Oe Katholiekendag ZATERDAG IT JUNI 1905. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG. No. 24. Uitgever W. A. Van den Munckiiof, Venray. te VENRAY. Abonnementsprijs per kwartaal voor Vknray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentien van 1 4 regel3 elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentlén, 3maal geplaatst worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. I Wij vermelden van alles slechts liet. voornaamste. Het was geen feest in de ware heleekenis van het. woord, maar eene kolossale grootsehe betooging voor en uiting van ons Katholiek Geloof, heigeen op Pinkstermaandag alhier te constateeren viel. Toch prijkte ons dorp in een algemeenen vlaggentooi, het dierbare rood, wit, blauw, versierd met het pauselijke geel-wit of het bisschoppe lijke purper. Ook riepen een zevental sierlijke eerepoorten den duizenden vreemdelin gen een hartelijk «welkom" toe. Maar als de symbolische beteekenis of ter verduidelijking van het geheel, wapperde op de torenspits van onze Parochiekerk, boven een aantal bont gekleurde wimpels, fier de Pauselijke vlag. zijnde de verzamelbanier van allo Katholieken der wereld. Reeds met de vroege morgentreinen kwamen ontelbare Katholieken van alle zijden in Venray aan. Hot maakte een overweldigenden indruk, die opeengepakte massa men- schen. Katholieken uit alle standen, zich als liet ware uit do treinen te zien wringen, om vervolgens in dikke drommen het, gastvrije Venray binnen to trekken. Het was met recht eene keurbende, die zich hier vereenigde, enkel met het doel om het vuur van hun geloof nog meer to doen aan wakkoren. Daar zag men de hooge en lagere geestelijkheid, kamerleden en andere autoriteiten, hoeren, boeren en burgers, werklieden en werkgevers, broederlijk naast elkauder, en allen worden be groet met betzelfde welkom", allen aren bezield met dezelfde gevoelens, namelijk met de liefde voor het heilig geloof onzer vaderen. Immers, die duizenden en duizenden kwamen hier, om in het openhaar, met fierheid hunne geloofsbelijdenis als het ware te vernieuwen. de De eerste sectie-bijeenkomst was R. K. Onderwijzersbond. gehouden in het vergadering Deze Gymnasium der eerw. pateis, weid met zeer veel beleid gepresideerd dooi den heer Ciaessen van Weert, Onder voorzitter. Hierna geeft hij het woord aan den heer Vermeulen, voorzitter der afd. Venray van dien bond, die in welge kozen woorden verklaait, dat de afd. er trotsch op is, deze vergadering le Venrav te mogen hebben. Wanneer spieker zijn oog laat gaan over de talrijke schare, waarvan velen een groolen afstand hebben moeten atleg- gen, oin Venray te bereiken, dan klopl zijn bait van innige dankbaarheid voor die trouwe opkomst. Ook voor het dorp Venray, zegt spreker, is het Ex. dankt daarna den Voorzitterzigen welkom en spreekt de hoop uit de goede wc» se hen, tot hem dat men zaken za! behandelen, die da De plaatsruimte van ons blad laat niet toe, ooi een uitgewerkt verslag te geven van al het verhandelde op dezen gawichtigen dag. Wij willen daarom trachten, onzen lezers op beknopte wijze zooveel moge lijk hiervan te verhalen. De Katholiekendag werd dan Maan dagmorgen geopend met eene plechtige 11. Mis ter eere van den II. Geest in de Parochiekerk, welke door eene talrijke schare werd bijgewoond. De kerk was smaakvol versierd. Nabij het hooge koor was een prachtig preekgestoelte opgericht, om geven van sierplanten. Na de stille H. Mis van 10 ure hielden de volgende 5 afdeelingen van den Katholiekendag nl. Onderwijzers bond, Volksbond, Landbouwbond, Patroonsbond en de Hanze, in ver schillende lokalen van 't dorp hunne sectie-zittingen, die allen goed bezocht waren, zoowel door geestelijken als leeken. een feestdag u le mogen begroeten. van werkloosheid; Onder de werkelijk warme begroeting van den heer Vermeulen, is ZEx. den Commissaris der Koningin in Limburg ter vergadering verschenen. De heer Ciaessen constateert met vreugde den bekleoder van 't hoogste staatsgezag in het midden te mogen hebben, wel een bewijs dat ZEx. in het streven van den bond. zijne goed keuring hecht, aan wat deze in zijne statuten geschreven heeft. Hierop neemt ZEx. het woord en zegt den heer Ciaessen dank voor de woorden tot hem gericht. Deze woorden van ZEx. worden hartelijk toegejuicht. Hierna krijgt de hoer F. Kersten het woord ter verdediging zijner ge stelde conclusion welke luidden De school ondervindt den weerslag van d^ stronmingen in liet maatschappelijk leven, 2 Getrouw hlijvendo aan haar hoofdroe- ping christelijke opvoeding en volksont wikkeling moet zij, binnen redelijke grenzen, rokoning houden mot. de eischon on helioofion ran haar tijd. 3 Bestrijding van hot drankmisbruik door de school en hot oprichten der schoolspaar- banken liggen in hot arbeidsveld der school. Na een zaakrijk debat werd deze vergadering gesloten. voor gericht en de vergadering voor bel zingen van bet Volkslied. Hierna werd door den secretaris en den penningmeester over 't afgeloopan jaar verslag uitgebracht en hel woord gegeven aan den heer Henri Hermans uit Maastricht, die, na een pakkende en breed uitgewerkte inleiding, de volgende conclusiën stelde, welke na eenige discussie weiden aangenomen. 1 De schrikbarend# uitbreiding der onvrijwillige werkloosheid is een ramp voor den werkmansstand en een gevaar voor de maatschappij. 2 Do vakorganisaties, daarin krachtig gesteund door de openbaie overheid, moeten dit maatschappelijk euvel bestrijden uit alle macht. 3 Do toenemende onvrijwillige werkloos heid en de rampzalige gevolgen daarvan staan in verband met do gebrekkige en op vele plaatsen geheel ontbrekende regeling van vraag on aanbod van arbeidskracht; b het meestal ontbreken van gelegenheden tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen men belangen van den Patroonsbond ton nutte zullen zijn. Daarna kreeg het woord de heer Fr, Nicolas, secretaris van den bond om bet jaarverslag voor to lezen, dat kort van mi boud als liet was, bij aclatnalie gearresteerd word Daarna hield do hoor Mr. 11. van Groenendael eoiio schoone redo over het onderwerp minimum-loon on maximum-arbeidsduur. Do volgende conclusion werden aan het oordeel dor vergadering onder worpen en vervolgens na eenige dis cussie goedgekeurd. 1 Bepaling van iiiiiiimuuiluon en maximum arbeidsduur is in bet bclatig zouwel van deo patroon als van don workman. 2 Hot vei dient aanbeveling üiiiiimumluo» en muximumarbeidsduur te bepalon iu bestek ken van aanbestediug. 3 Het voorbeeld dient in deze gegeven le worden door openbare lichamen en godsdienstige instellingen. De Hanze. R. K. Volksbond. Bovengenoemde bond vergaderde de recreatiezaal van 't Gymnasium der eerw. paters, onder voorzitterschap van den lieer A. II. Vliegen, Gulpen. Met genoegen constateert de voor zitter, dat de meeste afdeelingen door hunne afgevaardigden zijn vertegen woordigd. Ilij roept een haitelijk welkom toe, in de eerste plaats aan den geestelijk adviseur, verder aan Dr. Poels, uit Amerika gekomen voor Limburgs Katholiekendag, vervolgens aan de pers, aan de zeven nieuwe afdeelingen, sinds de laatste vergade ring toegetreden, welkom ook aan den Limburgschen Propagandabond, die zoo'n kraehtigen stoot heeft gegeven aan de vereeniging, waarvoor hier hen hulde gebracht en eindelijk aan alle aanwezigen. Intusschen is ZEx. den Commissaris dor Koningin, vergezeld van Ven ray V Burgemeester ter vergadering versche- neu. De voorzitter verwelkomt ZEx., zijne vreugde uitdrukkend, dat de drager van bet wereldlijk gezag in onze pro vincie te midden dor Volksbonders heeft willen verschijnen. De vergade ring heft daarna het volkslied aan. c overmatigeti arbeidsduur en seizoen arbeid d ontvolking van hot platteland en ten gevolge daarvan overbevolking der steden. 1 Daarom kunnen als doeltreffende mid delen tot bestrijding der w.vrkloosheid worden aanbevolen a arbeidsbeurzen in centraal verband b werkloozenfondsen, onder controle en beheer dor tak vereenigingen, met steun uit do openbare kassen c tegengaan van overmatigen arbeidsduur en zooveel mogolijk van seizoenarbeid. cl welvaartsinrichtingen op bet platteland. Limburgsche Landbouwbond. De Voorzitter J. Truijen, wefischt allen hartelijk welkom en spreekt een woord van lof over de versiering van het dorp. Venray is de talrijkste afdee- ling van don Landbouwbond (400 loden) Noord Limburg geeft in 't algemoon een kraehtigen stoot aan de boerenbe- weging. Daarom vergadert spreker hier in Venray gaarne en opent de verga- doring. Wordt besloten de afdeeling St. Geertruid lo voegen bij den kring Maastricht. Do heer G. Poelets hield een kern achtige toespraak tot. alle aanwezigen. 1 Een der noodzakelijkste) en meest doel treffende middelen om den boerenstand te verheffen, is de coöperatie. 2 In de tegenwoordige omstandigheden moet de coöperatie zich bepalen tot a gemeenschappelijke aankoop on gebi uik van landbouwbenoodigdiieden. b coöperatieve bewerking en verkoop van landbouw voortbrengselen. c coöperatie op het gebied van crediet en assuranticwezen. 3 Terwijl hot recht op elke andere coöperatie onbetwist blijft, is deze thans in het algemeen niet gewenscht en behoort aan den Landbou wbond de bevoegdheid te worden overgelaten om te bepalen, of' en in hoeverre deze in bijzondere omstandigheden door zijne afdeelingen kan worden toegepast, ook is liet wensclielijk, dat in twijfelachtige gevallen aan don Bond de beslissing worde overgelaten, of iets volgens de tweede con clusie geoorloofd is of niet. Do conclusies worden zonder hoofde lijks stemming aangenomen. Do beslis sing over het vraagstuk der coöperatie werd uitgesteld tot een volgende ver gadering. l)e adviseur, de Zoor Eerw. lieer Kcrkboacb to Nederweert dringt er op aan, dat ulke afd. een geostolijk adviseur bezit, die het best met de plaatselijke belangen op de hoogte is. De Voorzitter vercenigt zich met 't verzoek van den adviseur en sluit ondei dankzegging de vergadering R. K. Patroonsbond. Dr, P. J. H. Cuypers heet de aanwe- De Hanze vergaderde in een vau de lokalen der Zustersschool. Met een kort woord opende de heer Pruijmboom, voorzitter uit Weert deze bijeenkomst en gaf daarna het woord aan den inleider j\e heer Schiphorst uit Utrecht. Spreker bepleitte de noodzakelijkheid der vakbeweging, ook onder den mid denstand op den grondslag zooals deze thans in de Hanze van Noordbrabant en Limburg is gelegd. Er zijn dus eenheid, provinciale zelfstandigheid naast samenwerking en vooral deze laatste, meent spreker, laat in Limburg nog aleens te wenschen over. Na een kort debat wordt de volgende conclusio aangenomen 1 Door 't oprichten van vak vereenigingen wordt lo de handeldrijvende en industriëele Middenstand in zijn actie levendig ondersteund en 2o het doel der Middenstandbeweging in onderdeolen uitgewerkt. 2 Het is wenschelnk, dat de Limburgsche Hanze in hare afdeelingen overal vakvere nigingen oprichte, en dat deze zich onderling met elkander in vei binding stellen, om de actie der -Hanze" des te beter te doen slagen. 3 Juist in de Roorascli Katholieke ver eeniging -de Hanze" is de vakvereniging het best mogelijll en heeft /ij Hot meeste kans van slagen. Limburgsche Kruisverbond. Te 1 uur opent de voorzitter Jhr. Mr. Ch. Ruvs de Beerenbrouok de vergadering en leest allereerst een telegram voor uit Roermond va» jiet Seminarie der vereeniging St. Caroius, dat met applaus begroet wordt. De rekening sluit naar, bij afwezig heid van den penningmeestei do voorz. voorleest met f65,16 ais batig saldo. De secretaris leest daarna het jaar verslag voor waarna onmiddellijk door do zangafdoeling van 't Kruisverbond te Weert een lied wordt gezongen. Daarna kwam aan het woord de heer P. H. Ruylers (Ecbtj tot het houden van zijn rede over de Maria- vereeningou voor een stampvolle vér gaderiug. Spreker leest daarna zijn couclusies voor die aldus luiden 1 Van de vrouw gaal eene ouiuiskeubare kracht uit voor het welslagen der drauk be strijding. weshalve liet zeer wenschelyk is, dat do vrouw een werkzaam aandeel neme iu deze bestrijding. 2 Het is van groot belang, dat zooveel mogelijk Mariavereenigingen worden opge richt met twee klassen van leden a geheelonthouders, b afschaffers, bestuurd door een uit en door de leden gekozen bestuur. 3 Te Maastricht worde een Secretariaat der diocesane organisatie cpgericht, waar de plaatselijke Mariavereenigingen aansluiting vragen en vanwaar voorliehting en actie kan uitgaan. 4 Aan het Bestuur der Limburgsche Kruisverbanden worde opgedragen middelen te beramen om de oprichting van Mariaver- eoaigiiigen allerwegeu in de provincie te bevorderen. Daarna ging uien over tot debat. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel Deze vergadering werd ten half 3 uur gehouden iu de studiezaal van het Gymnasium der eerw. paters. Na opening door den voorzitter, den heer J. Mens, verkreeg het woord de weleorw. heer Kapelaan Donders, die op welsprekeude wijze eeue iuleidiug hield |ovor da noodzakelijkheid der Kath. Actie ouder de R. K. Spoor-en Tram wegmannen, eu de volgende con clusiën stelde. D« Limburgsche Afdeelingen van 't Ned. R. K. Secretariaat van Spoor en Tramweg personeel, in vergadering bijeen op den Limb, Katholiekendag te Venray, 12 Juni 1905, overwegende 1 dat eene krachtige organisatie van het Spoor en Tramwegpersoneel noodzakelijk is 2 dat die organisatie moet berusten op katholieken gro. 1? 3 dat des ondanks nog zoo vele R. K. Spoor en Tramwegmannen hunnen socialen plicht in deze niet erkennen en vervullen besluiten meer nog dan tot beden zich to wijden aan de propaganda en die propaganda vooral te doen bestaan, a in voorbeeldige plichtsbetrachting tijdens den dienst b in eendrachtige en trouwe samenkomst en samenwerking der leden op de gewone vergaderingen c in het verbreiden der gezonde beginse len van 't katholieke verenigingsleven onder het niet aangesloten personeel, overal waar zulks pas geeft, zoo door woord ais door schrift. De gesloten vergadering werd te 3 uur gehouden in de muziek zaal «Euterpe", en werd geopeud en geleid door den voorzitter, den heer dhr. Oh. Ruijs de Beerenbrouck. De heer Verheggen uit Neer ontwik kelde de groote gevaren, waaraan onze Limburgsche arbeiders in Duitschlaad bloot staan en toonde aan, hoe weinig voor die arbeiders gedaan woidt. - Zij worden daar moreel eu physiek bedorven. Spreker betoogde du wensclielijk beid dat dc Limb, werklui, die in Duitsch- latid hun brood gaan verdienen, bij aankomst aldaar lid worden van Kath. Gesellenvereiiieu. De wcleerw. hoer Wolfram, kapel, te Weeze (D.) die speciaal voor deze aangelegenheid naar Venray was ge komen, vroeg naar aanleiding van het gesprokene door den heer Verheggen het would on gaf in eon vloeiende en sierlijke improvisatie een volledige» kijk op het arbeiderslevèn iu Duitsch- land. Aau 't slot dezer vergadering dankt de voorzitter den spreker voor ziju schoone inleiding, de debaters,'eu den aangename» gast uit Duilscblaud, voor de wenken in 't belang onzer Liuub. arbeiders gegeven eu sluit do verga dering u)6t den gebruikelijkeu groet. Receptie ten Raadbuizé. Ten 3,45 uur 'suamidd. werden de leiders vau den Katholiekendag officieel door het Gemeentebestuur ten Raad- huize ontvangen. De gewone vergaderzaal was in een PEEL Mi MAAS KJ in

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1