Limburgsch Nieuws. Adverteert in dit blad. Nieuws uit de Buurt. Algemeen Nieuws. Ingezonden. Tegen den middag toen zij samen alleen waren, sprak h(j up gramatutigen toon: Zeg eens mijnheer, waarom heb je eigenlijk mijn leven gered, als ik u »t*gao mag Om het recht te hebben, u een ver- zoek te doen. Ik vraag de hand uwer dochter. Daer ging den majoor een licht op. Bent u ook schilder..,? Schilder uit liefhebberij; maar overi gens doctor in de letteren en ik heb een goede betrekking. Gij kunt er vast van op aan vervolgde, hij toen de majoor nog zweeg dut uw schoonzoon in zijn eigen belang discreet zal wezen wat van een afgewezen vrijer in gemoede niet zou kun nen gëeischt worden... De majoor zag er uit als een vos die in een strik geraakt is. Nu voor den duivel neem 't meisje dan maar doch onder een voorwaarde. Dat je "t nimmer weer in je hoofd krijgt om mij het leven te redden. Majoor Spronck beeft de geschiedenis van de merkwaardige redding zijns levens eedert dien tijd nooit meer teD beste gë- geveo. VENRAY. 28 November 1908. De Zondagavond gegeven Soirée Amusante in de Muziekzaal, door de Fanfare -St. Cecilia" was buitengewoon druk bezocht en vele bezoekers moesten zich dan ook met een staanplaats tevreden stellen. Het optreden van den beroemden humorist Luciën uit Rotterdam heeft ook deze keer wederom het publiek een aange name avond verschaft, hetgeen bij voort during bleek uit het daverend gelach en handgeklap. Ook het optreien van den Illussionist en Ventriloquist viel byzonder in den smaak. Eene aaDgename afwisseling gaf de Fanfare -St. Cecilia-, door eenige muziekstukken, die zeer goed werden uitgevoerd. Allen vermaakten zich uitstekend en keerden hoogst voldaan huiswaarts. Maandag vierde het kerkelijk zangerskoor en de Fanfare -St. Cecilia alhier het jaarlyksrh Cecili&feeat, Om half 9 woonde -St. Cecilia" in de Parochiekerk eeae H. Mis by. waaronder genoemd geieiachsp eene religieuze andante uitvoerde. De plechtige Cecilia mis werd om 9 uur opgedragen, waarin door het Zangerskoor eene vierstemmige mis werd geiongen. Beide vereeaigingen brachten het overige van den dag in feestelijke stemming door Naar w(j vernemen, zullen in 't kraeksinnigengestieht voor vrouwen alhier vanaf 5 tot 12 December a. reed» een 60tal patiënten worden opgenomen. Volgens eene advertentie in dit blad wordt er morgen Zondag eene algemeene vergadering van het Kruisverbond ge houden. Daar er vele punten te bespreken zyn is een trouwe opkomst der leden hoogst wenschelijk. Zij, die zich adspirant-lid hebben aange meld, zullen geinstalleerd worden en hierna zal er gelegenheid zijn om zich als nieuw lid aan te geven. Wij hopen, dat velen zich als zoodanig zullen laten inschryveo, omdat ieder mag toetreden, zoodra hy den ouderdom van veertien jaren heeft bereikt en de belofte aflegt, geen sterken drank te gebruiken en matig te zyn in het bierdrinken. Op dan. vooral gij jongelieden van dorp en gehuchten, en schaart u als strijders onder de -Blauwe Vaan". Blijkens achterstaande advertentie cal morgenavond eene groote vergadering gehouden worden vao den R. K. Volks bond, in 't lokaal van P. Custera. De ZeerEerw. heer Pastoor zal als «preker optreden voor de belangen der Yenraysche arbeiders, die in Duitschland werken. Wij aporen deze arbeideea, alsook de ouders, wier zonen o? dochters aldaar verblijven aan, deze belangrijke vergadering bij te wonen. Eenieder zorge op tjjd aanwezig te zijn, daar, de lezing precies half 5 begint. Heden Zaterdag wordt in onze parochiekerk op plechtige wijze het feest gevierd van de H. Oda bijzondere Patrones tegen oogziekten. Donderdagavond hield de leeraar in bijenteelt, de heer Van Giersbergen eene keurig mooie voordracht over behandeling der byen in en na den winter, over coöperatieve zeemerij en over de voordeelen van 't zich tot een afdeeling vormen. De geachte spreker moest tot zijn spijt vermelden, dat voor Venray en alle heidestreken de bijenteelt dit jaar bepaald slecht geweest is. Het slechte weer in den tijd dat de heide in vollen bloei stond, draagt hiervan de schuld. Op de zware gronden daarentegen zyn de iimkera fuira tevreden. Achtereenvolgens behandelde spreker eenige voorkomende ziekteo, zoo o. a. diarhé (roer) eene aiekte die vaak ontstaat bij oijen die spurrie» honing in hun korf hebben. Deze honing hoewel zeer *et en goed bevat eokter veel water en daar deze honing meestal onver- zegeld is, neemt hij nog meer water op, eveneens door de uitademing der byen tengevolge daarvan gaat hij aan 't gisten, in elke cel komt azijn nog een stapje verder en deze wordt alcohol. Elke bij die 's winters daarvan eet krygt al heel licht de roerziekte. Als geneesmiddel tegen deze ziekte wordt suikerwater aanbevolen. Kan de bij een reinigingsvlucht houden dan voorkomt men meestal deze ziekte daarom moet ieder ymker er steeds op bedacht zyn. zyn korven zoo te plaatsen, dat in 't middaguur het vlieggat door de zon beschenen wordt hy plaatst zyn byen dus zuo zonnig mogelijk. Op duidelijke wijze gaf spreker aan waarop de ymker te letten heeft bij het overbotsen. Verder wees hij op het gevaar waaraan de ijmker zich blootstelt, als hy ingevoerde honing voedert. Hij voedere ook niet met druivensuiker. Alleen de ongebloerode rietsuiker. Sleebis op eene plaats in Amsterdam verkrijgbaar kan als voeder voor bijen gebruikt gebruikt worden. Vervolgens besprak de heer Van Giersbergen op breedvoerige wijze 't nut en het voordeel eener coöperatieve zeemerij en de groote vooideelen die de ijmkers hebben by het aaasluiten bij den bond. Met den wensch, dat de Yenraysche ymkers de oprichting van een afdeeling met een flink bestuur als een groote nood zakelijkheid om van het ymkervak een winstgevende zaak te maken zouden inzien sloot de geachte spreker zijh voordrscbt, die door de talrijk aanwezige ijmkers en enkele belangstellenden met de grootste aandacht aanhoord werd. MERSELO. Maandag werd hier het Ceciliafeest gevierd. Om 8 uur solemneele Hoogmis, waarna verpachting van drie kerkbanken (15 plaatsen) welke f 119,50 opbrachten. Daarna toog men naar het lokaal van M. Pijpers, waar de dag ge noeglijk werd doorgebracht. Zang, voor dracht en smakelijk eten wisselden elkander aangenaam af. totdat ook alweer hiervan niets dan de herinnering overblijft. MEIJEL. De werkzaamheden aan de nieuwe Stoomzuivelfabriek zijn zoover gevorderd, dat te verwachten is, dat tegen half December de fabriek in werking icgmt. OTTERSllM. Met algemeene stemmen i» benoemd tot directeur der stoomzuivei- fabriek 'St. Jan alhier de beer Vaiien, van Swalmen, BORN. Voor de betrekking van ge meenteveldwachter alhier, tegen een Balari» van 400 gulden, hebben zich 33 candidaten aangemeld. EYGELSHOVEN. Dezer dagen, ter wijl de kapelaan te Eygelshoven zijn ka narievogel voedsel gaf, vloog de vogel weg. Dadelijk werden pogingen aangewend om het vogeltje te vangen, doch bet was gevlogen en niet meer te zien. Daags daarna kwam de kat van D. aldaar met de kanarie in den bek by D. binnengeloopen. D. greep de kat vast en daarna den vogel welke nog springlevend was, zoodat het vogeltje thans weer bij den kapelaan in zijn kooi zit te zingen, net alsof er niets met hem gebeurd was. Zondagavond werden in de zaal van dhr. M. Brull, caféhouder en slager alhier als gewoonlijk ieder jaar op het feest van St. Cecilia door de harmonie en zangvereeniging -Laura" eenige feest nummers uitgevoerd. De zaal is gelegen boven het slachthuis van Brull. Zondag avond was de zaal zoo vol dat hoegenaamd geen persoon meer binnen kon komen. Omstreeks 9 uur toen het feest goed en wel aan den gang was en het stuk -Genoveva" opgevoerd zoude worden, ontstond eensklaps achter in do zaal een gescbreeaw en gegil van vrouwen, dat hooren en zien verging. De vloer onder har<e voeten bezweek door den te grooten last en zakte langzaam met gebroken dwarsbalken door tot beueden in de slachterij. Alles vluchtte naar de trap aan den uitgang, In tijd van 10 minuten wag heel de zaal ontruimd. Bij dit ongeluk heeft gelukkig niemand letsel bekomen. Geklop in een graf. Men schryft uit Sittard aan de «N. R C." Dezer dagen werd een onzer oudste in gezetenen, de 87 jarige schrijnwerker Prinzen grafwaarts gebracht, nadat hij Zaterdagnacht was overleden. In den na middag was de echtgenoot van den dood graver Nellissen op het kerkhof mot eenige werkzaamheden bezig, toen zij eens klaps van het kerkhof vluchtte in de eerste nabijgelegen huizen en daar bet verhaal deed, dat zij herhaald kloppen in de pas gedolven groeve van wijlen de schrijwer- ker Prinzen gehoord had. Na haar fan tastisch verhaal viel de vrouw Nellissen in zwym Een viertal mannen begaven zich vervolgens naar den doodenakker en con- stateerde inagelijk het kloppen in de na- byheid van het nieuwe grif. Dat dit bij deze mannen hevige ontsteltenis verwek te laat zich begrypen, en de menigte op het kerkhof groeide steeds aan, tot zij meetdere honderden personen meestal vrouwen, telde. Naar den burgemeester en de politie werd met aandrang gezonden om het graf en de kist te openen. Di burg meester met rijks- en gem.politie en ver gezeld van 1 en doctor vei scheen ter plaatse de kist werd geopend, waarbij geconsta teerd werd, dat de oude Prinzen nog met gevouwen handen in den zelfden toestand in het graf lng zooals hy erin was gelegd. Van waar dus het kloppen, dat men ge hoord had In de in aanbouw zijnde bij zondere school met gymnasium in de Rui- tersbaand, gelegen op eenige minuten af stand van liet kerkhof, was men in den na- raiddag bezig geweest met het leggen der planken vloeren en de echo hiervan heeft het schrikwekkend kloppen veroorzaakt. Kent ge'den naam Kleuters, lezers 'n Hollandscho naam. Wat Zoo Hol» landsch als Hollandsche Kleuters maar kunnen zijn. Toch had had ge in de -Limb. Koorier van Dinsdag een advertentie kunnen lezen Waarin medegedeeld word het overlijden van Mr. Jean Kleuters (den nadruk op érs a. u. b. 1) bourgmestre. ancien notaire, raenbre des Etats Provinciaux etc. en ook Chevalier de l'Ordre d' Orange Nassau. Jan Kleuters en Fransch;'t klinkt toch wel harmonisch CUYK. Door kalm en zacht werd begunstigd werd Dinsdag de van ouds be kende wintermarkt gehouden. Zy hand haafde in drukte en gewoel bijna hare vroegere reputatie. De geheele Groote straat van het postkantoor af tot het einde was dicht bezet aan beide zijden met kra men en uitstallingen, waarop allerlei waren te koop werden geboden. Het gebruikelijk geschreeuw gezang en getoeter gaf een oor- verdoovend lawaai. Honderden bezoekers verdrongen elkaar op het marktterrein en kochten wat .an hun gading was en er was van alles to koop. De handelaar deden goede zaken. Er werd heel -vat vr. kocht. Tegen den namiddag verdrong r. o elkaar letteilyk. Ook op de veemarkt ,tng het er druk toe. Er wa ren 525 3' nderen. H«t vv golf van 34 tot 33 ent per half K.G. het dra gend vee 150 tot 250 gld. en het guste vee van 80 tot 120 gld. De biggen tot een aan voer van 200 stuk», deden 6 tot 8 gld. De handel in goed vee ging tamelijk vlot. in 't andere minder vlug HELMOND. Verleden week werd door de gebr. Kusters, fabrikanten van landbouwwerktuigen in het naburige Lies hout, een waar reuzenwerk ondernomen. Een kolossale appelboom met een stamom- vang van 1 M eis eene kroondoorsnede van 10 M. moest wegens verbouwing der fabriek een paar honderd meter verplaatst worden, welke werkzaamheden onder lei ding van een deskundige, zonder legen- spoeden werden uitgevoerd. Tusschen twee houten balken geklemd, welke met de uiteinden op iwee karren rustten, hing sinjeur rechtopstaande zonder het evenwicht te verliezen, totdat hij op zijn nieuwe standplaats heel voorzichtig werd neergelaten. We zyn benieuwd ol het bekende spreek woord -een oude boom mag men niet verplanten" ook hier waarheid bevat. OSS. Toen de landbouwer H. Schuur- mans een kijk ging nemen in den polder en wat al te lang weg bleef, gingen zijne huisgenooten hem zoeken en vonden zyn lijk in het gras op den Droeveodaal. De man had een hartverlamming gekregen. TILBURG. Het comité der tentoon stelling -Stad Tilburg" 1009 heeft den termijn van inschryvmg met eenigen tyd verlengd. Ter behartiging van de midden- standsbelangen op deze tentoonstelling heeft zich een commissie gevormd, aan welker hoofd dr, Nouwens staat. Ver moedelijk zal ook het Ministerie van oorlog aac deze tentoonstelling deelnemen door een inzending uniformen en équipementen. Inbraak. Naar men uit Tilburg meldt, is bij den hoer Zwagemaker aldaar ingebroken. Be halve een bedrag van f 400, werden nog verschillende zilveren sieraden ontvreemd. Onweder, Bij een kort, maar hevig onweder, sloeg de bliksem Zaterdagnacht in den windko» renraolen van den heer Vorder man to Wenura by Apeldoorn. De molen is geheel afgebrand. Erirsllge vaarNcliuning. In de Dekenaten Tilburg. Helmond, Valkenswaard, Bladel en Eindhoven is Zondag I. I. de volgende waarschuwing onder alle HH. Diensten door de Geeste lijkheid afgekondigd; -Wij Uwe Herders, die over U waken als zullende eens rekenschap van uwe zielen moeten geven, achten ons verplicht, U te waarschuwen tegen het lezen der -Een dracht." een krant, die meer dan genoeg bekend is, en druk verspreid wordt in Eindhoven en elders. I)e werking vail dit blad wordt door het geestelijk gezag zoo verderfelijk geacht dat het niet met gerust geweten door de Geloovigen kan gelezen worden. Weshalve wij u hebben mede te deelen, dat zij die, die na deze kennisneming of waarschuwing op dit blad geabonneerd blij ven. of de lezing daarvan geregeld voort zetten, moeten geacht worden de hl. ab solutie onwaardig te zijn. Overreden. Men meldt uit Aalten: De fabrieksarbeider Ketelary te Aalten werd gisteravond 11 uur door den locaal» trein overreden en gedood. De man laat een weduwe met 2 kinderen na. De slaking te Goirle. Men meldt uit Tilburg: Nu de fabrikanten vereeniging de voor stellen van de drie werkliedenorganisaties -Unitas" -De Eendracht" en - St. Severus verworpen heeft meent het hoofdbestuur van -Unitas", dat het tijd wordt aan dezen strijd een einde maken en dezen op te ge ven. Een schryven in dien geest is door Unitas aan het Severus gezonden. Storm en hoogwater. De hevige storm uit het noordwesten heeft de Zuiderzeewa'er zoo opgestuwd, dat het geheel weideland van Urk is onderga» loopen. Vier vijfde van hei eiland staat blank Te Rotterdam is door den storm een 17 jarige schildersknecht ter hoogte van G a 7 meter uit de dakgoot der gerneentestallen naar beneden gevallen de wind joeg onder zijn schilderskiel. zoo hevig, dat hij het evenwicht verloor. Hij moest zwaar ver wond in het ziekenhuis worden opgeno men. Een juffiouw is door een rukwind in het water geworpen. Zy werd gelukkig gered. Keizerlijk bezoek aan Kleef. De feestcommissie ter voorbereiding der 300 jarige jubelfeesten te Kleel. heeft de raededeelm ontvangen dat, de wensch des Keizers is**in verband met Z.M. 's bezoek de hoofdfeestelykh8deu op 18 Juni 1909 te doen plaats nebben. Op hel avontuur uil. Het viertal jongens dat te Hoorn vermist werd. ie onder Nijkerk bij Elburg aange houden, waar ze trachtten eenig zilverwerk te verkoopen. De knapen hadden heel wat op hun ge weten. Te Harderwijk hadden ze in het Mili tair Tehuis Ansichten ontvreemd op den huize -Klein Essenburg" namen ze een koperen pomp weg, terwijl ze bij den hor logemaker Karssen te Nunspeet, zich mees ter maakten van een zilveren horloge, 2 koperen klokgewichten en een stuk rood koper. Ze zijn ter beschikking ges'eld van den officier van Justitie. Altijd die vuurwapens. Uit Dinxperlo meldt men, dat in het station te Dingden by de Pruisische gren zen Dinsdag een treurig ongeluk plaats had. Twee zoontjes van den stationchef, alleen gelaten in een kamer, waren aan het spelen mei een jachtgeweer. Het oudste zoontje handteerde het wapen en trof daar bij het 9 jarig broertje en doodde het. Op liet schavot. De vrouwenmoordenaar Kocb, uit Oberndorf, is Zaterdagavond half acht door den scherprechter Hirsch uit Qotha, bijgestaan door drie helpers, te Erfurt met den valbyl onthoofd. Koch, die vroeger al twee moorden bekend had, legde Vrydagavond nog de bekentenis af, dat hy ook een vrouw Schmidt uit Neustadt, een vrouw Puff, uit Unter- Alba, en een vrouw Muller, uit Apolda, in zijn huis gelokt, doodgeslagen en in stukken gesneden had. Er was bij hem geen spoor vaa berouw te ontdekken. Een gevaarlijke slaapplaats. Tusschen Turnhout en Moll is een voerman, die op de tramlijn lag te slapen, overreden. De machinist zag den man liggen en remde wat hij kon. 't mocht echter niet baten, de machine greep den ongelukkige en vermorzelde hem. Euclitdruk en luijn- onlploflliigen. Naar aanleiding van de Wesifaalsche mijnramp schryft men aan de »N. C." het volgende over het verband tusschen luchtdruk en mijnontploffiog. Het is opmerkelijk waar mynrampen die de neele wereld doen meogriezelen, zoo geregeld terugkeeren dat toch zoo weinig aandacht schijnt te worden geschonken aan een naar ik meen io Duitschland opgeworpen t'ieorie omtrent het ontstaan dier rampen, een theorie, welke het wel degelyk mogeljjk doet scbynen, meer afdoende voorzorgen te j nemen. i Volgens de theorie toch is de kans op I mijnontploflingen het grootst als na lang- durigen hoogen barometerstand een eenigszins snelle daling plaats heeft. De verklaring is, dat door hoogen luchtdruk de ontplofbare gassen in het gesteente worden teruggehouden, zich ophoopen eu bij vermindering van den luchtdruk in groote massa tegelijk te vi orschijn treden. Het is opmerkelijk, dat de laatste ramp weer samenviel met dalenden barometer na langdurigen hoogen stand. Courrières en andere groote mijnrampen van den laatste» tijd bevestigden die theorie even zeer. Aan de hand dezer theorie zou het dus mogelijk zyn, op den barometer af te lezen, wanneer het gevaar byzonder groot is en dus bijzondere voorzorgsmaatregelen of 2elfs een momeuteele staking van den arbeid geboden zouden kunnen wordeD. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. M yi.lcci deR-dacteur. Beleefd verzoek ik U onderstaande re gelen in Uw geacht blad op te nemen, waarvoor by voorbaat dank. Het mag met recht een gezellige avond genoemd worden, die de Fanfare -St. Cecilia' Zondag heeren honoraire leden heeft aangeboden, 't Was er zoo verbazend druk in de Muziekzaal, dat men als het ware moest dringen om een plaatsje te be machtigen. Trouwens geen wonder De beroemde humorist Luciën zou optreden met medewerking van een niet minder vermaarden Illusionist. Het talryke publiek heeft werkelyk ge noten van de hoogere kunst, op het gebied vau voordragen. Luciën had er weer slag van zijne toehoordors te doen lachen, ieder nummer was op zich zelf een succes. De mimiek was onverbeterlijk, en de voor drachten vielen zoo byzonder in den smaak ia" telkens het applaus schier onbedaarlijk was. Door zooveel wsardoariag aoSAto dr geviefde komiek, zich dan ook verplicht nog een drietal extra nummers te gé7en, die danabaar aanvaard werden. Ook professor Akimoto werkte keurig. Zijne verbazingwekkende toeren, deden het publiek a's 't ware verstomd staan. Eu t was bjjna alles nieuw wat we te zien kregen. Het daverend handgeklap bij iedere nieuwe vertooning gaf dan ook duidelijk genoeg de tevredenheid der aanwezigen te kennen. De feestvierende Fanfare -St. Cecilia" had zelf een zeer varieërend programma, waardoor de nummers der artisten op aangename wyze werden afgewisseld. By de uitvoering der muziekstukken bleek, dat ons jongste gezelschap flink vooruit gaat op de baan der kunst. Er werd keurig en netjes geblazen. Het klankge halte wordt steeds beter en het samenspel mocht geroemd worden. Uit alles bleek eene degelijke leiding, waarvoor aan den Directeur, de heer W. Laurensse een woord van lof toekomt. Waai lijk, -St. Cecilia" heeft eer van haar werk Er zit durf in deze wakkere vereeniging. Het bestuur trant een zeld zame wilskracht, terwyl de ambitie der leden genoeg blykt uit de uitvoering. Het ondernemende gezelschap verdient derhalve ten volle den steun van Venray's ingezetenen. En daarom dan ook verwondert het mij ten zeerste dat op dit zoo flink geslaagd concert, alweer dezelfde persouen ontbraken, die iedere uitvoering van »8t. Cecilia' als het ware stelselmatig scbynen te negeeren, alsof hier iets minder- waardigs gegeven wordt. Misschien is hiër jalouzie in 't spel, maar zeker iB het dat de stelselmatige wegblijvers, thans weer een gezelligen en genotvolleu avond gemist hebben. Mogelijk staat het bovenstaande in verband met het feit, dat een pasr be zoekers, die de pretentie hadden om den heer Luciën op hun manier te becretiseeren. Die lui kunnen bepaald dan ook niet zien dat de zon in het water schynt. Ik vind het werkelijk kleingeestig om een erken den kunstenaar in het publiek te willen afbreken. Blykbaar ook al jalouzie I Kom, kom, daar moest men zich te hoog voor achten. In ieder geval de Fanfare -St. Cecilia" mag er zijn. Het jeugdige doch flink voortvarende muziekgezelschap heeft aan Venray's burgerij een prettigen avond verschaf'. Iedereen was ten volste tevreden, en niettegenstaande do schampere opmerkingen van enkele nijdigaards, was het succos volkomen. Kn dat verzoek ie f -r- En die is t Mr. Jean kleuters bourgmealre.

Peel en Maas | 1908 | | pagina 2