I een Eereprijs of Grand Prix- P. Hoeüemakers, Henri Dewez, Wolle Doeken, Boas, Truien, laten verven MANUFACTUREN BEDVEEREN EN KAPOK. m m. Steenkolen, G. H. DE HA EN, G. L. Verbeek, Stoffeerder W. CLAASSENS v. d BERG KROON-CACAO, Bensdorp-Cacao. Maat- en Confectie-Zaak. Gebroeders Jeuken. Demi-Saisons, Overjassen, Dames- en Kindermantels. M. VAN AARSSEN MILITIE RISICO. wekelijksche geldelijke uitkeeringen IV). VERHOEVEN, Raapkoeken. prima Inlandsch L IJ N Z A A D, Kachels, Fornuizen. SINGER-MAATSCHAPPIJ AM™o l FR. van Opbergen, Ontvangen voor den Winter Houthandel. Bericht Eerste kwal. Timmerhout, Zadelmaker eil a 'if a a, 3, Lijnkoeken en Lijn meel YT_T ITT Meubelfabriek en Magazijn. BUXKiisra, Katoenen Stoffen en Gemaakte Kleederen. Heerenkleeding naar maat. Vraagt tarieven en inlichtingen bij het beste voeder wat bestaat. wederom met de HOOGSTE ONDERSCHEIDING bekroond van Ontvangen ccno ruime keuze in alle soorten gebreide Gaudes, Wed. J. v. d. Linden. eene ruime sorteering in I Lande] in Portland Cement, cu CEMENTBMZEN, Voederartikelen, G. Gossens, Eindt. IK LAGE PRIJZEN. NIEUWSTE MODELLEN- Wed. J. Van dei1 Linden, Draai en Oniamenlwerkeii, Alle Verkrijgbaar Ontvangen voor liet a. s. Seizoen MAATWERK Hoeden, petten, boorden, strikken, ondergoederen en werkmanskleederen. Gebrs. Jeuken Eind-straat V. FONCK fj i Van ALLE naaimachines, die op de Tentoonstelling van Ambaehtswerktuigen in het Paleis voor Volksvlijt te Amster dam geexposeerd waren, verkregen ALLEEN de onze de HOOGSTE onderscheiding, t. w.: FILIALEN IN BIJNA ALLE PLAATSEN VAN EENIGE BETEEKENIS. ^DEM^r. HOFSTRAAT, VENRAY, slechts uwe aandacht op de volgende Vestig artikelen Prima Schiedammer Jenever Hoebroek's Oude Klare. Bols en 1 lulstkamps Oude Boll, enz. enz. B r a n d e vv ij n, O o f5 11 a c. Rli u in. luast. Limonade. Advocaat, Likeuren, Bitter. Port, Samos. Madera, P u n e h, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij Henseniusplein, Venray Horlogemaker, Hofstraat. Venray Beveelt zich aan voor liet leveren van Nieuwe Horloges, Regulateurs, Wekkers. Prima kwaliteit Gebrande Koffie Suiker Soda Vormieelli Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel vartal 3-1 et. per pond. 24 8 24 3i(i cent p. p, 4i/'ï per pakje. enz: enz alle» aan «Ie aelierpst eoiicurreereude prijzen. Prompte bediening verzekerd. Verder alle soorten Er bestaat gelegenheid tot het van allo Stoffen, zoo mooi als nieuw. Katoenen, Wollen en Zijden Stoffen. I itfetoonirn van Gordijnen, Blons?n en Toeren linten. A anbevelend. l3L.J= JjHyjj jILJ eerste kwaliteit per wagon, gewicht en per maat benevens prima kwaliteit. aan scherp coneiirreerende prijzen I Aanbevelend, Reparatie werkplaats VENRAY. De ondergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, De Ondergeteekende maakt hetgeaehu, publiek van VENRAY EN OMSTREKEN bekend, dat bij zich gevestigd heeft, als zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN ia alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbekantrecht 2 duimsch GREENEN en VOREN HOUT, en een groote voorraad zeer goedkoope WAANPLANKEN, enz. Schilderijlijsten in soor ten 1 le kw. Carbolineum en Asphaltpapier. Hoenderstraat, VENRAY Ontvangen voor het a. s. winterseizoen de nieuwste modellen Dames en Hinderhoeden. Paletots, Pellerines, Capes in alle genres en grootten. Wolie Doeken en Rokken. Reformvoorschoten Wollen en Sitsche Dekens ONDERGOEDEREN. Truien en Jacblvesleo. V E L T E R IJ E N. Saeïm poot# keuzi in alle voorkomen de artikelen. Prima waai. Lage prijzen. VENRAY. bij den Heer W. SW1NKELS—COOP- MANS, en Oeveelt zich beleefd aan tot het maken van alle Tuigen, zoowel Luxe als Werktuigeo, en tevens ook voor het leveren en plaatsen van Tapijten. Vloerzeilen en Loopers, Crordijnen Matrassen Bed den en hekleed allerhande Meubels, en verder alles wat tot het vak behoort. Reparatiën worden spoedig en netjes afgewerkt. Onder minzame aanbeveling. Langstraat. VENRAY. l'alcrslraal, Venray. Groofe vooraad in Meubels, Stoelen, Spiegels, Schilde rijen, Lijsten. Spoit- en Kinderwagens, Kinderstoelen. Tafol- Ledikant- en Kastpooten, Consoles, Ornamenten, enz. In al deze artikelen zeer ruime sortee ring, nieuwste modellen en uiterst concur reerendc prijzen. Zie etalage, Zie etalage als lekker en smakelijk, in bussen 80 cent per pond, 40 cent per half pond, 17 cent per ons. Alsook de fijne Aanbevelend, Zoekt uw voordeel Paterstraat, VENRAY. de nieuwste stoffen voor Steeds voorradig eigengemaakte Demi-Saiso^s, en winterjassen, dames en kindermagtsls in alle modellen, zeer netjes en veel solider afgewerkt dan fibrieksmantels. Deze worden ook op maat geleverd naar elk verlangd moiel. Ilel liesle adres voor verdere soorlen Minzaam aanbevelend, van een zeer groote partij Voorhando Artikelen in Komt ziet en overtuigt u. Minzaam aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. Elegante coupe, Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Saijetten, Kou sen, Fluweelen, Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. A Ue goederen op maat kunnen in den kortst mogelijken tijd geleverd worden De eerste Nederlandsche Maatschappij van Verzekering tegen Militie-Risico, goedgekeurd bij Kon. Besluit, hoofdkantoor Kazer nestraat 68a, te 's Gravenhage, sluit alle verzekering voor gedurende den actioven diensttijd en bij opkomen zoowel bij de Land en Zeemacht hier te lande (bereden en onbereden corpsen), als bij de Landweer, tegen een matige premiebetaling per week, maand, 3 maanden, half jaar, of per jaar. B. v. b. Ouders of Voogden verzekeren hun zoon thans 1 jaar oud om gedurende den actieven diensttijd en bij opkomen eene uitkeering te ontvangen van f4 per week, alsmede f 6 per week bij de Landweer eene maandpremte van f 0.82"', Komt die zoon echter bij do bereden corpsen, dan ontvangt hij in plaats van een totale uitkeering van f 220, eene uitkeering van f 416. Kruissen, Venray. GEREGELD VOORRADIG prima kwaliteit! broeivrije, zachte gehalte 42 pCt. eiwit en vet. De koeken behouden zich zeer goed, daar zij niet uitslaan of muf worden. Alles aan zeer lage prijzen. Onder openbare Controle der Pij kslandbouwproefstations Opnieuw ontvangen eene ruime sorteering KACHELS FORNUIZEN en alle toebehoor. Groote voorraad. Nieuwste modellen. Laagste pryzen. Levert, plaatst en repareert alle soort kook-, verwarmingstoestellen, Kacbelbuizen enz. enz, LAnSTDBOTTWMACtlIlSlBS Wanmolens, Stroosnljders, Dorschmachines, Centrifuges enz, I'M G0EDK00PE WINKEL KACHELS. «t Fr. Beckers, 525H5H.SH52 5H5H5H5E525H5B5H5H5H5H5H52 5H H5E5 H52SH5a5H5H55SHSH5S5a5HSS5HSE5HSH5 Fina Wei. J. ra der Linden, Venray

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4