De Slaper. Bezoek bij 's Pausen Zusters. zaterdag 7 januari 1905. ZES EN TW IIGSTE JAARGANG. No. 1. Munckhof, Venray. Mengelwerk. PEEL Abonnementsprijs per kwartaal voor Venray 50 c; franco per post 05 c. voor het buitenland b(j vooruitbetaling 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. v?i' w. te VENRAY. Blijde moet 'net »eon trouw bezoe ker der Limburgsche Katholiekenda gen" stemmen, te ontwaren, hoe algemeen men 't hier in Noord-Limburg op prijs stelt, dat de V Katholiekendag in Ven rayin 't. ruime en frisscbe land onzer Peel zal gehouden worden. Wij twijfelen or niet aan, of deze inededeeling mooi ons ook hooggeacht Bestuur der Limburgsche Katholieken dagen zeer verheugen. Dat bestuur (wij weten het bij ondervinding) doet allo mogelijke pogingen om onze Katholiekendagen onversehillig, waar zo gebonden worden naar behoofen te doen slagen. En wij moeten erkennen die pogingen zijn steeds bekroond door een schitterenden uitslag op do zes, reeds gehouden Katholiekendagen kan met rechtmatigen trotsch worden terug gezien, zij waren heerlijke momenten in de geschiedenis van ons dierbaar Katholieke Lintburg. En do aanstaande Katholiekendag ï.u.'.f' *i -st-. Ii l.trt» nntPfsitrn A" m betrekking tot zijne voorgangers niet onderdoen. Ja, wij hebben't dozer dagen nog een echt en oprecht Venraysch zoon hooren zeggen »Op ons kun je vertrouwen. Als in Venray wat goeds moet worden tot stand gebracht laat 't zich niet lompen hoor Ik zou U kunnen wijzen op de feesten van Mgr. Hoefnagels o. a. Als gij toon in Venray waart ge weest, dan zoudt gij gezien hebben, hoe ons dorp de kunst verstaal zich in ieestdosch te steken. Toen kon men duidelijk waarnemen, die eensgezindheid, die harmonie in samenwerken onder onze burgers. Geldt het de bevordering eener goede zaak, dan doen wij ■■bij ons in Venroof zonder onderscheid van partijen allemaal daaraan mede en die regel zal ook gelden op den Zevenden Lim- burgschen Katholiekendag, nis ons dorp een voorrecht wordt geschonken, dat het nog nooit gegeven werd, als ons dorp alle voormannen der Katho lieke actie van geheel Limburg, mol den beminden bisschop aan het hoofd, met de hoogste autoriteiten van ons Provinciaal Bestuur, in zijn midden begroeten mag" Ziet U lezer, dat was mannentaal. Deze woorden hebben mij zeer ver heugd en ook zij gaven mij aanleiding om bij 'I begin van dit. opstel te zeg gen, dat men 't zoo op prijs stelt den Zevenden Katholiekendag in Noord- Limburg te hebben. En line algemeen men ook buiten Venray dat voorrecht waardeert, zal U duidelijk worden, als gij in de omliggende dorpen en dorpjes de belangstellenden in de Katholieke actie daarover aanspreekt. Algemeen is men van oordeel, dat, (om de Katholieke actie ook in Xoord- Limburg voort te planten) het bestuur een goedekeuze gedaan heeftin Venray. En 't slot van hot gesprok wordt gewoonlijk gesloten met den ntrigen wensch Moge een lief Pinksterzonnotje aan 't slagen van den zevendon Katholieken dag medewerken Zelfs van uit liet Zuiden komen bewijzen van instemming en steun. Wij vinden in de Xieuwr Koerier van verleden Zaterdag hel volgende verzoek Het is fes» ongeveer de tijd, dut de datums bepaald worden, waarop vanwege de talrijke gezelschappen in onze provincie concours, festivals en andere feesten zuilen gegeven worden ir, 1905. In do laatsle jaren is hij vele ftcsl- gevefide gezelschappen 2e Pinksterdag daarvoor als 't ware de lievelingsda". Sedert een (ital jaren houdt echter het bisdom Roermond met Pinksteren zijn Katholiekendagen dit jaar te Venray. Laten de vereepigingen, dn- een feest organiseer™, nu een anderen doe kiezen, opdat niemand genoodzaakt worde terug ie 'blijven van die Kath Ü.eliehdagen. 't Is voor de'gezelschap pen toch hetzelfde. liet was een goed idee van den schrijver in de(n)Xienvoeji) Koerier, daarop de aandacht te 'vestigen en MAAS Prijs der A.dvertentiën: van 1 1 regels 20 c. elke regel meer 5 letters en vignetten naar plaatsruimte. Advortentiën, 3maal geplaatst worden 2maal berekend. nieuwe t de. Het dorpje ri het doel van een geïllustreerde bla beelding op van tl der Salto's in geschiedenis dier een geschiedenis bcidzaamheid, en omlrent aan de schiep een nieiivf populariteit voor Een der zustei met echtgenoot ei leria". eon herbf andere was n'aaisl derde hieio on d licht panschouw- ■vf< werd eensklaps iro bedevaart de namen de ah invnudigo woning ie talen werd de imilio verhaald i eenvoud en ar- ke bericht daar- ereld geschonken tiiel van innige n nieuwen Paus. les Pausen hield, inderen een -os- te Riese een te Salzano een zelfde plaats h eine ras an Mantoun. Lu toen men Pauskeuze alles bil hei leven van oein beid zou worden «lente Inulp op deizeifue plaats har man in hel houdt van een klei winkel. Een br fr des Pausen w brievengaarder in jle instreken v den gelijk oen opschrift leert aan de familie aangeboden. Links van den ingang een portret van de moeder des Pausen, Rechts een gekleurde photographic een aandenken aan Venetië. Kardinaal Sarto,- in 't purper, zijn paleis verlatend om in een gondel te stappen rondom hem geestelijken en leeken hem huldigend. Aan «Ie andere wanden godsdien stige voorstellingen. In een hoek een grooto phonograaf, Eenige minuten wachten. Wordt eereohjd. zich oen grenzela; «ympMhie tot aan <fc die loor loor dat zijn vr viui zij lat na de voren, dal l'jorue ais l' •o di ge werkzaam oortgezet, bewooi ze betuiging van eten des Pausen oven voorbeeld en utnilio oude chris- weerklank moge vinden. Ten slotte nog een enkel verzoek aan de bewoners van Venray en in 't bijzonder aan de Limburgers in het algemeen. U weet, er zijn onlangs circulaire^ verzonden aan verschillende burgers met beleefd verzoek (zoo mogelijk) den Limburgschen Katholiekendag financi eel te steunen. Mag ik nog eens op bescheiden wijze aan dat verzoek herinneren Er zijn nog burgers, die niets hebben gegeven, en die het toch zoo best doen konden. Kom aan propagandisten onzer Katholieke actie, helpt gij eens een handje mede, Gaat met de biljetten nog eens eenige huizen uwer dorpen af, toont dan aan het groote nut onzer Lim burgsche Katholiekendagen en mij dunkt, ieder welgesteld en weldenkend burger op de allereerste plaats, zal minstens toetreden als begunstiger van den Katholiekendag. Des te. gemakkelijker zullen dan de voorbereiders van den Katholiekenda zich kunnen bewegen. Want hoort er nu eenmaal Lij Wil men eene grootscho en goede zaak tot stand brengen, dan moet met den zegen Gods komen de «zogen onzer menschen". Een trouw bezoeker dei Limb. Kathol ickend agen Vooral trokken d r wereld aandacht de beide zusters der Pausen, Rosa en Marie die eenvoudig goede vrouwen die altijd bij hun bloeder Joseph ge- woest waren, hem volgend niet onver anderlijke toewijding vanaf de kapw- lauie van Salzano tot in het patriarchaat van Venetië, en ook nu in Rome hem gevolgd waar zij eenige eenvoudige vertrekken op liet Sint Pietersplein bewonen. De gastvrije woning, waarin als in een klooster de zusters der Pausen leven, heeft afsluiting noch bewaking. De deur van het eenvoudige vertrek staat altijd open voor een ieder, die daar een aalmoes of een woord van vertroosting komt vragen. Ik had gisteren 125 Dec.) gelegen heid iemand te vergezellen, die daar heen ging en ik ging \an daarheen lijk aan beminnelijke en treffende aandoeningen Dal visioen van vreedzaamheid en goedheid zou ik willen hergeven. De arme drommels zouden vreemd opzien, verzekerde de half milliardair James Edward Wymond, als er een statistiek kon worden opgemaakt van 4e omstindighedeu, waaronder de meeste rylren aan hun fortuin gekomen zijn. Ongetwijfeld brengt men het zonder geest kracht en schranderheid zelden ver in de wereld; maar ik heb lieden gekend, buitenge woon seschikt voor zaken, en met eene ver- oBMjuuë- tterKKV&cnt, die nooit fórtuin gemaakt hebben hij gebrek aan de d'ie of vier buiten kansjes in hun leven, zender welke mon blijft waar men is. Dit is zeker; zij, die beweren, dat zij Jlos aan hun genie en aan hun persoonlijke arbeid te danken hebben, zyn of leugenaars of geheel verblind door eigenwaan. Men moei geluk hebben, anders komt men niet vooruit. Wal mij betreft, ik tei minstens drie van die gelukkige oogenblikken in mijn leven, waarin ik de gunsteling der fortuin mocht heeten. Het eerste maakte mij luillionnair, in hot tweede steeg ik tot het platform der vijfti; millioen, in het derde werd ik een van de koningen der Araerikaansche industrie. Achteraf beschouwd, was de eerste maal voor mijn leven beslissend. Dat feit is ook het diepst in mijn geheugen geprent en wanneer mijn drukke zaken me een oogenhlik rust laten, zit ik er roet voor liefde over te peinzen, te meer daar d overdenking mij terugvoert naar het tijdperk der frissche, krachtige jeugd, tegen wier geluk geen milliaiden gouds opwegen. Vraag het maar eens aan den ouden Carnegie. Aan eon onkatholiek en anti-kevko lijk blad de -Giornalc (Thalia", wordl het volgende relaas van dergelijk be zoek ontleend. Toen de telegraaf over bergen en zeeën de tijding bracht dat kardinaal Sarto was aangewezen om Petrus' Stoel te bestijgen, werd de dringende en nieuwsgierige aandacht der wereld gevestigd op het plaatsje, waar de Het hu s heeft drie verdiepingen. Het helder en net geveltje neemt in volheid op de stralen der zon. die in vlammende schittering over den Jani- culus schijnt. Gelijkvloers mei den weg treft men eenige winkels, waarin prentjes cn voorwerpen van godsvrucht worden verkocht. Wij begeven ons naar dat gedeelte, dat door des Pausen zusters wordt bewoond. Op den helderen trap is het eenzaam en stil. Op het poitaal geen bloem, geen plant. Slechts één, tamelijk groote deur. Op het eerste luiden der bel wordt zij geopend en een jong dienstmeisje buigt en gaat op zij om den bezoeker binnen te laten. Geen formaliteit, geen navraag, niets men zou zeggen, dat Ik was vijf en twintig jaren oud en trok de wereld door om een geschikte betrekking te nden. Voorliefde Imd ik niet. Zooals de meesten mijner landgenooten. achtte ik mij voor ieder vak geschikt. Op dat oogenhlik keerde ik terug uit een woestenij, waar ik mijn spaarpenningen had zoek gemaakt met het opsporen van petroleum- bronnen. Met een leege beurs keerde ik terug naar Texas. Mijn paard, een goed geweer met munitie en twee revolvers ziedaar mijn geheele bezitting. 't Zag er donker voor mij uit. Drie jaren te voren had ik mij arm gezocht naar koper; ik vond niets dansteenen. Nu iiv voor de tweede maal mijn pogingen zag mislukken, iiel ik den moed zakken en de landstreek, die ik doortrok moerassig en eentonig was er niet naar otn mijn geestkracht op te wekken. Op een Octobermorgen. bij zeer slecht weer: onder een lage lucht, waarboven de wolken als slecht gewasschen linnengoed voortdreven, draafde ik langs de eindeloose dit een huis is voor iedereen. Men geeft zijn kaartje af en wordt prairie, onmiddclijk binnengelaten in een zeer Ik v's -og droef^esiiger gestemd dan de li vorige dagen: mijn kleeren waren al sinds net salon, met strengen eenvoud be- j dgrK M ure)1 doorMat. der meubekl, I onaangenaamste dingen, die ik ken. Doven de canapé1 een zeer groot Omstreeks twaalf uur hield ik stil onder portret des Pausen door eenige vrien- een groep ahernbooroen om een balletje ge- droogd vleeseh en een stuk beschuit te ver- oiberea. Juist toen ik wilde afstijgen, maakte mijn paard een zijsprong, ik zag een merrie op de vlakte grazen en naast haar een man. die op den grond uitgestrekt lag. Hij scheen te slapen, maar kou evengoed dood zijn. Alvorens hem te naderen, maakte ik mijn geweer los, want in do prairie moet men den mensch nog meer vi rezen dan de wilde dieren. De vreemde ademde nog, inaar zijn hart klopte maar flauw meer, en war ik ook deed om hem u t zyn bewusteloosheid te doen ontwaken, niets baatte. Daar ik van geneeskunst niet het mmste begrip had, kon ik hem niet helpen. Ik bepaalde mij er toe. hem zijn reisdeken, in achten gevouwen, onder het hoofd te leggeu en ging mijn gedroogd vleesch en beschuit opeten. Terwijl ik den schralen kost verorberde, bewoog de man zich niet; zijn ademhaling bleef even flauw. Ik stak mij» laatste sigaar p. als een soort Indiaansche vredespyp of calumet en begon te overdenken, wat ik doen moest. Hoewel ik verlangend was de prairie ashler mij te hebben, dacht ik er geen oogenhlik aan den slaper aan zijn lot over te laten. Het wemelde in die streek vao roofdieren, die zich volstrekt niet zouden ontzien een slagenden Yankee op te peuzelen; overigens kon allee» de vochtige lucht reeds zijn dood worden. Prettig is het niet, zei ik bij me zelf, maar ik mom hier blijven, ik zal een vnnr maken, onze reisdekens drogen en <l*n kerel warm houden-, schiet hij er toch het hachje bij in, welnu dan heb ik tenminste zyn dood mét op mij» geweten. Uren gingen voorbij, zonder dat de man zich verroerde. Te zeggen, dat ik ongerust werd, zou over dreven zyn. Ik had te veel avonturen door gemaakt dan dat ik hooge waarde zou hechten aan een menscheoleven het uiterlyk van den vreemde, was buitendien allesbehalve genstig, Hy zag er uit als een roover. Op den duur werd ik ongeduldig en kwam tot de over tuiging, dat zieken oppassen het ellendigste baantje ter wereld is. Het werd avond en nacht. Ik wikkelde den bewustelooze zorgvuldig in zijn deken, trok hem dicht by het vuur eD zocht na zelf de hoognoodige rust. Midden in den nacht deed een luid gehinnik mij wakker schrikken. Wij waren omringd door wilde honden, wier aantal wel in staat was mij oniust aan te jagen. Ik greep eenige stukken brandend hout en wierp ze ouder den troep. De dieren vluchtten weg; toen ik bij het vuur terugkwam, hoorde k oen zwakke stem. die vroeg: What is the matter Wat is eraan de hand Kon kudde jakhalzen, die onze paarden kwamen verontrusten, antwooidde ik. Kn gij hebt hier al een heelen dag gelegen, zonder dat ik u wakker kon krygen. De man richtte zich op. Bij hel schijnsel van het vuur zag hy met somheren LI ik aan, en zeide: Dus hebt gij voor mij u hier opgehouden Zooals gij zegt, old fellow. Hadt gij hier niet gelegen, dan bevond ik mij thans aan het eind der prairie. Dus dan hebt gij mij het leven gered. Ja, dut kan wel zijn. De Yankee zweeg een oogenblik. Daarna begun hij mij uit ta vragen en deelde op ziju beurt eenige bijzonderheden mee over zijn tocht, dio zonder mij hier geëindigd zou zijo. Hy keek mij strak aan, schoen my tot in het diepst der ziel te willen lezen en sprak eindelyk: Wil ik u eens wat zeggen i Ik zocht een eerlijkeu, tronweu makker om mij te helpen. Waarom zoudt gij dat niet zijn, dio mij toch hot leven hebt g*red Luister, ik heb een placer ontdekt. Op rayn ongeloovig glimlachje ik iiad immers reeds zooveel teleurstellingen onder vonden haaide hij uit zyn gordel een zakje te voorschijn, en reikte het mij toe. Bij het vuur onderzocht ik den inhoud en

Peel en Maas | 1905 | | pagina 1