vêmm Let wel GRATIS. Van dood en vergelding. ZATERDAG 2 DECEMBER 1905. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG. No. 48. Uitgever NV. A. Van pkn Muxckhof, Ven ray. Feuilleton. Landbouw. Een belangrijk plantenvoedsel Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknü.vv franco per pos! voor hot Buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke nu turners 50 c. '55 c. 85 c. «5 c. Advertentiên Prijs van 1 4 regels Ike repel meer l"tters en vignetten naar plna'-nninite. Advertentiën, Bmaal geplaatst worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. Zij, die zich voor 1 Januari op ..Peel en Maas" abonnoeren' ontvangen de nog voor dien datum verschijnende nummers Te midden van liet gestadig gejaag dat ons menschen voortdrijft in de dingen der vergankelijkheid, wordt plotseling soms die vaart gestuit door een gedachte aan het, eeuwige. Als do man mof de zeis wegneemt uit het leven een persoon, dien wij kenden meer van nabij die onze sympathie genoot en wien wij verre van onverschillig waren. Dan staat het ons, zonder dat wij vragen naar de geringste bewijsvoe ring, als een waarheid, die wij voelen oii taston, voor don geest: hoe zwak, hoe nietig is de mensch hoe voorbij gaand zijne daden en werken. Nu is bet een eenvoudig en niet gekend a.beider, die van het aardsche 'ing toonenden, volgde naar den akker treurmarschen verduisteren, maar in algeheel# over- de groote dag van {.uitbetaling, geving waohlic bij zijne ure. lier ft hij wol gedaan, hier op aarde Was 't, niet de rustdag, die nader de Zou nu 't loon n el komen van (hui allergrootsten, maar ook allerreehf- vaardigstAn Werkgever W èl zouden zijn dierbaren straks mot, jammeren 1 waogeklaag rondom zijn lijkbaar staan Maar 't bleef ook hem niet onver- bo- *2e.ii hoe de gewijde bladen sproken: «nooit zag ik do kinderen van den rechtvaardige hun brood bedelen." Doch als de dood een eenvoudigen, een vergeten werkman treft, dat wordt niet opgemerkt. Neen, zie dan dien pompeusen lijk stoet van den grooten heer Wat stroomt er een volk to zaam, wat luiden de beierende klokken ver over stad en land de treurmare rond, dat een groot man wordt ter aarde besteld. Statig langzaam rijdt de rouwwagen voort, op zijn schoonst uitgedoscht en de lantaarns branden. Een groote schare van deftigen rouw dragende nabestaanden, en ontelbare belangstellenden of althans belangstel- hebben Paus en IConing. en de eer der medemenschen zijne verdiensten gewaardeerd, nam voor hem ieder voorbijganger op straat dén hoed van 't hoof.l, dat all-s «as ge-en werkelijk loon, maar vergankelijk zooals het aardsche. Welk was de drijfveer voor zijn daden, wat de beweegreden voor zijn werken Heeft hij zijn schalt»1!! niet over schat Bleef hij de meester, of was hem het geld de sterkere En ten slot van rekening, wat wordt er misschien bij al dat schoons en goeds voor tegenwicht in de schaal gelegd. God, en Hij alleen zal oordeelen. Wij, menschen houden liever vast aan het woord van de dooden niets dan goeds. Maar dit is den minder bedeelde ten troost, voor Hem zijn alle menschen gelijk. Hij zal naar juiste waarde straf of loon ons geven Zoo kan de gedachte aan den dood 'uur mogelijk maken, u>el een lagere. Daarom hebben de labellen, die dn samenstelling dor onderscheiden ge wassen aangeven, nog steeds een betrek k I ij ke wan r> Io betrekkelijke, want het eene gewas "ozit in mindere mate dan hef andere het vermogen, om al het beschikbare materiaal uit den bodem op te sporen. Voor het eene gewas moot dus meer overvloed van voedsel aanwezig zijn, dan voor bet an lore. Donken we slechts aan de kali, vergelijken we, ton opzichtte van dit bestanddeel eens vruchtbare bodems de gewassen aardappelen er. mangels, beide gewassen, die, wal kali betreft, hooge cisehen aan den bodem stellen. De mangel wortel moet de kali uit don bodem veel meer tot zich nemen dan de aardappel, zoodat bij dit laatste gewas voel groofer overmaat van kali in den mest moot worden gegeven, wil men van do hoogste productie verzekerd zijn. (Zie onder). Na mangels verbouwt men dan ook slecht aardappelen, omgekeerd gaat het veel beter. Ook de aard van den kaümest heeft eenigen invloed. zwoegen naar 's Hemels rust wordt opgeroepen in sober rouw vertoon draagt men zijn lichaam kerkhofwaarts en 't zal er rusten misschien in de strek- ke gronds, den armen toegedeeld. Zoovele jaren arbeidde die man, als een machine, doorleefde zijn dagen en weken, maanden en jaren, met het parelend zweet op het voorhoofd. Hij wist het, dat voor hem, noch voor de zijnen, de schatten der aarde waren weggelegd ot de genietingen der wereld. Maar toch klopte in zijn borst een tevreden hart, dankbaar, gelukkig. Zefs toen het, met onloochenbare zekerheid, hem duidelijk werd, dat 't einde naderde ofschoon zijn vrouw, zijn kinderen zoo noode hun man en vader konden missen zelfs toen nog kon geen traan van smart zijn oog der dooden, terwijl stemmig weerklinken. Daar, als de zware eikenhouten en rijk versierde kist in 't versch gedolven graf is neergelaten, of gereed staat om in den familie-grafkelder te worden bijgezet, daar treedt er een spreker naar voren, die van den man niets anders te zeggen weet. dan dat hij zoo groot en zoo goed was. zoo ijverig en godsdienstig, zoo edelmoedig zoo begaan met het meserie-vol lot zijner arme natuurgenooten. Hemelhoog worden zijne deugden geprezen en zijn heengaan is een slag, een ramp, een onherstelbaar verlies voor de maatschappij. Doch ook voor dezen doode, zoo goed als voor den andere, na het beëindigen van zijn armzalig bestaan, ook voor dezen, is nu pas gekomen »Acb, liet is ecu liefdewolk." «Gij zijt wel goed, Madeleine, en ik geloof ook dat ge met liefde den vrede zoudt trach ten weer te geven aan bedroefde harten." -Wie is het, die bedroefd is »Ik zelf." »U, mijnheer Achille »Ja, ik." -Wat heeft u dan, dat u bedroeft." "Nu, wees mijne vertrouwelinge, en luis ter ik houd innig veel van zeker meisje, ik zou haar gaarne trouwen maar ik weet niet hoe zij er over denkt ziedaar mijn zieleleod, dat my geen oogenblik met rust laat. Wilt gij mijn zaak hij haar niet bepleiten -Ken ik haar -Zoo goed als ik." -Woont zij te Nonant "Verscheidene jaren." -Hoe heet ze dan -Madeleine Savinet." »By het hooren van deze woorden." zei Madeleine, voelde ik mijn wangen kleuren, ik wist niet water in my omgingen hoe ik mij ten opzichte van Achille moest houden. Hy had medelijden met mijn verlegenheid, hij groette mij en den weg naar zijn woning inslaande, zei hij onder het heengaaan -Nu, Madeleine, tot ziens met ongeduld verwacht ik van u antwoord." "Nauwelijks waren er acht dagen verloo- pen, of ik ontmoette hem weer, toen ik met u van een wandeling van het bosch terugkeerde en toen u mij juist verlaten had om voor mij een boodschap te doen." -Ik wachtte u reeds, mejuffrouw Madelei ne," zei hij. "Hier «Juist, hier." -Gij wist dan dat ik hier langs zou komen." "Ik ben op de hoogte van al hetgeen u betreft als een schaduw volg ik sinds acht dagen uw schreden, zonder mijn mond te openen, altijd op mijn post. Ik heb u met uw moeder uit zien gaan en heb evenals u den weg naar het woud ingeslagen." -Zoudt ge mij aangesproken hebben, als ik niet alleen was geweest "Neen; alvorens een stap by uwe ouders te doen, wilde ik eerst van u zelf weten of ik hoop mag koesteren ik verwacht dus uw antwoord." Ik wilde antwoorden, maar de woorden ontbraken mij ik voelde mijn hart in mijn binnenste zwellen het schemerde voor mijn oogen ik wist niet hoe ik het had." «Achille greep mijn hand. "Een woord één enkel woord, Madeleine," vervolgde hij -mag ik hopen "Vraag het maar aan mijn ouders,' ant woordde ik hem, zonder acht te geven op 't geen ik zei, -als ze toestemmen, wil ik je vrouw worden. »0 1 Madeleine," riep hy uit, »wat hen ik u dankbaar voor dat woord." s hslhasis -sijs, jii asm lijkstoet die De meeat bekende en besto zijn de naar 't kerkhof schrijdt, ons helpen voortgaan naar het ware leven. M. C. Het is en blijft een feit, dat ook in de plantenwereld geen productie mogelijk is, wanneer niet het noodige materiaal daarvoor in der. bodem of anderszins aanwezig is. Al gaat de redeneering niet geheel meer op, dat men in der. grond juist datgene moet terugbrengen, wat in het gewas aanwezig is aan phosphorzuur, kali, stikstof, kalk, toch is het een feit, dat een plant geen hoogere op brengst kan geven, dan de in den bodem voorhanden kali en phosphor- Achille verdween daarop met rnssclie schre den in liet bosch. Sodeit dien heb ik hem niet meer ontmoet." -Ik geloof li. Madeleine," zei haar moeder, «ook wil ik niet langer u aan uwzielesmait ter prooi laten het gerucht loopt, d it de beminde zijt van Achille Bartin." "Ik riep Madeleine vol vreugde uit. «Ja liet schijnt de bakker, Svlvain, heeft het een uur geleden aan u v vader gezegd." »En wat heeft vader hem geantwoord." «Dat- het een dwaasheid was er aan te denken." -Hoe zoo Daar wij slechts arme lieden zijn en de Bartins's schatrijk dat de hooggeplaatste en machtige koopman niet zal toestemmen in een huwelijk van zijn zoon. dat geheel bene den zijn stand is." «Maar als Achille, zooals hij mij gezegd hééft wil dat dit huwelijk voltrokken wordt «Ach mijn kind, gij weet nog niets van hetgeen in de wereld omgaat. Een jonkman heeft den huwbaren leeftijd bereikt wie zal hy nu tot echtgenoote nomen. Hy zelf, op de eerste plaats, weet het niet. Geduronde de laatste jaren, heeft hij zooveel jonge meisjes ontmoet, levendig van aard, beleefd, welop gevoed, bevallig, innemend maar allen van verschillend karakter hy heeft haar ver schillende hoedanigheden vergeleken, gewikt en gewogen en wil nu eindelijk zijn keuze bepalen, maar aan wie moet hij thans de voorkeur geven De jongeling zal haar kiezen, met wie hy denkt het gelukkigst te zullen wezen. Maar Slassfurter zouten, die thans overal worden aangewend, gezuiverde en ruwe, in groote verscheidenheid en natuurlijk ook met verschil in prijs. )e ruwe gebruikt men bij voorkeur, doch niet uitsluitend, als herfslbemes- hng, de gezuiverde, die duurder zijn, als voorjaarsmest. Om onze lezers een overzicht te geven, ruw wel is waar, maar toch een overzicht, dat voor oen onverstandig gebruik kan behoeden, laten we hier een lijstje volgen van de kalizouten, zooals ze in den handel voorkomen met hun gegarandeerde procentische samenstelling (kaligehalte.) Ruwe zouten. Kainiet 12,4% Carnalliet 9, ■Syhiniet 12,4% de liefde van hem is met alleen vol doende. De verliefde hoeft ouders hij hangt geheel van hen af en hun tw8>mraing is onmisbaar om in do familie een vreemdelinge binnen te leiden, die door don huwelijk-hand een kind wordt hetzelfde van huishouden. Zal hy deze toestemming bekomen i Daar zit hem de knoop. Do hoofdzaak in deze van don kant van den jongeling is wederliefde; maar de ouders hebben gewoonlijk meer een goeden bruidschat op't oog. Ik geef mijn zoon zooveel hoeveel brengt uw dochter moe Zijn de partijen even zwaar, dan loopt alles goed van stapel is dit niet het geval, dan zegt do vader neen en hot huwelijk wordt afgeketst. En in deze omstandigheden is dat juist, wat ik vrees -Kom, moeder, waarom u zelf ongerust gemaakt zonder gegronde reden -Zonder reden je weet toch dat Achille wel tienmaal rijker is dan jij. Maar we zullen zien." Mejuffrouw zette haar huiselijke werk zaamheden voort en Madeleine stond, volgens gewoonte, haar moeder zorgvuldig tor zijde. III. Het was bijna middag eer Martial terug keerde men had slechts op hem gewacht om zich aan tafel te zetten allen deden zich weldra te goed aan do welvoorziene tafel en het gesprek liep over ditjes en datjes. Zoodra was Martial Savinet met zyne echtgenoote alleen of hy richtte een onder vragende blik op haar. «Haar hartje is geroofd," zei de huisvrouw. Gezuiverde zouten. Zwavelzure kali 51,8o Zwavelzure kali njagnesia 25,9% (Patentkali). Chloorkalium 44,1% 56 8% «mi nog Kalizout van 20 30 pet. Het is <liii.lelijk, dat de hoeveelheid die men moot nemen van Kaïuiet, ongeveer viermaal 200 groot moot zijn als van zwav. kali, om een ovenslerke bom "sting te krijgen. Andere berekeningen kan ieder zelf maken Do prijzen der onderscheiden zouten varieeren eenigszins, doch met dit lijstje in de hand kan ieder heel een voudig zelf berekenen, welke zouten hij het voordeeligst kan nemen. Hij dient hierbij iotusschen in acht te nemer., dat de ruwe zouten, Iaat in 't voorjaar minder geschikt zijn en dus de duurdere (ook naar verhouding duurdere) gezuiverde zouten toch een voordeeliger resultaat zullen geven. Tevens voegen we er de opmerking bij, dat kainiet steeds zoo om en bij de 2 gulden kost. Nu is 't nog de vraag, hoeveel van die zouten de verschillende gewassen zoo ongeveer noodig zijn. Dit bafrgt ten deele af van dc ge steldheid van den bodem, ten deele van het gewas, en in de derde plaats van de andere mestbestanddeelen, want dit onthoude men, met kali alleen te geven komt men bedrogen uit, evenals wan neer men de kali geheel weglaat. Om' eenigszins den weg te wijzen geven we hier nog een klein lijstje, waarin voor de voornaamste gewassen staat aangegeven, hoeveel kali er in een flink gewas voorkomt. Men bedenke nog eens in 100 kg. kainiet zit 12.4 kg. kali. In een flink gewas zit bij haver 100 kg. kali is 800 kg. kain. rogge 60 gerst 68 boekweit 115 aardapp. 150 mangels 350 475 550 900 «1200 «2800 den blik van haar man verstaande. -Heeft Madeleine 11 de zaak medegedeeld?" -Onbewimpeld." Castance verhaal Ie haar echtgenoot nu h»t geen Madeleine haar des morgein had ver teld. «Wat nu tc doen voegde r.ij er bij. Niet het minste openlijk aanzoek van don jo ikman, noch van do ouders hebben wij gehad en het loopend gerucht omtrent dat huwelijk is niet gunstig voor Madeleine." «Zoo heb ik er ook over gedacht." -Als de goede naam van onze dochter daar eens door leed." -Ik geloof niet dat daarvoor nu juist gevaar is, maar hoe eerder deze zaak opgehelderd wordt, hoe beter." -Wat wilt gij doen Inlichting daaromtrent inwinnen." «Van mijnheer Bartin -Waarom niet Een huisvader, al zit hij er maar schraal tjes bij, heeft in zoo'n zaak hetzelfde recht als een, die tot over zijn ooren in het geld zit. «Doe 't niet Martial I hernam mejuffrouw Savinet op by na smeekenden toon, «want als hij eens weigerde u daarover te woord 'e staan, zijn wij de dupe van de historie do vader van 't meisje behoeft toch niet da eerste stappen te doen." -Gij hebt gelijk, maar Madeleine kan toch niet in deze onzekerheid blijven." -Heb nog een beetje geduld en verlaat u op my." Eenige dagen verliepen zonder dat er iets bijzonders voorviel. Wordt vervolgd O Jyagi—jf: >1N' ,ES RAI. «TV»— F I WD<KV fcS* CC*IOiafc*i«j«tJ«SÏ*je-3C^OTt5

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1