voor Uitgever W. A. Van den Munckhof, V enray. Een paar wenken. De verdwenen bruidegom. Gemeenteraad te Venray, ZATERDAG 21 JANUARI 1905. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG. No. 3. De Zevende Limburgsche Mengelwerk. ■11 m Abonnementsprijs per kwartaal Prijs der Advertentiën: Met zeer veel belangstelling nam ik kennis van 't ingezonden stuk in 't laatst nummer van Peel en Maas naar aanleiding van mijn artikel over den Katholiekendag te Venray. De geachte inzender A. spoort zijn medeburgers aan flink aan 't werk te gaan en zegt, dat zij den Katholie kendag niet beschouwen als 'n feestje ter eore van deze of gene georgani seerd maar dat ze het half jaartje, wat nog disponibel is. hoog noodig hebben om de voorbereidende werk zaamheden naar behooren te vervul len. Ik ben dat volkomen met hem eens. En ik vertrouw, dat de bewoners van Venray niet alleen van hunne belangstelling in den 7den Limb. Ka tholiekendag zullen doen blijken door schoono woordenmaar op de aller eerste plaats door flinke daden. Schoone woorden verlichten den geest verwarmen het hartmaar ze krijgen pas hunne waarde bij de uitvoering. Meer dan eldeis moet deze regel gelden bij 't organiseeren van een Ka tholiekendag. En 't doet me werkelijk goed, dat een man als de heer A. dat begrijpt en er zijne medeburgers op wijst. Katholieken van Venray, Katholie ken van dat flinke, schoone welvarend Peoldoip, zorgt er voor, dat gij bij't schoone Heerlen niet ten achteren staat En dan zult gij eens zien, wat heer lijke vruchten die Katholiekendag voor uw dorp in 't bijzonder, voor Noord Limburg in 't algemeen, zal'afwer pen. Nog een enkele opmerking zij mij vergund naar aanleiding van 't, inge zonden stuk des heeren A. En wel, als de geachte inzender spreekt van localiteiten. Mag ik den geachten inzender her inneren aan 't verzoekschrift, door de honderd burgers van Noor I-Limburg tot het bestuur van «de Limburgsche Katholiekendagen" gericht l In dat verzoekschrift weiden reeds de zalen aangegeven. Ik had de eer persoonlijk de eige naars van de verschillende lokaliteiten op te zoeken, naar die zalen te vragen die zalen af te meien en wat dies meer zij. En dankbaar memoreer ik hier, dat ik door allen allerliefst ben ontvangen en tot de volgende bevinding ben gekomen Groote zaal der EE. Paters Francis canen voor Werklieden-vergadering. Studiezaal der EE. Paters Francisca nen voor Onderwijzers vergadering. «Euterpe" voor landbouwers. Een der zalen der EE. Zusters Ursu- linen voor Kruisverbond. Zaal Kemps Henseniuspleiu Patroons hond. Zaal Verriet Henseniusplein Hanze. Een van bovengenoemde groote zalen voor besloten algem, vergadering, en de R. K. Parochiekerk voor groote algemeens vergadering. Nu kan natuurlijk nog de een of ander wijziging in deze gebracht wor den, maar men ziet, dat de hoofdzaak «in 's Reine ist." Ook hebben do geachte ondernemers der wagens, ons bereidwillig gunstige conditiën voor den Katholiekendag gesteld. Maar wat er van zij Laten wij ons allen aansluiten bij den wensch des heeren A. dal hel Loog tijd wordt de verdere voorbereidende werkzaam heden voort te zettenen helpen wij aan 't in-vervulling-gaan van dien wensch allen een handje mede. Een trouw bezoeker der Limb. Katholiekendagen In onzen tijd zijn de klachten over do ongehoorzaamheid en de teugel loosheid van de jeugd schier alge meen Het wordt den opgeschoten zonen en dochters dikwijls te eng en te streng in het ouderlijk huis. Zoodra zij iets verdienen, willen zij ongedwongener en vrijer kunnen leven. Om onafhankelijker te zijn betalen sommigen bij de ouders een karig kostgeld. De ouderliefde moet er maar bijleggen, hetgeen er aan te kort komt. Anderen verlaten het vaderlijke huis en ook de plaats hunner inwonipgen begeven zich naar den vreemde, ten einde, het oog van vader en moeder ontvluchtend, hun vrijheidszin bot te vieren. Aldus gelijken zij den «Verloren Zoon, die huis en erf verliet om zijn vaderlijk erfdeel op eene andere plaats te verkwisten. Ook zij verkwisten maar al te vaak hun vermogen,namelijk hun werkkracht en bun verdiensten, in een teugelloos losbandig leven. Menig vader klaagde reeds hierover en menige moeder schreide bittere tranen, vooral in den iaatsten lijd nu de jeugd maar al te zeer geneigd is tot een ongebonden leven ee het vrijheidsgevoel, ongetwijfeld dikwijls op geheel verkeerde wijze van kinds been af in de jeugd gevoed en aange kweekt wordt. Wat valt hiertegen te doen t Het is noodzakelijk, dat de ouders, vooral die uit den arbeidersstand in de steden en fabrieksplaatsen, meer dan vroeger zorg hebben voor de opvoeding hunner kinderen, voor de jongens, welke reeds zoo vroeg de werkplaats en de straat met het huisgezin verwis selen, maai- niet minder voor de meis jes, die ten einde bij te dragen tot het onderhoud van het ge/.in, gedwóngen zijn in fabrieken te werken. De vader en de moeder mogen den jongeling en de jongedochter niet uit het oog verliezen. Zij moeten zich be wust zijn, dat. zij vader en moeder zijn en blij ven en als zoodanig plichten hebben, welke zij nooit kunnen af schudden, zelfs niet wanneer het kind naar elders vertrekt. Door leer en daad moeten zij luinne kindei en in de vervulling hunner maat schappelijke en godsdienstige plichten voorgaan. Een vader en eene moeder kunnen wel is waar niet alles dwingen en niet altijd voorkomen, dat d< zoon en doch ter op booze wegen gaan en door verkeerden omgang gebracht worden tot schipbreuk van de <gd en geloof. Maar dit zullen uitzonderingen zijn, indien de ouders, vooral de vader, een waakzaam oog houden on zelf door een goed voorbeeld voorgaan. Men kent het spreekwoord, zoo de ouden zingen, zoo piepen de jongen. Ook de kinderen zull jn het pad be wandelen, waarop de ouders zijn voor gegaan. Is .het anders, aan hu. ne onverschil ligheid, aan hunne nalatigheid, aan hun gebrek van toezich' de schuld. Dit toezicht is streng noodig over de opgroeiende jeugd, opdat zij beschut worde voor de dreigende gevaren. En deze gevaren zijn niet alleen buitenshuis, somtijds nestelen zij zich ook binnen. Eene ongezonde, ziekelijke, vorder- folijke lectuur zoekt overal ingang te vindon. Onder een schoon et brengt zij venijn. Met haar maakt zich van de kin deren meester ontevredenheid, onge hoorzaamheid, ongeloof en zedeloos heid. Op zulke aanlokkelijke, schijnheilige wijze weet de slechte lectuur zich vaak binnen te dringen, dat hier vooral voor het lalere geluk der jeugd waakzaam heid noodig is Ziet dus vooral toe ouders, welke boeken, welke geschriften, welke cou ranten uwe kinderen lezen. Slechts voor katholieke couranten, voor stichtende en opbouwende lectuur moogt gij uwe deuren openstellen. Ook de omgang van. vrienden en kennissen oefent een onmiskenbaren invloed op het gedragen en het leven uwer zonen en dochters. Die met pik omgaat wordt er mede besmet. In groote plaatsen wordt den ouders hierin tegemoet gekomen door de jon- gelingsvereeiiigingoii. Daar wordt de jeugd beveiligd tegen de dreigende gevaren. Daar vinden zij een schild vooi bun deugd en geloof. Maar helaas dat zooveleu het nul van dergelijke vereenigingen nog niet beseffen. En toch, daar wordt niet enkel ge zorgd voor goede vrienden en deugd zame zedelijke leiding, maar ook voor het fundament van een christelijk leven de vervulling van godsdienstige plich ten. Ouders, wilt gij de plichten tegen over uwe kinderen vervullen en henen u zeiven gelukkig zien, houdt dan een waakzaam oog op hun handel en wan del, en loont hun door woord, maar nog meer door voorbeeld, welken weg zij bewandelen moeten, want woorden wekken en voorbeelden trekken. Ik wlï naar liet bosch van Boulogne gegaan om alleen tj wande e.i en alleen aan il te denken. Cloarec zag mij, l.y wilde een proef nemen op Maapdag 16 Januari 1905. PEEL voor Venray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. UNTir, ifVf MAAS van 1 4 regels elke regel meer letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst worden 2niaal berekend. 20 c. 5 c. te VENRAY. De mooie krans van oranjebtoemen lag op den grond in een hoek, waar men hem°had nedergeworpen, toen men liet arme kind inderhaast ontkleed had. Mijnheer de Vauehelles liep in zijn kamer groote schreden op en neder, het hoofd blik, als .om een meisje in wit bruidskleed. Twee of drie Het hoofd in het kussen verborgen weende vrouwen waren bezig, de laatste band aan zjj lang als een kind haar toilet te leggen. Lieftallig niet haar kroon van oraiijeblouincu en onder haar mooien sluier, glimlachte het jonge meisje van geluk. In de deur verscheen madame -Bon Coquet" zooals men haar in de familie noemt. Is mijn nicht mooi riep zij met haar scherpe stem. Ziijt ge niet te zeer ontroerd I Zij trad nader, bekeek de bruid van onder tot boven en zei; Keurig lieve Ik zal je niet omhelzen, anders neem ik al je poeder mee Ik heb geen poeder, tante antwoordde het jonge meisje op den -steek". He -goede" tante verdween en keerde naar het groote salon terug naar de menigte ge- noodigden, om overal met haar venijnige tong illusies en geluk te verwoesten. Mevrouw de Vauehelles trad op haar doch ter toe. Wees niet bedroefd om haar woorden arme Susanna; gij weet, dat zij altijd zoo is. Uw sluier is prachtig, kind. Niet waar, mama zei de bruid weer glimlachend. Hij is ook van rayn verloofde. Uw verloofde Gij moogt nu wel zeggen uw man, daar gij gisteren voor het stadhuis getrouwd zijt, zei mynheer de Vau ehelles, terwijl hij binnentrad. Neen, het stadhuis telt niet mee zei de bruid. De genoodigden gingen allen naar het kleine salon, om de bruid te bewonderen. Susanna glimlachte ?ij ffli-rJaohte. don geest verwijderd van al die menschen, denkend aan haar verloofde, die zij innig lief had. In het kleine salon vol met doozen van alle afmetingen en vormen, stond een jong Jong, verstandig, rijk.uitvinder van een zeer lichten en machtigen motor, was hij op weg om beroemd te worden. Zijn vriend en oud medeleerling, baron Henri de Cloarec, die zijn vrijen tijd en zijn gtpot fortuin ten nutte maakte om de oplossing te zoeken van de bestuurbaarheid van lucht ballons, had geweldige reclame gemaakt door zijn motor te gebruiken, om de schroefas van zijn luchtballon te doen loopen. Men had het portret van beide ingenieurs in de geïllustreerde bladen gepubliceerd; beiden waren beroemdheden van Parijs, Henri de Cloarec was getrouwd, maar Jeau niet, en hoeveel moeders hadden niet een man als hij voor haar dochter gedroomd Susanna, die wist, dat men haar benydde, voelde zich dubbel gelukkig. Het was middag, hel uur, waarop het huwe lijk in de kerk van Saint Philippe du Roule vastgesteld was. Jeau steeds zou nauwgezet, was er nog niet. Susanna werd ongerust. Madame -Bon Coquel" trad op ha%i nicht toe. Gij ziel liet. mijn lieve, of het stadhuis telt Hij is thans jo man en komt nu al to laat Gij moet er echter maar niet leelijk om kijken, zoo gaat het in het leven. Een traan parelde in de oogen van Susanna. Slang mompelde ze. Een half uur verliep, maar de bi uidegotn was er nog niet. Mijnheer de Vauehelles besloot ten slotte, zijn knecht te sturen, om te hooren waar de jonkman bleef, De knecht kwam na verloop van een kwartier terug, hijgend en blazend en zei tot zijn mees'er, die hem op de trap opwachtte: Mynheer Claveiier is van morgen om acht uur uitgegaan, gekleed in een gewoon pak, en men heeft hem nog niet terug gezien. Zijn knecht Baptist, weet verder niets Mynheer de Vauehelles was radeloos. Hij verhaalde zijn dochter, wat hij ge hoord had en zei: Laten wij wachten Wachten Waai toe zei -Bon Coquet" Het is duidelyk, dat hij nu niet meer zal komen. We moeten de gasten wegsturen. Susanna slaakte een kreet en wankelde. Men bracht haar bewusteloos weg. Zij lag in haar bed, toen zij uit haar bewust- loosheid ontwaakte, Haar vader on moeder hogen zich over haar heen. Maar zij walde allee» zijn met haar groote smart. met gebogen, met starenden geheim te doorgronden. -Ik begrijp er niets van ik heb alles verondersteld, maar alles is orimogelyk Ik ken Jean, het is een eerlijke, recht schapen jongen, een werkezel, een ernstige man. Er moet hem een ongeluk zijn overkomen anders kan ik niets veronderstellen." Zijn bediende kracht hem verscheidene telegrammen. Hij opende er haastig eenige, maar het waren alle telegrammen van rouwbeklag. Men wist het ongeluk dat hem getroffen had, men condoleerde hem, men betuigde hem zijn leedwezen, enz. Mijnheer Vauehelles wierp kwaad die leu genachtige papiertjes weg, en toen in den loop van den avond zijn bediende hem nog verdere telegrammen, brieven en kaartjes overhandigde, wierp hij ze alle ongelezen op zijn bureau. Den volgenden morgen had mijnheer da Vauehelles uit gewoonte zijn krant openge vouwen, toen zyn blik viel op een nieuws bericht met het hoofdje; -Een halion ontsnapt". Gistermorgen om acht uur desj baron Cloarec proeven met zijn bestuurbaren lucht ballon, toen plotseling een hevigen wind opstak, die de touwen, waarmee de ballon was vastgemaakt, deed breken. Alle pogingen der mannen, die er by waren, waren niet in staat, den luchtballon te weerhouden, die als een pijl omhoog schoot. Een sterke westenwind sleepte den ballon mee, waarin gezeten waren baron Cloarec en een zijner vrienden. Men is tot nu toe zonder nieuws van de luchtschippers. Indien de verlooide mijner dochter Mynheer d3 Vauehelles snelde naar de kamer van zijn dochter en riep haar toe Luister Hij las haar het nieuws voor. Susanna richtte zicli in haar bed op. Ik wist liet wel, dat alleen een onge luk Zij was vreeselijk bleek ztf kon niets meer zeggen. Op dit oogeublik weei klonk een bel in de anti chambre, haastige schreden werden ge hoord en Jean kwam zich hijgend voor haar bod werpen, O, Susanna, vergeef my,' Of zij hem vergaf Zij uam zyn hoofd tusschen haar kleine handen *en zag hem liefdevol aan, gelukkig over het weergevonden geluk. Den volgenden dig werd hel huwelijk voltrokken. ODEN BARE VERGADERING van deu Tegenwoordig de hoeren 11. Esser. Bur gemeester. Voorziiter. J Arts en M. Poels, Wethouders, Hub. Janssen, J. M. Michels, A. Loonen, V. Fonck, Th. Sliis, J. Loenen en P. J. Derks, leden en Stoot, Secretaris. Afwezig de heeren Jac. Aerls, P. Camps en L. Janssen. De Voorzitter opent de vergadering met het gebed do r de Kerkelijke Overheid voorgeschreven en verzocht den Secretaris de notulen der vorige vergaderingen voor to lezen, welke wot den goedgekeurd. ORDE VAN DEN DAG Algemeene Politieverordeningen. De Voorzitter zegt, dat. eenige behngheb»

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1