f- ?@@I Verdachtmaking. Guignol. I a. ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1905. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG. No. 34. Uitgever W. A. Van den Munckhof, Ven ray. Mengelwerk. Over verkwisting. Landbouw. Vroeg uaien, hol zaaien, goed bemesten. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vbnrat 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën van 1 4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, Smaal geplaatst worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. Wordt er een teit gepleegd, waar van de bedrijver zich schuilhoudt, dan ligt het voor de hand, dat er verdenking kan vallen op den een of ander. De omstandigheden zelf leiden er dikwijls loe, om de verdenking op Ie wekken en wat er toevallig of niet toevallig nader bijkomt, geeft er voedsel aan. en dient vaak tot ver sterking van bet vermoeden. Hier gaan we dus in den beginne af op den bloolên schijn en schijn kan bedriegen. Zoo gebeurt hel ook dikwijls in het dagelijkseh leven dat personen worden verdacht, die geheel on schuldig zijn. Gelukkig dan altijd, indien zulks spoedig en klaar kan blijken. Gegronde verdenking leidt de die naren der H. Hermandad meermalen lot ontdekking van den schurk. Eerst worden oorzaak en gevolg in verband genomon, omstandigheden worden getoetst aan de mogelijkheid on zoo weet het gezond oordeel, ge steund door beleid en rusteloozen ijver, dikwijls aan den politiebeambte eene uitkomst te verschatten, die een goeden dunk geeft van zijne persoon lijkheid en dio krachtig kan mede werken tol het uitoefenen van recht en gerechtigheid. Verre zij het van ons, elk oordeel te vergoelijken;' 't is toch zoo vele malen gebleken, dat dit lichtvaardig wordt genomen. Wat meer is, ongegronde ver denking is zondig. Dat luchthartig verdenken, ge- lij kbeteekend veelal met beschuldigen, moet onder katholieken niet plaats hebben. 't Strijdt tegen 't gebod van liefde, het hoogst gebod, dat ons is gegeven. En wat hier voor den katholiek geldt, zal zeker ook wel voorschrift en bevel zijn bij andere gezindten. Toen do kwaal, waartegen ik nog altijd worstel, mij voor het eerst, plotseling op 't ziekbed wierp, bevond ik mij te Pau bot was in do laatste dagen van Februari. O, ik zal haar nimmer vergeten, die kamer in 't hotel De France, waarin ik zoo vroolijk te moede, zoo luchtig van hart, mijn intrek had genomen, terwijl door liet geopende venster mijn blik dwaalde over het onverge lijkelijk 8choone panorama der Pyreneeën die kamer, waarin ik eenige dogen later lag te rillen onder een berg van dekens, klap pertandend, bet voorhoofd bedekt met een kil zweet, voelend hoe mijn brandendo vin gers trilden in de handen der zorgvolle ziekenzuster, die met de grootste nauwge zetheid mijn ziekbed bewaakte. Met zokeren afschuw denk ik weer aan die bouquetten op bet behangselpapier, welke ik in mijn hevige ijlkoorts aanzag voor oude, Romeinsche soldaten waarom Romeinsche soldaten die zoo uiterst leelijk en wan staltig waren, en mij met. bun lodderige, half geopende oogen altijd en altijd weer droomerig aanstaarden. Maar vooral die morgenstonden na de slapelooze nachten waren verschrikkelijk. -Zuster, hoe laat is het Wij kunnen ons dit niet anders! «'e zelf het mikpunt woiden van dergelijke deskuudip-n, dan richtte men den blik op Hem, die zoozeer was blootgesteld aan spot en ver guizing, aan laster en verdachtmaking en daarbij ons het voorbeeld gaf van lankmoedigheid en geduld. denken. Wacht u allen voor een lichtvaardig oordeel en werpt ongegronde ver denking van u verre. Maar wat te zeggen en te denken van hen, die vorder gaan dan licht vaardig oordeelvellen en zich niet ont zien anderen verdacht te maken Zulke handelwijze, moeielijk onder benaming te brengen, verdient intus- schen aandacht en bespreking. Men beeft liet gezien van zoo velen die in den lande hooge politiek drijven, dal ze het wapen van verdachtmaking handig wisten te hanteeren. Hoe menige pen werd niet in gal gedoopt, om rond Ie spatten, het land door, wat booze hartstocht ver zonnen en gele nijd bedacht om de tegenpartij af te breken of onscha delijk te maken. Men heelt het kunnen ontwaren 'oij grootheden van minderen rang, die aan dorpspolitiek doen, hoe ze de eer en den goeden naam van hunne medeburgers door het slijk sleurden, op eigen go/.ag of wel naar het wachtwoord van de spelers die hunne rol van achter de schermen voordroegen en te laf waren om zelf voor 't voetlicht te treden. Men ondervindt het in het dage lijkse!) leven, waar de verdachtmakers rondwaren en hun zwadder storten over zuivere toestanden, onbesproken gedragen en verdienstvolle jaren, door gebracht tot heil van de gemeenschap of de maatschappij. Niets is voor den verdachtmaker hoilig of veilig. Wij zullen ons niet langer met zulke verachtelijke personen bezig houden maar ons artikeltje afsluiten met den wensch; «Geen enkel onzer lozers schare zich ooit in de rij van serviele per sonen, welke zoo onchristelijk de reputatie van anderen belagen en mocht het ooit voorkomen, dat -Het heeft juist zeven uur geslagen, mijnbeer." In den armstoel, waarin de zuster even gesluimerd had, bewoog zicli de groote witte kap. -Het moet dag zijn", zeide zij. Zij stond op in baar goedigen blik, die een oogenblik op mij rustte, zag ik een innig medelijden, dat mij angstig maakte. Zij begaf zich dan naar .liet venster (in de eerste morgenschemering geleek zij een wit achtige, groote schim) en opende vlug de gordijnen. Tusschen de aschgrauwe wolken van den triesten, regenachtige» morgen vertoonden zich hier en daar eenige besneeuwde gedeel ten van het gebergte de hemel geleek een reusachtig pak doornatte watten. Neen, bet zal nimmer uit mijn geheugen gewischt worden, dat angstige, troostelooze ontwaken, ver van mijn dierbaren, te midden van onbekenden, op een plaats waar ik mij slechts toevallig bevond. Maar de herinnering, waarvan ik u thans ga verhalen, is wel de minst droevige uit die dagen. Sinds den eersten aanval van koorts zijn twee weken voorbijgegaan. Het opereermes van den dokter heeft mij gered totdat ik opnieuw instortte. Ik lig nog altijd te bed, ben nog altijd zeer zwak, maar kalmer, geheel vrij van koorts. De naargeestige Romeinsche legioensolda- Tien sigaren daags, dat is zeventig in de week, 3650 jfer jaar, en over 40 jaar gerekend i dan komen er nog 100 bij voor de schrikkeljaren is d-.t 147.000 sigaren. In de lengte gelegd, zouden ze tot op een afstand van 15 \ilometer reiken. Op de schaal gelegd, zouden er 6 volwassen personen noodig zijn om er tegen op te wegen. In kistjes van 50 gepakt, zouden deze in do lengte op elkaar gezet een hoogte bereiken van circa 700 meter. En ze zouden een ruimte vul len, groot genoeg om er kippen, konijnen en tal van andere huisdieren in te houden. Geen enkel gewoon winkelier, die een dergelijke hoeveelheid sigaren in voorraad heeft. Een bekwaam sic eoi; vo! -aai ivood; Wij rekenden f3744, maar rente op j Het tweede gedeelte van de groei periode (na het weder aanvangen in 't rente gezel, zou hetgeen aldus iedere nmaker beeft -«*-Alkaar te draaien. Wanneer er de vloer moe belegd werd in een gewone kamer, zouden ze vijftien hoog komen. Sla dit alles nu eens om over een raillioen, een paar millioen personen, en ge komt tot ontzettende cijters Laten we nog eens verder rekenen. Tien sigaren daags in de week van 2ll» cent en Zondags van 3 cent dat is voor een bedrag van f 1.80 per week of f 93.60 per jaar. En over 40 jaar gerekend f 3744. Iemand, die zoo'n kapitaal tot asch doet verteeren en in rook doet opgaan, is nog volstrekt geen erge verkwister. Er zijn menschen, die meer sigaren rooken en ook duurdere, die den ge middelden leeftijdsgrens overschrijden en dus langer rooken, die vrijgevig zijn met hun sigaren en er dus meer noodig hebben. week aan sigaren wordt uitgegeven, een kapitaaltje opleveren van zeker niet minder dan f 8000, zegge acht duizend gulden. Wat zou er a! niet voer zoo'n bedrag te koopen zijn Buiten rekening zijn dan nog gelaten de lucifers, om zo aan te steken; de arbeidskracht, die verloren gegaan is; de reparatiekosten, den kleermaker en den behanger te betalen, voor inge brande gaten; het brandgevaar, dat ge terug vindt in de verhoogde premie van uwe verzekering. Wo kunnen alles en alles gerust op een rond bedrag aannemen: Stel tien duizend gulden Daarvoor zoudt go een huis kunnen koopen, of oen stal met paarden; ge zoudt er uw geheele familie voor in de kloereti kunnen steken, lange jaren achtereen; ge zoudt eene verzameling kunnen aanleggen van moderne mees ters; ge zoudt er een reisje voor kunnen maken,, een paar maal den aardbol om. ten op 't behangselpapier zijn weer bouquetten geworden. Het is in den namiddag het schoone weder en het zachte klimaat van Béaru dulden dat het venster open blijft. Als ik een oogenblik de oogen opsla van bet boek, waarin ik, met den elleboog op het hoofdkussen geleund, verdiept ben, is bet, om de kruin van een Pyreneeschen eik of de piek van Ossean le bewonderen, welker blanke toppen met een lichte schakeering van lila zich in 't zuivere azuur des hemels scherp aflijnen. Welk een kalmte Verward, als een eentonig gonzen, hoor ik de gesprekken van wandelaars en duide lijk daarboven uitklinkend, de blijde stem metjes van kinderen, dio spelen op den boulevard voor het hotel. De zuster Dominicanes is nog altijd aan mijn bed gezeten; maar mijn toestand maakt haar niet meer bezorgd, en ik stoor haar niet meer elk oogenblik in haar gebeden. Plotseling mengt zich onder de verschillende stemmen, die van den boulevard verward tot mij opstijgen, het luiden eener gebarsten bel. -Ah, zuster Serafique, het is vier uur; Guiguol gaat zijn voorstelling beginnen." Wij zijn echte vrienden geworden, zuster Serafique en ik. Zij is een goedige ziel, klaarblijkelijk van geringe afkomsthaar leeftijd is moeilijk te bepalen, doch ik schat haar op veertig h' Door de afd. Winterswijk der G, O. M. v. L. is een commissie voor de proefvelden ingesteld, die verschil lende zaken op landbouwgebied aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt. Een van de proeven, dit jaar genomen, had ten doel uit te maken, van welken invloed de tijd van zaaien heeft op de opbrengst bij de rogge. Er werd gezaaid op 15 Sept., 30 Sept. en 31 Oct., terwijl alle overige omstandigheden volkomen gelijk wer den genomen. De proeven zijn ontegenzeggelijk uitgevallen in 't voordeel van «vroeg zaaien". In den herfst ontwikkelde zich do eerstgezaaide rogge beslist beter, stoelde meer uit en kwam beter dooi den winter. haar gelaat is als weggedrongen in de groote witte kap, maar zij draagt haar kleed mei eere. En wat is zij zucht In haar is alles zacht do blik barer oogen het gebaar en de slem, ondanks baar tong val. Tijdens bet begin van mijne ziekte was zij nogal stilzwijgend daarna heb ik baar vertrouwen ingeboezemd, en thans verhaalt zij mij, zonder le vermoeden dat zij bewon derenswaardig is, van haar leven van alge- heele toewijding, altijd het zelfde, altyd de zelfde zuivere liefde, Hoe ver zijt ge van hier, walgelijke zouteloosheden, vuile kwinkslagen van de Parysche gesprekken. Zou ik 't durven zeggen Ik verlang geenszins naar dartele, neen vergiftigde gesprekken en om de verveling, die den beterenden zieke altijd zoo plaagt, te verdrijven, stel ik mij volkomen tevreden, met de kleine geschiedenisjes der goede zuster, waarin alleen maar sprake is van godvruchtige oefeningen en van alle mogelijke zorgen, waarmede zij reeds zoovele zieken heeft omringd, en waai uil een geur opstijgt van zoeten wierook en Phonicischo myrrhe. Gij doet zenuwachtig, gedwongen lachend en meesmuilend, aazdige deugnieten uit het salon. Maar welk een bekoorlijkheid, welk een zoete vrede ligt daar in woorden, die voort komen uit een eenvoudig, een wriver hart voorjaar) was een zeer gunstige. Gevolg was clan ook, dat de vrij dicht staande eerstgezaaide rogge, het meest lust had van legeren. liet slot van de proef evenwel, de opbrengst, viel toch nog weer in het voordeel van de vroeg gezaaide rogge uit. Zonder uit dit bijzonder geval een regel te willeu trekken, zal het toch wenschelijk zijn, vroeg gezaaide rogge die in 't, najaar nog al uitstoelt, hol te zaaien, vooral wanneer men, gevolg gevend aan het derde deel van dit opschrift, goed bemest. Bij dit laatste is het zaak nog even stil le staan. Goed bemesten beteekent in do oerste plaats sterk bemesten, maar daarnaast een zoodanige bemesting geven, dat deze juist geschikt is voor eon goed roggegewas. Tn den regel, vooral bij bemesting met stalmest, soms versterkt door thomasphosphaat, is de bemesting te eenzijdig en ontbreekt to veel do kali, die wel niet ir* de eerste plaats in aanmerking komt, doch sterk en stevig stroo geeft, en zoodoende in direct de opbrengst verhoogt. Het is zeer wenschelijk den stalmest aan te vullen (of te vervangen zelfs) door kunstmestde hoeveelheid stal mest, waarmee de boer toch a! zuinig genoeg rondkomt, kan dan verminderd worden, zelfs lot op de helft (of geheel weg gelaten). Als men tot de helft wil verminde ren. dan geve men bovendien per H. A. 600 a 800 KG. Thomasphosphaat (pl. m. f 14), 400 KG. Kainiet (f 8), en in 't najaar 50 a 75, in 't voorjaar nogeens 100 a 150 KG. Chilisalpeter (f25). Men zaai dunner dan gewoonlijk en kan een flink beschot verwachten met stevig stroo. dat 't legeren weerstaat. Do proefneming kan in het klein geschieden. S.S. te W. Een van mijn genoegens dm in den tijd mijner ziekte thans heb ik er in 't geheel geen was, de zuster gade tc slaan als Guignol zijn gebaiste stembanden begon le gebruiken, dan kuste zij haastig de gewijde medaille, die aan haar paternoster hing, borg dat onafscheidelijk voorwerp weg en ging naar het vensier, om daar, wel gebor gen achter de zware gordijnen, kalm van 't schouwspel te genieten. Zeker, dat is bet eenige, wat het arme zusterken ooit zal kennen van het tooneel maar de ziel van deze heilige dochter is oven naïef als van de kinderen, die zich met blij lachende gezichtjes als gehoor rondom -de poppenkast hebben verzameld. En zie. blozend van louter pleizier, lacht ze; ja, ze lacht maar verbergt nu en dan het gelaat in de handen om haar vroolijkheid die zij natuurlijk voor onbescheiden houdt, te verbergen; de ernstige, zachte religieuse lacht vrijuit om al die onbehoorlijke en wreede daden van den ondeugenden Guignol (onzen Jan Klaasseri). In mijn bed hoor ik tamelijk onduidelijk, de heesche stem van Guignol, zijn luidruchti ge lachbuien na elke nieuwe misdaad, en hot geluid dor stokslagen op de koppen der houten poppen. Slot volgt. PEEL ïsmypR-

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1