Boerenleenbank Algem. Vergadering Stierhouderij Vergadering een Muts. R. K. Volksbond een brave Dienstmeid, Jaarmarkt te Venray, Paarden, Hoornvee *SÊL Varkens G. L. Verbeek, Bouwhoeve, te OSS in 1907. M. VAN AARSSEN VERVEN P. HOEDEMAKERS Laatste waarschuwing. ten strengste verboden is: Landweer. Holer- en Eiermarkten. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Kachels, Kachelplaten, Fornuizen, Kachels, Fornuizen en toebehoor. V. FONCK. op Zondag 27 October a. s. Boerenbond te Venray een beste Springstier, Kerkelijke Diensten le Venray. Zondag 27 Oct. a. s., Afd. Paardenverzekering. Schatting der Paarden Burgerlijk© Stand. ADYERTENTIEN. Verloren Ontvangen voor het a. s. Seizoen ruime keuze gegarneerde en ongegarneerde 3, ™T' Gevraagd Prijsopgave gevraagd Woensdag 27 November. Te hoop gevraagd Zondag 10 November a. s. Uit de hand te Pachten Donderdag 14 Novemb, Woensdag 27 Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, dragende Malen. Notaris Esser te Horst in alle kleuren. N 1 v dat uit man. vrouw en 8 kinderen, waarvan het oudste 13 jaar, het jongste 5 maanden, bestaat, huist thans op den openbaren weg, juist naast het huis waar het is uitgezet. Io een kleine, zeer primitief afgescho» ten, niet overdekte ruimte «huizen" daar 10 personen. Des nachts wordt op stroo geslapen, terwyl de dekking hoogst on» voldoende is. Een mooi begin. Te Veendam zou het huwelijk worden voltrokken tusschen een weduwnaar en een weduwe. De bruidegom had echter zooveel aan Bacchus geofferd, dat do ambtenaar van den Burgerlijken Stand weigerde het huwelyk te voltrekken en hem den raad gaf, als hij normaal was, terug te komen. Ergerlijk. In een krant uit New-York leest men het volgende ziekelyk overdreven Amerik. geval Een rijke weduwe, mevrouw Stanley, Allan Stephard, wonende te Los-Angelos (Califomië) was in een specialen trein met haar hondje te New York gekomen, teneinde aldaar een beroemd veearts te raadplegen. Gedurende de reis was zij vergezeld van haar veearts en van twee ziekenver» pleegsters teneinde haar hondje, dat aan longontsteking leed, de noodige zorg te geven. Te New York was telegrafisch een speciale kamer in een hondenhospitaal besteld, terwijl mevrouw Stephard een aardigen duit beloofd had voor de ge» wenschte herstelling. Helaas niets mccht baten na een treurig lyden van twee dagen stierf "net hondje Woensdagavond en Vrijdag daarop had de «plechtige" begrafenis plaats. Het lijk werd in een prachtige, met wit fluweel bekleede kist geplaatst deze kist kostte 1200 gulden en begra ven op het honden en kattenkerkhof te Hartsdale. Alvorens de kist werd dichtgespijkerd, deed de diepbedroefde eigonaresse een prachtigen ketting, met diamant versierd, om den hals van den hond, terwijl een dikke gouden plaat met -Beauty' de kist sierde. Mevrouw Stephard heeft order gegeven een prachtig mausoleum te laten bouwen. Zou het geen aanbeveling verdienen de meesteres van het beestje eens goed onder observatie van 'n aantal beproefde, krankzinnigendokters te plaatsen. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend dat het zonder vergunning van ons Collegie vee te laten weiden, struwelen of heide te hakken, op de gronden dezer gemeente, gelegen ten Noorden van den Dijk naar Bakel. Tegen overtreding hiervan zal proces- vei baal worden opgemaakt, En opdat niemend hiervan onwetendheid kunne voorwenden is van deze openbare kennis gegeven. Venray 22 Oct. 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. Burgemeester en Wethouders van Venray Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris der Koningin in Limburg dd. 30 Augustus 1907, (Prov. blad no. 11) houdende vaststelling van de plaatsen waar en dagen en uren waarop de ver lofgangers van de landweer, behooreode tot de lichtingen 1903, 1904, 1905. 1906 en 1907 zullen worden onderzocht. Gelet op art. 30 tweede lid dor land- weerwet. Brengen bij deze ter kennis vau de verlofgangers der landweer dezer gemeente, behoorende tot de lichtingen 1903, 1904, 1905. 1906 en 1907 voor zooveel zij niet in den loop van dit jaar overeenkomstig art. 11 van genoemde wet onder de wapenen zijn gekomen, dat dit onderzoek (inspectie) voor dit jaar zal plaats hebben te Venray in do Muziekzaal op Maandag den 25 November 1907, voor de lichting 1903 om 10 uur vm„ 1904 om 11 uur vm., 1905 om 12 uur Tm. op Dinsdag den 26 November 1907 voor de lichting 1906 vm. 10 uur, 1907 om 11 uur voorm, Venray den 18 October 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT, De Burgemeester van Venray maakt bekend, dat de kohieren der Per soneels belasting no. 9 en 10 der ge^ meente Venray over het dienstiaar 1907 invorderbaar verklaard op den 19 October jl. aan den heer ontvanger ter invordering zyn ter hand gesteld en ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, Venray den 23 October 1907. De Burgemeester. II. ESSER. Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Peter Johannes Versieyen schoenfabrikant wonende te Venray, om vergunning tot het plaatsen van een Tangijer gasmotor van 10 eff. P.Kr. op het perceel kadastraal bekend in sectie C no 4339. Op Dinsdag den 12 November 19C7 des voormiddags te elf uren, zal ten raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze monde ling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, op de secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Venray 25 October 1907. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. ESSER. De Secretaris, STOOT. MAASTRICHT, 22 Oct, Boter Ge mijnd 24660 K. G. Prijzen, hoogste prijs. 1.38, Laagste f 1.30, Gemiddeld f 1.33 Eieren aangevoerd 15600, Dikke f6.20 af 6.60, kleine f 4.90 a f 5.10, gemeng de f 5.00 a f 5.60. Het Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tot 1 uur en Zondags van 's mor gens hall 9 tot half 12. Worden gevraagd Bieden zich aan Het Bestuur. Opnieuw ontvangen eene ruime sorteering Groote voorraad. Nieuwste modellen. Langste prijzen. TE KOOP Een oud Fornuis. VENRAY. des namiddags 5 uur in de Muziekzaal liet Bestuur Op /nlordng 2 i\oveiiil»eia a. m. (Allerzielen) des 's middags 12 uur zal in het Hotel de GOUDEN LEEUW worden verkocht, voor het district Dorp-Merselo. Het Bestuur. Parochiekerk. Paterskerk. na afloop der Vergadering van de Boerenleenbank, voor de Leden der Vee- en Paarden- verzekering ter verkiezing van Schatters. op Maamlag 28 October a. s. voor Dorp, Hiept en Merselo, des voorm. te 8 uur; voor Lull, Boschhuizen, Oostrum, Bruks- ke en Smakt des nam. te 2 uur. op Dinsdag 20 Oct. a 8. voor Heide. Weverslo, Nachtegaal en Volen, des voormiddags te 8 uur. voor Leunen, Wieën, Steegh en Veltum, des namid. 2 uur. Woensdag SO Oct. a. s. voor Oirlo en Castenray fe Oirlo, voorm. 8 uur. voor Overbroek, Scheyde, Hoogrie- broek, Laagriebroek en Veulen, nam. 2 uur. Voor alle wijken op de bekende plaatsen IIET BESTUUR. VENRAY. Aangifto van den 19 tot den 26 Oct. Geboorten. Huwelijken. Sterfgevallen. van A. van de Water tot bij M. Derks te Leunen Tegen belooning terug te bezorgen bij P. DERKS, Oostrurasche weg. Afd. Venray, Beleefd aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. voor cnlo. Zonder goede getuig schriften onnoodig zich aan te melden. Adres Bureau van dit Blad. voor van 130500 kg. thomassl. merk Sternm. 16 pet. ph. 75 pet. fijnh. 227400 kg. kaïnit, 12,4 pet. losgeladen. Alles te leveren onder kostelooze con trole, franco station Venray. vóör 20 l\oy. a. s.; de thomassl. in ééne zending de kaïniet in 4 ongeveer even groote zendingen. Bij niet tijdige levering wordt voor elke volle week te late levering per wagon eene boete betaald van f 10. De op zegel geschreven inschrijvings biljetten moeten, behalve de inschrijvings som tevens vermelden, dat de inschrijver de gestelde voorwaarden aanneemt. Inzending der biljetten franco bij den Secretaris voor 3 Nov. a. s. die lid wenschen te worden van de nieuw op te richten KAARTCLUB kunnen zich aanmelden lieden Zaterdag; 26 Oct. 's avonds lialf 9, bij Hoenderstraat. een in goeden staat zijnde Waar 1 zegt de Uitgever. Wegens de Vergadering van den Boerenbond op Zondag 27 Oct., wordt den leden bekend gemaakt, dat de vergadering van den R. K. Volksbond wordt UITGESTELD tot 's namiddags 5 uur. HET BESTUUR. voor 6 of 6 jaren, een vruchtbare genaamd «Huberdenhof," gelegen op do Kamp onder Well, gemeente Bergen, bevattende ongeveer 33 hectaren, waarvan de helft hooiland. Te aanvaarden, de weilanden, het voorland en tuin, op 1 blaart, de behuizingen op 1 .Hei en de overige goederen na oogst stoppelbloot 190b. Nadere inlichtingen te bekomen bij H. ESSER—LE BRUN te Venraai Paterstraat, VENRAY zal op Dinsdag 12 November 1907 ram. 4 uur ter hor berge van den lieer A. Baetsen te Horst op verzoek van den heer Pieter Frans Houben, publiek verkoopen Gemeente Horst 1 Huis met erf en tuin gunstig gelegen aan de Veestraat sectie] B no 2295 en 2296 groot 5 arenl 40 c, bewoond door den heer Claassen. 2 Bouwterrein, schuur en boomgaard aldaar sectie B 2156, 2159 en 2160. groot 30 aren 50 centiaren te veilen als volgt a noordelijke helft helend koop l. b zuidelijke helft helend den heer van Daal. 3 Bouwland gelegen achter den boom gaard van den heer van Daal sectie B no 631 groot 52 aren 60 cent helend R. Coppes en A. Peters. 4 Bouwland in Kraneveld sectie D no 862 groot 35 aren 10 centiaren helend den hoer Buijssen en W. Willems. 5 Bouwland in Hegelsumerveld sectie I) no 2104 groot 64 aren 10 cent helend P. Nelissen en Mej. wed. Vullings. 6 Hakhout bij van Douveren sectie B oo 1139 groot 18 aren 70 cent helend den heer Buijssen en eigenaar. 7 Bouwland in RisseDerveld aan Uit» leggerstraaije sectie B no 1144 en 1545 groot 18 aren 90 cent helend Hoeijmakers 8 Slaghout en weiland in Melderslo broek sectie B no 1331 groot 73 aren 50 centiaren, helend weg, kinderen Thielen, Molenbeek en CampsJanssan. 9 Weiland in Limmeriksbroek sectie B no 1600 groot 1 hectare 97 aren 85 cent helend Spreeuwenberg en Janssen. 10 Bouwland aan de Melderslo sectie B no 1372 groot 37 aren 10 cent helend Spreeuwenberg en den heer Buyssen. Bericht hiermede de ontvangst van een groote Party alle soorten WINTERSTOFFEN. Eigengemaakte Demi-Saisons, Overjassen en Costumes, Jassen Broeken en Vesten. Alledaagsche Goederen, Manchester, Be vertin, Mollekins. Pilow. Baai en Mol- tons, Half wollen en Katoenen Stoffen, Alledaagsche boven- en ondergoederen, blauwe kielen. Borstrokken, zelfgemaakte en geweven Truien, wollen doeken, Capers wollen Dassen en Moffen, Pelzer Hoeden en Petten, Stiikken, Boorden en Fronts, Bedden en Pulven, bedveeren en Kapok, alsmede een groote partij voordeelige Resten in Wollen en Katoenen Stoffen. Alle koloniale Waren. Alles aan scherp concurreerende prijzen. zal op Zaterdag 2 November 1907 voorm. 11 uur in den Engel te Venray, op ver zoek van G. Camps, publiek verkoopen Een groot aantal Op crediet mits bekende borgstelling. zal op Maandag 4 November 1907 nam. 4 uur op verzoek van bet R. K. Parochiaal Kerkbestuur van Horst in het hotel Tim« mermans te Horst do gewone zesjaarlijksche verpachting houden van hunne landerijen onder Horst. Verkrijgbaar in busschen van i/i en 1 kg. Deze verven zijn direct klaar voor 't gebruik en zijn zeer sterk en duurzaam Verkrijgbaar bij Ilenseniusplein, VENRAY. 3 dienstmeiden voor Venray, 1 tweede winkel juffrouw voor Venlo (kruideniersvak), 2 kindermeis jes, l dienstbode voor Roermond, 2 boerendienst- meiden en 2 boerendienstknechten voor Duitsch- land, 2 koperslagers, 1 tuinier, 2 meubelmakers, I gasfitter, 2 zinkwerkers, 2 kleermakersleerhngen 3 sjouwerlieden, 1 bakkersleerling, 1 leerling- s midsknecht. 2 keukenmeiden, 1 2de meid 1 kindermeisje, 1 smidsknecht, 1 stoker, 1 boodschapper, 1 metse laar, 2 magazijnknechten, 1 R. K. gehuwd en be kwaam tuinier en koetsier. Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore der Venraysche arbeidsbeurs en Informatie bureau Oroote straat No. 80. N.B. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 cent te worden betaald, aanvragen van werk zoekenden 10 cent. 1 w Aanbevelend, Dinsdag 8 uur uitvaart voor Gerard Janssen- Woensdag 8 uur jaarg. voor Piet Janssen, echt- genoote ouders en kinderen. Donderdag 8 uur Jaarg. voor Gerard Janssen, Johanna Ambrosius en Peter Johannes Janssen. Donderdag vigilie voor het hoogfeest van Aller heiligen, geboden 7asten en onthoudingsdag. Vrijdag, hoogieest van Allerheiligen, om 3 uur Vespers en Metten der overledenen, om 5 uur Lof met preek. Zaterdag, Allerzielen, half 7 eerste H. Mis. 8 uur 2de H. Mis. 10 uur hoogmis voor de overl. Weldoeners der kerk, waarna processie over het kerkhof Deze week iederen avond om 5 uur Lof en Rozen hoedje. Woensdag om 7 en half 8 de gewone uitvaart- vaartdlensten voor Gerardus Janssen als lid der Aartsbroederschap van het koordje. Donderdag, Vigilie van Allerheiligen is het ge boden vastendag, waarop men zich van vleesch pilzen moet onthouden. Vrijdag .feestdag van Allerheiligen te vieren als Zondag 's morgens om 8 uur plechtige Hoogmis waaronder feestpredicatie. Op dien dag is het door bijzondere goedheid van Zijne Heiligheid toege staan vleesch te gebruiken. Zaterdag de gedachtenis van alle overledenen om half S plechtige lijkdienst voor de geloovige Zielen, 's Namiddags om 2 uur II. Kruisweg. Johannes Franciscus van den Heuvel. Wilhelmus Theodorus Martinus v. d. Putten. Wilhelmus Franciscus Sanders, oud 23 jaren, voerman, en Gerarda Wilhelmina Yerheijen. oud 23 jaren, z.b. beiden te Venray. Gerardus Janssen, ongehuwd. 28 jaren. Gerarda Arnoldina Huberta Bom, C rand. Hendrina Verheijen, weduwe van Gerardus Arts 83 jaren. Hedrikus Albertus Daniels ongehuwd, 43 jaren^ Paartairtti

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3