Algem. Vergadering Metselaarsbond. Algem. Vergadering Vergadering St. Hubertus, Merselo. Tooneeluitvoering J Feestgeschenken versche VISCH, Prijskaarten St. Nicolaas! Gascokes. Winterhoeden en Pelsen Wed. J. v. d. I Een goed verlicht SPOED SPOED. H. VAN DEN BOSCH. ZITDAGEN Groote Opruiming ROLPENS met gebakken appeiscmj ST. NICOLAAS Goud en lilverwerken P. Klaassen, Markt, Venray. G. WlNTELS. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Burgerlijk© Stand. Kerkelijke Diensten te Venray. Boter- en Eiermarkten. ADVERTENTIEN Zondag 29 November Zondag 29 November, St. Nicolaas-etalage. SPECULATIE Koek de JDinant 30 ets. Taai Taai 25 ets. Braad- toestellen. Strijk- BacH Iedere week te bekomen W. van Well. Boter- en Macron-letters. Het beste middel Gasfabriek (c Venray. OPRUIMING TELEGRAMMEN. No. 14811 Af 20.000, No. 14811 B f 20.000, OPRUIMING SCHOENWERK Sclioofsli'oo a f I I -per 1000 pil. Notaris HAFFMANS K. Thomassen-Van Wely. Slagerij KEMPS-POELS Groote Straat. alle Speelgoederen Notaris Esser te Horst, Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Linssen Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Vooruit dus -St. Cecilia" Ga 200 voort en de waardeering van alle welge- ■iode ingezetenen 2al uw deel zijn en blijven. Ik eindig met den wensch, dat we weer eens spoedig op een dergelijke uitvoerin mogen vergast worden. Een muziekliefhebber Venray, 25 Nov. 1908. VENRAY. Aangifte van den 20 Nov. tot den 27 Nov Geboorten. Geene. Huwelijken. Peter Antoon Johannes Valckx oud 23 jaren, landbouwer te Bergen en Anna Ma ria Gertruda Jacobs, oud 2G jaren, zonder beroep te Venray. Hubertus Lambertus Zeegers, weduwn. van Jacomina Janssen, oud 50 jaren, smid. en Hendrika Johanna Raemakers, oud 47 jaren z. b. beiden te Venray. Sterfgevallen. Henricus Johannes Antonius Laurensse, oud 7 maanden. -Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor» gens half 9 tot half 12. Worden gevraagd Bieden zich aan t Parochiekerk. Paterskerk. MAASTRICHT, 24 Nov. Boter Ge mijnd 31130 K. G. Prijzen, hoogste prijs, 1.13, Laagste f 1.18, Gemiddeld f 1.27 Eieren aangevoerd 8800. Dikke f 8.20 a f 8.40, kleine f. 670 a f 0.00, gemeng de f 6.90 f4.40. des namiddags half 5 precies in bet lokaal van den heer P. CUSTERS. Als «preker zal optreden de Zeereerw. heer Pastoor SCHMEITZ. Hoofdzakelijk zal door Z Eerw. besproken worden de belangen der Venraysche arbeiders in Duitschland. Deze vergadering is voor eenieder toe gankelijk, ook niet-leden van den R. K. Volksbond, welke over de grenzen gaan werkeD, worden beleefd op deze vergade- dering uitgenoodigd. HET BESTUUR. Zondag 20 Nov. a. 8. 's avonds uur in het café van Th. POUWELS, Langstraat. Bespreking feestviering van »St. Barbara." Trouwe opkomst verzoekt IITT BESTUUR. namiddags O uur, van het Kruisverbond, in de MUZIEKZAAL. Aan de orde 1Opening der Vergadering 2. Installeering van adspiranlen en aanneming van nieuwe leden. 3. BesprekingPropagandadag en Propagandisten 4. Het houden van een Oudersavond. 5. Over »de Drankiceer" 6. Rondvraag en sluiting. Zeer trouwe opkomst verzoekt HET BESTUUR. G-ROOTjB te geven op Maandag en Dinsdag 7 en 8 December a. s. in de Zaal van den heer M. ARTS. Aanvang lieide avonden O uur Het Bestuur. Ondergeteekende noodigt eenieder uit een kijkje te komen nemen in zijne Voor elk wat wils. Voor jong en oud Voor arm en rijk. vanaf 25 cents per pond en hooger. Alles eigen fabrikaat. Beleefd aanbevelend. Als schoonste erj njeest practische beveelt de Gasfabriek te Venray aan: Verlichtings-\ Kook- le soort N'oordvolle Haring, 3 ct. per stuk, bij 25 stuks 2i/z cent per stuk. Gerookte Bokking, 3 ft 4 ct. per stuk. Voortaan iederen Zondag om versche viscli. Ruime sorteering in Chocolade. Suikerwerk, Borst plaat (hartenj en fijne Marsepain, Ileerlyke zelf gebakken Taal, Koek Dinanl en SpsukUt in verschillende prijzen. Tot een bezoek noodigt beleefd uit tot wering van rook en roet is bet gebruik van In vulkachels, verwarmtoestellen. en alle kachels en fornuizen, zoowel alleen als vermengd met kolen te gebruiken. Prima Gaseokes a 87 cciH per 50 K G., verkrijgbaar aan de van de nog voorradige met lO pCt. korting. Ondergeteekende bericht "hiermede, dat hij zich gevestigd heeft als ten huize van de WED. P, BOM, Hoen derstraat. Voor het maken van alle voorkomende soorten Schoenwerk beveelt hij zich beleefd aan en hoopt door' liet leveren van degelijk en solied werk de gunst van velen te verwerven. Aanbevelend, Zeer nuttige en geschikte St. NICOB.AAS-CADEALX. II. CITSTKRÖ. BaeRu.RempeL Bielefeld 9 a ai a «a a w X z 03 J. KOOI Haarlemmerstraat 49, Amsterdam. H. GORISSEN VAN POL Schoenmakorstraat 10, Roermond. Gelden verzonden N V. DE TIJDGEEST. winkelvenster trekt koopers aan, daarom niet het gas gespaard Een beslagen of bevroren winkelraam, beantwoordt niet aan zijn doel-V' Daarom verwarmt voor weinig geld het winkelraam met gas Inlichtingen geeft kosteloos de Directeur der Gasfabriek te Venray. Pofiteer van de gelegenheid van alle soorten aan veel verminderde pryzen tot en met 5 Dec. n. s. VENRAY. Stroohulzenfabriek Th. Slits ontvangt prima zuiver ie liouden door: o te HELDEN. Op Maandag ÜO November van 10- 11 uur te Oirlo by G. KEM» MELINGS, van 3 tot 4 uur te Venrsv in »DE GOUDEN LEEUW". Op Dinsdag fl December van 10 tot 11 uur te Geysteren by AAN DE BRUG. van Mantels en Overjassen Pelsen en Hoeden, Ondergoe'de ren, eene partij resten voor pakken, zwarte en gekleurde kleedjesstoffen, alles wordt aan lage prijzen verkocht Aanbevelend, Wat zullen wij-heden eten? Wilt IJ dit jaar voordeelige inkoopen doen van Speelgoederen, komt dan bij ondergeteekende, waar wegens algeheele opruiming ver boneden inkoopsprijzen worden uitverkocht. II.v. poppen van I" fl.8(> voor f 1. poppen van I' l,40voor 90 cenf. Verder ruime keuze in alle soorten alles solied eigengemaakt werk, zeer mooie Cadeaus, ook Gouden, Zilveren, en Nikkelen Heeren- en Dames-Horloges, Pendule's, Regulateurs, Klokken, Wekkers enz. alles eerste kwaliteit. Reparation spoedig, zeer vogrdeelïg. en met garantie Minzaam aanbevelend, r,,x. nos. dennenstrooisel op Wittenberg. 25 nos eiken en berkenslagbout en 12 nos s'rooisél in Bergsbosch alles in de de bosschen van den Weled. heer Goossens. zal op Vrijdag 11 Deoember 1.90&.nam. 1 uur in het Venraysch broek te Venray voor den heer J. Straat:pan, publiek verkoopen 1 maaimachine (merk Cormic'k') kunst meststrooier, rechtstroodorscbmachine, wanmolen merk' Triiimpf, 2 lange' karren, eggen, ploegen, verder landbouwmateriaal benevens 1 paard (zwaar Belgisch ras) oud 7i,2 jaar, 1 aftands paard en 10 a 12000 KG. gedorschen zaai en voederhaver. te VENRAY, zal op verzoek van Gerard Kusters Van Achten, op Donderdag 3 December '1908, 's namiddags 4 uur, ter he: berge van Michiel Arts aan den Heuvel le Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray 1. Weiland in de Volieraolen, groot 24 a. 50 c. sectie A 708 en 1-191, naast Jan van Os en Hendrik Poels Ie Merselo. 2 Dito Hoogbto.-k of Smakterspurkt, groot 30 a. 20 c. sectie A 349, naast Henri Wismnns en de Wed. Joh. Jenneskens 3. Dito en dennenbosch in den Nieuw, molen of Zwarteklef, groot 41 a. 70 c. sectie C 3330 en 3331, naast Peter Johan nes Dii x en Peter Camps. 4. Dito in de Lullsche kuilen, groot 42 aren 20 c. sectie C 98 naast de Wed. Louis Raedts en Peter Jacobus v. d. Munckhof. 5. Di'o in den Nieuwmolen of ouden Peel. groot 33 a. 50 c. sectie C 139, naast Martin Poels en Michiel VuUings. 6. Bouwland in de Lullsche kuilen, groot 28 a. sectie C 2179, naast den weg en de erfgen Gerard Gouraars. 7. Dito in den Brabander, groot 67 a. 85 c. sectie C 510 en 1915, naast de wed. Frans van de Mortel, Frans Janssen en anderen. NB. Nummer 7 wordtin 4 perceelenen in massa geveild. te VENRAY, maakt hiermede bekend, dat hij op Don» derdag 3 December onmiddellijk na voren» s'aanden verkoop alsnog voor voornoemden Gerard Kusters, ten huize van Michiel Arts zal verkoopen 10 boomen in de Lullsche kuilen, zijnde 7 eiken, 2 berken en 1 den aan den weg. 2 eiken op den ouden Peel. 4 canadassen in de Vollemolen en het hout der heggen. TE VENRAY zal op Zaterdag 5 December a. s. des morgens van 1011 uur, zitdag lioudcn ten huize van Vict Tervooren te Wanssum. te VENRAY, zal op veizoek van L. H. Zeegers—Ra» maekere, op Maandag 7 December 1908, 's namiddags 3 uur, ten hui/.e van de weJ. Thomas Geurts te Veltum publiek ver koopen Gemeente Venray Een hu'smat aanhoorigheden, stal. tuin en bouwland gelegen te Veltum groot 28 a. 65 c s ctie D nos 2218, 2816 en 2818. zal op Maandag 14 December 1908 voorm. 11 uur bij M. Stappers te Horst voor G. Camps publiek verkoopen. Een partij dragende malen. zal op Woensdag 16 December 1908 voorm 11 uur in den Engel te Venray voer G. Camps publiek verkoopen Een partij dragende malen. te VENRAY, zal op verzoek van het R. Katholiek Kerkbestuur van Merselo, op Donderdag 10 December 1908, 's namiddr.gs 3 uur, ten huize van Martinus Verhaag te Oostrum publiek verkoopen Gemeente Venray Een perceel bouwland gelegen te Lull Boschhuizen groot 77 aren 25 centiaren sectie E no 1137 in pacht bij Gerard Hendriks, Theodoor Camps en Martinus Verhaag. zal op Zaterdag 5 December 1908 nam. 2 uur bij Fr. Linskeos te Horst Voor America voor P. Boyen en de voogden der minder jarige kinderen B>yen publiek verkoopen Een hu s met bouwland en heide te Horst Voor Amerika F no 1370 groot 1 h. 7 a. 30 c. z vl op Maandag 7 December 1908 nam. 4 uur bij W. Beurskens te Grubbenvorst op Soest voor J. Driessen publiek verkoopen: PO ro'. hoen er a; u r >t k n n 30 zal,pp Dinsdag 15 December 1908 te Ven ray ten verzoeke van -de Erven van wijlen Mevrouw Wed. Fr. Esservan den Boogaart, - publiek verkoopen A voorm. half -10-, ter plaatse aan het Veulen- 50 eikeboomen te wassen staande op, de boerderij bij S. Janssen aan liet Veulen. B nam 3 uur bij H. Wismans teCas» tenray, 3 eiken en 4 beuken naby deó- grintweg te Castenray. 1 Dennen, heide en slaghout te Gas» teniay N.O. ged. van G no 1100 alsmede zuid. ged. van G no 1094 samen groot 91 aren. 2 Heide en weg aldaar middenged. van G 1094 en N.ged. van G no 1100 samen 1 h. 51 a. 65 c. belend grintweg, fam, Esser en vorig perceel. 3 Jonge dennen aldaar oost. ged. van G 1094 groot 64 aren belend grintweg en vorig perceel. 4 Dennenbosch en hakhout in Oirlosche heide F nos 1041 en 1042 groot 3 h. 59 a. belend fam. Esser, G. Friezen en weg. 5 Heide en hakhout in Oirlosche heide F nos 1035 en 1036 groot 1 heet. 44 a. 60 c. belend 3 wegeu en volgend perceel. Heide aldaar N.W, ged. van F 1167 groot 1 heet. 51 a. belend vorig perceel en volgend. Heide aldaar z.oostwaarts naast vorig perceel ged. uit F 1167 groot 1 h. 68 a. Heide aldaar z.o.resteerend gedeelte van F no 1167 alsmede N.W. ged. van F 1166 groot 2 h. la. Jonge dennen en heide aldaar z o. rea* teerend ged. van F 11(56 gr. 2 h. 84 a. C nam. half 6 bij W. Swinkels aan de Langstraat Een perceel best bouwland te Venray aan St. Jozefskapel C no 1413 groot 38 a. 60 c. belend kinderen F. v. d. Boo» gaart en M: van Mejjel. zal ZITDAG houden 30 November voorm. van 9—10 uur te Geisteren bij Baltussen; van 1012 uur bij den heer V. Ter vooren te Wanssum; van 2—6 uur nam. in het Hotel Koppers te Well. Op Woensdag 2 December van 2—3 uur te Blitterswy'ck by Reijnen van 5—6 uur te Meerlo by Kessels. Op Donderdag 3 December van 2=3 te Lottum bij Schraven. van halt 4 tot halt 5 le Broekhuizen hotel van Soest. van half 6 tot half 7 te Swolgen bij Dupont Op Vrijdag 4 December van 912 en van 2—4 uur te Venray bij Klaassens. van 67 uur te Castenray bij Dinghs. Op Maandag 7 December van 23 uur te O uhhenvorst hij Wed Bos. 1 dienstmeid voor Bocholtz, 1 schaapsherder voor Gelderland. 1 schoenmaker, 1. boerendienstknecht voor Ottersum 1 keukenmeid niet beneden 20 jaar, .1 keukenmeid voor Venray. 1 bekwaam boekhouder. 2 smidsknechten, 1.houtzager voor in een houtzagerij. 1 dienstmeisje van 19 jaar. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Informatie bureau in de Schoolstraat. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk zoekenden 10 cent. - Leden van den Volksbond, en Boerenbond, afd. Venray, gratis. Dinsdag 8 uur Jaarg. 2de kl. voor Petronella Janssen, ouders en bloedverwanten. 9 uur jaarg. voor Peter Jenneskens. Woensdag 8 uur Scl. Jaarg. voor Johannes van. de Ven en ouders. 9 uur jaarg. 2de kl. voor Hendrik Poels en .oh»una Camps. Donderdag 8 uur jaarg. voor Gerard Buggems on Aldegonda Janssen. 9 uur jaarg. voor Petronella Smits. Vrijdag half 7 Sol. Mis ter eere van de H. Bar bara. Om halt 5 Lot. 8 uur Sol. jaarg. voor den Weleerw. heer paatoor Antonius van Valkenburg. Hedenavond om 5 uur plechtig Lof met feest- predicatie en -Te Deum" tot dankzegging. Heden feestdag alle Heiligen der drie orden van 'O. H. V. Franciscus, is in deze kerk te ver dienen volle aflaat onder de gewone voorwaarden. Dinsdag om half 8 hoogmis, om 5 uur Lof. Woensdag de gedachtenis van alle overledenen der drie orden van O. H. V. Franciscus. Om half 8 pleehtige Lijkdienst. Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus, om half 8 Hoogmis om 5 uur Lof en H. Kruisweg. Schnellsle und leislungstahigsfe Hahmaschine der Gegenwarl s CC s~ •r c Gd <1> V 5 'J- -3 je O •- O CJ ,m i X H 5 02 JZ t- o t ÖL CO -O OD Él O O e i -■ ÖL Hofstraat, v t - 1, g %j_ .i jiTn

Peel en Maas | 1908 | | pagina 3