Oudersavond. Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Zaterdag 7 Maart 1914. 35ste Jaargang. No. 10 Dit nummer bestaat uit TYVEE BLADEN Drankbestrijding. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY franco per post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nummers Prijs der Advertentiën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Zondagavond om half 7 opende de heer de Haen, hoofd der school te Leunen, de vergadering en gaf na eene korte inleiding het woord aan den Weled. Zeergel. heer Or. Jans sen, welke zijne lezing aldus begon: Hebt gij, vader en moeder, nooit eens aan 't ziekbed van een teerge» liefd kind gestaan, terwijl de dokter dat kleine patiëntje onderzocht Met welk een geraoedsangst hebt ge in die weinige minuten van onder zoek niet Je uitspraak, 't oordeef van dien man der wetenschap ver beid. Hoop eu vrees streden beide in uw gemoed. Gewichtig oogenblik voor u ouders, maar ook voor den geneesheer, die wist, dat zijn uit spraak den strijd tusschen die beide zou beslechten. Welnu, met eenzelfde gewicht, met eenzelfde kennis van zaken, gebazeerd op studie en onder vinding zal ik hedenavond spreken ovor 't wel en wee van uw kinderen. Onze maatschappij toch is krank, krank door 't in alle standen doorge drongen alcoholisme onzer dagen. Ook uw kiud, dat heden nog blozend dartelend om u henen springt, zal slachtoffer dier krankte worden, zoo gij 't niet behoedt. Dit is de uit spraak van den dokter, niets meer en niets minder. Ik zal het echter bij die uitspraak niet laten; ik schrijf ook een recept voor, om uw kinderen van die krankte te genezen, of. tegen die ziekte te beschermen. Straks zal ik u dat recept en die voorbehoedmiddelen in een paar woorden mededeelen. Eerst in 't kort mijn uitspraak over de gevolgen voor die kleinen van 't drinken van sterke dranken, bier of wijn door u zelf of door uw kinderen. Door u zelf le Drankzucht der ouders is erfelijk. bedrinkende (onmatige) ouders brengen minder waardige kinderen ter wereld; 3e idiotisme, doofstomheid, stuipen, vallende ziekte, enz. bij kinderen vinden zeer dikwijls hun oorzaak in de drankzucht der ouders; 4e zenuw ziekten in hun verschillende uitingen tot krankzinnigheid toe zijn bij kin deren niet zelden 't gevolg van 't drankmisbruik der ouders; 5e maar genoeg ouders om u te doen zien, hoe zwaar de kinderen dikwijls boeten voor de zonden der ouders. Door 't drinken der kinderen le hun normale lichaamsgroei wordt belemmerd, terwijl zij veel vatbaarder worden voor allerlei ziekten; 2e hersenen en zenuwen worden aangetast, zoodat zij allerlei zenuw ziekten kunnen krijgen, zooals over spanning, prikkelbaarheid, slape loosheid, vallende ziekte; 3e alcoholgebruik voert de kin deren vaak tot stompzinnigheid (idiotisme), terwijl niet zelden een vroegtijdige of plotselinge dood een einde maakt aan hun jeugdig bestaan. Dr. A. W. Aussems zegt dan ook zeer terecht Drankgebruik is voor het kind erger dan misbruik voor den vol wassene. Nu 't recept Ouders, 't is wanhopig kort. Hier is 't geeft uw kinderen nooit sterken drank, bier of wijn. En de voorbehoedmiddelen le maakt zelf geen misbruik van alcoholische dranken; 2e vrouwen in gezegende omstan digheden dienen zich van allen alco- holischen drank te onthouden; 3a dit verbod geldt ook in de zoogperiode; 4e wijn, bier etc. zijn voor uw jeugdige kinderen als versterkings middelen absoluut verboden, tenzij op voorschrift van een dokter. Kort samengeval: maakt zelf geen misbruik 7an alcoholische dranken en houdt hen verre van uwe kinderen minstens tot zij volgroeid zijn. Tweede spreker was de heer Jaspers, hoofd der school te Merselo. Krachtens zijn ambt en ondervin ding gaf hij den raad mede: voedt uw kinderen op in geheelonthouding, dal is de beste waarborg voor hun toekomstig heil, ook wat de ont wikkeling van hun verstand betreft. Uit tallooze voorbeelden bewees hij, hoe door 't alcoholgebruik der ouders de kinderen met minderwaar dige horsenen ter wereld komen, hoe door 't alcoholgebruik der kinderen zelfs hun verstand vermin dert. Ook hier dus weer dezelfde oorzaak; 't drinken der ouders en 't drinken der kinderen. Door 't drinken der ouders. Gij weet reeds uit wat de dokter zei: drankzuchtige ouders brengen min derwaardige kinderen ter wereld, ook, ja voornamelijk, wat bun geestesontwikkeling betreft. Achter lijkheid in leeren, sufheid van geest, stompzinnigheid, idiotisme bij zoo vele kinderen zijn zoo menigmaal de gevolgen van de drankzucht der ouders. Enkele cijfers mogen dat nader aantoonen. De staatscommissie, be last met een onderzoek naar de gees telijke hoedanigheden der misdadige jeugd in 't rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, vond bij de 135 jongens 95 dus ruim 2/3 abnormaal wat hun geestelijke vermogens betreft. Bij 118 van die 135 jongens werd een tekort aan kennis geconstateerd. Geen enkele verpleegde, aldus 't rapport dier commissie, stak boven 't middelmatige uit. Wat dunkt Wilt gij weten, welke nadeelige ge-» volgen dit voor de vorstandelijke ontwikkeling uwer kinderen heeft denk dan slechts een oogenblik na over wat die onderwijzer u dezen avond gezegd heeft. Volstaan wij door u te wijzen op een onderzoek ingesteld door de Nederl. Onderwijzers Propaganda Club, wolke bestaat uit een groot aantal onderwijzers. Zij gingen eens na, welke kinderen op hunne scholen geregeld alcoholische dranken ge» bruikten, welke het deden bij ge» legenheden en welke nooit. En dan vergeleken zij daarmee de mindere of meerdere vlugheid bij het leeren. 100 geregelde drinkers 14 beste 100 gelegenheidsdrinkers 23 100 niet drinkers 35 100 niet drinkers 10 slechte 100 gelegenheidsdrinkers 25 100 geregelde drinkers 40 Wilt gij dus Ouders, dat uw kind vlug is op school, geregeld zijn lessen kan volgen, dus goed leert en later goed ontwikkeld is, drinkt dan zei uite veel en geeft uw kinderen no bier, Vyn en andere alcoboli* dranken, maar laat hen inschrijven in de Mariavereeniging. Als derde spreker trad op de Z.E. lieer Martens, kapelaan te Venlo. Moeten wij u ouders hier den priester schetsen, wiens heilige roeping 't is, u in de opvoeding uwer kinderen trouw ter zijde te staan, piet u de kleinen te onderwijzen in de noodzakelijkste aller kennisse, zijn H. Godsdienst. Moeten wij u hier den Man Gods teekenen, 't woord van den Meester getrouw »laat de kleinen tot mij komen", uw kinderen als aan zijn hand meevoerend op den weg der deugd, totdat hij hen aan eigen sterkte in het goede hun weg naar het hiernamaals alleen kan doen vervolgen Maar neen, dat is voor u niet noodig. Herinnert u slechts zijn priesterlijk woord, hoe hij u waarschuwde tegen uw eigen drank» misbruik zoo nadeelig voor de gods» dienstig zedelijke opvoeding uwer kinderen. Afstomping van 't zedelijk gevoel door 't drankmisbruik der ouders heeft vermindering van 't zedelijk bewustzijn uwer kinderen tot rechtstreeksch gevolg. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken, ook naar de laagte, naar zedelijk, godsdienstig verval. Streng zult gij daarom eens reken» schap hebben af te leggen over uw voorbeeld, uw gedrag ten opzichte uwer kinderen. Alcoholgebruik werkt ook, zoowel daarom dezen avond op 't gemoed gedrukt voedt uw kinderen toch op in geheelonthouding. Hij eindigde met de woorden: »in menig huis ziet men nog heden ten dage zoo'n kleine schilderij, waarop voor de binnentredenden geschreven staat: God ziet mij, hier vloekt men niet. Och, dat men naast deze schil» derij, voor onze kinderen vooral, eene andere hange met deze woorden God ziet mij, hier drinkt men niet. Nadat de heer de Haen de ver» gadering nogmaals had aangespoord het gesprokene goed ter harte te nemen, sloot hij meteen woord van dank aan de sprekers de vergadering te ruim hall negen. I bij uwe kinderen als bij u, verslap» hiervan ouders en wat zegt ge als 'pend op den wil. Waar de meDSch ik u daarbij meedeel, dat 't moeren-nu van nature geneigd is tot het deel dier kinderen drankzuchtige kwade, waar hij toch al zijn wils» ouders had Maar genoeg hierover, kracht vaak heeft in te spannen om Door 't drinken der kinderen zelf. 't kwade te laten en het goede te Of meent ge, dat dit niet veel voor- doen, daar mag hij zijn wilskracht! komt? Kom, dat weten wij in Lim» niet verminderen door het gebruiken burg toch wel beter is niet Dat echt van bier of sterken drank. Als dit i Limburgsch bier wordt toch niet'waar is voor volwassenen hoeveel enkel gebrouwen voor de grooten, de te meer waar is 't dan voor kin»' jeugd krijgt daar ook haar deel van. deren Ook de priester heeft u^ Wat ook wel leuk is bij velen, is, dat ze zich zoo bezorgd maken, dat de drankbestrijding le ver gaat Waarom toch die bezorgdheid Verondersteld, dat de dranhbe strijding er op aandreef en het klaar kreeg van alle menschen geheelont houders te maken het zal niet gebeu» rendaarvoor wordt ook gezorgd zou daar dan hun ziel of tichaam onder lijden Dat zal toch wel niemand durven beweren. Er schijnt dus bij die bezorgdheid wel wat anders tusschen le zitten C. De man, wiens lijk tusschen Well en Twisteden in het Niers-Maaskanaal werd gevonden, is gebleken te zijn zekere M, Kersten, ïonder vaste woonplaats. Daar de man een bekend strooper was, is hij vermoedelijk by nacht bij de uit oefening van zijn gevaarlijk beroep te water geraakt. Het lijk werd te Well begraven. Op het lijk werd voor pl.m. f 25 aan geldswaarden gevonden. Ton wljespringen. Te Reeuwijk is een jong meisje over leden tengevolge van te groote inspanning bij het touwtjespringen. Ken onwillige boer. Te Houtum weigerde een landbouwer den veearts aldaar ter onderzoek van het vee den toegang tot den stal. Ook verge zeld vau de politie kon de veearts nog onverrichter zake naar huis gaan. Daarna werd van het geval per draad naar Utrecht kenuis gegeven, waarop een paar veeartsen naar hun collega werden gezonden. Deze trokken nu gezamenlijk met den burgemeester naar het buis van den onwiliigen landbouwer, dat den gan» schen dag door de politie bewaakt was. Na heftigen tegenstand werden deze heeren ter onderzoek toegelaten en maakte de politie van een en ander procesverbaal op. Abraham de Winler. Abr. de Winter hoopt binnenkort zijn 35jsrig jubileum als humorist te vieren. Dat de heer de Winter, ondanks zijn 73jarigen leeftijd nog een gezocht humorist is. blykt wel uit de talrijke malen, dat hij nog optreedt. Sinds September toch trad bij op. In September: viermaal te 's Bosch, drie maal te Bussum en twee maal te Woensel. In October:-tweemaal te Utrecht, Prin» senhage, Tilburg, Wamel, Venlo, Til burg, Breda, Diepenheim, Beek. In December: Ginneken, 's Bosch, Beek en Donk, Kortgene, Ulvenhout, Schoon» dyke. Geldrop, Helmond. In Januari 1914- Geldrop, Maastricht, Silvolde, Rotterdam. Ia Februari: Terborg, Valkenswaard, Ierseke, Druten. Made en Rotterdam. Overreden. Zondagavond tegen 8 uur had te Aarle Rixtel bij Helmond een ernstig ongeval met doodelijken afloop plaats. Bij het tramstation van de stoomtram 's BoschHelmond wilde W. van Wezel per fiets de lijn oversteken, doch zag door de du:sternis de tram naar Helmond niet aankomen. Hoewel de machinist nog uit alle macht remde, kon hij niet verhoeden, dat v. W. aangereden en van de fiets geworpen werd, waardoor hy onder de locomotief geraakte. Na ruim een kwartier van ingespannen arbeid kon men eindelijk het vreeselijk verminkte lichaam van het slachtoffer onder de locomotief vandaan halen. De levensgeesten waren reeds geweken. Het slachtoffer was een oppassend 18jarig jongmensch. Als tragische bijzonderheid kunnen wij nog melden, dat eeu maand of 10 geleden de oudste zoon van de zwaarbeproefde ouders eveneens op noodlottige wijze om het leven kwam. Dinsdagmorgen heeft men te Oostburg het echtpaar P, van Roo in hun woning aldaar bewusteloos gevonden, vermoedelyk teugevolge van kolendampverstikking. De vrouw bleek reeds te zijn overleden. Dti toestand van den man is zorgwekkend. Ongeluk. Dinsdagmiddag had op het Land van da Markt te Arnhem een ernstig ongeluk plaats. Een onbekende vrouw werd daar nl. getroffen door eeu plank van ongeveer 3 meter lengte, die van de stelling van een in aanbouw zijnd pand naar beneden viel. De vrouw stortte oogenbiikkelijk be wusteloos ter aarde met een gapende wonde wonde aan het achterhoofd, waar men de stukken van de haarkammen uit moest trekken. Hevig bloedende werd zy naar het nabij zijnde politiebureau ge- diagen, vanwaar zij, na verbonden te zijn per brancard naar het stedelijk ziekenhuis werd vervoerd. Haar toestand is zeer ernstig. Aiitodiensl Oss-Kraie-Cuyk. De »Gr. Ct kan thans met zekerheid mededeelen, dat voor de inrichting vau een autodienst OssGraveCuyk reeds onderhandelingen tot het aankoopen vau vier auto's (16 zitplaatsen) worden aan geknoopt. Kan het plan der tramwegraaatschappij onverhoopt niet doorgaan, dan zal getracht worden van de betrokken gemeenten sub sidie te verkrijgen voor een geregelden autodienst. Hond- en Klauwzeer. Volgens een mededeeliug van den Duitschen gezant hier te lande, heeft de Pruisische Regeeriug, wegens het voorko men van mond en klauwzeer in Nederland, den doorvoer van Nederlandsche vee voor eenigen tijd verboden. Op den weg tusschen Weeze en Goch is de knecht van de voerlieden Gebrs, Geinen uit Weeze onder een met boom» stammen geladen wagen geraakt en door een tweeden, nog volgenden zwaar bela den wagen overreden. De ongelukkige, vader van twee kinderen en afkomstig uit Well, overleed eenige uren na het ongeluk. middel legen brandwonden. Volgens Dr. Bamberger in de -Munchener Medizinische Wochenschrift", is soda een uitstekend middel tegen brandwonden. De gebruiksaanwijzing is al zeer eenvoudig. Men dompelt een stukje soda iu water en bestrijkt de verbrande plaats er eeuige malen mee. De uitwerking is buitenge- woon. De pijn houdt onmiddellyk op. PEEL EN MAAS Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. 1 50 c. 65 c. 85 c. 4 c. Lijk gevonden. I erstikking. Doodgereden.

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1