Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. Van een groot werk. Zaterdag 4: A-pril 1914. 35ste .Jaargang. No. 14 Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN ■4, Staatsloterij. Drankbestrijding Fijngemalen kaïniet tegen onkruid. De nieuwe Bisschop van Roermond, Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY franco per post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nummers Prijs der Advertentiën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maai berekend. de heiligdommen worden gebouwd moeilijk meer voorstellen werd de bijzonders. Onlangs trof ik het, dat Ren der schoonste gedeelten van ons schoone vaderland, de vaü ouds bekende hooge Ursuleberg langs den Groesbeekschen weg bij Nij megen, staat een heerlijke toekomst te wachten. Niet omdat het vernuft van den uitvinder, omdat het beleid en door zicht van den nijveraar het verkozen hebben tot terrein hunner werkzaam heden. Ook niet omdat de baatzucht er eene attractie zal weten te too veren voor duizendmaal duizende bezoekers of omdat de berekening op de jacbt naar genot en vermaak er onge- droomde amusementen zal scheppen voor onzen verwenden tijd. Maar omdat aan de prachtige na tuur in al haar rijkdom er de hand zal worden geboden door kunst en wetenschap tegelijk, om er een werk te verrichten, het ééne raenschelijk werk, wat bij uitnemendheid groot kan worden genoemds Christus te doen kennen en beminnen. Wij bedoelen de H. Landstichting de onderneming van vurig geloof, van brandende naastenliefde, van diepe onderwerping onzer zwakke menschelijkheid, van vertrouwens vol de herstelling onzer zieke maat schappij overgeven aan het liefde volle Vaderschap Gods. Reeds heeft menig onzer van deze stichting hooren gewagen, welke ongetwijfeld tot roem zal strekken bij landgenoot en vreemdeling, bij nazaat en bij tijdgenoot. Doch de Patriarch van Jerusalem Zijne Gelukzaligheid Philippus Co- massei heeft bij zijn waardeeringsbe- tuiging aan het groote doel wel de allerduidelijkste termen gegeven «Christus te doen kennen en bemin nen door aan de geloovigen de ge dachtenissen voor te stellen van het land, waar Hij Zijn sterfelijk leven heeft doorgebracht. Niets kan nuttiger zijn voor het katholiek geloof. De valsche wijsheid der wereld blijft verwoed de H. Kerk aanvallen: in haar haat heeft zij zich vergrepen aan den aanbiddelijken persoon zelf van haar Goddelijken stichter. Zij tracht met geweld het groote feit der Verlossing met alle gevolgen die er voor de menschheid uit voort komen, te ontkennen. Den kinderen der Kerk voegt het, de groote feiten, die in het H. Land voor negentien eeuwen plaats grepen krachtig en duidelijk voor het aan schijn der wereld te berinneren en te bevestigen. En dit laatste gaat op den Ursule berg gebeuren, we zouden zeggen op een naar menschenkrachten vol maakte ijze. Gelijk de architecten ons zeggen geheel in harmonische aansluiting verhuring weer toegestaan. En na onder het publiek een man stond, die met den ongelijken grond en met de een reeks beperkende besluiten ver» omringende mooie natuur. bood in 18GG een Koninklijk besluit Verre verheven boven de woningen eens en voor al deze verhuring, der omgevingzelfs het voornaam-J In 1814 werd den collecteurs ste heiligdom boven alle grootscheverboden te adverteeren. In 1870 verblijven uit den omtrek staan werd dat weer toegestaan, zij daar gegrondvest ten aanschou- Een stevige wettelijke regeling wen van allen.- geven zij een hoog ontstond eigenlijk pas in 1885. denkbeeld van de majesteit der Lief- Tot dat jaar konden de collecteurs degeheimen, die wij willen ge denken. Wekken zij in ons een gevoel van eigenwaarde, hoe wij als Christenen ver boven de wereld staan en daarom moeten zoeken wat omhoog is. De gebouwen zullen spreken door kunstvol aanzien, zij zullen vol zijn van hooge bezieling van mystieke schoonheid. Zij zullen getuigen van een opvat ting, welke verkwikt en verheft en het onderwerp ter verheerlijking zal steeds zijn, in aanleg en bouw- en andere kunstwerken Christus'liefde vol verschijnen onder ons. Hoe gaarne zouden we uitvoeriger dit ondernemen behandelen, gevolg gevend aan de verzoeken van het hoog geacht Bestuur der H Land stichting aan de Katholieke pers. Maar wij verwijzen naar de annalen der stichting zelf. Moge dit grootsche werk de be langstelling erlangen, welke het zoo uitermate verdient, van alle recht geaarde zonen der Roomsche Moe» derkerk. M. C. In het «Rotterdamsch Nieuwsbl." kwam een beschrijving voor over de Staatsloterij. Wij ontleenen daaraan do volgende bijzonderheden Reeds in 172G is de eerste Staats» loterij begonnen. In dat jaar had een geDeraliteitsloterij plaats, die van dien tijd af geregeld is voortgezet. Van den aanvang af was zij een klassenloterij; dat wil zeggen zij werd niet in eens, maar in afdeelin» gen getrokken. Reeds vrij spoedig bedacht een vernuftig hoofdambte» naar het splitsen der loten, zoodat iedereen met kleine beurs mee kon doen. En een ander, die niet voor hem wilde onder doen, vond de ver» huring der loten uit. Voor een prikje had men daardoor in één of meer klassen kans. Een souverein besluit van 19 Jan. 1814 verbood deze verhuring, als zijnde een bron van bedrog, maar datzelfde besluit liet het verkoopen op krediet bij keizerlijk decreet van 1812 verboden, als »in de hand werkende knoeierijen en knevelarijen weer toe. In 1818 werd ook dit weer ver» boden. Men vindt van 1818 tot 1885 een heele reeks Koninklijke beslui» ten, die toestonden wat even te voren op eigen risico meer aandeelen uit» geven dan waaruit 't lot bestaat. Viel daar 'n niet op, dan hadden zij den koopprijs als zuivere winst; kwam het echter met een hoofdprijs uit, dan moesten zij zicb failliet ver» klaren. I)e wot van 1885 verbood dat. Een lot bestaat voortaan uit 20 bewijzen van aandoel, door den Staat gegarandeerd. Een massa tusschenpersonen wer» den toen mede aan den dijk gezet en alleen de collecteur, de officieel ge» machtigde, werd erkend. I)e minister van Financiën benoemt hem. Ook werden toegelaten debi» tanten^door den directe r der staats loterij op voordracht in den col» lecteur te benoemen. Die mogen met loten, van den collecteur ontvangen, hun klanten afgaan, die liever niet een loterij» kantoor binnenstappen vanwege de kennissen en zich daarom thuis de dosis kans op rijkdom laten toedienen Naar een zeer uitvoerige bereke» ning van den vermaarden wiskunste» naar, professor Van Geer, in de )iVragen des Tijds" van 1882, be» draagt de zuivere waarden der loten in de eerste klasse f 2,59 in de klasse f 3,90, in de derde in de vierde f 7,89, in de f 37. Totaal f 57,29. De der loten is totaal f 70. Men dus eindelijk op een heel lot te veel De journalist vroeg den directeur of er veel prijzen niet worden afge» haald. Niet veel, luidde 't antwoord. Toch nog iedere loterij drie a vier duizend gulden. Er gaan wel is vaak briefjes verloren. Hoewel tegenwoordig per request aan de Koningin en na verloop van den termijn van drie jaren, voor verloren gegane briefjes de prijzen nog kun» nen worden opgevraagd. Waarvan veel gebruik gemaakt wordt. Worden de prijzen spoedig afgehaald Niet altoos, er zijn uit den aard lui, die ver weg wonen, in Indië bijvoorbeeld. Onlangs is de ton in Indië gevallen en dan duurt het een poos. Maar veelal zijn de ge» lukkigen er gauw bij. En dat is het prettige van dezen dienst, zei de directeur. De lui die hier op het bureau komen zijn altijd ineen goede bui; je ziet hier niets dan lachende gezichten. Is het moment, dat de ton valt, plechtig Dat had ik graag tweede f 5,65 vijfde prijzen betaalt f 12,61 was verboden en die weer verbodeu wat even te voren was toegestaan.niet Toea in 1831 de Staatsloterij in'eens meegemaakt, zoo kwijnenden toestand verkeerde,! Ja, dat was wel aardig ge» dat 6000 van de 20000 loten onver» weest. er is dan wat gegons van kocht bleven (men kan het nu zich stemmen, maar toch eigenlijk niets het nummer van een hoogen prijs had. En die brave man wist zijn blijdschap niet beter te uiten dan door stevig te schreeuwen Loop jullie nu maar gauw heen En zelf hard weg te loopen. Er zijn er ook, die rustig vijf en tachtig bankjes van duizend opsteken goeie morgen zeggen en weg wan» delen. Van een zeer verstandige is de heugenis bij de Staatsloterij bewaard Hij kwam zijn »ton" pas na een half jaar halen, een eenvoudig Brabantsch boertje. De blijdschap is bij mij nu wat gezakt, zei hij, m'n goeie vrienden zijn 't wel vergeten en kan ik er nu rustig van profiteeren. Niet altoos zullen de lui van het hooge lot zoo verstandig zijn. Waarom dan eigenlijk drankbestrijding Niet alleen omdat éèn of meer dagen van de week een gedeelte van de menschen onvast op de beenen staan; niet alleen omdat die dronkenschap heel wat men schen ongelukkig maakt, de dronkaards zeiven en velen met hem; niet alleen omdat zoo menigeen naar ziel en lichaam ten verderve gaat; niet alleen omdat de samenleving gtweldig last heeft van en op groote kosten gedreven wordt door de gevolgen van het drankmisbruik in mis dadigers krankzinnigen, idiotenver armden, ziekelijken; niet alleen om nog meerdere andere reden op zich zelve be schouwd; maar omdat dat alles te zamen iedereen, die zijn gezond versland gebruikt, ervan overtuigt, dal we hier te doen hebben met een kwaad, dat zxdke gevolgen na zich sleept, dat het hoog tijd is, dat er wal tegen gedaan wordt. C. Daarover wordt in den laatsten tijd heel wat geschreven. De resultaten met dit middel verkregen zijn over 't geheel buitengewoon goed. Men heelt er in Rust Roest nog al wat over kunnen lezen. Het zal ons aangenaam zijn, indien onze lezers, die proeven namen, daarover nog eens willen berichten. Met de ervaringen van den een kan de ander zijn voordeel doen. 't Is nu de tijd om lijngemalen kainiet te strooien tegen onkruid in rogge, muur, blauwe korenbloem, enz., straks, als de haver een handbreed hoog is, moet men het fijngemalen kainiet strooien tegen herik, dauwnetel. zeugdistel, draaiom, goudsbloem enz. Het grootste deel der onkruiden kan met fijngemalen kainiet verdelgd worden. De haver lijdt er slechts zeer voorbijgaand schade van en herstelt zich gauw. Het is voor ailes noodig de kainiet te strooien over de dauwDatte planten op een dag dat men mooien zonneschijn kan ver wachten. En men gebruike de spociale fijngemalen kainiet met gegarandeerde fijnheid, die bet Kali-Syndicaat in den handel brengt en die door eiken boeren bond geleverd worden kan. R. R. (Zie achterstaande advertentie van den Boerenbond.) Na eene ontstentenis van bijna 8 maan den is de vacante Limhurgsche bisschops« zetel weer bezet. Z. H. de Paus heeft benoemd tot Roermond's kerkvoogd Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen. De nieuwe doorl. titularis was tot dusver directeur van de inrichting van onderwijs Rolduc. Zij, die den eminenten geleerden priester kennen, zullen deze benoeming toejuichen. Mgr. L. J. A. H. Schrijnen is geboren te Venlo30Juli 1861. Op 24jarigen leef tijd, 21 Maart 1885, ontving hij de H. Priesterwijding, waarna bij leeraar werd aan het Bisschoppelijk college te Roermond Vervolgens werd hij provisor aan dat College, totdat hij in 1897 tot Directeur werd benoemd. Groot zijn zijne verdien- sten voor dit Bisschoppelijk College. Hij wist bet tot een onderwijsinrichting te brengen, welke met de beste van haar soort kan wedijveren. Met groote en vele moeilijkheden had de directeur natuurlijk te strijden, maar hy wist de school te vervormen naar de eiscben, door de wetten van 1900 en 1905 aan een aange» wezen bizonder gymnasium gesteld. lo 1909 werd de uitstekende directeur van Roermond naar Rolduc geroepen. Daar wachtte hem een zware, moeilijke en veel omvattende werkkring. Wel streng, maar rechtvaardig en met veel energie heeft hij zijn taak vervuld, totdat Z. H. de Paus den kundigen priester nu tot Bisschop vau Roermond heeft benoemd. Moge de nieuwe prelaat vele jaren werkzaam zijn voor Gods eer en het geestelijk welzijn van ons bisdom. Te vier uur een ongewone drukte bij het telefoonkantoor te Kerkrade. Het groote nieuws is er Maandenlang had het reeds in de lucht gehangen Onze directeur benoemd tot bissbhop Daar belt het einde der lesson. In een oogwenk zijn alleo op de hoogte van de belangrijke tijding. Een luid gejuich stijgt allerwegen, de klokken, zij luiden het uit; de vreugdeschoten knalion en naast de Nederlandsche vlag gaat de Pauselijke standaard omhoog. Met groote voldoening werd de benoe ming van den Hoogeerw. heer Directeur L. J. A. H. Schrijnen, alhier, vernomen, waut bij allen stond de voortreffelyke, deugdzame meester, de vaderlijke leids man, de goede vader, hoog in aanzien. Om zes uur werden in de aula aan Monseigneur, op plechtige wijze de geluk- wenschen vau het college aangeboden. Op het tooneei was de buste van Z. H. den Paus opgesteld te midden van een smaakvolle feestelijke versiering. Toen Monseigneur binnentrad, en allen hem voor het eerst in zijne nieuwe hoedanigheid van Bisschop aanschouwden, ging er een gejuich op waaraan geen einde scheen te komen. Herhaaldelijk brak het gejubel opnieuw los. Het orkest speelde de Jubel- ouverture van Bach. Vervolgens sprak een der jongere leer lingen in een liefelijk roerend gedicht de wenschen uit der kleinen. Voor de leer lingen der hoogere klassen hield de prae- ges der philosophen een treffende toe spraak. De Zeereerw, heer A. H. Geurts bood oaraens de leeraren, en de hoogew. heer Deken, J. L. Schijns, namens de geestelijkheid van Kerkrade zyn geluk- wenschen aan. Daarna nam onze nieuwbenoemde bis schop, diepbewogen, het woord. Onder ademlooze stilte werd zijne toespraak -Maandenlang, sprak Monseigneur onder meer, heb ik in de onzekerheid geleefd, en in de hoop, dat de zware last mij niet zou worden opgelegd. Heden wordt het, als door een lichtende straal, helder om mij heen. Paus Pius heeft gesproken. Zijn wil geschiede." -Acht en twintig jaren heb ik onder de jeugd doorgebracht en voor haar gewerkt. Wanneer iets mij in deze hard valt, dan PEEL MAAS 1 50 c. 65 c. 85 c. 4 c. iI». II. Mgr. L. Schrijnen. Ma» meldt uit Rnldua aan de -Meb."-:- Zaterdagmiddag om 3 uur ging op hel college alhier alles rustig zijn gang. Op de gewone wijze werden de lessen aange vangen. Een vroolijk lentezonnetie straal de in de klassen.

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1