Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. Kaïpr van Koophandel Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Katholieke Vrouwenbond. Zaterdag- 31 .Tanuari 1914. 35ste .Jaargang. No. 5 Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN op dit Blad. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY 50 c. franco per post *'5 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling oo c. afzonderlijke nummers 4 c- Prijs der AdvertentiSn van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Bij Kon. Besl. van 22 dezer, no. 19, is bepaald dat te Venray eene Kamer van Koophandel zal worden opgericht. Wat is eene Kamer van Koop handel Eene K. v. K. is een lichaam, door de Regeering aangewezen om Handel en Nijverheid op alle moge lijke wijze te dienen. Hare bestem ming is dus le Aan het algemeen bestuur en aan de provinciale of gemeentebe sturen, binnen welker gebied zij ge vestigd is, hetzij op daartoe te kennen gegeven verlangen, hetzij uit zich zelve, inlichtingen te geven, adviezen uit te brengen of voorstellen te doen over onderwerpen van handel en nijverheid en 2e Aan hen. die bij handel en nijverheid betrokken zijn, zoodanige mededeelingen te doen, als gezegde besturen zullen verlangen, of als zij zelve in het belang van die takken van bedrijf nuttig achten. Zij vraagt of verstrekt alzoo ad viezen of inlichtingen over post, tele graaf, spoorwegen, belastingen, in voerrechten, accijnzen, veiligheids wet enz. Wie kan lid zijn van de K. v K. Ieder maunelijk Nederlander, niet bij rechterlijke uitspraak de be schikking of het beheer zijner goe deren verloren hebbende of van verkiesbaarheid ontzet zijnde, den ouderdom van 23 jaren bereikt hebbende, en bestuurder of medebe stuurder zijn of geweest zijn van een bedrijf van handel of nijverheid in de gemeente waarin de Kamer geves tigd is. Wie is kiezer voor de Kamer van Koophandel Iedereen die kiezer is voor den Gemeenteraad in de plaats waar de Kamer gevestigd is en bovendien aldaar bestuurder of medebestuurder is en gedurende 12 achtereenvolgen de maanden geweest is van een bedrijf van handel of nijverheid. Het opmaken der kiezerslijsten, het uitschrijven van verkiezingen enz. en wat daarmede in verband staat is aan Burgemeester en Wethouders reap, gemeenteraad opgedragen. Door de Koningin kunnen gemeen schappelijke Kamers voor meerdere gemeenten worden gevestigd, wan neer daartoe door de Raden der betrokken gemeenten aanvrage ge schiedt en het belang van handel en nijverheid zulks wenschelijk acht. De kosten der K. v. K. worden jaarlijks op de gemeentebegrooting gebracht. De toegestane gelden I dienen tot bezoldiging van den secre- taris en verdere beambten (welke geen lid zijn van de K. v. K.) en verder noodzakelijke onkosten. De leden mogen geen bezoldiging genieten, hun aantal wordt door de Koningin bepaald. Jaarlijks voor 1 April wordt door de K. v. K. rekening eu verant woording over het afgeloopen jaar aan den gemeenteraad ingezonden. Elke Kamer stelt zelf haar regle ment van orde vast. Dat reglement en de daarin later te brengen wijzi gingen of aanvullingen behoeven de goedkeuring van den gemeenteraad. levenswijze enz., veel krachten uitput Maar toch, dat alles is op verre voor den lijd eu veel menschen ziek na niet toereikend voor de ontzag» maakt, zoodat het getal der verpleeg- Üjke groote behoefte, die overal aan den, of die verpleging noodig heb» goede verpleging bestaat en daarom ben naar verhouding veel grooter is is een van de vele zaken, die de dan vroeger. j Katholieke Vrouwenbond trachtte Komen we nu op het platteland en bereiken, deze, de groote misstanden vragen we naar de ooraak van de die er bij de particuliere ziekenver» slechte verpleging, dar wijt men het pleging op het platteland en bij de daaraan, dat allen, die v.ich daarvoor arbeidersbevolking bestaan, op te bereid zouden verkla'en of het ruimen. zouden kunnen naar de stad gaan.j Te dien einde stellen zij zich voor Alles wat iets weet of kan, gaat naar jaarlijks, b.v. in den winter, door de stad of de industriecentra. j een bekwaam geneesheer cursussen En vragen we in de stad of in de te doen geven, waarin de deelneem» industrieplaatsen, waarom zij dan'sters bekend gemaakt worden met gebrek hebben aan ziekenverpleeg» de goederegels der gezondheidsleer 8ters, dan wijst men u naar de groote en over zieken, wijk en zuigelingen» fabrieksschoorsteenen, die als een verpleging, zoowel theoretisch als groot bosch Daast elkaar staan en practisch op de hoogte gebracht die u erop wijzen, dat aan hun worden. voeten uitgebreide zaken gebouwd] Hiermede worden twee heel zijn, waarin honderden meisjes en schoone zaken bereikt, eerstens, dat vrouwen werkzaam z jn. Hier zijn jzij, die den cursus volgen, bij de landen aan het wer die andeis] menschen meer kennis verspreiden Er zijn altijd nog menschen, schrijft V. in de Zoom, dames zoowel als beeren, die bij 't hooren noemen ot uitspreken alleen van den naam «Vrouwenbond'' kippenvel krijgen. Zij verstaan onder dien naam eenige honderden dwaze, geëman cipeerde vrouwen, die alles 't onder ste boven willen gooien, die met de mannen willen gelijkstaan in eer, aanzien en beroep, ja zelfs den man nen daarin de meerderen willen zijn. Zij stellen zich als voorbeeld de ingelsche sufïragetten en haar drij ven, en scueren verdof alle vroussH vereenigiDgen over denzelfden kam. Het komt omdat men nog veel te weinig hoort en leest over de Katho- .ieke vrouwenbeweging en van den anderen kant dagelijks iets over die ontaarde Engelsche jufïerkens in de couranten staat. Het is derhalve niet van nut ont bloot als we hier iets neerschrijven omtrent een voorname zaak, die door de Katholieke vrouwenbond gaarne zou worden opgelost, nl. over zieken en wijkverpleging. Ei bestaat op 't oogenblik overal, zoowel in de stad als op 't platteland een behoefte aan ziekenverpleegsters, aan wijkverpleging. Hoe komt dat Eerstens hierdoor, omdat het meer en meer ter kennis komt van de volgeDS de natuur en de bestemming]over de behandeling van gezonde en de eerste plpts geroepen]zieke AAn* Gods op de eerste plaats geroepen]zieke lichamen, en tweedens dat er en aangewezen waren balsem tejmeerdere gewone arbeidersmeisjes gieten in de onden der lijdende zich met ziekenverpleging zullen gaan onledig houden, hebbpnl Mo" net. .derhalve, dat er geen redenen bestaan om bijTierïróofêïi üo handen, die zijn derhaF?ê"fiiet vrij. -v Op het land heeft men getrachtlvan vrouwenbonden de bibberkoorts om den trek naar de stad door het]te krijgen, maar wel om de banden plaatsen van machines aan te vullen I ineen te slaan en de propaganda voor en ook door het gebruik van minderek Vrouwenbonden te steunen, trachten, maar aan het ziekbed tunnen we geen machines plaatsen. Reeds lang heefi de machine haar] I p71O* intocht gehouden in de huiskamer, in I c5 de keuken, op het kantoor, maar in]R>K< venraysche Middenstands menschen, dat er zooveel afhangt van een goede verpleging. De beste geneesheer kan weinig o niets tot stand brengen, als er geen goede verpleging is. De geneesheer kan medicijnen voorschrijven, kan zijn voorschriften geven, maar dat ze nageleefd worden is de taak der verpleegster. Op de tweede plaats echter doet zich de behoefte aan ziekenverpleeg sters zoozeer gevoelen omdat er zoo weinig zijn, die zieken willen o kunnen verplegen. Wie dikwijls aan een ziekbet komt, kan er over meepraten. Geneesheeren en priesters kunnen voorbeelden met massa's aanhalen waar van den eenen kant arme men schen zelfs de meest primitieve ver. pleging moeten ontberen, terwijl het dikwijls voorkomt, dat men ook met veel geld geen verpleegster kan krijgen. Waaraan is dat te wijten l Voorop mogen wij als vaststaand aanmerken, dat het moderne leven met zijn jakken en jagen, slechte voeding en overspanning, dwaze Vereeniging. Maandagavond 7 uur hield de heer I HesselinkDirecteur der Gemeente Keu riugsdiensten te Arnhem eene lezing over I warenkennis en wareuvervalsching, hier- uitgenoodigd door het Bestuur der Ir. k. v. m. v. Nadat de Voorzitter allen bedankt had de ziekenkamer kan de machine niets uitwerken, nu niet en nooit. Kunnen we de verpleging onzer zieken aan mindere krachten toe» vertrouwen Neen dat gaat ook niet. Juist aan het ziekbed hebben we|'J?e menschen noodig met verstand en overleg, met medelijden en gevoel, jvoor de trouwe opkomst eo medegedeeld met een sterke alles overwinnende] [iad dat er dezen avond gesproken zou ligfde worden over voedingsmiddelen, kreeg de En waar zullen we ze vinden beer Hesselink het woord tot het houden Ziedaar juist de kwestie die de me, er „p wjjt6n dal Katholieke Vrouwenbond moet war0nkeDni8 een woord is voor veel trachten op te lossen. (uitbreiding vatbaar, hij zal zich echter Zeker, Gode zij dank, de christe» beperken tot die waren, welke voor de Hike Charitas heeft reeds lang voor]consumptie bestemd zijn en zal trachten zoover mogelijk in de behoeften 'oorkomend. laan te toouen. Drie elementen zyn er voorzien en dagelijks zoekt zij llog|noodig om het menschelijk leven in stand naar de middelen en wegen om in]te houden, lucht, water en voedsel. Lucht steeds verderen kring te helpen en]eD water stelt de natuur iu ruime mate te troosten. beschikbaar, maar voedsel is iets anders. We kennen de ziekenzusterkens, Iu overoude tijden toen de mensch m die de ziekenverpleging beoefenen uit hoofd,a.k godsdienstige motieven, uit liefde tot I onbruikbare onderscheiden. Hem, die gezegd heeft-- Wat gij den] Iq deze tijden echter nu de behoeften minste der Mijnen gedaan hebt, dat jder menschen zeer zijn toegenomen en het hebt gij Mij gedaan." snelverkeer bet mogelijk maakt de pro- Het ziin heldenzielen, die zich ]ducten binnen weinige dagen van het eene slechts laten geleidon door- bur tot God, zonder lof of belooning (!tr]met v[eesch, groenten en water, doch menschen. Eenmaal de hand aan denver8Cbaft de handel spijzen en dranken in ploeg geslagen, zien zij niet meer om jde m0est uitgebreide keuze. en stellen geheel hun leven in den Maar met den handel deed ook de dienst der christelijke naastenliefde- ««oomrent,, .«o. intrede eo «i I concurrentie het hoofd te kunnen bieden, Wij hebben onze z g. ziekenver, I toetlocbt nMnen to, pleegsters die zonder door gelotten Vervalsching. Sacharine, kleurstoffen enz.1 Abonïl6Grt U verbonden te zijn, zich ten dienste vormden een dankbaar vervalschingsmate- stellen voor de zieken, en dat doen riaal. Veel te weinig wordt er door den ver boven onzen lof verheven. 'Middenstand gebruik gemaakt van 't gratis^ onderzoek door het Rijksbureau te Leiden. Spreker geeft vervolgens eene beschrij ving van de samenstelling en werking van het bloed in het menschelijk lichaam en wijst op Je zorgeloosheid die er hoerscht betreffende het voedsel. Het kan vele menschen niets schelen wat ze eten, als ze maar genoeg eten en toch is juist zuiver krachtig voedsel het behoud van het lichaam. Daarom is het ook de plicht der overheid zooveel mogelijk te zorgen voor onvervalscht volksvoedsel. Is het geen jammer, dat margarioe, die toch reeds de natuurboter vervangt, ook nog vervalscht wordt. Dat men cacao, die den naam draagt van volkscacao, met van alles, behalve met cacao kan vergelijken. Met vreugde is dan ook door ieder, die het met de volksgezondheid goed meent de indien ng by de Tweede Kamer van een Handelswaren-wetsontwerp vernomen. Spreker geeft een overzicht van de werking van den Gemeentelijken Keuringsdienst te Arnhem, speciaal wat betreft de melk» vervalsohing. Spreker heeft berekend dat een boer die 5 melkgevende koeien bezit, indien hij dagelijks slechts 5 procent water aan zijne inelk toevoegt en deze aan 8 cent per liter verkoopt, hij zyn inkomen met f 140 per jaar vermeerdert. Te Arnhem werd sinds de invoering der gemeen'ekeuring in 1912 voor f 20.000 minder vervaischte melk verkocht dan in 1908. Een uitnemend voedingsmiddel is karnemelk. Boter kan men gemakkelijk ondsisc duw door ze te smelten. Zuivere natnurtbrer geeft bij het smetten een .><hu. vet, margarine is troebel. Wollen stoffen kan men onderzoeken door er draadjes uit te trekken, zuivere wol brandt niet. doch is er katoen bij, dan branden deze draadjes geleidelijk op. Meelsoorten worden vervalscht met gips, krijt enz Spreker toont een monster rijst- rneel vervalscht met 56 procent gips. Rijst is een volksvoedsel bij uitnemend heid, veel meer dan aardappelen, deze be vatten 60 procent water tegen rijst 60 procent zetmeel. Zelfs de geringste kwaliteit rijst staat ver boven aardappelen. Evenals rijst is suiker een uitstekend voedsel. Jammer dat de prijs zoo hoog wordt door den zwaren accijns, welke meer dan de helft der waarde bedraagt. Snoepgoed beslaat veelal uit aardappelmeel en kleurstof, vermengd met sacharine. Safiaaü, welke per pond f 50 kost is evenals de meeste van deze specerijen veelal vervalscht. Koffieboonen worden met leem en ge malen koffie met peekoffie of zand ver valscht. Spreker toont een pakje -gezond- heidskoffie-', bestaande voor een derde deel uit zand. Thee wordt met andere planten ver mengd of na eens gebruikt te zyn. ge droogd en geverfd. Soda bestaat dikwijls voor het grootste gedeelte uit glauberzout. Groenten, zelfs spinazie bleek vervalscht. Worst bleek meel te bevatten, terwijl cacao bestond uit gemalen bast van de cacaovrucbt. Limonades en jams worden veel vervalscht door aardappelmeel en sacharine. Van gemalen koffie kan men zien of by vervalscht is, door hem op koud water te strooien. Zuivere koffie drijft boven, het toegevoegde zinkt. Van de gelegenheid om de monsters te bez;chtigen en vragen te stellen werd een ruim gebruik gemaakt. Na de pauze werd een serie lichtbeelden vertoond, allen betrekking hebbende op warenkennis of daarmede in verband staande, zooals bijv. de mijt in het meel, rijstbouw en suikerfabrieken op Java enz. Nadat de Voorzitter spreker had dank gebracht voor zijne lezing en toelichting met fotograph ën werd de vergadering ge sloten. PEEL MAAS 1 i

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1