Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. Brief uit de Missie. Vergadering Zaterdag- 7 Februari 1914. 35ste Jaargang. No. 6 Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Dit. nummer bestaat uit TWEE BLADEN van den Boerenbond. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 50 c. franco per post 05 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 4 c. Prijs der Advertentiën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. OKABA, 4 Dec. 1913. Geachte vrienden. Wat zullen we toch gauw oud zijn als de tijd zoo vlug voorbij gaat. Het komt me voor. alsof ik pas de vorige week mijn «schooibrief" in Peel en Maas schreef en 't is toch reeds een poosje geleden. Ik veronderstel, dat die goede Venrayers reeds goed gezorgd heb ben, dat ik het gevraagde vischnet zal krijgen Ik hoorde tenminste nog al eens van Pater Kusters z.g. dat er onder u goede gevers en ware Missievrienden waren, die steeds wisten te geven, wanneer de nood ergens aan den man kwam. Ik twij fel er dan ook niet aan, of door uw toedoen zal ik in staat gesteld wor den, het volk, dat aan mijne zorgen toevertrouwd is, te oten te geven. (Beleefd verwijs ik naar tie lijst van giften in een der kolommen dezer courant). Uit dankbaarheid jegens de milde gevers zal ik vandaag eens iets schrijven over de «mode" in Okaba. Hier is de mode voor iedereen zoowat hetzelfde en ik geloof, dat niemand zou willen ruilen met de mode van Parijs. Of die eene mode wel goed is, betwijfel ik, maar 't is zeker, dat iedereen zich de weelde van de «fijnste mode'' kan veroor loven, wat in Holland niet altijd het geval is. Wie nu denkt, dat de mannen hier in een zwart pak loopen met slippen lot aan de kuiten, en de vrouwen met enge rokken, heeft 't mis. Nog bijna allen loopen in Adams cosiuum. Natuurlijk krijgen wij van tijd tol tijd eenige kledingsstukken, maar dat geeft geen doorslag. Ik wil hier dan ook niet schrijven, op welke wijze hier de kleeren medewerken aan de «mode", maar alleen hoe de lui door 't «opsmukken" van hun lichaam, dit trachten mooi temaken. Vooral bij feestelijke gelegenheden wordt van dien opschik hier veel werk goraaakt. Wijl de versiering bij de mannen en de vrouwen zoo wat hetzelfde is, zullen we hier maar alleen spreken over hetgeen de man alzoo le zien geeft. Vooreerst komt 't aanvlechton der haren. Om zoo iels juist te beschrij ven, is zeer moeilijk, maar stel u voor dat de lui allemaal zeer fijn krulhaar hebben, die uit haar aard reeds kort blijft. Welnu, de haar die vroeger afgeknipt werd, alsmede die, welke van de «gesnelde" hoofden werd af gedaan, worden op een zeer eigen aardige manier met de op 't hoofd staande verbonden en daarna met een soort gras aangevlochten, dat tot over de schouders hangt, en natuurlijk oeu zeer eigenaardig figuur maakt, maar met alles wat er bij komt een ware last waarvan de meesten nogal eens de gevolgen ondervinden. Met zoo'n aanvlechterij gaan minstens oen paar dagen, soms wel een heele week voorbij, dus nog heel wat anders dan bij u, om even de haar te krullen. Denkt nu maar niet. dat hiermede de plechtigheid afgeloopeu is, 0 neen, we zullen zien wat er nog meer bij behoort. Om het hoofd, achter de ooren langs nog een breeden band van fijn ge vlochten gas, om den bundel bij elkaar te houden Boven het voor hoofd, dat geschoren wordt, zijn nog vier van deze bandjes, welke dieuen voor sieraad. Op 't hoofd nog iets, dal zich beweegt, en waarop veeren gestoken worden, terwijl over 't achterhoofd de veeren van een para dijsvogel tot een band gevlochten zijn. Dan nog het voorhoofd rood ge verfd en de rest zwart, met over de wangen een lichtbruinen streep soms rondom de oogen en op den neus geel; dat alles te samen, een heel lief gezichtje. Daarbij komt nog, dat de neus doorboora is, en waarin soms stukken bamboe steken ter dikte van den hals eener flesch en op welke uiteinden dan de nagels van een arend steken, ofwel de groote slag tanden van een varken. Ook de ooren zijn doorboord en wijl daar steeds iets in steekt, worden die gaten immer grooter. Om de versiering van het hoofd volledig te maken, worden de haren, met hetgeen daaraan ge vlochten is, als het ware gedrenkt in klapperolie. Wie uwer durft nu nog beweren, dat de lui hier hun hoofd niet geheel modern hebben opge maakt Om den hals hangen een heele vracht bruine en zwarte koralen, bovendien nog ren bandje meteen heele rij aangenaaide hondentanden, die tot op de borst hangen. Nog een rij varkensstaarten, die ook zoo laag hangen en dan nog een partij schel pen en voor de toovenaars een toovernap. Om den bovenarm hebben de mannen ringen van de slagtanden der varkens. Mij, die de meeste tan den heeft, is de grootste held. Ook hebben ze daarbij om bovenarm en pols gevlochten banden van rotan vezels. Tusschen de banden aan den bovenarm worden planten gestoken. Wordt door iemand een vai ken ge dood, dan moet die held ook nog datgene aan den arm hebben, waar mee bij u de zaag wordt ingesmeerd. Dat wordt dan aan den arm ge droogd. De geur hiervan geeft zoo wat een feeststemming, dunkt u niet Althans men wordt den feesteling gewaar, voordat men hem ziet. Kruisgewijze over de borst ziet men een band van gewoon vlechtwerk en een van koralen. Om 't middel een breeden gordel, die zoo strak aangetrokken wordt, dat de feesteling er soms ziek van wordt. Over dien gordel nog een band, die van achteren voorzien is van een bundeltje loshangend gras, (of oon soort fijn stroo en wel iets weg heeft van een kleinen paarden staart, wat vroeger wel eens aan leiding heeft gegeven te veronder stellen, dat deze menschen een staart hadden. Onder den knie en boven de enkels hebben ze verschillende mooie bandjes, die alle voor sieraad dienen. Aan de ellebogen nog een bundeltje gras en dan zijn we zoo* at kla^r met de beschrijving. Het mooie, het ware van de zaak moet echter nog komen. Daarvoor hebben zo oude cocos met vruchtappel gekouwd, en dat verzameld in een bak. Dat wordt vermengd met verbrando sago- stengels, zoodat het een dunne zwar te pap geeft, Is die pap gereed, dan gaat de feesteling op den grond zitten en wordt door een gedienstige hand ingesmeerd, of liever overgoten met deze olie, zoodat hij blinkt als een Zondagsche schoen. Geeft nu zoo iemand nog een boog en pijl en een trom in de handen en iedereen zou 't uitjul :,m van be wondering voor zoo n se! *>nen man. Zulke kleedinu- er.de ge zondheid niet bevorder»». Daarbij komt nog dat zoo'n feesteling zich maar zelden of nooit wascht En wilt ge nu wel gelooven, dat er in Holland nog menschen zijn, die ons beulen noemen, omdat wij die lui aanraden een broek of sarong te dragen Waien zulke geleerdeD zelf maar eens hier geweest, dan zouden zij niet zoo spreken. Ge ziet wel, dat er nog veel ont breekt, om die luidjes zoover te brengen, dat het iets lijkt op de Europeesche mode. Ik blijf derhalve op uw steun, èn door giften èn door gebed rekenen. Na hartelijke groeten Uw dankb. vriend, H. VAN SANT VOORT,. Missionaris te Okaba, Ned. Nieuw Guinea. Zaterdagavond hield de Boerenbond alhier zijne jaarlijksche algemeene ver gadering. Om half 7 opende do Voorzitter, de heer Th. Michels. de vergadering met gebed, wenschto alle leden veel heil en zegeD in het nieuwe jaar en gaf daarna het woord aan den heer J. Poels, welke de vergadering verder zal leiden. De heer Poels begon met eenige woorden te wijden aan de nagedachtenis der over leden bestuursleden Duijkers en Vollenberg Hij schetste hen als trouwe Boerenbondeis die steeds hunne beste krachten gaven voor den bloei van den bond maar die toch al hun streven dikwijls met ondank zagen beloond. Mogen zy hierboven reeds het loon genieten, dat hun hier onthouden werd. Spreker brengt daarna een woord van dank aan de commissie, die de boeken by den Secretaris penningmeester heeft ge controleerd. Alles werd in volmaakte orde bevonden, waarvoor dan ook aan den secretaris alle iof toekomt. Om eon gedetailleerd overzicht te geven van de geheele boekhouding is niet doen- iyk, daarom zal hij met een globaal over zicht volstaan. Vooraf wenscht hij echter de commissie der boekencontrole voor te dragen voor herbenoeming, waaraan bij acclamatie werd voldaan. De ontvangsten van den Boerenbond be droegen in 1913 f 595,05. de uitgaven f 059,80, nadeelig saldo f 64 75. Spreker geeft eenige toelichtingen over dit tekort en stelt voor dit aan te zuiveren door het bedrag te nemen uit de kas der commissie van aankoop, die wel een stootje kan lijden. De heer Poels dringt er op aan, dat zij die aanmerkingen te maken hebben dit nu moeten doen. Men is hier vergaderd om elkanders belangeD te behartigen, daarom vrij uit gesproken. Het verleden heeft be wezen, wat eendracht vermag en eendracht is in de toekomst meer dan ooit noodig, daarom die iets te reclameeren heeft, spreke. Het vorige jaar bedroeg het ledental 478, dit jaar 468 alzoo 10 minder. Verslag commissie van aankoop. In 1913 werd aangekocht aan kunst mest. krachtvoeder enz. 1685275 KG. voor eene waarde van f 49397,64. Op 1 Dec. 1913 was iu depot voor een waarde van f 2069,57. De inkomsten bedroegen f 52349.31. de uitgaven f 52187,85, batig saldo f 161,46. Winst 1912 f 157,28 zoodat in kas is f 318,74. Het is steeds gebruik geweest de goe deren uit het depot contaut te verkoopen. Het komt wel eens voor, dat deze of gene zijne beurs vergeten heeft, of niet vinden kan, aan worden de goederen toch mede gegeven. Nu is echter bepaald, dat hij, die niet contant betaalt, uiterlijk den tweeden Zondag volgende op den dag, waarop de goederen zijn gebaald, bij den secretaris moet komen betalen, bij gebreke waarvan het geld zal worden opgehaald, verhoogd met 2 cent per gulden, ten bate van den geldophaler. Ook wordt van iedere betaling in het vervolg eene kwitantie gegeven en deze moet bij navraag steeds kunnen ge« toond worden. Er wordt geen genoegen meer genomen met te zeggen: ik heb toen of toen na de -Hommis"' in de Zwaan betaald, Marten zus of Driek zoo stond er by, kwitantie toonen is de boodschap. De secretaris geniet f 100 salaris, de depothouder San ders krijgt 1 3 voor iederen te lossen wagou, behalve thomassiakken, die met f 2 betaald worden. Het bestuur wensebte dit te veranderen en den secretaris f 1 van iedere wagon toe te kennen, aan Sanders f 3 per wagon plu? 30 cent weegloon voor te wegen w^goDs, Om te doen zien, welke werkzaamheden de secretaris verricht, deelt de beer Poels mede. dat deze in het afgeloopen jaar verzonden heeft 246 kaarten, 495 brieven en 21 telegrammen. De heer W Wijnhoven vraagt of men de kunstmeststoffen niet beterkoop krijgt als men ze in bet groot neemt, men kan op een ander beterkoop terecht en ieder zoekt zijn eigen voordeel. De heer. Poels antwoordt dat men nergens beterkoop terecht kan dan bij den Boerenbond, of het moest zijn met de kali. Men weet echter dat 't syndicaat de prijs vastgesteld heeft op f 1,82, het is op boete van 5000 Mark verboden te verkoopen beneden dien prijs. Doen som mige handelaars dat toch, dan is dat hunne zaak, de Boerenbond wenscht ten pleziere van enkelen geen 3000 gulden boete te beloopen. Openlijk durft men hem ook niet beter koop te geven, maar het kan zijn dat de handelaar een 10 markstukje in de hand duwt voor den spaarpot der kinderen. Het zal echter op andere wijze wel worden ingepeperd, want aan kali is zoo weinig verdiend, dat men daarvan geen boerderij kan koopen. Hij die elders gaat koopen is geen goed Boerenbonder. Ook het lid Stappers maakt dezelfde aanmerking als Wijnhoven en deelt mede, dat hij ter wille van het voordeel toch wel op andere plaatsen zou willen koopen ook acht hij zich een goed lid van deu boerenbond. De heer Poels geeft hem een soortgelijk antwoord als aan Wijnhoven en voegt er aan toe dat men wel moet rekenen niet alles 'nij de handelaars te kunnen krijgen, waar niets aan verdiend is, slaan zij niet in Ook kan Stappers zich met het voorge steld salaris van f 3 per wagon voor San ders niet vereenigen. Er zijn wagons waar voor het bedrag veel te hoog is, terwijl het voor andere veel te laag is geschat. Na bespreking met het bestuur zegt de heer Poels, dat men de gegrondheid van die aanmerking inziet, en stelt voor dit aan het bestuur ter regeling over te laten. Wordt goedgevonden. Voorlezing wordt gedaan der geanaly seerde proeven en de namen van hen, aan wien krachtens uitkomst der analyses, terugbetalingen zullen geschieden. Rekening Paarden verzekering. In 1913 werden uitbetaald 14 paarden, nl 12 geTallen en 2 afgekocht. Het ver lies daarop bedraagt t 1814, aan premie werd ontvangen f 1863.85, de totale in. komsten bedroegen f 4167,22, de uitgaven f3439.60, voordeelrg saldo f 727.62, batig saldo 1912 f 407 76. totaal f 1135,38. Het aantal leden bedraagt 260, ver zekerd met 347 paarden voor f 114920. Het inleggeld bedraagt f3,50. In liet reglemeut staat 3 weken na aangifte van dragen der merriën wordt bij verwerpen uitbetaald f 40 of f 60 resp. voor 1 of 2 veulens. Het bestuur stelt enz. Dit is zeer in het belang der leden. Goedgekeurd. De aftredende schatters worden bij acclamatie herbenoemd. In plaats van wijlen Duijkers en Vollenberg werden als bestuursleden van den Boerenbond gekozen de zoon van Duijkerg en Derks te Veltum. Als schatter der paarden Friezen Casten- ray. Stierhoudery 1913. Inkomsten f 1543,50, uitgaven f 1114,99 batig saldo f 402,51, nadeelig saldo 1912 f 582,55, tekort alzoo f 180,04. De Stierhouderij werd opgericht in 1905 voor den tijd van 10 jaren en eindigt alzoo 1 Sept. 1915, er zal dus beslist moeten worden, of deze blijft voortbe staan. Hierover zal ter zijner tijd eene vergadering belegd worden. Veeverzekering. Uitbetaald werden 15 kooien ter waarde van fX2671, deze brachten op f 843,40, een nadeel van f 1827,60, Inkomsten f 2106.48, uitgaven f 3065, nadeelig saldo f962.17. De vereeniging telt 163 leden met 438 koeien, verzekerd voor f 99396. De heer Poels zegt dat het zoo niet langer gaat, 1 procent premie is te weinig. Het bestuur is van oordeel dat men moet besluiten 1 proceot op te halen met April en met November nog een half procent. Hiertegen bestond geen bezwaar. Brandassurantie. Aangesloten 297 leden, verzekerd voor f1200000. Het bestuur werd bijzonder dank ge bracht namens I et hoofdbestuur voor zijne toewijding. Als bestuurslid in plaats vau wijlen Vollenberg werd gekozen P. J. Derks, terwijl de aftredende l«den W. Wijnhoven en H. Wismans bij acclamatie werden hetkozen. Ongevalleu en ziekteverzekering. Zoo goed als de brandassurantie, zoo slecbt staat deze er voor, de leden zien hun eigen belang niet io. Spreker herinnert aan het gezegde van Pastoor Roes Alles verzekert de boer, zijn vee. zijn akker, zijn gereed, maar zich zelf niet. Hij spoort allen tot toe treding aan. Hiermede was de agenda afgehandeld. Op verzoek van den heer Poels zal de Z.E. Heer Pastoor Schmeitz eenige woor den tot de vergadering richten. Deze hield ongeveer de volgende toespraak Wanneer ik de vergadering van den Boerenbond vergelijk met vergaderingen PEEL MAAS 1 voor dk vv.jaigon k, 4 taangii'lt

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1