Th. JANSSEN. F. Unvfltq, U.L V. Foaek, Ymmj, ISABEI. VULKACHELS, ONTVANGEN: Stoekmachine. Jeaja Kemps. ""meubels, Winterseizoex 1898-99. WINTERPANTOEEELS Alle andere soort SCHOENWERK, fijn en zwaar, 3 goede per stuk werkers, Beste Dordtsehe Lijnkoeken. Duitsche Lijnkoeken en Lijnmeel. Vezelvrij Katoenzaadmeel en Raapkoeken. P. CAMPS-DELHOUGNE. Naaimachines. P. Laurensse, Venray. m. Best Amerikaansch Spek Beste Groene Zeep KOFFIE. Prima kwal, THEE, - f Mil KAREL DEWEZ, KLOOSTERBALSEM. 0. H. Teurlincx Meijers, MANGELEN JOS. ARIAENS, SCHOEN EN. Dtirkopp's Naaimachines Ouders Hoofd Eau de Cologne tichel Baiiisssn, UFflÖNADES, J. Verheugen. Oirschotsche Stoelen, E. ClESPtS, M. TACKEN, iioll andscij i<: WA All E. Odeulioven rpesr GRATIS a«- 50 eest TIMERHOUT, 111, G. Wintels. levert echte Amerikaansche, Fransehe en Dultsche Calori fores, Kolom- on Kookkachels. Geornamenteerde en Gewone Kolenbakken. Tegelplaten enz. Ruime voorraad der courantste modellen. LAGE PRIJZEN. Fr<mte#pie$straal. YE N 11 A Y. Hiermede bericht ik mijne geachte begunstigers, dat ik thans ruim voorzien ben van alle soorten met en zonder hakken. alles anu lage darli VASTE prijzen. Speciale inlichting tot het vervaardigen van Schoenwerk naar maat in -alle kwaliteiten. Aan hetzelfde -adres bunnen i dadelijk geplaatst worden, legen vaat werk, alien voor mawswork. Magazijn van 'Ruime keuze voorhanden, eu steer billijko grijzen. Handmaöhine van af 1 13.50. Gemakkelijke afbetaüng. HANDEL i. .11. «osrlrn BIXOISCHË en OCITSCI1E Vet- Mager- en Antracitkolen, per UHgon ru per maai, aan zeer concurreerende prijzen. Horlogiemaker, RUIME KEUZE IN Couileu, Zilveren en Hikkelen Heeren en Dames horloyien, Pendules, Regulateurs, Klokken, Wekkers, Brillen. Barometers, Thermomeiers enz. Steeds het allernieuwste in aunnij «aaa. Oud goud en zilver wordt aan de hoogste waarde aangekocht en in betaling genomen. Catalogussen van REGULATEURS word» n ranco op zicht gezonden. Op veilingen komt geregeld over voor he nazien der Uui werken in I'miODnleii o Kloosters. (■orilltoope prijzen Vccrr ieder Sorhge 3 jaar garantie. Reparation of Bestellingen gelieve men te bezorgen bij den lieer Jacob I'olbers, Voerman vau Vuuruy ?p Véc'*» j "21 eeirts per pond. Inlandsch Berookt Spek 33 cents per pond. in Vunt^os, voor Heeren Winkeliers, aan uiterst concureerende prijs. Beleefd aanbevelend. Gerard Wismans, S'atersirnat. VKNRAV. Tabak, Snuif, öntloig^tcfk'-ndc mankt hot geachte pubiiok bekend dat bij hem steeds verkrijgbaar is Oude Clare, Holl. Jenever, Fransche en HuUandsche Brandewijn COGNACS, Rhum, Morgenwijnen, Alle fijne dubbele sa gïwww Likeuren., Ficiinlio/.en- en Citroen Limonade. Ciiroenbitler, Bnmieknmp. Oranjebitter, Cooijuians-Elixer, Puike gebrande en opgebrande Gegarandeerd zuivere Levertraan en Slaolie. Onze van ouds bekende ROLT AR K a 2 i/2 cent. Onder minzame aanbeveling, Jac. Goumahs, W. van denj Munckhof-Sassen 1 TJofipj te 'VENRAY, beveelt zich beleefd aan lot liet Hofje», Sterk, Vlug cn uiterst (Joedkoop. Horlogiemaker. VEN RAY, WATERSTRAAT. Goedkoopste adres voer met garantie. Ilrilleu voor elk oog geschikt, vanaf 30 ct. Ruime keuze in Goud- en Zilverwerken. Zilveren Knoppen per paar «S cents. Iiartuouikas en Muziek wei ken. ilc|iarmicn aan alle Eurwerken, ook aan Goud- en Ztlvetwerken, Horloges goed Minnngemuakt 00 cents. Nieuwe verren inzetten GO Ula/.eu voor Cylinder tuuT-iges le 12 - Spil G - Hi'ilogiewijzersr fi Ilorlngiosleutels 3 Givote rcp-iraiien naar overeenkomst. Oud Goud en Zilver woidt in betaling nangeiiomen. Jiehl en Rheumaliek. Waar elk middel gefaald heeft, gaf de KLOOSTERBAL SEM, genaamd KONING der BALSEMS, totale genezing. Jaren 1 mg zocht men naar een afdoend middel tejren de onui'sLintihaic pijnen, veinorzanki door jicht cn rhciiiiin- j tick. De Kioosieiliiigeu uu hei j kinosier Suila Pntilo te Cartagena. i bekend door bilnne onderzoekingen en j studiën op geneeskundig gebied, hebben I bel mi'iu-tftybeui oen i>n>chi.tl-aie dienst bewezen ini't hei leveren van hel recept. de koning dri' Balsems. D-v.e lion:n~ «Ier Ir.-il.Hem* he/|f onfl-i bii'e kr.rlu out lij,lor nnn jicht of rhciimntich van de sinnri. lijkc pijnen 'e voi lus-en, Il«t is levens een heilzaam mi-Mei tegen lirnud- en snij wonden. kueiiziiigei stramheid in ledenia'-n, spirrveriekhin- gen. genei'si en voorkomt uinter- j laamlen cn toefen Prijs p. pot 35 cl. 75 ct. f 1.20, 2.50. Ti-ezeinJn.g legen p .1 wissel rnel 10 ct. verhonging voor vracht. 'kwaal Agent I.. .1. A AID Lit, Alkenimlcstrani 11, Rotterdam Michel Ealtisscn, M. Smid. VEN HAY, maakt he* geachte publiek bekend, dat bij hem rudhiinilcn -n ltiirn**cii worden gekort door middel van een nieuw model Door d«ze be wei king worden de handen e:i nsse.n veel sterker cn mooier afgewerkt. d;»n op -Ie mile manier door lassrhen. Mm/a-m beveel ik n.ij in de gunst aan. II0FLKYEKAKCIER8. STOOMFABRIEK VAX Amerikaansche Stoelen, Banken en Tafels, te OIRSCHOT (N.-B.) Deze stoelen zijn geheel van hout vorvaar- dig.l en om de bijzondere sterkte zeer aan te bevelen voor K» fficliui/.cn, Wachtkamers, Gestichten, Hotels. Tuinen, en byzondcr geschikt Voor Vereeiiigiugs Lokalen. Kei k-toeleii in nlle modfllcn eu prijzen. Onze firma wel te e-ndeischeiden met nieuwe fiuna's van hier en elders van on.- fabrikaat. Tekeningen en prijscouranten gratis en franco. Herbergstoelen vanaf f 1.20 Stoelen vanaf 90 cents. Voetenbankjes 25 ets. Een g Agent to YENRAY: Frontespiesstraat. beveelt zich beleefd nar» tot het van Waschgoed, Uiterst proper en secuur, ii i/s cent de rol Groote Straat V e n r a y. Verkrijgbaar alle soorten Tevens bevoel ik mij aan tot bet nial.cn cn leveren van alle soorten Leestklaar werk. Alles aan uiterst lage prijzen. ECHTE van af 1(5 gulden. Deze Machines zijn om hunne eenvoudige en toch dcg-lijke bewerking ten zeerste aan te bevelen voor I! H. Kleermakers en Schoenmakers, benevens anu M-dtsten en in ieder huisgezin. Het beste bewijs van de soliede constructie dezer Machines is. dat zij over-1 ingang hebben welen te vinden, dam er jaarlijks 60.(100 stuks worden afgeleverd, niet VIJF JAAR GARANTIE. Handel in RIJWIELEN. M. CUSTtRS, Agent te Venray, Langstraat. R'elt gij er prijs op. dat iiwo kinderen ii zuiver en rein Jio--fd lu bben en de gmei n het baar bevorderd wordt, gebiuikl d.-n steeds Deze doodt onmiddellijk alle levend hoof-l- ntein, tut zelfs de onzichtbaarste kiemen. Verkrijgbaar l>ü Mr. Smid. VENRAY. i Tevens le hek omen aan verminderden prijs Humid ill NA\lM\Cl!l\i;\, Smeer- lie en nll« rnlitrd-'i-lon. •-i.de m-i-kt l-eken-l, ihl l-i; heeft t i het maken vnn al* Eironn-l.imimade. Citroen, Framhiizen, Ouast etc tevens fa In iern-rt nlte M-u<etis.<e D> anken als hovengennemti in ki-geltl»,sci.j-s. zoomede Kogelfleschjes Spuitwater, lot welker leveling hij zich minzaam aan- l-eveeit. De ondergeteekende beveelt zieli beleefd aan tut het leveren van Spiegels, Schilderijen, Lijsten, fUJTiii'J'iJ J-Vf J J mei eu zonder verknipte linrkcn enz. enz. Als Agent voor VENRAY en omMn-ken van ,1e F.rma Grltr, TCIKM.W te O beveelt liij zien tevens anti lol de leveling van Fauteuils enz. Sloclcn vanaf f 1/20 per stuk. Alsook Stoelen met rieten en biezen Zittingen, aan scherp concurreerende prijzen. Meubelm, -^^ray: De ondergeteekende bericht hiermede het geachte publiek, dat hij hem geregeld te bekomen zijn alle Houtsoorten, als Bestek en Timmerhout, planken enz. Timmerman. VENRAY, Langstraat. Ondergeteekende mankt bet geacht publiek van Venray Omstreken bekend als dat hij hem le buk»-men zijn: 1ste soort Hol- lam!»ehe blanive en motie «lak- pannrn, alsmede 1ste soort Hollamhche mode en ft/amre plavuizen. Vet der te bekomen Verglaasde muurlegelfjes, Engelsche grêsbu zen. Gewone verglaasde nardebuizen. Cement Gips en parket vloeren, STUGERGE- REEPSCHAP te buur per week en per maand ('oneureerentle prijzen. bekomt elke lozer van dit blad hot niot alleen voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke en nuttige book: DE VRIEND DER ZIEKE». Men schrijve eene briefkaart aan Richter's Boekhandel tc ■WW-** Rotterdam Wit is (io ^os,(! inwryviug tegen Jiohf, iv llheuniAtiok, I logon pyueii v'au ierlei aard Uendonpijneu, kort.i 'S' flnkBr-Pain Expslier. iet het Bzjti succes vin i. Sl!fAÉBr-Pain-ExpellBr. Wat in.'t dus steods EoÉ? Anksr-Pain Exiieüsr. 1 'rijs 50 cent, 75 cenl en f 1 de Hos. Voorhanden in de meoate Apotheken eu b:; F. A-I. Richter A Co. to Rotterdam. dat ts spotgoedkoop voor een middel, dat reeds velo dui zenden personen, die lange jaron door smartelijk Rhenmatismo geplaagd werden, hulp en genezing pobracht heeft MecAal zyn enkele inw rijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rhenmatiek ooz. to doen ophou den. Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan to wondon is dan de ANKER-PAIN-EXPELLER, is met denkbaar; daarom is hot ook in de meeste huisgezinnen en op tal van schepen aller natiën steods voorhan den. -^Verkrijgbaar bij de moeste Apo thekers en drogisten. Alleen echt met „Anker" F. AD. RICHTER Cie Rotterdam. Hoenderstraat, Venray, mankt liet fenol-te publiek van VENRAY en omstreken bekend, dat bij licin steeds te bekomen zijn allo poorten t-crsle kviitlilrh als: Greenen KOZIJN- en RIC'fELHOUT, Vuren R1RIIOUT, Vuren n.UHiINUS. PANLATTEN en PL Et STER LATTEN', Vuren PLANKEN in nlle dikten en lengten. Ik'Zi.Hgdo KEPERS. Gosel.nt.fde en g'-ph.eg.r- VLOERDEELEN. enz. onz. Schilderijlijsten, Schilderijen en Spiegels. Velschillende lortert en andere Gedroogde Vruchten. Tevens le hekomen alle andere Bakkers- en Kriiiilenierswiireii. I*nihe vaar. prijzen. Beleefd aanbevelend.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 4