Qennenplafltei? Fr. Beckers, auQ&aaa, simaawaa M DREESSEN K. VAN AARSSEN. Houthandel. G. L. Verbeek. Custers, Halt lier da Werda Halt Th. J nssen, Schoenwinkel. St. Nicolaas V. F0NCK. SINGER Naaimachines NUTTIG St. NICOLAAS Cadeau. M. Van Aarssen, Goed Schoenwerk JOS. ARIAENS. P. SCHOLS. J. VERSLEIJEN. Dorschmachine's JOS. VOLLEBERGH 1 Joh. KUSTERS, Melassevoeder J. BEKKERS Strooliulzenfabriek zuiver Schoofstroo, Examen Gemeente-Secretaris en Ambtenaar Ier Secretarie. TE KOOP Haagdoorn- en Beukcnplanten bij J. Bekkers, Sigarenmagazijn «DE NIJVERHEID". prima onrervalschte lijnkoek en lijnmeel. enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. Heerenkleeding naar maat. Eerste kwal. Timmerhout, Meubelen, Stoelen, kinder stoelen, kinderwagens, Sport- eu Promenadewagens. S&adil ia vsssmaus. och Machinaal werk. Verder alle Machinaal werk aan de laagste prijzen. Prachtige Surprises, Alle Speelgoederen. ktsi-Artikalaii, Bamba®'® luasbataa ani, aai. SINGER-MAATSCHAPPIJ. z VENLO Groenmarkt 12. de Nieuwste Stoffen I aiN-expelle a Anker Pain-Expeller Louis Wynhoven te Venray. Dames-, Heeren en Kin der-schoenwerk, EN gros. en detail Verkrijgbaar Tabak, Sigaren, Sigaretten, Snuif- en Pruimlabak. Minimum Nicotinum. Alweer goedkooper. L A N UBOUlïERS! JOH. CUP, Toilet- en Parfumerie-artikelen, goedkoop en uitstekend voederin a,le kwaliteiten en v> Weadfute. - Vlekkenwater. Henseniusplein, Venray. f JO per 1000 pond, Schr.ftelyke opleiding aangeboden door M. J. H. DENTENEER. Commies ter Secretarie van Helmond Oedipl. Cand. Oem.'Secretaris. Aanvang nieuwe Cursus 15 December. Voor het in 1908 gehouden examen werd met gunstig gevolg opgeleid. q, ill blikkon f 1.75. SlMpMperges f0 9() c, r ili blikken 45 c. ötootasperges Wonderpakket f 1.95 flink degelijk speelgoed. Mooie gr. gekl. pop compl. servies timmerdoos trompet kegelspel, geweerspoor met 3 wagens, paard, wagen, springtouw, 2 gr. gekl. prenten boeken. Zoolang de voorraad strekt, fr. na ootv. van Postw. A. BERGER, W. Wagenstr. Rotterdam. puike eenjarige alsook Schoolstraat. VENRAY. Geldersch spek 35 c(. per pond. Prima oigenslag Raapolie 46 ceni per liter. Prima Raapolie 42 ct, per liter. f l/2 b|ikken 28 c. Blom Kakebeoke p. 5 p 7i|e ct. Schijfappelen 23 ct. per zak f 7,00. Rozijt >n 14 18 19, 26 ct. per pond. Cains Patent blom 10 ct. p. p., pet Krenten 17 ct. per pond, zak t 8.00. Vermicelli 10 ct. per pond. Appelgelei 16 ct. per pond, per 10 Witte boonen 16 cent per liter. pond 15 ct. Kiviets boonen 18 ct. per Liter. Alle soorten vruchtengelei in potjes Erwten 12 ct. per liter. 2230 ct. Frambozen- en citroen kwast 3550 Candijsiroop 12 ct. p. pond. ct. per flesch. Keukensiroop 8 ct. per pond, 3 16 Liebigsvleesch-extract 40 ct. Alle soorten busgroenten lste soort 1/1 blikken 40 c» 2de soort 1/1 blikken 27 c. i(« blikken 23 ct. 1(2 blikken 16 ct. Abrikozenpulp 50 ct per bus. Suiker 24 c. per pond. 75 ct. 114 - f 1.45. Gebrande Koffie vanaf 303236. 40, 5055 c. p. pond. Ongebr. koffie 25, 27, 40 ct. p. pond Kaas 40 cent per pond, Vijgen 12 cent per pond. HANDEL IN A andevelend, Groote Straat, VENRAY. Verder verkrijgbaar Beleefd aanbevelend Paterstraat, VENRAY. Elegante coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Sajjetten, Kou sen, Fluweelen. Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. Alle goederen op maal kunnen in den kortst mogelijken tijd geleverd worden. De ontfergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat by hem steeds te bekomen is, sooals: OREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT. VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbekantrecht 2 duimsch OREENEN en VUREN HOUT, en een groote voorraad zeer goedkoope WAANPLANKEN, enz. Schilderijlijsten in soor ten le kw. Carbolineum en Asphaltpapier. Meubelfabriek en Magazijn. Grootste voorraad van alle soorten zoowel de gewone mand als de fijnste moderne. Spiegels, Schilderijen eg Lijsteg, Alle Mandenwerk, Draai en Ornamenlwerken. Vertegenwoordiger voor de levering der gunstig bekende Sohl'i Crnyonpor- Iretten naar ieder photografle, alsmede daarbi] passende lijnden, enz. enz. Aan spook ol hekserij gelooft men toch niet meer in onze zoo verlichte, concurreerende 20ste eeuw. Nog eens bekendmaking van onze oude lang T«rko«kte prijzen. Geen retour gezonden rommel afgekeurd door beeien Schoenwinkeliers, en door mij opgekocht, maar van de grootste en meest bekende fabrieken. Ilecren Chroom- Elastiek-bottine*, f 3.50. Hoeren Chroom- llij$-l>ottines, f 3 50 Dames Chroom- - f3.95. Dames Knoop- f 3,85. Alle REPARATIE'S aan lage prijzen. Solied Handwerk, zonder concurrentie. Zeer fijn Heeren en Dames Schoenwerk, zuivere pasvorm. Fijnste afwerking, en van de soliedste grondstoffen vervaardigd. Matige pryzen. CREAMS en SCHOENPOETS-MIDDELEN. Maat- en Reparatiewerk. FRONTESPIESSTRAAT VENRAY. Voor elk wat wils, Voor groot en klein Door de uitgebreidheid, der keuze, - groote voorraad en billijke prijzenvertrouw ik met een druk bezoek vereerd te worden. Aanbevelend, kV*-" Onderricht gratis ook in het machinale stoppen en borduren. In NEDERLAND vertegenwoordigd door meer dan 50 eigen Magazijnen. voor Demi-saisons, Overjassen, Pakken, Broeken en Vesten. Voordeelige koopjes in halfwollen en katoenen Broekstoffen, Pillous Mollekins, Bevers. Alle gemaakte goederen, als Overjassen, Demi-saisons. Costumes, Broeken en Vesten. Alledaagsche Goederen. Onderbroeken en Borstrokken. Bonte en Witte Hemden. Kielen, Kousen en Sokken. Dassen en Strikken, Boorden en Fronts, linnen en papieren.) Hoeden en Petten. Witte en Bonte Voorschoten. Allerhande wollen Doeken, en andere Wollen Goederen, Eene partij Voordeelige Resten, enz. enz. Alle Koloniale Waren en fijne Kaas. Scherp concurreerende prijzen. Aanbovelend, -AIJKER- E o Verkrijgbaar in flesschen a 50 ets, 75 ct. en f 1,25 bij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker F. Ad. RICHTER C°. te Rotterdam. Weigert beslist Pain-Expeller met Diiitsclie verpakking. is te bekomen bij Peterstraat VENRAY. is en blijft het voordeeligst in 't ge! ruik. ijzersterke werkschoenen, goedkoop Verder 2e en 3e soort chroom en box rund (geen box-kalf desverkiezendo naar maat vervaardigd, aan scherp concurreerende prijzen. Reparaties desverkiezende tegen spotprijzen. Prima Schoencream en Ledersmeer. Aanbevelend. verschillende soorten Beleefd aanbevelend, Tabak en Sigarenmagazijn, Schoolstraat STALEN-DEPOT Bruning en Muhreg te Amsterdam. Eigen fabrieken. Voordeeiigste pryzen. Hier wordt voor niemand gelogen, en niets veracht, doch met soliede waar ge concurreerd. Voor f 3.50 of f 4.00 fijne Heeren Chroom- of Boxcalf-bottines. Prima gegarandeerd. Fijnste modellen. Sterk genaaid of gepend. Grotere ijzersterke bottines, Hoiin uerk, Water- of Sneeuw» sehoenen a f 3 00, f 3.50 en ietsselioenen f S,50 en Verkoop uitsluitend a contant. X oorloopig geen Dames- en Kinderwerk. Eigen fabrikaat Nogal goedkooper. Heerenschoenen bij mij gekocht, genieten dit extra voordeel. Halfzoolen met hakken IJzersterk worden ter reparatie aangenomen voor f 1,10. Door aanschaffing der allernieuwste machines ben ik in staat gesteld, boven vermelde goedkoope aanbieding te doen. Het is dus niet meer noodig 6 a 7 guld»- te betalen voor chroom-bottines. Ook niet meer f 1,30 of f 1.40 voor halfzoolen en hakken. Hier koopt u uit de eerste hand van de eenige Venraysche Stoomschoenfabriek. Langstraat. Hoogachtend, De beste, goedkoopste en lichtloopendste in alle modellen zijn verkrijgbaar by Machinefabrikant. MAASHEES. Bindstraat, Venray, in alle soorten en prijzen bij beveelt zich beleefd aan W. A. van den Münckhof tot het leveren van alle Rarbier, Selioolslraal. Het beste adres voor ALS Toilet-Puimsteen. Jactitwater, Haarspiritus, Haarwater in verschillende soorten, 11 - ,1 Eau de Cologne Fijne Odeurs.', Karnemel k-zeep^ Borax-zèep, Cocps-zeep, Billijke prijzen. Soliede afwerking uit de Suikerraffineerderij v/h. SPAKLErI TETTERODE Amsterdam, voor paarden, melkkoeien, mestrunderen en varkens. Controle Rijkslandbouwproefstations. Vraagt prijzen en brochures aan by don Agent Voorts verkrijgbaar Bloedstillende Pleisters, Hechtpleisters. Likdoornpleisters, Gezuiverde aluin, Helsc.ie Steenstiften ter verdrijving van (Wratten. Pepermunt, Tandpoeder. Sneeberger Snuif, Strobin, voor -het wasschen van witte stroohoeden. Zinkvaseline, Boorvaseline. TH- SLITS ontvangt prima blank Prima Schiedammer Jenever, Roebroek's Oude Klare, Bots en Hulstkamp's Oude Boll. Brandewijn, Cognac, Rhum, Quasi, Limonade, Advocaat, Likeuren, Bitter, Port, Samos, Madera, Punch, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij GOEDKOOPS WINKEL 525252SH5H525H5E5E5H525252525H525H5H 52 2525 25H5H5H5H52525H525H52525252525H5E5 Ontvangen voor het a. s. seizoen tCGEN bhe™«tiek f T^\,CRKOUDHEDEN SS CU s- Q-> ss aait matigen prijs van P

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4