Let wel Limburgseh Nieuws. Gemeenteraad te Venray, Loting voor de Nat. Militie Algemeen Nieuws. Nieuws uit de Buurt stryd betuigde hy voortdurend zijn onschuld, altijd herhalend -Een klein eindje touw... een klein eindje... kijk maar, heer burgemeester.'' OPENBARE VERGADERING van den op Zaterdag 19 October 1907. 's Namiddags 5 uur. Tegenwoordig de heeren H. Esser Burgemeester, Voorzitter, J. Arts en M. Poels Wethouders, Hub. Janssen, P. Camps, A. Loonen, Th. Slits, J. Loenen, V. Fonck, Jac. Aerts, P. J. Derks en L. Janssen, leden en Stoot Secretaris. Afwezig de heer J. M. Micbels, De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den Secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen. Door den heer Slits wordt opgemerkt, dat de verfraaiing van het Henseniusplein niet op de agenda is geplaatst, en vraagt de reden hiervan. De Voorzitter zegt, dat dit punt onder de mededeelingen is gerangschikt. Volgorde der agenda 1. Aanbieding der gemeentebegroting 1908. De Voorzitter deelt mede. dat de gemeen- tebegrooting, welke thans wordt aange boden, gedurende 14 dagen voor de leden wordt ter inzage gelegd. Hij vindt het niet ondienstig dezelve nu reeds te bespreken, in verband met eenige zakeo. die er in voorkomen als belastingen op publieke ver- makelykheden, hondenbelasting, subsidie Ambachtsschool Venlo, teekenschool, ver lichting enz. dan kunnen de leden nu reeds hierover bun gevoelen zeggen. De Secretaris leest daarna de begrooting post voor post voor en geeft de uoodige inlichtingen. Wyl de hoofdelyken omslag reeds zoo hoog mogelijk is opgevoerd, wordt voor gesteld eene belasting te heffen op publieke vermakelijkheden en eene hondenbelasting in te voeren. In de concept-verordering wordt aange geven om dansgelegenheden met f 5. en tooneel- en muziekuitvoeringen, voor zoo verre deze gegeven worden om winst mee te behalen, met f 2 per dag te belasten. De heer Poels vraagt of concerts gegeven met een liefdadig doel, van deze belasting zyn uitgesloten. Na eenige discussie hierover, brengt de Voorzitter in rondvraag of de liefdadig* heidsnorcerten betalen moeten, ja dan neen. Voor betalen stemden de beeren J. Arts. H. Janssen, P. Camps, A. Tooneu. Th. Sins, J. Loenen, P, J. Derks en de Voorzitter. Tegen stemden de heeten M Poels, J. Aerts, V. Foncfc en L. Janssen. Zoodat is aangenomen dat ook deze concerten mceten betalen. Verder wordt besloten om zoowel con certen als dansgelegenheden met f 5. per dag te belasten. Mot algemeene stemmen wordt de be lasting op de honden aangenomen en gesteld op f 2. Trek- en schaapshonden zijn vrij gesteld, waakhonden op afgesloten erven eveneens. Beide verordeningen treden dadelijk na afkondiging in werking. De opbrengst der marktgetden is ge raamd ep f 850, Naar aanleiding van de subsidiepost der Fanfare -Euterpe" zegt de heer Jac. Aerts dat het bestuur der fanfare besloten heeft elk jaar in de zomermaanden 6 concerten te geven en die te regelen in overleg met het Gemeentebestuur. De Voorzitter deelt mede dat de verbinding van de Gemeenteteekenschool met die van den Volksbond op goeden voet is. Het blyft dan Gemeenteteekenschool, onder toezicht van Burgemeester eo Wethouders, ook zou hy er gaarne een commissie aan toevoegen, en hier voor aanwijzen de heeren Jac. Aerts en V, Fonck. Wordt goedgevonden. Met het oog op de uitgaven en kosten der Teekenschool vraagt de Voorzitter eene subsidie van f 50. als deze de raming overschrydt. Wordt goedgevonden. Het verleenen van f 25 of f 50 subsidie aan de Ambachtschool te Venlo wordt in stemming gebracht. Voor f 25 stemmen de heeren J. Arts, H. Janssen, P. Camps, A. Loonen, J. Loenen, L. Janssen, V. Fonck en P. J. Derks. Voor f 50 de heeren Jac. Aerts, Tn. Slits, M. Poels en Voorzitter. Zoodat f25 subsidie is toegekend. De Voorzitter brengt de gemeeDtereke- ning van 1906 ter tafel, welke ook 14 dagen ter inzage zal liggen en daarna be handeld worden. Deze sluit met een na- deelig saldo van f 619.18 De Secretaris leest een adres voor van de afd. Limburg van den Ned. Bond van Gemeenteambtenaren, waarin wordt ge wezen op de steeds toenemende werk zaamheden der gemeentesecretarie-beamb ten, en vraagt salaris-verhooging voor deze en uitbreiding van het getal ambtenaren, dia ter secretarie noodzakelijk is voor een goede administratie. Wordt vaor kennisgeving aangenomen. Een adres van Ged. Staten wasinge-1 komen over lr tsverbetering eu tractements- verhooging van de gemeente-veldwachters. De heer Jac, Aerts is er voor om de agenten goed te salarieeren, daar men toch onafha ikolijke personen dient te hebben, hij zou ook voor pensionneering zijn. Verse'.illende gemeenten verzekeren de veldwachters ook nog tegen ongelukken Meerdere leden steunen dit voorstel en wordt aan Burgemeester en Wethouders opgedragen hierover inlichtingen in te winnen en in de volgende vergadering daaromtrent een voorstel te doen. Wordt goedgevonden. De Voorzitter deelt mede dat 11 reclames boofdelijken omslag zijn ingekomen en stelt deze aan de betrokken commissie ter band. De Voorzitter zegt dat hij met den lieer A. Vermeulen gesproken heeft over het voorstel van den heer Slits, n.l. om een gedeelte van zyn tuin af te staan ter verfraaiing van hot marktplein. De heer Vermeulen wilde echter het gedeelte tuin niet gaarne missen. De heer H. Janssen wyst op den slechten toestand van den weg van het spuitenhuisje aan 't Eind, tot bij 't kloos ter der Eerw. Zusters Ursulinen en vraagt of er oiet genoeg veldkeien zoudeu over zijn om dat gedeelte ook te bestraten. Dit zou voordeelig uitkomen, daar de keien er dicht bijliggen. De Voorzitter zou dit in overweging nemen. Hierna wordt de beer Moorman, opzich ter der Heidemaatschappij ter vergadering geroepen. Genoemde heer heeft het opzicht over het omploegen der heidegronden ach ter Merselo en wenschte gaarne te weten welk arbeidsloon de gemeente betaalt voor de arbeiders behulpzaam by de ontginning, en waar het voeder voor een 6tal ossen moet worden gekocht, dat de gemeente moet betalen. Genoemde inlichtingen worden verstrekt waarna de Voorzitter de vergadering met gebed sluit. Wegens den invallenden feestdag van Allerheiligen verzoeken wij beleefd om Advertentien enz. voor het vol gende nummer, uiterlijk Don- derda.rt' iddag 2 uur in te zenden te VENRAY. Hier volgen de namen der Venraysche jongelingen, die Woensdag alhier hebben moeten 'oten, met den uita'ag der loten en de ingediende re.dames. De getrokken !oyngpv«xu»ers zijn veer de namen geplaatst. 1 Liijens L. 1 2 Jacobs J. Th. 2 3 Poels L. W. 3 4 Verheijen H. A. 4 5 Janssen J. J. W. 5 6 Arts G. H. 6 7 8 Camps J. A. J. (ordebroeder) Vollebergh H. (broederdienst) 7 9 Van Els P. J. F. 8 10 Rongen P. J. (reclame) 11 Janssen M. J. 9 12 Litjens P. F. H. H. 10 13 Jacobs K. W. H. 11 14 Verriet J. H. J. (broederdienst) 15 Muijsers P. J. H. 12 16 Smits H. 13 17 Claessens M, 14 18 Verlinden J. 15 19 Van den Hoogenhof J. H. H. ló 20 van Helden J. H. 17 21 Siebers P. W. 18 22 Barents F. broederdienst 23 Lucassen G H. 19 24 Arts J. A. 20 25 Hendrix F. 21 26 Schilleman A. A. 22 27 Rongen A. 28 Coenders P. J. (ordebroeder) 29 Martens M. 30 Creemers A. H. 31 Pelzer M H. 32 Verbeek Th. broederdienst. 33 Roffers M. H. 34 Esser E. C. H. 35 Philipsen G- H. broederdienst. 36 Loenen J. H. 37 Peeters G. H. 38 Janssen H. broederdienst 39 Derksen W. P. A. 40 Volleberg L. 41 Boom J. U. 42 Reijnders M. A. 43 Nelissen L. H. 44 Vermeulen P. J. H. 45 Janssen L. 46 Arts P. J. H. 47 Willems-Floet H. 48 Thisaen M. A. H. broederdienst 49 Michels P. G. 50 Remmen P. H. 51 Krispijn L. E. 52 van Kempen M 53 Swinkels W. H. 54 van Well G. W. H. 55 Philipsen M. 56 Baltissen P. H. H. 57 Bekkers N. J. 58 Jacobs J. H. 59 Gooren P. J. 60 Hendriks G. J. J. 61 Dechnar F. 62 Peeters M. 63 Fila Th. J, 64 Poels A, J. 65 Wismans P. J. VENRAY, 26 October 1907, PauHelijLe diNpeiiNnlie. Blykens bij Z. D. H. Mgr. J. 11. Drehmsnos, Bisschop van Roermond, uit Rome binnengekomen berichten, heeft het Z. H. Paus Pius X behaagd, voor de ge- heele Kerk te dispenseeren in do ont- houdingsv -t op het aanstaande Feest van Allerheiligen, invallende op Vrijdag der volgende week. Deze dispensatie geldt niet voor den Vigiliedag van Allerheiligen, die geboden vasten en.ontboudingsdag blijft. Maandag vierde de Ziekenfonds -St. Ludovieu?" alhier aar jaarlijksch Patroon feest. Om 9 uur trokken de leden met hun vaanoel naur de parochiekerk, alwaar voor de overledene leden en weldoeners der veree tiging eene plechtige H. Mis werd opgedragen. Hierna had m het vereenigingslokaal dege vooe jaarlijksche vergadering plaats, waar verslag van den toestand en reke ning i verantwoording van het geldelijk beheer w -rd gegeven door den heer G. Potten. De rekening over het afgeloopen jaar was ais volgt Op 2 Oetoner 1906 was in kas f 978.54 Tot »1 inkomsten f 220,35t/z. Totaal uitgaven f 171,64. Batig saldo f 4S,72i/ï Alzoo thans in kas 71027.25i/» Door de meeste leden werd de feestdag verder op gepaste vroolijke wijze doorge bracht en 's avonds besloten met eene traciatie \an bier en broodjes metvleesch. Het giidehuis dat in het afgeloopen jaar gevestigd was ten huize van den heer P. J. Beerkens, is nu gepacht voor een jaar door den heer Michiel Jaoobs. Sinds 15 October zijn de telefoon kan'.oren ie Plerick, Griendtsveen, Helden 'don elder Pnnningen, Helenaveen, Heythuiaon eu Venray toegelaten tot de telefoocg oenscbap mot Eidorf en Siey börg. Op bet verkeer van Bierick, Cuyk, Gennep, Griendtsveeu, Helonaveen, Helden (dorp), Helden-Panningen, Heijthuizen, Roermond, Venray en Venlo met Issum (Kr. Geldernl, is het grenstarief ad f 0.30 per gewoon enkelvoudige gesprek van toepassing. Overigens gelden de voorwaarden en tariefsregelen, welke voor het algemeen Nederlandsch Duitsch telefoonverkeer vast gosteld en in den Post, Telegraaf en Tele» phoongids vermeld zijn. Met genoegen kunnen wy melden dat de heer A. Martens alhier benoemd is' tot leermeester aan de Venraysche Teekenschool. In de Zaterdagavond gehouden ver gadering van de Schutterij -S. Anna" is het gildehuis dier Schutterij voor een jaar gepacht door den heer W. Swaghoven aan het Eindt voor do som van f 14. Maandagavond werd aanbesteed het bouwen eener woning met bijleveriug van alle materialen voor rekening van Jan de Bruijn. Ingeschreven werd door M. Jacobs, f 1667 L. Verbeek, 1472 L. Wijnhoven, 1410 Chr. Wijnhoven, 1407 G. Poels. 1388 J. van Dijk, 1310 G. Ambrosius, 1274 Gegund aan den laagsten inschrijver. MERSELO. Door eenige belangheb benden van bier is het plan gevormd een fietspad aan te leggen uit ons dorp naar de Meijery. Waar de verbinding van hieruit met Oostelijk Noordbrabant zoo slecht is, kan zulk pad ongetwijfeld eene dringende behoefte genoemd worden. Maandag arriveerden alhier vanwege bet Staatsboschbeheer een 6tal ossen, welke op het oogenblik bezig zijn den heidegrond om te ploegen achter het Daland in de richting van de -Paolsche Koele". Met het opzicht over deze werkzaam heden is belast de heer Moorman, uit Wehl by Zevenaar, die zich hier practisch komt bekwamen. De omgeploegde heide zal aangewend worden voor boschcultuur. GRIENDTSVEEN. Z. D. H. Mgr. J H. Drehmans, Bisschop van Roermond heeft benoemd tot pastoor te Griendtsveen den WelEerw. Heer H, J. Gulden. VENLO. Woensdagnamiddag werden 18 Duitschers ingevolge het vestingsver drag naar Kaldenkirchen (Duitschland) gebracht. Onder dezen bevonden zich er vier van het schoone geslacht. Omtrent het ernstige ongeluk, dat Maandagavond den tuinier Gerrits overko men is. meldt de V. Ct. ï.og het volgende G. reed, vergezeld van zijn 13jarigen zoon Willem, met de groentekar naar Mors, (oen hy achter Aldekerk een over weg moest passeeren met een tweetal andere karren. Deze twee karren waren reeds do rails gepasseerd, toen een lo3se locomotief kwam aanrijden en tegen het voertuig van Gerrits aanbotste. Kar en paard werden een eind ra'edegesleurd. De kar werd totaal verbrijzeld alleen een rad en do as is overgebleven. Het paard werd een poot stuk gereden en kreeg doodetijke wonden aan 'net hoofd en moest ter plaatse worden doodgeschoten. Gerrits zelf kreeg niet minder dan 8 woqden aan het Hoofd, en werd aan de hand gekwetst overigens zijn geen ledematen bij hem gebroken. Hij is in het hospitaal te Niekerk opgenomen, en men denkt dat hij over 3 weken zoover zal zyn, dat hij naar huis kan komen. De zoon van Gerrits kreeg lichte kwetsuren aan hoofd en been, en is gisteren door zijn moeder gehaald en kon naar huis reizen, De afsluitboomen aan den spoorweg overweg waren niet gesloten. De hoef van de kar vond men later op de machine terug GRUBBENVORST. De heeren die concessie hebben aangevraagd voor de oprichting der dynamietfabriek, zijn Marius Micheels. wapenfabrikant te Maastricht en Alph. van Reeth, ingenieur directeur der dynamietfabriek Matagne la Grande bij Namur. OTTERSUM. Maadag werd hier een tweejarig kind van den landbouwer J. door een tilbury overreden. Een der wie len hing den kleine over het hoofd. De inzittende, een bekende Pruisische boer. reed doodkalm door, zonder naar het overreden wicht om te zien. Toegeschoten buren namen intusschen den armen kleine op. Ofschoon het geen teekenen van loven meer vertoonde, hoopt men toch nog op 't behoud van z'n leven. De zaak wordt onderzocht. SITTARD. Dinsdag overleed alhier de weled.gestr. heer W. A. Verheggen, jaren lang wethouder der gemeonte. De over ledene, die algemeen in hoog aanzien stond, was Voorzitter van het R. K. Armbestuur Zyne groote verdiensten werden door H. M. de Koningin beloond met het ridder kruis der orde van Oranje Nassau. In den overledene verliest de stad een van haar verdienstelijkste burgers. KERKRADE. Zekere Ortraans uit Bierstrass" werd Zondag toen hij van de kermis te Herzogenrath huiswaarts keerde met een mes in het onderiyf gestoken, dat hy aan de bekomen ver wonding in het hospitaal te Bardenberg is overleden. MAASTRICHT. Dinsdagmorgen om half 9 sprong alhier een der hootdafslui- tingen van de watorleiding stuk. De laagst gelegen deelen der stad konden nog gedurende enkele uren water bekomen. Maar om 10 uur waren alle buizen leeg Natuurlyk bezorgde dit aan de bewoners der stad een groot ongemak. Geheel den dag werd met spoed ge we-kt. zoodat des avonds laat de meeste aansluitingen weer van water voorzien waren. Het is maar gelukkig dat er dien dag geen brand is uitgebroken. Dinsdag slaagden te Amsterdam voor het diploma van ziekenverpleegster van het Witte Kruis de Eerw. Zusters Ludgera, Fulgentia en Mamerta van het gesticht Calvariënberg alhier, daarloe opgeleid door den heer Dr. Overbosch, arts geneesheer-interne van dat gesticht. Het aantal gediplomeerde zusters van Calvariënberg is thans gestegen tot 13. OSS. 't Wordt zoo wat een overtuiging in de gemeenten Berchem en Oss, d8t langzaam, maar zeker, binnen» 'co't weer een van die tragische gebeur» teinssen te wachten staat, waarvoor Osa indertijd zoo'n beruchten naam heeft gekregen. Eiken Zondagavond toch spant het er leelyk. Het begint dan met herrie in de bekende kroegen tusschon elkaar vijan dige partyen, en men begrijpt als de politie niet op haar -qui vive" is, gaat het er op. 't Is dan ook aan de waakzaamheid van de gemeentepolitie te danken, dat het tot heden bij wat herrie gebleven is, want als men weet, dat de vechtlustigen gewapend zijn met messen, zoo groot, dat men hei echt moordtuig kan noemen, met scheermessen, boksbeugels, en zelfs met geladen revolvers, dan begrypt men, dat de burgerij vreest, eiken Maandagmor gen wakker te worden met een bericht van een moord of doodslag. Vrijdagavond was het ook weer mis. Nadat het eerst wat op den Heuvel gemorreld had, trok een troep van een vijftig af naar de Begijnenstraat in de richting Berchem vanwaar weldra een boodschap kwam. dat men handgemeen was. De politie stormde er heen, en vond den toestand zoo, dat zy tusschenbeide moest treden. Natuurlyk gingen toen de -helden' aan den haal, en nadat de straat schoon geveegd was, vond een burger een scheermes, en werd door de politie aan een kerel een groot mes ontnomen. Het scheermes was bij de vlucht door een der belhamels weggegooid. Dat de twee wapens vlijmscherp geslepen waren, zullen we wel niet behoeven te zeggeu. Later werd op den Bercheraschen weg een kerel gepakt met een boksbeugel. STRATUM. C. v. W. fabrieksarbeider te Stratum, is Woensdag gevankelijk naar 's Bosch overgebracht, verdacht van poging tot doodslag op meerdere personen des avonds van 20 October jl. te Zesgehuch- ton gepleegd. OEFFELT. Eenige jongelui uit Haps en St. Agatha kregen twist, met liet noodlottig gevolg dat zekere K. uit St. Agatha, verscheidene sneden en steken bekwam; by den herbergier V. K. binnen gebracht, werd hem aldaar geneeskundige hulp verleend. a Ter openbare zitting der rechtbank te '8 Hertogenbosch is Dinsdag op bevel dier rechtbank gevangen genomen J.L. teOefFelt verdacht van meineed als getuige io eene strafzaak. CUYCK. Op de Maandag gehouden najaarspaardenmarkt waren circa 45 paar den aangevoerd. De handel was van geene beteekeni8. Vreemde kooplieden waren er bijna geene ter markt gekomen. Een 12 a lBtal paarden werden tegen gewone nog al hooge prijzen verkocht. Overigens blijken deCuyksche paarden markten geen levensvatbaarheid te bezitten MILL. Door den architect van Strijp alhier, werd Zaterdagavond in het café Heijs aanbesteed, het bouwen van eene stoombierbrouwerij voor de heeren Jozef en Johan Anderegg alhier. Inschrijvers waren H. Van den Heuvel; Volkel f 10,662. Bouman en Croef. Wanroy f 8.150. G. van Berg, Cuyk f 8.050. Verhagen en Vessteegen, Mill f 7.650. Het werk is gegund aan de laagste in» scbryvers. Eerlijkheid beloond. Door den conducteur Swinkels van de Stoomtrarawegmaatschappy -de Meyery" werden Vrijdagmorgen in een wagon op de lijn tusschen St. Oedenrode en Vechel 2 wissels gevonden tot een gezamenlijk be drag van f30.000, die door den vinder terstond aan den eigenaar werden ter hand gesteld De eerlijke vinder ontving voor beloo ning..,. één dubbeltje 1 Eet (tiuakelijk. Men schrijft ann de -O. H. C." Het is een goede tijd tegenwoordig voor dat soort vao slagers dat den naam van -knorzen" draagt en die te Haarlemmer meer bij voorkeur hun woonplaats hebben. Er sterft nog al eens een beestje aan de gevolgen van mond en klauwzeer en nu de wetsvoorschriften dienaangaande niet meer behoeven te worden toegepast, wordt zoo'n beest heel gewoon aan een -knors" verkocht. Op een rolwagen ziet men ze de Meer invoeren, vanwaar ze later in stukken naar Amsterdam en Haarlem worden vervoerd vooral de hoofdstad des Rijks kan alles gebruiken Zulk -slachtvee" wordt gewoonlijk met f 15 a f 20 Detaald ja zelfs zagen wy dezer dagen een dood paard de Meer invoeren, dat te Sloten was gekocht voor f 10. Deen paarden ineer. To Rotterdam is proef gereden met een stoomwagen van de firma A. Bikker en Zoon, aldaar, voor het gemeentelijk kolenvervoer. De wagen was geladen met 5000 kg. steenkolen, welke werden ver voerd van de opslagplaats op het Handels- terrein naar het Oostelijk stoomgemaal. Deze stoomwagen vervangt tweo kolen wagens met paarden bespannen, en geeft eene besparing van 60 pCt. op de vervoerkosten. Duur uit. Te Delfzijl vertoefden eenige dagen vier Duiteche jongeheeren van 15 en 16 jaren. Volgens hun zeggen kwamen ze uit Koningsbergen en gingen ze te Berlijn ter school. In 't hotel -De Beurs" namen ze bun intrek en maakten daar op kosten van een hunner goede sier. Op de kermis kwam het op een mark of wat niet aan. De hotelier had geen onbegrensd ver trouwen in het viertal, informeerde te Emden on lichtte daar de politie in. Het gevolg was, dat de vader van een der jongens hen al spoedig kwam terug halen. Ze bleken te Hannover woonachtig te zijn. Een hunner had een wissel van 4400 mark moeten incasseeren. In plaats van dit geld af te dragen, zocht by drie kameraden, en besloot met hen tot een plezierreisje. Met eer» auto gingen ze naar Emden en na een kort opouthoud werd de reis naar Delfzijl voortgezet. By de komst van den vader bleek reeds 2000 Mark verteerd te zijn. Treurig. Te Wageningen werd het gezin van den arbeider Andriessen wegens 30 weken huurschuld uit de woning gezet. Het gezin J-*

Peel en Maas | 1907 | | pagina 2