stellen om den dag des Heeren waardig te doen 7ieren. Tegeu 1 uur kondigde klokkenge» beier de komst van Mgr. Schrijnen aan. Deze en Z. Exc. de Comrais» saris der Koningin zetten door hun» nc aanwezigheid allen luister aaD dezen grooten dag bij. Om half di ie werd de optocht geformeerd. Alle vereenigiügen waren trouw opgekomen en gaven met slaande trom en vliegende vaan» dels bewijs van hun trouw aan het oude Kath. Geloof. Om half 4 had «en Raadhuize de receptie plaat*. Aanwezig waren Mgr. Schrijoeo. bisschop van Roermond Jhr. mr. G. Ruy» de Beerenhrouck, Commissaris der Konin gin in Limburg, voorts de Eerste Kamer leden, Jhr. Michiels van Kessenich en mr. Haffmans, het Tweede Kamerlid Jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenhrouck, verschalende leden van Prov. StOen, burgemeesters vaD Limb, gemeenten, geestelijke ambtsbe kleders, enz. Omstreeks 4 uur begaven allen zich naar de Groote Kerk tot bijwoning der alge-» raeene vergadering. De ruime kerk was van voor tot achter flink gevuld. Onder de voormannen merk ten we op Mgr. dr. Nolens. Het allereerst beklom voor deze gelegen heid voor het priesterkoor opgeslagen spreekgestoelte de heer J. Poels, voorzit ter der pl. regelingscommissie Spr. constateerde, dat ook in Noord- Limbu-g, de laatste jaren grootere veran deringen hebben plaats gegrepen: daarom '8 het voor Venray een eer en een zegen, dat de élite van Limburg hier vergadeit, om den ernst van den buidigen toestand te bespreken. Dezen morgen is in de afdeelingen ge wezen op de talrijke ziekelijke verschijn selen van de genotzucht. Wij hopen en vertrouwen dat de bevolking toone, dat ze de lessen op prijs stelt. Mgr. in naam van bet Venraysche volk en der streek beloof ik u, aldus vervolgde' spr., plechtig, dat wij ook in de toekomst' uw leiding met liefde zullen volgen. Uwe leuze blyf bij ons Heer, zegt ons vol doende, dat gij ook met liefde zult werken. Moge de liefde uwer onderdanen U de zekerheid geven, dat uwe leuze bewaarheid worde Wij knielen allen voor U neer; God schenke U licht en sterkte, wij geven U de heilige verzekering van onze liefde en volgzaamheid. (Applaus Excellentie: de Katholiekendagen bestaan niet meer zonder U, en al wordt Jhr. Ruys ouder en al kromt de rug, Jhr. Ruys heeft nooit gebogen pn zal nimmer buigen tenzij voor God en Koningin. Heel uw leven Exc. is voor het kath. Limburg een voorbeeld van diepen godsdienstzin, van zielenadel en van liefde voor 't vaderland, (applaus Wij danken nogmaals allen voor hunne tegenwoordigheid en hopen en vertrouwen dat deze kath. dag rijke vruchten moge brengen tot heil van 't ons alleD zoo dier baar Kath. Limburg, (applaus) Vervolgens deed spr. voorlezing vao de verzonden telegrammen met de daarop ont» vangen antwoorden. Aan Z. H. Paus Pius X Rome. De katholieken van het diocees Roer. mond, onder het beschermheerschap van hun Bisschop, Mgr. Schrijnen, te Venray (Nederland) vergaderd, brengen de hulde van hunne kinderlijke liefde en gehoor zaamheid en vragen eerbiedig om aposto- lischen zegen. Jan Poels, Voorzitter. Antwoord D-o Dev. 1 RotJp. Vonrjjtter v.d. Katholiekendag te Venray (Neder! Z H. Paus Pius X aanvaardt blijde de holde van kinderlijke liefde en gehoor zaamheid der katholieken van het dioeees Roermond vergaderd te Venray onder be schermheerschap van hun Bisschop, Mgr. Schrijnen eo schenkt hun en huone families van ganscher harte den gevraagden apos- tolischeo zegen als onderpand van godde- lijke gunsten. Kardinaal Merri del Val. 2 Aan H. M de Koningin. '8 Gravenhage. Do Katholieke Bonden van Limburg, vergaderd ten Katholiekendage te Venray. bieden Uwe Majesteit en Hoogstderzelver Gemaal de betu'ging aan hunner oprechte onderdanigheid en verknochtheid en de innigste gelukwenschen voor het bestendig welzyn van H. K. H. Prinses Juliana. Jan Poels, Voorzitter. Antwoord Jan Poels, Voorzitter der Katholieke Bonden van Limburg, Venray. H. M de Koningin draagt mij op U allen dank te zeggen, ook uit naam van L. K. H. den Prins der Nederlanden voor be» tuigingen verknochtheid en goede wenscheD Adjudant vaD dienst, van Rappard. REDE PATER BORROMEUS. Onder applaus betreedt pater Borromeus de Greeve, O. F. M. "het spreekgestoelte. Na de ernstige en gewichtige beschouw ingen in de afdeelingen zal spr. eene alge» meene beschouwing geven; hij zal een broederen blik werpen op het program. Heel de dag was de inleiding van het onderwerp: genotzucht en Zondagviering. Genotzucht is het kwaad van alle tijden, vrucht der erfzonde. Iedere menscb draagt in zich de kiem van het kwaad. Maar niet altijd is er een zelfde triomf van het kwaad. In het leven van den één ling zijn kalme tijden, maar ook kritieke tijden, waarin het bederf triomfen behaalt. Wij leven thans in zulk een entieken tijd. 't Is een algemeene kwaal, het zoeken naar uitspanning en vacaotie; er is onruBt in de houding, veiplaaisirg van het speel terrein. Ongeordend durft dnrft spr. de genotzucht noemen in de verhouding met de beurs; de tering wordt Diet meer naar de neriDg gezet. Tegenwoordig meent men, dat de staatsie, de luister ook deD stand maakt. Men organiseert bruiloften, waar van de schulden nog staan op de koperen bruiloft; men waagt door beursspeculaties bet fortuin van gezin en anderen. Weelde' is het boven zijn stand te leven, overal aan mede te doen, terwijl elk jaar er zoo veel geld bij moet en men het eene gat met het andere moet stoppen; weelde is het te koopen en zijn schulden niet te betalen; weelde is het van de liefdadigheid te leven, als men zelf zyo brood kau verdienen. Er wordt gezegd: de levensbehoeften zyn ge stegen. Moet men niet zeggen de genots behoeften De groote ramp van het Neo Malthusianisme is het gevolg van de wan orde, die er bestaat tusscheu de inkomsten en uitgaven. De genotzucht moet beperkt worden. Als God het wil, dan liever rmt 8 of 10 kinderen op eeo bovenhuis, dan met 2 op een villa, (applaus) ODgeordend is de genotzucht io zooverre deze niet overeenstemt met den leeftijd en het kunnen. Al is alles goedkooper te be» reikeD, doch men blijve bedenken, dat onze kioderen, kinderen moeten blijven, want vroeg rijp is vroeg rot. Hoevelo 18jarigen zyo al overvol van het leven. Bespottelijk zijn in onze dagen die kinder bals, waar het kind zoo ouwelijk moet doen, waar de kinderen moeten pronken om aan de pronkzucht der ouders te vol» doen. Zoo min men een tante een bokken wagen geeft, moet men aan een bakviscbje een vryer geven, (gelach] Ongeordend is de genotzucht onzer tijden omdat de grens wordt weggedoezeld tus- schen zedelijk kwaad en goed. en men geen rekening houdt met het kwaad. Als men de feestzaal, den speeltuin der zonde ingaat, is de overgang van het geoorloofde c:j fao: weggedoezeld. Men heeft er dikwijls betaald met een stuk van zijn Katholieke overtuiging. Die waarheid dringt zich op, als wij eens schouwen naar de mode, de publieke vermakelijkheden en het overmatig drankgebruik. De sprong van netjes en smaakvol ge kleed gaan, naar ergerlijke loszinnigheid, wordt niet meer begrepen. Dat is niet alles voor de luchtigheid en ter weriDg der warmteOnze meisjes met het gouden kruis, de groote broche en de witte muts hebben meer kleur op de wangen, maar niet van de warmte [gelach). Dat anderen geeu kop als vuur hebbeD is niet van de kon, doch wegens gebrek aan schaamte. Nog gemakkelijker is de overgang naar de overmaat in bet draokgehruik. Is er geen overmaat, als Limburg 5503 bier buizen telt, dus een herberg op 58 inwoners? Is het geen overmaat, als aan den drank zooveel geofferd wordt, als de jeugd lijdt onder het overmatig drinken der ouders l Men is op verboden terrein en men vindt bet nog heerlijk schoon. Drankmisbruik wordt in Limburg beschouwd als gastvrij heid, moed, durf en gezelligheid. De stroom is buiten de oevers getreden. Als de geest der menschen wordt afge trokken van de hoogste idealen, dan brengt dat het reizen en uithuizigheid, dan wordt de bededag een drinkdag doch dan moet dat invloed hebben op het gebod van het met goede manieren mishooreo op Zondag en op de onthouding van slafelyken arbeid. Misverzuim is schrikbarend pure onverschilligheid moet er vooiafgaan, voor men die zonde bedryft. Om een nietigheid verzuimt men ter kerke te gaan. Voor een bal of concert, voor een gast. voor een sportfeest verzuimt meD de taak om zijn kath. plichten te vervullen. Misverzuim verstrooit ouze kudde. De liturgische be weging wil kerk en altaar weer verbinden. Wat wilt ge doeD iD de H. Mis met menschen die zitteu te suffen en te droomen en antwoorden als de jongen aan zijn vader op de vraag wat hebt ge in de school >daan Zitten wachten tot de school tgaat (Gelach). 't Verbod vao slafelijken arbeid op Zondag komt ook al in 't gedrang. Er wordt zooveel Zondagsrust gestoord voor anderen er is verbond tnsschen de over dreven genotzucht en het verbod van slafe lijken arbeid. Wij mogen wel bedenken, of we de Roomsche idéé hooghouden, als wy anderen op Zondag oproepen om ons te bedienen. Spr. zal ook de middelen ter verbetering nagaan; de geneesmiddelen zijn spoedig ge vonden. Wij moeten hebben meer geestes leven, meer sociaal leven, meer eucharis tisch leven. Onze idealen voor ons mooi Roomsch Limhurg gaan honger dan meer

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1