af JL jIbmL jljl De Concurrentie. an Hein en Trien, ZATEKDAG 11 FEBRUARI 1905. ZES EN T\VENGSTE JAAKGANG. No. 6. Ven rav. Landbouw. Onze Oofthoomen. Mengelwerk. PEEL Abonnementsprijs per kwartaal voor Vrnray c franco per post r>5 c. voor het buitenland hij v.., niithctalinj; 85 afzonderlijke nummers c MAAS Pr ij" dei Arf vertRntièn 20 c. Klier* en n^iifticii naar plaatsruimfe. Advfrtoutiëii. Amaal gMpl&jtt.-st w iden 2uiaal berekend. Da mededirging spfelt «ene gronlo Hène belangrijke rol in de wereld. En geen wonder De concurrentie.; onder den naam naijver, de emulatie om a'nderen in het goede na le streven, hen te overtreffen, wordt hij het kind door zijné oudere, in de school door de onderwijzers opgewekt en levendig gehouden. De concurrentie, als wedstrijd of wedijver, wordt aangewakkerd door sportveieenigingei]. Eerepnjzen, gouden en zilveren medailles, eere diploma's, en wie. weel wat meer worden uitgeloofd aan «le mededingers, die den palm der over winning behalen. De concurrentie, als wedijver van fahrikantr-n, wordt aangemoedigd door plaatselijke,' nationale en internatio nale tentoonstellingen. Onnoemlijke schatten gel 's worden er- besteed om deze exposities in hel Uven tA roepen en den bekroonden, b'ijvende bewijzen van de voortref feliikheid hunner voortbrengselen t« verstrekken, welke bewijzen als re clame moeten diepst doen, De Regeeringen en weldenkende, 'edelmoedige Croesussen, hebben schat ten veil orn de concurrentie wakker te houden ter bevordering van kunsten en wetenschappen. Aan den naijver, aan de concur rentie, aan dor» wedijver, aan de mededinging heeft de maatschappij baar vooruitgang op stoffelijk en cp menig ander gehied te. danken. Zonder concurrentie zou hel msnschdom indommelen. De concurrentie houdt den indus trieel, den winkelier, don koopman, den producent wakker, doet hen streven naar heter. De concurrentie is in het voordeel van den verbruiker, den atnemer. En toch hoort men overal gejani- iw over de «concurrentie''. De mannen klagen uil den treure, dat de vrouwen hun den voet dwars .zetten, dal zij zich overal willen in dringen. «lat zij posten en bedieningen waarnemen, die vroeger enkel door wannen werden bekleed. Zij, die zich zoo gaarne noempn «>de heeren der schepping" klagen «lat «ie vrouwen ziek overal willen in dringen. De viouwen van haren kant zijn onievreden en heden klaagliederen aan, wijl de mannen, naar haar beweren, haar gaarne zonden verdrijven uit «le weinige postjes, die zij kunnen be- k leeden. Dat de concurrentie door velen ge vreesd wordt is zeer begrijpelijk. Om haar het hoofd Ie kunnen bieden moet, voel harder gewerkt, beier waar geleverd worden, en daar vaak de winsten en verdiensten door de concur rentie verminderen, moet er zuiniger geleefd, aan den opschik minder geld kesteed worden. Voor de meeslen niet piettig Klachten hoort men aanhollen over de concurrentie, terwijl zij dom ande ren als reclame gebezigd wordt Tegen concurreerecde prijzen'' is de Kus, waardoor de verkoopcis hunne j waren aanprijzen en aan den man trachten Ie brengen, zelfs van hen, die over concur ren tie zeuren. Maar is er dan geen concurrentie, die verdient afgekeurd Ie worden Zeer afkeurenswaardig is de concur rentie van den gewotenlovïze, die op zettelijk zijne waren legen eon prijs verkoopt, dat hij na korter <>l langer tijd bankroet moot slaan, en zijn schuldeischers slechts luttele percenten kan uitbetalen. Afkeurenswaardig, zelfs misdadig is de concurrentie, die geboden wordt door aan de wei klieden een le weinig loon fe geven, zoodat dezen genood zaakt zijn de algemeene liefdadigheid in te roepen. De moest vorfoeifilijke concurrentie is die, welke gedreven wonli met ver- valsohio levensmiddelen, die soms geen of weinig voedingswaarde hebbenen waarvan de geringere man meestal «Ie dupe is. Tegen deze concurrentie kan eene Regeering nooit streng genoeg op treden. Eene eerlijke, loyale concurrentie, dooi den particulier of door maat- -l.«pj.fj5ïi .i| v ereeiilgingeu, W'elKfi deze ook zijn mogen, geboden, hoe onaangenaam voor vakgenooten, moet gebillijkt worden. Wie hel tegengestelde willen bewe ren, zouden zich vijanden moeten ver klaren van elke. nieuwe uitvinding van alle machinerien. Zij willen terug tot het tijdperk van de trekschuit en vrachtkar. N. P. M. naars van boomgaard boomgaard eenmaal i nooit meer ieis aai! u dat is gf el rkeei d Welnu gedacht. Rn zij, die zoo denk bandelen, verdienen da om hoornen weinig voortbrengen. Rehalvo dat de gr eens losgemaakt mor hoornen moeten geziiive, vuilnis, broeinesten van 'lelijke insecten en de tijd tot tijd moeten ge!» een laagje kalk pa p best alsook dat later getr veris a leur niet kali gebruikt worden gel.n en winter daarvoor, boomgaarden behalf moet de grond waarop is aangelegd, getrouw bi jest worden. Wie meent, .lat hor mest behoeven ie wor< on bekijk de talrijke en er naar nu on dau word li. «le worden van Uorlci scha- .ammen van stold en ine' n worden, w een pul- at er moet den herfst genaais van lat alles, boomgaard weinig ler zijde va» i|.>n IG :-e: v miweg. ilie naar de Belgische grens geleidt, su.it hel i tinis van Kobben. I>o groole graanschuur. de wel voorziene rundei stal, het koppel flinke paarden, de goed doorvoede varkfns en de groole voor raad van alles wat tut de boerderij behoort, luotil. genoegzaam aan, dat de eigenaar een voor die streken welgeteld mm kan ge noemd worden. 't 1 Zijn eon Febi tui i-a vond, de dienstboden voor boodschappen naar l»et dorp, en nen niet he il, ga heen omnen die wijzl van bemes- Vooral na een oofijaar, als hei jaar 1904 geweest is, ontstaat bij ons allen een verlangen naar meer zulke overvloedige jaren. Niet alleen uit. een oogpunt van smakelijkheid, maar vooral omdat het gebruik van ooft de gezondheid zoo zeer bevorderd, moeien wij allen hel eien van appels en peren, vooral van appels in «le hand werken. Maar dan moeten wij tevens alle middelen in het werk stellen om het ooft. in liet algemeen overvloediger te doen worden. Dan moeien wij h l niet aan het toeval laten afhangen of onze boom gaarden veel zullen geven of niet. Dan moeten wij alle krachten in spannen om de hoornen, die wij hebben, jaar op jaar te doen geven. Het is natuurlijk mogelijk, en dat gebeurt helaas nogal tens een enkele maal in on.s klimaat dat «le bloemen bevriezen voor de vrucht gezet is «'li in dat geval is alle hoop op een goed vruchtenjaar ijdel, maar overigens kunnen we door een ver standige behandeling veel doen aan de opbrengst. Een boom behoeft geen geheel jaar rust een winter is genoeg en zal ook geen rust nemen, als hij maar genoeg bouwstoffen voorradig heefi. Hoe kan hij vruchten voort brengen, als men hem geen voedsel geeft. En toch meenen de meeste eige wel bemest worden Ik wil over de ting kort zijn. oor den aanleg van d boomgaard geve mmi den horb.-'^ e,m rii.ke eemesiing met compost of stalmest.' Na den aanleg kan «'an een derge lijke bemesting geen sprake meer zijn. Op een eenmaal bestaanden boom gaard gebruike men kunstmest. Zoo vroeg mogelijk in hot voorjaar geve men chilisalpeter; in het najaar chloorkalium en slakkenmeel of super- phosfaat. Het chilisalpoier strooie men dunnetjes uit in eer. cirkel. Men begint op eenige decimeters van den stam en eindigt op eenige» afstand buiten de kroon. Met de andere zouten eveneens. Om de 4 a 5 iaar op de kleigron den, om «ie 6 8 jaar op zandgronden bestrooie men in den herfst den hc-elen boomgaard met een laagje kalk, die men zoo goed mogelijk tracht, onder'te brengen. De gevolgen van een dergelijke behandeling vallen in 'I. oog. Hnhalve meer hout. en krachtiger groei, komen er meer bloemen en is er dus «runtere kans op vruchten. Vooral het chilisalpeter is u's snel werkende. sliksfofbcmosiing do aange wezen bemesting. Voor cc» ding diage men cchrer /org vader en zr,on een beetje buurten Trien, de dochter, bevin-it /.'.oh 5'o.;i» in huis en houdt zich met neaiweik bezig ijverig ge.it de naald op en neer. terwijl de hangklok haai' eentonig getik en de gtnuwe kat, die hij |»-t haardvuur ligt, haar -'en gelijk gesnor doen h.' ren Eensklaps staal de wacVImnd aan. x*el zwijgt hij spoedig, imar slechts om opnieuw te blaffen. - Wat is er gaande mompelt h*t meisje bij ziclizelce. -vader en de houten kunnen nog nirt terug 2hn. Weder wor.i» hot stil. tol Turk voor de derde maal hegirc te bassen en 't rammelen van den ketting hevige beweging verraadt. Geen twijfel er ia volk. Zij schuil', haastig den grendel op de deur en luiste»t. Een zacht kloppen wordt h"Oihaai' - Wie is daar "Ik Trien klonk het van buiten f V- i leo hei een gelukkig uur op- -1 te.mfl. Hm!»» ,?ii o ue stem herkennende, dm men ze echter vroeg in jaar uit strooi®. opdat er rijd genoeg zij in den nazomer tol verharding van 't nieuwe gevormde hout. Want liet salpeter werkt zeer sterk op de houtvorming en de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat liet jonge hout in den vroegen winter zou bevriezen. De. vruchtboomen beginnen in de lente reeds vroegtijdig te werken, soms als het in den grond nog beneden 50 C is en er dus nog geen salpeter gevormd wordt. En daarom is het noodzakelijk, dat we zorgen, dat juist in dien tijd liet chilisalpeter bij de wortels is. Nabij de kom van het dorp Zundeit, een -Hoe durft ge hier te komen -Ik weel, dal ge alleen zijl." Zij opende de deur en een knappe boeren jongen irnd cp den drempel. "Neen. kom niet binnen." zei-Je ij ha.v5 tig. als vader ons verrante, r u 't kermi' zijn.' "Sinds twee maanden heb ik geen gele genheid gehad je te spreken zeker nog hetzelfde -Och, ja." -Vader "Is ni:t te bewegen, ofschoon mijn broer alles aanwendt, om hem van denkwijze te doen veranderen." -Ja. Klaas is altijd een ferm kameraad geweest. Wat heeft hij mij dikwijls geholpen, toen vader sukkelend was toen we in het gilde waren aangenomen en samen gingen prijs schieten, heb ik dan ook met pleizier menig misschot gedaan, om hem het tin werk te gunnen, dat uwe keuken serl." -O, als hel van hem afning, zonlaii alle zwarigheden verdwijnen, maar ••De nare gebeurt enigen, die ons g treffen hebben, zijn ib» (»<»7.nak van albs Vroeger wis ik hiei nlrij<l wvlkojn.' -1 »io vinogeie dagen zijn onavrgt-Mijk teen Klaas den k niogsv -gel ind .-il^e.-i-.'.olcn on vader doer uw 'OeuJCn In nf.lmsu i.-.u hal Si -I «nsgild geworden w.-.s, moe-l de grootst ham op tftf-l verschijnen. en t u-n ge L-te. pen remedie legen de besmettelijke vaikens- ziekie bracld. wan»legen de veearts geen middel wis», waait ge de beste jong-n va» de gemeen ie." -"t Is zoo," zei Hein, -maar toen door longziekte de s«al leeg werd, mislukte oogst en brand volgden, toen vader van verdriet sliet f. toen moeder haar gedoe moest veikoo- pen en. zich tevreden stellen mei ten koe en een paar stukjes land, was allen uil Rakel geen treurigheden meer op, Klaas, ik heb verdriet in overvloed." Dan. zonder op het gezegde acht te slaan, vervo'gde de jonge boer "Armoe, ja, armoe is mijn ondeugd en ofschoon ik mij afsloof om, zooals plicht is, moeder het hoofd boven water te doen houden ben ik een verstootcling Armoe doet veel vervreemden." -Maar niet het liait dat bemint," viel Trien hem in de rede, terwyl zij zonder er van bewust ie /.'ju, een theatrale houding aannam. j -Gij blijft mij trouw? -Twijfel er :uei aan Hein Zooi mg vader niet toestemt, denk ik anil geen huv,olijk is zijne siyfnoofdtgheid geweken, dan woid ik uwe vrouw. Maar hoe bel ook mijne liefde en voor U -Oen Hemel dank." klonk het uit den lm lid van Hein. e.n hij voegde ei bij „ik zal i« ieis ter gedachtenis van uwe belofte geven." -Neen neen, ge hebt hei geld te zeer noodt g. Benadeel uwe moeder met -Zonder moeder te bee.vfeeien zul: ge wat hebben, ik heb mts in *t. zicht." -Ik z.iMi het prescn: mei diirccn verton nen.' Verberg bet. tot daagt." In de vei te boorde men krnri«c Het warén die van knapen, dur den late» .«vn.id hun tocht r>m pmnekoek ^-n center in te zamelen nog met idden. R geitnd van *-en roromefpot zoug- n zj; een liedj-i «Jut. of>': i. '-.ii nr.» ui.'mon'enae doop dichterlijke vinei.!. ,:ci m die - 'eken heler gekend it dar. Voad«?:$ -Gijahrecht" (t - Kucifer". •Yastelavond. die bier, -As me brouwe, hem me b.sr, -As me bakke, hem :ne «rood. -As me starve, zee me doed." Trein luisterde en eege gedac'rte kwam eensklaps hij .haar op. -Wacht even.' zeide zij, zich snel verwil derende. -ik heb ook wat, dat tot gedach tenis kan dienen" en drie minuten later keerde zij terug met eer» papier, waarin iets gewikkeld was. ut»-.", nee ui lièzc ïpckkOekèli (ueu die tk ter herinnering aui tier. »aeten»vond gebakken heh Deel ?e met moeder, bij wie het apek ciet overvloedig zal aijn. En zonder een woord is sprei:en. maar met betrauide nam Hein het geicbenk in ontvangst. Het gesprek duurde n .g een wjjle voort tot net wofwofvan Turk rich opnieuw deed hooren, Trien gezwind in huis deed gaan en Hein als een gejaagds haas de viakte opdreef. Een nachtelijke toch'. 't Was stikdonker, de wind gierde hevig en nu en dan visi cr e%n regenbui kortom het was een weer. w-far men geen kat ef hond door zou jagen en toch bewegen zich eenige personen in bet veld. zij nemen allen de richting naar een huisje dal, tusschen het bout verscholen, licht aan den blik van don opmerkzame» voorbijganger zou ont snappen In de but, waarvan de L-ule ramen artrg- vUldi't cKsbHèit waren, brandde een kleioe l.vnp, Orii» zo ipeiiH im lo -sii dur-m" welker pit in olie gi'ihrii.t, i,u en dun mei een im»«IL'''ii spijk it w-"i| p.'ehfi ilJ 1kl-ntc i uiiutf bevat e w .-hlra del tien peismicn. wan van iwailf r-|U fi«n pak ap den rug named iciwi l c- w l.»in»«-r va» een stok vooi zien was. liet waren dragers vu» e».n «mokkelaars- beude. die ouder annvot-ving vai, den eigen» lijiz.ru i!«iiklMii'lelaar, ^cederen, welker mv.H»» in Brigie hoog belast was over dv greiï/ïn zouden brengen, j -Jongens, courogie", /.eide den aanvoerder het weer is och gunstig de c.omiijie/.cn zullen weinig lust hebben in ds open lucht te wandelen. Ik g» vooruit, waarschuw hij het eerste onraad en ni"Chten we overvallen worden, dan is -verspreiden" hel wachlword. leder weet waar hij terecht moet kebien en nu, vervolgde hij de lamp uitblazende, -den mond dicht en voorwaar te i" Voorzichtig, schier onhoorbaar, trad men voort, terwijl de sluikhandelaar, wit-e» oogen de duisternis schenen te dooi boren,zich vteedv een weinig ran den troep wijderd voorop bevoud. Het llollaiidscli grondgebied bood geea z warigheden »iau. zoodat men ongehinderd het beekje bereikte, dat «le gremtschcidiBg tusschen beide rijken vormt- Ook op het Belgisch terrein scueeu niets te duchten «Je stilte wc d niet verbroken dat» door de windvlagen eu den ki«tr®rende regen lol e-nsklaps hel woord balt weerklonk men was in een hinderlaag gevallen

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1