Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Zaterdag 24: Januari 1914. 35sto Jaargang. No. 4 nfr-gTgiD ])it nummer bestaat uit TWEE BLADEN Tegen het bedrog. Wilt gij borgen, komt dan morgen. R. K. Bouwvakvereeniging. Abonneert U op dit Blad. R.k. Werkliedenvereeniging. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY franco per post voor het buitenland by vooruitbetaling afzonderlijke nummers Prijs der Advertentiën van 1—4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën. 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Onder dit opschrift schrijft de N. T. C. o.a. Handel is handel Met dit krachtwoord sust menig koopman zijn geweten en wordt in onze maatschappij een massa oneer lijkheid goedgepraat. Of eindelijk goedgepraat niet. Men verlaagt veeleer den handel door hem te ver eenzelvigen met bedrog. Hoeveel prettiger, hoeveel aange namer zou het in de wereld zijn, welk een verandering van het aan schijn der maatschappij zou het géven wanneer de menschen eens eerlijk en oprecht waren in hun bedrijfsleven. Wanneer ieders ja ook ja was en het neen een zeker neen. Wanneer wie handelen ging met iemand ook te voren weten kon, dat hij niet 'oeiirogen zou worden'ol oin den iuiu geleid. Helaas het eerlijkheidsbesef is geslonken, de rechtvaardigheidszin teruggedrongen, en het egoisme be- heerscht de wereld. Dat leelijke. menschvernederende egoisme. dat de harten in ijs sluit en met koel gemoed zijn evennaaste benadeelt en bedriegt, alsof er geen verantwoordelijkheid bestond en als of de men8ch roofdier was, tuk op buit, in plaats van redelijk schepsel Gods, levend onder de onverganke lijke voorschriften der Goddelijke wetten, die ten slotte ieder mensch in het hart zijn gegrift. En ware het nog alleen bij de moderne heidenen zoo. Zij weten dikwijls niet beter en vinden in de vage men8chelijke wetten van fatsoen eer, degelijkheid slechts een zwak ataketse', waardoor zij echter dik wijls even goed en beter op den rechten weg worden gehouden dan christenen, die de sterke mijlpalen der christelijke moraal weten te staan. De oorzaak is natuurlijk de ver slapping van het christelijk leven en het verbleeken 7an het christelijk bewustzijn. Wij hebben binnenkort in de Staten-Generaal een wetsontwerp van mr. Aalberse te wachter, ovor de oneerlijke concurrentie. In laatste instantie is zulk een wet niets anders dan een poging om weer meer het gebod der eerlijkheid in toepassing te brengen. In verband hiermede is het interes sant te lezen wat een nieuwe schrij ver in Frankrijk, Maurice Gailhard Baucel, in een lijvig boek geschre ven heeft over dien «strijd tegen het bedrog" in de oude gilden. De oude gilden hebben toch zoo veel goeds uitgewerkt in de maat schappij. En op stuk van zaken altijd door het toepassen van de christe lijke beginselen, van het evangelie op de handels en bedrijlsgemeenschap En wat nu de strijd tegen het bedrog betreft, komt Gailhard tot de conclusie: «dat het moeilijk is, een vernuftiger, een vollediger, en beter ici de onderdeelen doorgewerkt ver dedigingssysteera tegen het bedrog uit te denken, dan het systeem waarmede de gilden hun dwang op het handels- en bedrijfsleven hebben opgelegd." Inderdaad: dwang. Maar de dwang, die der menschen wil, tot zooveel kwaads geneigd, richtte op 't goede en die in het leven een algemeene sfeer van eerlijkheid en oprechtheid bracht, zooals er thans juist een van oneerlijkheid en onoprechtheid heerscht Het zal belangrijk zijn iets naders over dat systeem van «strijd tegen het bedrog" te vernemen. Voor een kwarteeuw schrijft II. ia at u.k. >*on wen iezen boven den ingang van een ouden molen, in gitzwarte letters van een decimeter breedte en twee centi meter dikte, het volgende Wilt gij borgen Komt dan morgen. Degene, die dit geveild had, wel niet kunstvol mooi, maar toch duidelijk en practisch, moest een zakenman geweest zijn van de boven ste plank, waan an de zakeo- menschen onzer dagen nog een voorbeeld konden nemen. Datzelfde rijmpje, datzelfde spreuk- je, moest ook prijken in oiibaimhar- tig vette lette en duidelijke letters boven den iDgang van eiken winkel, en iiog eeDS, een bord herhaald, in den winkel zelf, voor hen die hebben een kort geheugen. Wat hoefde er dan wat minder geklaagd en gejammerd en gefoeterd te worden in vele middenstands- woningen. Maar thans is de praktijk van sommige winkeliers hel pofsysteem. Hoe dwaas en sporadisch dit beletsel ook zij, toch hangen ze zich nog het mantebje om van broeders van barmhartigheid, zij die het stelsel huldigen. Wanneer wij niet poffen, hoe zullen dan die arme stumperds ge holpen worden, die in consum of andere grooie winkels niets meer krijgen Een wedervraag is het beste ant woord waar hebt gij ergends ge leerd, dat gij verplicht zijt om iemand met levensgevaar den strop af te nemen, die hij zich zeiven vrij willig om den hals heeft geslagen Dit is een kwalijk begrepen naastenliefde. Diezelfde naastenliefde oefent ook uw buurman, de caféhouder, die zich over den armen familievader met vrouw en negen kinderen ont fermt, en diens grooten dorst lescht, zoodat bij den eersten lóondag zijn rekening de voorkeur geniet van een flinke som aan bier en jenever. Zooals overal ook hier: de uit zondering bevestigt den regel. Er kan reden zijn om eens te poffen, maar uilzondering moet het blijven. Anders gaat men denken: ik zal maar poffen, de winkelier kan wach ten, de vijfhonderd gulden op de spaarbank staan veilig, en brengen me ondertusschen mooie procenten op. Trouwens, is uw klant door uwe goedhartige pofferij geholpen Wel neen Hij zal een volgenden keer en na een half jaar al evenmin bijkomen als ra tien jaar. Het pollen wordt een kwaal, die in het bloed overgaat. En de zakenlui worden er de dupe van. Een grooten stap zouden de mid denstanders vooruit zijn, wanneer ze zich aaneensloten en niets anders bereikten in de eerste driejaar, dan dat het polstede' verdween. Zeker, laat at plakkaat drukken,. Vderd gulden kosten, waarop tc lezen stond in duidelijke letters Wilt gij borgen Komt dan morgen, opdat de borgers bij u altijd Ie vroeg «comen. Is mond en klauwzeer besmettelijk voor den mensch In het algemeene ziekenhuis te Saaz in Bohemen werd een 38jaiue boerenmeid opgenomen. Zij had aan beide neusopeningen uitslag in den vorm van blaartjes. Dit breidde zich uit, zoodat de neus opzwol en ook bovenlip en wang dik en rood wer den. Tegelijkertijd veranderde ook het vleesch om de nagel wortel an de rechter wijsvinger op dezelfde wijze als de neus en werd met een er evenzoo uitziend huidje bedekt. Langzamerhand nam het zwellen en de roodheid af, bet huidje werd afgestooten en de zieke plaatsen ge» nazen. De lichaamstemperatuur was op den dag van opname 38,4, de koorts duurde 4 dagenlang. Nadat ze er 27 dagen gebleven was, verliet de zieke het ziekenhuis geheel hersteld. Andere ziekten, die vermoed konden worden zooais milt» vuur, diphteritus, St. Antoniusvuur, werden door het bacteiiologisch on» derzoek buitengesloten. Daar het ook geen pokken konden zijn, omdat geen van de zieke koeien du ze verzorgd had, deze ziekte ver» toonde en de zieke ook niet met lymp in aanraking geweest was, ligt het vermoeden voor de hand, dat men de ziekte van de patiente in verhand moet brengen met het mond en klauwzeer, waaraan de door haar verpleegde dieren leden. Zondagmiddag half 3 hield deze ver- eeniging eene tamelijk drukbezochte ver gadering in het Patronaat. Als le punt stond op de agenda verkiezing van een tydelijk bestuurslid in de plaats van P. van Bergen, die voor den tijd van ongeveer 3 maanden i" Engeland werkzaam is. Hiervoor werd gekozen J. Arts. De Voorzitter deelde mede dat op 8 Februari a. s. de B .ndsadviseur uit Maastricht eene spreekbeurt zal komen houden en spoorde alle leden aan dan trouw op te komen Wat betreft de kwestie der loonsver- hooging adviseerde het Hoofdoestuur te Maastricht voorloopt met 1 cent per uur te beginnen. Aangezien in de vorige vergadering echter besloten is met alge meene stemmen een lnonsverhooging van 2 cent in te voeren, vraagt de Voorzitter hoe in deze te handelen. Met algemeene stemmen werd besloten aan 2 cent vast te houden. Maar, vervolgt de Voorzitter, als de patroons nu beslist weigeren 2 cent te geven, zal men dan met l cent genoegen nemen De vergadering was eenparig van oordeel niet toe te geven en 2 cent ver» hooging te eischen. Verschillende leden merken op dat men niet bang behoeft te zijn voor onder kruipers, wijl in alle omliggende gemeen- j«n de lonnstandaard hooper is dan hier. Alsnu komt aan de orde het voornaam ste punt der agenda -Aansluiting bij de R. K. Werkliedenvereniging'1. De Voorzitter zet de verschillende voordeelen, welke eene aaosluiüng biedt, uiteen. Men kan zaalhuur, advertentie kosten enz. besparen, daar deze dan door de W. V. gedragen worden. De contribute ad 30 cent zal door de kas der Bouw vakvereeniging gedragen worden, De contribute der Bouwvakveieeniging komt echter in eigen kas, en in zate de vakafdeeling betredende, blijft men geheel vrij. Het lid van Blerk dor W. V. /.egt dat, als de B V. V. bij de W. V. aangesloten •s, de leden ook lid kunnen zijn van de coöp «ratio, als allen daarbij toet aden zou dat een machtigen steun zijn voor de coöperatie en zou men wellicht kunnen geraken tot de oprichting eener coop bakkerij, wat men reeds zoolang vurig weu8cht. Het iid Zwitserlood der B V. V. brengt hiertegen in dat men moet trachten samen te werken met den Middenstand, daar deze het toch is. die ons de loousverhooging moet verschaffen. Werkt men nu de coöperatie in de hand. dan stoot men den Middenstand tegen het hoofd. De heer H. Odenhoven, waarnemend Voorzitter der W. V.. merkt op dat de W. V. niets uitstaande heeft met de coöperatie Alleen is een der voorwaarden om lid der coöperatie te zijn, dat men lid is der W. V. Men blijft echter geheel viij en in geen geval mag het bestuur der W. V. zich inlaten met of propaganda maken voor de coöperatieve vereeniging. Met 35 van de 36 uitgebrachte stemmen werd daarna tot toetreding besloteD. Nadat de Voorzitter nog had medege deeld dat hij zich voor den tijd van een maand zou belasten met het ophalen der contributie en de leden nogmaals tot trouwe opkomst op 8 Februari had aangespoord, werd de vergadering met den gewonen groet gesloten en onmidde lijk daarna begon de vergadering der Het bestuurslid H. Odenhoven. wmmd. Voorzitter, wenschte in deze eerste ver gadering van 1914 allen veel heil en zegen, wenschte de leden der B. V. V. geluk met hunne toetreding allen hartelijk welkom. vorige vergadering voor, welke werden goedgekeurd. Vervolgens gaf hij een overzicht der voordeelen welke de W. V. biedt. Hij weesop het nut der bibliotheek, arbeidsbeurs, die aan de W. V. hun ontstaan danken, sprak over het geven van een feestavond, het oprichten van spaarkassen, bet gezamenlijk inkoopen van steenkolen enz. Vervolgens werden de leden aangespoord tot het lezen van het -Kath. Volk" eu weiden eenige nieuwe ahouné's aange worven. De wnmd. Voorzitter deelde mede dat in de vorige vergadering bet ontslag van den Voorzitter is aangenomen, zoodat er nu een nieuwe gekozen zal moeten worden, en vraagt of er bezwaar bestaat dat de nieuw toegetreden leden der B. V. V. aan de stemming deelnemeu. Verschillende leden zijn er tegen en eischen de toepassing van het reglement. Het reglement werd opgezocht en nu bleek dal ieder lid direct na zijne toe treding stemgerechtigd is, zoodat tegen het stemmen der nieuwe leden geen bezwaar kon 'bestaan. Het lid G. van Houdt zegt dat bet geen kwaad kon zoo het geheele regiement bekend werd gemaakt, de leden weten zoowat niets van den inhoud af en daarom eischt hij voorlezing van het heele regle ment. waaraan door het bestuurslid Lenssen wordt voldaan. Het lid Michels kan zich met eene keuze op hedeu niet vereenigen, de keuze van een Voorzitter dient rijpelijk over» ogen en daarom wenscht hij uitstel tot eene volgende vergadering De Voorzitter zegt dat Michels zeer goed weet dat er in de vonge vergadering besloten is, in deze vergadering een nieuwen voorzitter te kiezen en vraagt hoe de leden er over denken. Algemeen was men van oordeel nu tot stemmen over te gaan. Bij stemming kreeg de heer Smals 24 stemmen, zoodat hij met groote meerderheid gekozen werd lot Voorzitter. De uitgebrachte stemmen waren als volgt verdeeld Smals 24, M. Hendriks 8, H. Beerkens 4, van Blerk 6, H. Odenhoven 4 G. van Houdt 4, M. Vermeulen 1, Drees- sen 1, Greefkens 1, van de Vorle 1, A. van Houdt 1, P. Lenssen 1. Zwitserlood 1 stem. Het bestuurslid Odenhoven bracht nog een woord van dank aan de leden der B. V. V. voor hunne toetreding en vroeg vervolgens of de nii uw benoemde Voor zitter zijne benoeming aanneemt. De heer Smals brengt de vergadering dank voor het in hem gestelde veitrouwen en zal zijne benoeming voor den tijd van een jaar aannemen. Hij roept aller mede werking om de vereenigiug tot bloei te brengen, in. Aangezien de zaal om 4 uur door de jongens van het Patronaat in gebruik moest worden genomen en dit uur reeds voorbij was, moest tot sluiting der ver gadering worden overgegaan. Daarna las de Secretaris de notulen der doen herleven. («evolve» vail hol Alcoholisme. Een staiis'iek, opgemaakt door Dr. Magnan, hoofd der krankzinnigenverple ging in Frankrijk, leert dat ruim 74 pCt. der maunen, opgesloten in een krank zinnigengesticht, slachtoffers zijn van den alcohol Van de vrouwelijke verpleegden ie het aantal iets minder, maar toch nog altijd ruim de helft, nl. 'njoa 52 pCt. Waar men op zoo'n schrikbarende wijze de gevolgen van het alcoholisme ziet en krankzinnigheid is nog maar één onder de vele ellend'ge gevolgen verwondert men zich, als men nog men schen aantreft, die geheel onverschillig staan ten opzichte van dit belangrijke vraagstuk. Levend bevroren vissollen. Reeds lang is bekend, dat de visschen een verbazingwekkend weerstandsvermo» en heette gen tegen koude bezitten; visschen, die geheel bevroren waren, kon men weer PEEL EN MAAS Weekblad voor Venray, Horst en omstreken. 1 50 c. b5 c. 85 c. 4 c. 20 c. 5 c.

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1