De Heilige Jozef. ZATERDAG 11 MAART 1905. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG. No. 10. Uitgever W. A. Van den Munckhof, Venray. Mengelwerk. Een Dorpskapelaan. Landbouw. Chili voor tuinen. G II AXIS. Abonnementsprijs per kwartaal voor Venray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: van 1 4 regels elke regel racer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentlën, 3maal geplaatst worden 2maal berekend. 20 c. 5 c. Wij bevinden ons wederom in de maand Maart, door de Kerk loegc wijd aan haren grooten Beschermer, don 11. Jozef. Wat wij al meerdere jaren deden, willen wij ook nu niet nalaten, en een kort woord wijden aan den door God zoo hooggeplaatsten Timmerman van Nazareth. Paus Leo XIII z. gv de krachtige bevorderaar van zoo vele devoties, heeft het door zijn roemrijken voor ganger Pius IX begonnen werk voort gezet en de vercering van St. Jozef onder de menschen onzer dagen ver spreid en verlevendigd. In een zijner Encyclieken, die van 15 Aug. 1889, lezen wij onder meer: AVij oortleelen zeer nuttig, dal het Christenvolk zich gewenne om met de Moeder van God ook haren kuischen Bruidegom, den H. Jozef te ver eeren Zeer heilzaam en lofwaar dig is het de maand Maart dooi dagelijksche oefeningen den II. Jozef toe te wij don." I)e redenen, welke de Paus hier- .hijbrengt zijn deels aan J.ozel a verheven waardigheid,, deels aan zijn schitterende heiligheid ontleend. Hij was Voedstervader van den Verlosser, Bruidegom van Maria, dus hun beider hoofd. Het huisgezin, dat Hij bestuurde, bevatte de eerstelingen der ontluiken de Kerk: Maria ons aller Moeder, Christus ons aller Broeder. Wij, kinderen der Kerk, wij kinderen van Maria, wij, broeders van Jezus, zijn daarom ook kinderen van St. Jozef, de voorwerpen zijner vaderlijke ge negenheid, zijner onwankelbare liefde en onafgebroken werkzaamheid. Hij beoefende alle deugden; daar door is hij voor ons allen een voor beeld ter navolging. Hij is dit voor alle standen en leeftijden. zucht -naar gewin, zien wij lieden zoo veelvuldig en onverwacht fortuin- verwisseling geboren; wij zien er dik wijls opklimmen tot den hoogsten •ijkdom of vandaar neertuimelen in de diepste armoede, en dan het leger versterken van hen, die ontevreden zijn, omdat zij niet kunnen bekomen, wat hun hart verlangt, omdat zij bij gebrek aan middelen zich de aardsche genietiRgen nic-t kunnen verschaffen en daarom met hun eigen tijdelijk en ecu wig geluk ook het bestaan van Kerk en Maatschappij op het spel zetten. Welnu, "lieden van Irooge geboorte kunnen, wanneer zij tot armoede zijn vervallen, van St. Jozef loeren, hoe zij hun edelen naam in eere moeten houden.'' Dat is hot woord van Leo XIII St. Jozef was een koningstelg, maar zoo lot armoede geraakt, dat schaaf, en boor en beitel en hamer zijn eenigen rijkdom uitmaakten. Maar de moed en de kracht, waar mede hij voor zich en de zijnen het levensondcihoud trachtte te winnen, de berusting in zijn lot, doen zijn naam nog stralen in een glans, welke dien zijner ^koninklijke alkomst doet tanen. Meergegoeden ku-nnen in St Jozef zien, naar welke goederen men aller meest moet streven." Ook dit is een woord van Leo XIII. Jozefs leven verkondigt hun: «IJdel heid der ij del heden, en alles is ijdelheid behalve God te dienen." Hij was vrijwillig arm. Of zoude het hem moeite gekost hebben zich te ver rijken, toen de met goud beladen rijke Oosterlingen don pasgeboren Christus kwamen aanbidden? Hij streefde al leen naar de -onvergankelijke rijkdom men des hemels. En wat de armen betreft, hun leert St. Jozef, dat hun staal niet als een schande, maar als een eer moet worden beschouwd, dat zij hun lot zonder mor ren moeton dragen. De vereering en navolging van St. Jozef moet vooral worden aangewend als geneesmiddel voor den kanker die thans knaagt aan 't hart dei- maatschappij. Welke is die De begeerlijkheid dor oogen, go- voed door zedeloosheid en hoogmoed; de strijd tusschen rijkdom en ar moede; schatter, gouds mot schandelijk misbruik er van aan den anderen kant, ellende zonder geloofsvei troos- ling aan de andere zijde. Een vijftiental jaren geleden sprak de beroemde prediker Agostino da Montefeltró te Rome het volgende: »IIet gouden kalf is thans nog meer dan in het heidendom de afgod der volkeren, geen wierook, neen, de ziel, het hart, het genieten offert men daarvoor. Goud, fortuin en winst vormen ten huidigen dage den maatstaf, waaraan de ambtelooze burger, de man van het openbaar leven, de staathuishoudkun dige alles afmeet. Waartoe deze lieden over deugd en zedelijkheid gesproken Winnen, veel winnen, altijd winnen, dit alleen gaat hun ter harte. Uit die alles en allen beheerschende groene weelderige bladontwikkeling de werking. Daar chilide pi.- tot weelderige bladontwikkejjng dwingt, is het in 't vroege voorjaar voor de sla, spinazie en andere bladgroenten aan te bevelen, te meer daar onze stal mest voor vlugge werking den tuinier in den steek Iaat. «Bevat stalmest dan niet evengoed stikstof als chilisalpeter" zult ge vragen. Zeker wel maar in een anderen vorm. Do stikstof der stalmest moet, voor ze kan erken, omgezet worden in een opneembare verbinding en daarvoor is tijd noodig, vandaar dat onze stal mest wat vlugheid van werking belieft het tegén de chili moet afleggen Wel heeft men zoo nu en dan met chilisalpeter minder bevredigende resul taten, doch zijn die gevallen voor een groot deel toe te schrijven aan verkeer de aanwending. Geeft men het jonge groen in eens te veel, door bijv. de aangewezen hoeveelheid in één keer uitte strooien, dan krijgen de jonge plantjes van t goede te veel, en de goede resultaten blijven uit. Daar het zout g>. lakkelijk oplost, wordi deze oplos* voor de jonge, teere plant, die pas bóven den grond komt kijken te geconcentreerd en heeft ze er bepaald onder te lijden. Daarom mag men bij jonge groenten de hoeveelheid niet ineens geven, maar in 3 a 4 keer. Het beste is dan nog wel de chili opgelost te geven. Ook verdient aanbeveling na met een chilioplossing begoten te hebben, met schoon water na te gieten, daar de oplossing blijft ze op het blad liggen, het bladweefsel vernielt. De volgende hoeveelheden zijn aan te raden: per 19 M2. Koolsoorten, Uit het dagboek van Dat onze lezers, vooral die van Venray en omstreken de vereering van St. Jozef ijverig ter harte riemen, daar van kan men zich overtuigen, wanneer men op Zon- en Feestdagen in de maand Maart de kapel des Heiligen te Smakt, de oudste bedevaartplaats van St. Jozef hier te lande, bezoekt. Moge die vereering van Chiisius' Voedstervader zich steeds blijven hand haven en zich meer en meer uitbreiden; maar moge vooral de navolging van Zijne deugden de voorbede en de zege ningen van St. Jozol over al onze lezers aftrekken. Wortels! Schorse-'SOÖ neeren gram witloof Erwten. ,400 Boonen.igram Andijvie, Spinazie, '1200 Selderij, jgram Salade, Prei, Komkommers, augurken en uien, 8001200 gram. Ook in bloemmisterijen worden hier en daar proeven met kunstmest geno men. Zoo nam men in den zomer van 1902 in der. Hortus te Leidtn een proef nvt het kweeken van Chrysan themums. Daarvoor nam men voor 7 prooven 14 potten, dus voor iedere proef ge bruikte men 2 potten. Elk tweetal potten werd ongelijk bemest. De resultaten van alle 7 proeven zal ik hier niet melden, wel van een twee tal. Bemesting. Aantal bloemen. 1 a 1 1 b,koemest In den tuinbouw neemt bet gebruik van chili meer en meer toe. Vooral kan de tuinier door aanwending van chili vroeg zijn groenten aan den man brengen, wat zekér een groot financieel voordeel geeft. Dat het zoo vlug werkt, komt hier van. dat de voedingsstof stikstof in direct opneembaren vorm wordt gege ven. Na uitstrooiing zien we reeds binnen enkele dagen aan de donker- 10 5 10 16 In druk. tamelijk, goed. zeer goed- uit mui)tend 7 a koemest pi. per 7 b pot 5 gr, super. 5 gr. kalisalp. 5 gr. chili in 3 keer. Hieruit zien we duidelijk, dat stal mest gesteund dooreen volledige kunst- bemesting de beste resultaten gaf. Zij, die zich voor 1 April op ,,Peel en Maas" abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers V at royale toekomst de Fransche gee3te lijkheid te gemoet gaat, wanneer de Staat haar liet pover tractoment onthoudt, waarmee zy zich nu moeten tevreden stellen, moge blijken uit de volgende bladzijden uit bet dagboek van een dorpskapelaan, hetwelk voor ongeveer t wintig jaren gehouden werd. Toeu ontvingen die beeren van den Staat een maandelijksche toelage van 02 franken en 50 centireen, alzoo jflhilijks frs. 750. De treffende bijzonderheden hier medege-' deeld leeren ons hoogachting voor die mannen die in edelmoedige toewijding woekerde met het weinige, dat bun tot volbrengen hunner liooge verplichtingen ter beschik king grsteld wordt. 1 Febr. Ik heb dezen morgen mijn maandelijksch traclement ontvangen; 62 frs. 50 c. Mijn oude Trui, die al sedert Paschen geen loon meer ontving -- (zij zegt altijd, dat ik het geld beter kan gebi uikon dan zii) wou al zoo lang een zilveren balskruisje hebben, om Zondags in de kerk -mij niet tot schande te verstrekken." De vrouwelijke ijdelheid zit overal; maar mijn oude Trui is eon brave ziel en in mijn laatste ziekte heelt zij mij zoo goed opgepast 1 Het kruisje is duur; liet kost 10 francs. Maar als men een geschenk geeft, moet men niet pinnig zijn. Dus blijft eiover: 52 frs. 50 c. 2 Febr. De kinderen hebben bunnen catechismus zoo goed gekend, dat ik bun werkelijk de lang beloofde prentjes moost geven. Ik heb ze laten komen uit Parijs van de firma Ritoret, Rue St Sulpice; daar zijn ze goedkooper dan bij ons. Maar liet crediet van een armen dorpskapelaan is niet van deze wereld; ik moest ze dadelijk betalen. Zes frs. de vijftig prentjes. De kinderen waren zielsblij. Ware ik rijker geweest, dan had ik gekleurde gekocht, maar dezen zijn te duur. Blijft over 46 frs. 50 0. 3 Febr. Trui beeft veel hout gesprok keld in 't bosch. Dat is goed, want het begint keud te worden. Daar is nog moes genoeg in den tuin, Zondags een flescb cider, mijn spijskaait is eenvoudig: de menseh heeft weinig noodig om te leven. •1 Feb. Men beeft van het kasteel een gemeste kip gezonden. Trui heeft de soep ervan naar den ouden Thijs gebracht; de kip zullen wij zelf eten. 5 Feb. Nog eens kip op tafel. Aan Trui 50 c. gegeven voor waschzeep. Blijft lt3 frs, 6 Feb. Al weer kip Maar aan alles komt een einde, ojk aan gemeste kippen. 7 Feb. Drie francs voor brool om Zon dag a. s. ie wijden. Blyft 43 frs. 8 Febr. 1 fr. 75 cent. voor het maken mijner oude schoenen. Helaas! liet zal niet veel helpen; zij zijn te zeer versleten. Blijft 41 frs. 25 cent. 9 Febr. Preek tegen de overdadige weelde, zelfs op de dorpen toenemend. Ik maak mij zeiven een verwijt van noodelooze uitgaven. 10 Febr. Groote schoonmaak van mijn kapelanie. Ik moet 'Z. I). H. den Aartsbis schop ontvangen, die op visitatie-reis is. 11 Feb. Mgr. met gevolg bij mij te eten. Grootsche eer maar een uitgave van 19 Irs. 75 c. Daarbij was het eten zeer eenvou dig. Maar dat komt er niet op aan; men moet voor zijne overheden niet kreuterig zijn. Blijft 21 fr. 50 c. 12 Febr. Gisteren avond, toen hij in bet rijtuig stapte, zeidc mij Mgr. -Mijn waarde kapelaan, uw toog is braaf versleten". -Monseigneur antwoordde ik dat zwarte goed duurt niet lang*" Dtarop heeft Mgr. gezegd: «Zij is echter niet smerig en dat zie ik gaarne. Alleen achter de kraag is niet goed hersteld; dat moeten wij zien te ver bergen". Wat beeft Mgr. daarmee bedoeld 13 Fob. De afgevaardigde van ons departement zond mij zes llesschen echten natuurlijken witten wijn -voor den dienst des altaars" stond op het geleibiljet. 14 Febr. Jules, een wilde jongen, was weer dronken en heeft in de herberg een ruit stuk geslagen. Ik ging juist voorby en gaf hein een standje. In 't begin lachten ze allen alsof zij mij wilden bespotten. Toen betaalde ik den waard 2 frs. voor zijn gebroken rurt. Als Jules dat zag, begon hij te schreien en werd geheel nuchter. Hij beloofde Zondag a.s. in de 11. Mis te komen en niet meer uit te varen tegen zijn oude moeder. Blijft fr. 19.50. 15 Febr. Sterke vorst. Het moes in den tuin raakt op. Gelukkig hebben we nog aard appelen. 16 Feb. Mijn oude Trui is ziek; zij kon al dat moes niet verduwen. Twee pond vleesch gekocht voor soep. Ik heb alleen aardappelen gegeten en de rest bewaaid voor haar tot morgen. Toen zij toch met alle ge weld wilde, dat ik vleesch zou eten, heb ik haar gezegd, dat het een bijzondere vastendag voor priesters. Dat was geen leugen 1 was Roept ons de H. Ambrosius niet loe: "Ver sterft U eiken dag." Blijft nig: fr. 17.50. 17 Febr. De kleine Nicolas is weer moest brengen; want het kind had zeer weinig dek en hooge koorts. Trui mopperde erg, en wou eerst niet. Ik zou mij nog arm geven en dergelijke praatjes meer. De vrouwen zyu nu eenmaal eigeuwijs en zelfzuchtig. Maar ik werd boos, of hield mij ten minste zoo, en toen deed ïij het. 18 Febr. Brief aan Mgr. met een ver- /.oek «m ondersteuning voor de weduwe Paul, die bijna blind is. Onder het schrijven werd ik haast getroffen door mijn eigen woorden; maar men bedelt gemakkelijk al3 't voor anderen is. Het frankeeren kostte 20 centime» blijft nog tr. 17.30. 20 Febr. Mijne schoenen zijn totaal rebelsch en Trui zegt me dat de schoenmaker deu laatsten maal al verklaard heeft, dat zij 't repareeren niet waard zijn, Trui draagt houten zooltjes en gaat zoo veel zekerder en veel beter naar het paradijs dan ik. Maar wat moet je doen Een paar schoenen ge kocht: fr. 6. Blijft nog fr. 11.30. 24 Feb. Het Mariabeeld boven het hoogaltaar moest noodzakelijk hersteld wor den. De schilder uit de stad, die op het kasteel werkt, heelt mij een zijner knechts gestuurd om het to vernissen. Hij vroeg 3 fr. Dat is nog eens een uitgave, waaraan je plezier beleefl Blijft nog fr. 8.20, 24 Feb. De aardappelen raken ook op. De bakkersrekening voor deze maand betaald: fr. 8. Ik had met het betalen nog zoo graag een paar dagen gewacht l Blijft 30 cent, 25 Fob. Een brood gekocht voor 30 centimes. Ti ui naar hare nicht gezonden om daar te middagmalen. Blijft in kas.- nul De kleine Nicolas wordt beter. De armendokter is daar geweest en heeft knlfsvleeseh voor geschreven om zijn zwakke maag te ver sterken. Ivalfsvleesch Waarom geen fazanten Arme lui hebben nauwelijks brood. 27 Feb. Eene uitnoodiging voor een diner op 't kasteel, dat kon niet beter treffen. Grootsch pastei, wildbraad en truffels en God weet hoeveel soorten wijn Ik dacht aan Trui, die mij voortdurend zejde; -Heor, dagelijks een glas wijn zou U goed doen." Ik heb voor drie, vier dagen gedronken. Maar hoe is het in 's Hemels naam mogelijk, dat een mensch eiken dag zoo veel en zoo veelsoortig eet en niet ziek wordt Ik had mijn oog op 't kalfsvleesch Ik nam een groot stuk en prakkizeerde hoe ik het in een doek kon wegmoffelen, die ik daarvoor had meegebracht. Wat zou die kleine, arme Nicolas blij zyn Maar ik geloof, dat liet dochtertje van de gravin mijn manoevre gezien had; waut zij begon te lachen en fluisterde Mama iets in 't oor. Zij zullen mij voor een slokop aanzien en voor slecht opgevoed. Morgen is 'f Godlof de laatste dag der maand: gelukkig geeu schrikkeljaar en overmorgen krijg ik weer tractement. 28 Febr. Wat een verassing! Dezen morgen reed de gravin voor mijn leur. kwam bij mij in met haar dochtertje Ik moest haai de geschiedenis van het kalfsvleesch verhalen, MAAS LAINTIl.NDRAI.

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1