Het eigendomsrecht. Zaterdag L7 .Taiiuari 1914:. 35ste .Taargang. No. 3 Uitgave van Firma W. Van den Munckhof, Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN Spoorwegklachten. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs per kwartaal voor VENRAY Iranco per post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nummers 50 c. 65 c. 85 c. 4 c. Prijs der Advertentiën van 1—4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. De Voorhoede ontleent aan: Rede voeringen, Preeken en Toespraken van Mgr. E. W. von Keiteler, ver taald door J. M. L. Waterreus, Pr.: J De bezittenden en de niet-bezitter.- den staan vijandig tegenover elkaar; de verarming der massa's neemt van dag tot dag toe; het idee van eigen domsrecht is in bet begrip des volks geschokt en wij zien van tijd tot tijd verschijnselen oprijzen, gelijk vlam men, die nu hier, dan daar uit de aarde opstijgen de voorbode van een algeheele uitbarsting, die ons te wachten staat. Aan den eenen kant zien wij het starre vasthouden aan de rechten des eigendoms, aan den anderen kant de even starre ontkenning van alle eigendomsrecht, en wij zien angstig uit om eèn vergelijk te treffen tusschen deze twee felle tegenstanders. Onder deze omstandigheden zullen wij de leer der Katholieke Kerk aangaande het eigendomsrecht uit eenzetten, zooals de heilige Thomas van Aquino die zeshonderd jaren geleden ontwikkeld heeft. Wellicht zullen wij ontdekken, dat de menschelijke geest, door het ge loof geleid, reeds voor duizend jaar voor onze hedendaagsche toestanden den weg heeft afgebakend, welke diezelfde geest, van het geloof ver- vreerad en aan zich zelf overgelaten, tevergeefs tracht te ontdekkeD. Om de leer der Kerk aangaande het eigendomsrecht ten 7olle uiteen te zetten, stelt de heilige Thomas eerst een nader onderzoek in om trent de betrekkingen, waarin God staat tot Zijne schepselen, en dit recht Gods dat met het bestaan der schepping ten innigste verbonden is is onvervreemdbaar; geen ver deeling, geen bezit, geen gewoonte, geen wetgeving kan dat waarachtig recht Gods verminderen. Hier heeft dientengevolge God alle recht, de raen8ch daarentegen volstrekt geen recht. Behalve dit waarachtige volle eigendomsrecht, dat alleen aan God toekomt, erkent de heilige Thomas ook nog een gebruiksrecht, en alleen ten opzichte van dit gebruik kent hij den mensch eenig recht over aard- sche goederen toe. Wanneer nu in dit verband sprake is van natuurlijk menschelijk eigen domsrecht, dan kan daaronder nooit dat volle en onafhankelijke eigen domsrecht verstaan worden, dat alleen aan God toebehoort, maar immer en alleen het gebruiksrecht. Daaruit volgt verder, dat ook dit gebruiksrecht niet als een onbegrensd recht, niet als een recht om met aardsche goederen te doen wat hij wil, door den mensch kan beschouwd worden, maar enkel en alleen als een recht, om die goederen zoo te gebruiken, gelijk God het wil en heeft vastgesteld. De mensch is verplicht de wel te erkennen, die God voor de gebruiks wijze heeft vastgesteld en heeft nim mer het recht om het gebruik der aardsche goederen te onttrekken aan het doel, waarvoor God ze bestemd heeft. Dit eerste doel van alle aardsche goederen te onttrekken aan het doel, waarvoor Go 1 ze besterad heeft. Dit eerste doel van alle aardsche goederen wordt zoowel door de natuur zelve uitgedrukt als door de woorden, die God na de schepping tot den mensch heelt gesproken «Ziet, Ik heb u alle gewassen ge geven, die hun zaad dragen op aarde en alle hoornen, die in zich zelf zaad dragen, volgens hunne soort, dat zij u tot voedsel mogen strekken". God bezit dus, zoo besluiteD wij deze verklaring met de woorden van den heiligen Thomas, het oppereigen- dom over alle dingen. Hij heeft in Zijne voorzienigheid de voortbreng» selen tot den dieost en het lichamelijk onderhoud der menschen bésterad, en dientengevolge bezit ook de mensch een natuurlijk eigendomsrecht, namelijk het recht om ze te gebrui ken. Uit deze opvatting vloeien voor ons twee gewichtige gevolgen voort: le. De Katholieke Kerk heeft in hare leer omtrent het eigendomsrecht niets gemeen met de opvatting, die men gewoonlijk in de wereld aantreft en volgens welke Je mensch zich als onbegrensd beer en nv-ester van het eigendom beschouwt. Nooit of nimmer kan de Kerk den mensch het recht toekennen, met de goederen der wereld naar zijn luimen te handelen en ais zij van menschelijk eigendom spreekt en het beschermt dan houdt zij altijd deze drie verschillende punten voor oogen, die tot het wezen van haar begrip van eigendom behooren: dat het ware en volle eigendomsrecht alleen aan God behoort; dat den mensch slechts een gebruiksrecht geschonken is; en dat in de uitoefe ning van dat gebruiksrecht de mensch verplicht is, de door God gestelde wetten te erkennen. 2e Het is duidelijk, dat deze leer over het eigendomsrecht slechts daar mogelijk is. waar een levendig ge loof heerscht, daar zij geworteld en gegrondvest is in God, in Zijnen wil en Zijne wet. Eerst sedert het optreden dier mannen, die zich vrienden des volks noemen, of schoon zij den ondergang van het volk bewerken; eerst nadat hunne geestelijke voorgangers het Godsge loof onder het menschdom aan 't wankelen gebracht hadden, kon ook die goddelooze leer meer en meer verspreid worden, waardoor de mensch zich zelf tot Opperheer van zijn eigendom maakt. Eenmaal aan God onttrokken, beschouwen de menschen zich zelf als de uitsluitende heeren over hun eigendom en gebruiken zij dat alleen als middel ter bevrediging hunner immer aangroeiende genotzucht. Van God gescheiden, maakten zij levensgenot en zinnelijke vreugd tot doel van hun bestaan en <le goederen der wereld tot middel om dat doel te bereiken, zoodat er een klove ontstond tusschen rijken rn armen, j zooals de christelijke wereld nog nmt gekend had. Terwijl de rijke in overdreven, verfijnde zinnelijkheid zich aan grenzelooze verkwisting schuldig maakt, laat hij den armen mede- mensch in gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften om komen en onttiekt aan nem, wat God tot onderhoud der menschen bestemd heeft. Op dat eigendom, dat zoo mis bruikt wordt, en tegen alle godde lijke wetten in wordt aangewend> rust een zware vloek, een berg van ongerechtigheid. Niet de Katholieke Kerk, maar het ongeloof en de goddeloosheid hebben dezen stand in het )eve» ge roepen, en even als zij bij d m armen den lust tot werken verniet gen, zoo vernietigen zij bij den ijke den geest der practischo liefde De Arnh. Ct. heeft ppd artikel, waarin ernstig wordt geklaagd over den geheelen dienst bij de Staals» spoor, zoowel wat het op tijd ver« trekken als aankomen betreft. »Men kan zich eenvoudig op haar dienstregeling niet verlaten. Men meent in het boekje een goede ann« sluiting gevonden te hebben. Een kwartier tijd om over te stappen: Mis poes De trein is 20 minuten te laat en de aansluitende trein die dan toevallig op tijd is is vertrok ken. Zoo gaat het den ganschen dag en overal. En waardoor dat nu precies komt, gaat het publiek niet aan. Het denkt er ook niet aan den een of anderen ambtenaar daarover verwijten te doen: het klaagt over een organisa tie, waarbij deze ellendige toestanden mogelijk zijn. Het heeft het volste recht daartoe. Omtrent het Ireinmateriaal zegt het artikel In de personentreinen, die de S.S. doet rijden op lijnen als Arnhem Venlo, ArnhemZwolle, Arnhem Den Bosch wordt heel vaak een materiaal gebruikt, dat beneden alle critiek is. Daar zijn wagens bij, zoo oud als de maatschappij zelf, oude 8tootkasten, die in een le klasse een minimum gerief bieden. Daar rijden 3e klasse rijtuigen, die met den besten wil der wereld niet anders dan met hondenhokken kunnen ver geleken worden, die over den weg stooten alsof men zich over Brabant- sche keien beweegt, die voor niet- rookers ongeveer geen ruimte biedt, waarbij de banken er verveloos en goor uitzien en waarin men met zijn tienen in een nauwe coupé gepropt wordt. En die wagens van dus 50 jaar oud, verkeeren nog dagelijks op bijna alle lijnen der S.S. Want, zegt men daar blijkbaar, we kunnen ze toch niet wegsmijten! Eilieve, men heeft toch ook een trekschuit aan kant moeten doen. Siüds een paar jaar heeft de S S eindelijk grootesneltreinlocomotieven zooals die in alle andere landen van Europa reeds sinds lang in gebruik zijn. Daartegenover staat dat zij op haar kleinere lijnen, zelfs voor haar zoogenaamde sneltreinen nog locomotieven bezigt, die niet mee kunnen, amechtige vehikels, die vaak niet in staat blijken den trein op gang te helpen. Locomotieven, waarvan de hoofddeugd schijnt te zijn dat ze hard fluiteu en als ze stil staan, waarvan ze het meest houden puffen en blazen met groot ge» weid, die den trein alleen op gang krijgen door er met volle kracht een wanhoopsnik aan te geven. En waagt men het, aan iemand van 't personeel te vragen wat er aan de hand is, dan kiijgt men in vele gevallen een onbeleefd ant» woord. Want en dat mag ten slotte nog wel eens betoogd: zeer dikwijls laat de toon van de trein» beambten tegenover het publiek te wenschën óver. v Watersnood. Uit Grave wordt gemeld De twee trouwe wachters bij Grave overblijfselen van de oude vesting, met de litteekens van vijandelijke kogels in hun rug de twee kanonnen, die daar 's zomers zoo rustig binnen bet houten hekje aan den Maasoever staan deze veteraneD hebben wederom hun plicht vervuld. Op list van den Rijkswaterstaat zijn Maandagmorgen, toen de Beersche Maas begou te werken, door militairen, daar- "voor met munitie uit Den Bosch overge komen, de gebruikelijke kanonschoten gelost om den volke in wijden omtrek van dit feit in kennis te stellen. En ver droeg het dreunende geluid over de kale weiden en landerijen, die van Beers tot Den Bosch met Maaswater overstroomd zijn. Het afschieten van de kanonnen is een gebeurtenis in het rustige Grave. Met den Zondag gaf de voorbereiding al een heele levendigheid. Doodgevroren. Aan den weg tusschen Heyen en Hom- mersum werd het lijk gevonden van zekeren Jan Willemsen. 63 jaar oud, een bekend straattype, algemeen Klokkejan genaamd. Hij was horlogemaker van beroep en woonde te Heijen, doch trok mees al in den omtrek van dorp tot dorp rond, om bij de boeren de klokken te repareoren en andere knutselwerkjes te verrichten. Daar de ongelukkige veel misbruik maakte van sterken drank en men een nog gedeeltelijk met alcohol gevulde fl«scb bij hem vond, vermoedt -de Tel." dat hij zich in dronkenschap neergelegd heeft om te slapen en zoo is doodgevroren. Lil de mijnstreek. Bij het maken van mijngangen in het oostelijk gedeelte van het mijn veld der Dominiale mijn te Kerkrade is men Daar de »L. K." meldt, op eene met dryvend zand gevulde spleet gestooten. Weldra vulde het wegdrijvende zand eenige mijn gangen, waaronder de luchtafvoering van dit gedeelte der mijn, zoodat de ontgin- Sneeuwstormen. 't Is 't wintertje wel Uit alle deelen van middel Europa bijna komen berichten van watersnooden of hevige sneeuwstormen De treinen op de noordwestelijke Rus sische spoorwegen komen overal met groote vertraging binnen tengevolge van den geweldigen sneeuwval, Tusschen St. Petersburg en Reval was het personen en goederenverkeer 24 uur onderbroken. In. de nabijheid van Riga zijn twee treinen in de sneeuw blijven zitten en te Pskow zeven. De verbinding van Kroon stad mei de kust is verbroken. De voorsteden en dorpen rondom St. Petersburg zijn totaal ondergesneeuwd. In de hoofdstad zelf is het verkeer zeer moeilijk geworden. Boeren en hier en daar militairen zijn gerequireerd om de spoorlijnen sneeuwvrij te maken. De sneeuwval is ook in het bergland van Sardinië zeer hevig geweest. Veel vee is omgekomen en tal van rivieren zijn buiten bare oevers getreden. De velden die al voor bezaaiing in orde waren ge bracht, zijn met puin bedekt. Verscheidene personen zijn door lawines gedood, o. a. een gezelschap ruiters, uit 5 personen bestaande, kwam bij Desulo om het leven. Overtreding Loterijwet. Maandag heeft over het geheele land de politie op last van hoogerhand op vqr.-nhillende kantore»». Ban io.*iMuirm4ec-,.. nemingen, als Lotisico, Tijdgeest. Witte Kruis, Beider Belang. Noord Hollandsch Witte Kruis enz alle mogelijke boeken en bescheiden in beslag genomen, zelfs re clameborden en dergelijke, op de bedoel- de loterijondernemingen betrekking heb» bende. De inbeslagnemingen hebben ten doel de zaak van loterij wetsovertredingen straffer aan te pakken dan tot dusver het geval is geweest en een u tgebreider onderzoek te doen instellen naar de vraag, of en op welke wijze de loterijwet wordt overtreden. I)it optreden wordt in overeenstemming geacht met hetgeen de regeering, met name de minister van financiën, ten aan zien van de bedoelde ondernemingen in zijn Memorie van Antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer betreffende de begrooting van financ ën heeft mede gedeeld. In die Memorie van Antwoord zeide de minister o a. het volgende Indien mocht blijken, dat de thans bestaande wettelijke bepalingen daarvoor niet voldoende zijn, zal de ondergeteekende nader in overleg treden met zijn ambtge noot van justitie, tot wiens departement de handhaving der loterijwet behoort, om maatregelen te beramen, waardoor op afdoende wijze kan worden opgetreden tegen de in het Voorloopig Verslag be doelde particuliere loteryen. De inbeslagneming heeft zich tot deze kantoren bepaald, omdat het doel was, nu slechts daar de inbeslagneming te doou, waar die briefjes ten verkoop aan het publiek in voorraad waren. De maatregel, om op hetzelfde uur over het geheele land de inbeslagnemingen te doen, was al geiuimen tijd tevoren voor bereid, d">ch stipt geheim gehouden. kinderzeden. Ten gemeeotehuize te 's Heerenberg deed de daglooner W Kniest uit Braamt deze week de geboorteaangifte van zijn 24e kind, waarvan nog 16 in leven. Zijn eerste echtgenoote werd 10 maal en zijne tegewoordige reeds 14 maal moeder. Caeiuakkelijk verdiend. De commissaris van politie te Rotterdam heeft namens den burgemeester mr. A. Zimmerman, een Rijkspaarbankboekje met f 10 uitgereikt ten behoeve van Corn, Korteland. zoon van W. C. Korteland en ning wellicht voor langeren tijd zal gestaakt moeten worden in het oostelijk gedeelte der myn. toevoeging van Hoek van Holland aan PEEL MAAS Weekblad voor Venrav, Horst en omstreken. 1

Peel en Maas | 1914 | | pagina 1